Death of books. Smrt knih.

Smrt knih.

Lubomír Tomik

Při požárech knihoven,
morech,
conquistadorech v nepromazaných brněních,

uhrančivě
voníš lotosem
jsi

nespálíš mé čichové buňky
nevyléčíš smutek
nevložíš olej do švů mého brnění

uhrančivě voníš lotosem,
jsi.

Naučil jsem se rozumět.

Smrt knih je věc jedna,
přece dobře víme,
že jediný vir
jsou SLOVA,

hřejí,
léčí,
rvou maso z kostí.


Při požárech knihoven,
morech,
conquistadorech v nepromazaném brnění,

uhrančivě voníš lotosemJSI.Death of books.

Lubomír Tomik

In the case of library fires,
plagues,
conquistadors in unlubricated armor,

enchantingly
you smell a lotus
you are

you won't burn my olfactory cells
you will not cure my sorrow
you shall not put oil in the seams of my armor

you enchanting with a lotus,
you are.

I learned to understand.

The death of books is one thing
we know very well
that the only virus
are WORDS

they warm
heals
they tear meat from bones.

In the case of library fires,
plagues,,
conquistadors in unlubricated armor,

you smell enchantingly with a lotus,


YOU ARE.
TY

Pancake effect.

Čeština.
Angličtina.
Palačinkový efekt.
/ pro Tebe /

Lubomír Tomik

okamžiky jsou palačinky
vrstvené na sebe,

okamžiky jsou víření poprav
při virblech,

Stan a Ollie se zastaví
a letící dorty zamrznou 
v okamžiku
a nikdy nedoletí,
palačinkový efekt.

Ty se zastavíš
a rty zamrznou v okamžiku pořízení fotografie,
nikdy mne nepolíbíš

už nikdy
nezavíříme palačinkovým efektem,
už nikdy,
neochutnat,
Sladký džem 
tvých úst.

Pancake effect.
/ For You /

Lubomír Tomik

moments are pancakes
layered on top of each other,

moments are swirling executions
in sound of drums,

Stan and Ollie stop
and flying cakes freeze
in the moment
and never arrive,
pancake effect.

You stop
and lips freeze at the time the photo is taken,
you will never kiss me,

never,
we do not close with a pancake effect,
never,

don't taste
Sweet jam of
your mouth.

Around the corner of the castle. / Článek za pochodu III. , který se stal rouháním . /

Around the corner of the castle.

Lubomír Tomik

And around the corner of the castle someone crucified Christ,
again,

not long ago today
shouldn't he be lying in the grave anymore?

And around the corner of the castle someone crucified Christ,
again,

not long ago today
shouldn't he be lying in the grave?

He shouldn't have dreamed anymore,
 dream your dream
in which lies at Her feet,

 
when You he first meet?


Blasphemy,
which sounds so beautiful.


A za rohem zámku.

Lubomír Tomik


A za rohem zámku někdo ukřižoval Krista,
znovu,

neměl dnes už dávno,
neměl už ležet v hrobu ?

A za rohem zámku někdo ukřižoval Krista,
znovu,

neměl dnes už dávno,
neměl ležet v hrobě ?

Neměl snad už snít,
 snít svůj sen , 
v němž leží u nohou dívko, 
 
leží u nohou Tobě ?


Rouhání,
které tak krásně zní.

Úplně se mi psaní článku vymklo z rukou, jen …Ty….zpět, …kašna.

15.24. Čas byl. Čas je. Čas bude. A my ?

Další, prosím. Next, please.

Toto bude článek za pochodu. I,

This will be an article on the fly.

10:50. Napsáno.

Next Please.

Lubomír Tomik

breakfaSt nagasaki ages in time, may i ask for a dance ?

Odin waits for the eye to sLip into the pit of the face,
head.

eVe without adam,

                 thE stray shrapnel.


three grandmothers sitting together by a cave,
sitting at
plucking the feathers of archeopteryx,


galleons moored at the mouths of tropical rivers.

Další , prosím.

Lubomír Tomik

Snídající nagasaki stárne v čase, smím prosit ?

Odin vyčkává až oko vkLouzne do důlku,
Vědoucí.

Eva bez adama,
ten zbloudilý šrapnel.

tři báby sedí spolu u jeskyně,
sedí při
škubání peří archeopteryxe,

galeony, kotvící v ústích tropických řek.

…pokračování….jinou formou. SOLVE…suddenly in czech…in english. Words are virus, no just shit Covid.

Ona je středem vesmíru. She is the center of the universe.

Ona je středem vesmíru. / Pro Tebe, však víš /

Lubomír Tomik

Sádelnatý mnich , žádný proutek, 
přihodil do ohně dva špalky dřeva svírající v mastných upocených rukou ,
 nařasené faldy kůže a špalky byly právě takové,
jantarem říznuté,
v barvách plamenů, lesklé šperky vyhřeznutých očí

odlesky ohně tančily nocí , praskal, plápolal ve větru,
volání po lásce zaniklo v řevu duší kolem

panoráma hranice , barvy i stíny, vše bylo dokonalé,
nebýt toho že mne upalovali, docela by se mi to i líbilo,

klíčem k hoření je nehořet,

klíček k čekání je nečekat,

klíčem k Tvému srdci je klíč nemít,

spolknout ho,
ztratit a znovu ho najít, 
nevěřila by jsi jak je to úžasné,

v barvách blesků jsi středem mého vesmíru
a má Achillova pata,

vír galaxií který mne vtáhnul do sebe,
ohnivý maelstrom rotující ve středu mého vesmíru,
neměnný,
ve středu všeho,
ve středu mého vesmíru jsi Ty,
naučila jsi mne,
že každá vteřina JE velký třesk,
každá vteřina 
a všechno znovu začíná.Oba se na svých vratkých kocábkách plavíme realitou,

žijeme příběh,
je potřeba víc ?
She is the center of the universe. / For You /

Lubomír Tomik

A fat monk, no twig,
he threw two logs of wood into the fire, clutching in greasy sweaty hands,
 ruffled leather folds and logs were just
amber cut,
in the colors of flames, shiny jewelry with protruding eyes,

reflections of fire danced at night, crackled, blazed in the wind,
the call for love vanished in the roar of the souls around,

panorama borders, colors and shadows, everything was perfect,
if it weren't for burning me, I'd quite like it,

the key to burning is not to burn,

the key to waiting is not to wait,

the key to your heart is not to have,

swallow it
lose and find him again,
you wouldn't believe how amazing it is

in the colors of lightning You are the center of my universe
and Achilles' heel,

a vortex of galaxies that has drawn me in,
a fiery maelstrom rotating in the center of my universe,

unchanging,
in the middle of it all,

in the center You are

You taught me,
that every second is a big bang,
every second
and it all starts again.We both sail the reality on our shaky little ships,

we live a story
is more needed?

Zkoumání fosilních ryb.

Exploration of fossil fish. Read and recorded For You, girl , once in Studio Shaark

From the collections of poems ,,Dinner at Minski´s / 2016 /

..and for You :

Exploration of fossil fish.


Lubomír TomikFingers run over stone grooves and protrusions,

he dives in 

and sticks out of the sky in some other world,


under the reflections of those suns.
Under the reflections of other suns.

Was recorded under shadow of fingers sound engineering Pavel….I’m looking at the day , when I died, before two years,…
and now He agreed with new visit … this time to a recording studio , not in the darkness of the grave, THE grave, my grave. In the may, twenty five, yes.

Under His gray wings.

Under His gray wings.

Lubomír Tomik

Empty dance hall,
was a new dimension of the heart,
under His gray wings,

With a reflection of flickering lights,
 hanging nearby,
waiting for smiles, caresses and touches,
under His gray wings,


floating nights on muddy cobwebs,
elegantly,
like a swarm of circling manta rays,
and your arms,
under His gray wings,


Your eyes Your eyes Your eyes

lighthouses on the coast of desire

Your eyes Your eyes Your eyes

when it is extinguished in the hall,
 they come to life and light up,
under His gray wings.
Under His gray wings. Written , take a picture, read and recorded For You in DARKov, Karviná, today,my love. It is For You.

Pod Jeho šedými křídly.

Lubomír Tomik

Prázdný taneční sál,
byl nová dimenze srdce,
pod Jeho šedými křídly,

S odleskem mihotavých světel ,zavěšených opodál,
čekajících na úsměvy, pohlazení a doteky,
pod Jeho šedými křídly,


plovoucí nocí na blanitých pavučinách,
elegantně,
jako rej kroužících mant,
a Tvá náruč,
pod Jeho šedými křídly,

Tvé oči Tvé oči Tvé oči

majáky na pobřeží touhy

Tvé oči Tvé oči Tvé oči

až se v sále zhasne, ožijí a rozzáří se ,
pod Jeho šedými křídly.In the quiet corridors of DARKov. V ztichlých chodbách DARKova.

In the quiet corridors of DARKov. /For You/

 Lubomír TomikIn the quiet corridors of DARKov.
a woman carved from wood 
 waiting for her lover, 

and I, 

as well as She know,

 we both know it,

that they will never come.

We both learn to live with it at once,
suddenly there are no ,, but ",
it hard,very hard


the pain covered everything.
V ztichlých chodbách DARKova.


Lubomír Tomik

Čeká žena vytesaná ze dřeva na svého milého, 
a já ,
stejně jako ona vím,
 víme to oba,
že nikdy nepřijedou, není to možné.

Oba se s tím naučíme žít,
najednou
 už nejsou žádná ,,ale" 

je to těžké, 
velice těžké.

Bolest překryla všechno.

Při snídání. At bréákféást.

Dnes při snídani v DARKově.
Při snídání.

Lubomír Tomik

Jeruzalém padl jako dešťová kapka do Tvých
krásných vlasů,
rozběsnění muži korzovali ulicemi bez návratu,
natahující koberečky do dálky
nápisy na dveřích,
brány do jiných dimenzní,
světů
a vůbec,

Daidalos vůbec nešetřil voskem,
srdce v něm zalitá přestávala bít,
tiché výstřednosti,
k uzoufání nudné turnikety slov
se někdy zarazí a
roztočí,
jako větrné korouhve,
na cestě ,
k Tvému zámku.,

tornádo
Tě zanese ke mě.
Nápisy na dveřích..brány do jiných dimenzí, světů a vůbec. Inscriptions on the doors..gates to other dimensions, worlds and more.
At bréákféást. 

Lubomír Tomik

Jerusalem fell like a raindrop into Yours
beautiful hair,

enraged men paced the streets without returning,
stretching rugs into the distance
door signs,
gates to other dimensions,
worlds
and in general,

Daidalos spared no wax at all,
the heart filled in him stopped beating,
quiet eccentricities,
to the despair of boring turnstiles of words
sometimes stops and
mites
like weather vanes,
towards on the road ,
to Your castle,

tornado,
will take me to You.

My dear, Severin. / For You. /

My dear, Severin. Read and recorded in Studio Shaark once, for You, My Beautiful Girl.

My dear, Severin. / For You /

Lubomír Tomik


Big beautiful poison spitting cobra
hanging over their heads and
the tips of nine-tailed cats peek from behind a beautiful ass
Wanda von Dunajew.

She nodded to the right hand,
we creep up to Her.

Rub our palms on the ground,
 dig the fibers of carpets into the veins,
 tear off the bellies of the fingers,
sharp nails
for the final succumb.

My dear, Severin
saddle your mare,
tie an obsidian knife to her hoof.

Open my chest,
let the HEART breathe freely,

    through a flood of scarlet.From ,, Večeře u Minského “ a další básně / 2016 /

It’s not what it looks like, I just love You every pore of my body, I’m not a masochist … It’s just a strong feeling for You that I still feel …like I’m standing on the shore and You are the ocean and every thought of You is one wave and I go into the waves, over and over and drown.

When anyone will like the poem, please leave a word in the comments, let’s try to make a poem around the world, ANY ONE WORD, thank you, brothers and sisters, we are all equal, we are all the same…just fantasy in US want out, that’s why we write, we create … because of love, because of LOVE.

On the assembly line.

Read and recorded For You in Studio Shaark…once… Because that’s what I need . Install such a new heart, from the moment I met You.
Na montážní lince. /2016/

On the assembly line.


Lubomír Tomik


A guy was standing on the assembly line,


the body arrived three times an hour , 

hung 

on 

hooks,

stuck

 in

 the

 collarbones.


Stopped in front of him,

He was doing something there,
hands thrown in the chest,

 seemed to be no problem
to mount a brand new heart.

No problem at all.
She is real girl…beatifull… drawn here…by me with a pencil.

Soft words about the end.

She drawn by me with a pencil.

Soft words about the end. Read and recorded For You in Studio Shaark once.
Soft words about the end.

Lubomír Tomik

You're hovering over an ice field,
silent scars cut into the body of the snow.

I haven't known You in so long,
blood drew soft words in the snow
at the end.


Suddenly You're everywhere ... and the story begins.

From the ,, Dinner at Minski´s“ /2016/

Dress. Šaty.

Šaty. Dress. Napsáno, čteno a nahráno dne 16.3.21 ,v Nemocnici UH, Oddělení rehabilitace.
Šaty.

Lubomír Tomik

/ věnováno Anně, Martině a Tobě /Za zdí minulosti
     ležela krajina spálených srdcí.

Vstala,
s prvními paprsky slunce,
s úsměvy šarlatánů,
                    oblékla šaty naděje,

padnoucí,
        slušivé
               a  jasné.

A jak den pádil kolem,
 
matnělo a škubalo se vše,
    co na nich bylo krásné.

Večer je svlékla,
vyspravila a vyprala hravě,
aby v nich znovu další zítra,
mohla tančit po tuhnoucí lávě,

vždyť nosila je,
padnoucí,
        slušivé 
               a   jasné,
pouze 
      ve 
        své

                  vlastní hlavě. 
Výstava UMPRUM UH v Nemocnici UH.
Dress.

Lubomír Tomik

 / dedicated to Anna, Martina and You. /Behind the walls of the past
     lay a landscape of burnt hearts.

She got up,
with the first rays of the sun,
with the smiles of charlatans,
 put on a dress of hope
fitting,
        fitting
               and clear.

And as the day went by,
 
everything was dull and twitching,
            what was beautiful .

She undressed in the evening,
 fixed and washed playfully,
to be in them again tomorrow,
 could dance on the solidifying lava,

She wore them,
fitting, fitting and clear,
only
      in
        Her

                  own head.Děkuji třem báječným dívkám za klíčová slova a inspiraci, Anně za ,,zeď minulosti " , Martině za ,,šaty v hlavě " a Tobě za ,,šarlatána ", jímž stejně nakonec jsem.

Cat’s eyes ears pricked up.

Skutečně se stalo v Uherském Hradišti. Čteno a nahráno ve Studiu Shaark, Bzenec http://www.shaark.cz/​ Záběry pořízeny 10.3.21 , Malá scéna Slováckého divadla. https://www.slovackedivadlo.cz/​ Použity fotky z filmu Romana Polanského Macbeth /1971/ nejsem vlastníkem autorských práv, stejně tak u obrázků z depositefilesdotcom

Díky Tobě a Anně Stránské za inspiraci.

Cat's eyes ears pricked up.

Lubomír Tomik


Cat's eyes ears pricked up,
I noticed the subway yesterday
at the Slovácko Theater,
three grandmothers shrouded in cigarette smoke,
they discussed something furiously with their hands
I thought :
 - Macbeth will be in trouble soon.-

Someone suddenly blew horn, 
crunchy dark red motorbike with trailer passed me,
 driver
 squinted from behind the fantastic cyberpunk glasses.

No one was next to him,
                 the sidecar was empty.


In the original poem, in ,,Dinner at Minski´s “ /2016/ were verses:

,,Macbeth bude brzy v prdeli “ ,,Macbeth will be fucked soon“

It seemed to me out of place,now, after years, in connection with the photo of Slovácko Theater…so…change is life…everything changes…now more then ever….WE changes.

Nekonečná tůň hořícího asfaltu.

An endless pool of burning asphalt.

Lubomír Tomik

bit by bit they took from us,
roads,
distances,
horizons,
dreams,


everyone just nods, from the news on the net and TV,
the bodies of the dead fall out,
crashes from mobile apps,
as if the crematoria had turned into retirement home,


older people receive more and more punches,

as if normal,
that someone locked the cage,
the keys are a dissapeared and we are not surprised,

otherwise I would sit
over the shadows of centuries-old pines,
waiting to arrive 
ferry to Westerplatte,

one of the first places
where I wanted to look after returning from the shores of Death,

concrete debris in a forest,

just like us
I would suddenly see them with different eyes,
than once years ago,
before I knew You.Nekonečná tůň hořícího asfaltu.

Lubomír Tomik

kousek po kousku nám vzali,
cesty,
dálky,
obzory,
sny,


všichni jen přikyvují, 
ze zpráv na netu a TV,
vypadávají těla mrtvých,
hroutí se z mobilních aplikací,
jako by se krematoria změnila v útulky pro seniory,
jako by bylo běžné,
že někdo zamknul klec,
klíče nejsou a my se tomu nedivíme

jinak bych seděl
nad stíny staletých borovic,
v chladném příboji očekával příjezd
trajektu do Westerplatte,

jedno z prvních míst,
kam jsem se chtěl podívat po návratu od pobřeží Smrti,

betonové trosky v chvojí,

tak jako my,
viděl bych je najednou jinýma očima,
než kdysi před lety,
než jsem poznal Tebe.

It is irrelevant in the sink under the mirror.

Irelevantní.

from the ,,Dinner at Minskí s “ / 2016 /
It is irrelevant in the sink under the mirror. Read and recorded for You in Studio Shaark
It is irrelevant in the sink under the mirror.
/For my love/

Lubomir Tomik

 In the sink under the mirror,
 pieces of bloodied skin, age from the face

 I sank into the pilot's seat,
 cabin dazzled by white light

 ossified ossified ossified

 soul burned on a trunk,
 animals at least once an hour
 they fall into the river,
 time is irrelevant

 Irrelevant.
 Everything is irrelevant.

 The bite of the inner worm.
 Irrelevant.

In the picture of J.P. Na obrazu J.P. Jen pro Tebe. Only for You.

Kvůli použití zvukových efektů prosím doporučuji poslech ve sluchátkách. Due to the use of sound effects, I recommend listening in headphones. A zavřít oči, prosím, vážně…díky and close your eyes,seriously, thanks.

In the picture of J.P. Read and recorded FOR YOU in Studio Shaark , sound engineer Pavel Hlavica.
In the picture of J.P.

Lubomir Tomik

 In the image of J.P.
   eyes
 and
 maybe a woman in black leather,
 maybe She's sitting in the grass ,whispering something to me,
 maybe She's almost as beautiful as You.

 maybe it's all i want,
 perhaps only in the image of J.P.,
 maybe it extends,
 like a drop in water
      drop
    blood,

 straight from the heart
 straight from Your

heart
heart
hea r                    t
hea      r         t
hear          t
from ,,Dinner at Minski´s „/2016/

Přichází Marty Feldman. Marty Feldman is coming.

IN GOD WE TRUST, Marty Feldman, 1980, (c) Universal
Read and recorded in Studio Shaark For You, my love.
Marty Feldman is coming.

Lubomír Tomik

 Marty Feldman with a hand of fame goes to the parking lot of my childhood
 wearing a terrible priestly cassock,
 palms covered with whipped thunder.

 You told me,
 that when there were storms
 you hold someone you love,
 lightning strikes you.
Marty Feldman from "Young Frankenstein". | Marty feldman, Young frankenstein, Frankenstein
from the ,,Dinner at Minski´s “ / 2016/

A teď je ten pravý čas na …..Hotel for insects.

From the ,, Dinner at Minski´s “ /2016/

Read and recorded for you my truly love in Studio Shaark

Kvůli použití zvukových efektů prosím doporučuji poslech ve sluchátkách. Due to the use of sound effects, I recommend listening in headphones. A zavřít oči, prosím, vážně…díky and close your eyes,seriously, thanks.

Hotel for insects.

Lubomír Tomik

 I cut    sawdust   boards all over the ground,
 making at the hotel for insects,
 nailing nails avoided thumb injuries,
 blood splashed only kimono

 the back wall was covered with canvas
 used reeds bamboo drilled wood pie
 bag of pine cones all at the hotel for insects

 I sipped from steaming tea with honey and plum brandy,
 it's hardly spring I thought- What the hell am I attracting to a beetle?-

   Colorado beetle of the setting sun?   Meadow horse sadness ?

 I just smiled.
….and this is him, Hotel for insects from poem, right now, after five years …. the same as me …. destroyed, scrapped … still standing … like me …. and what if some bastard hit me with a car in may 2019? What if the government and the authorities took away my money, ID cards, and from tomorrow also the opportunity to be with you in february 2021? Once…. i believe. Once.

Drobné náhody.

Miluji ty drobné náhody..kdy zapadnou události do sebe…dám si na své stránky odkaz na song Hurt….od NIN Hurt. – Midian Poet pak večer na otázku Floor Jansen ,,Jaký by měla nazpívat cover“ na její Youtube kanál jí píši : ,,Hurt from Trent Reznor, please,Floor.“ …jdu si TEĎ udělat kávu…puštěný ROCK MAX …jaký song tam asi hraje….,že by ,,Hurt“? Yes.

To ovšem není nic proti ,,Situaci kolem Seiferta“ Píši si z někým z místa ,kde je Seifert pohřben, náhodně to zjistím, smějeme se, že až někdy pojedu na kávu, zastavím se tam. O několik dní později jsem u přítele, knížka od Seiferta na stole. Včera večer jsou u nás na chvíli na návštěvě známí , manželé…znovu padne náhodně jméno Seifert, ne z mé strany. Už se jen usmívám….a v následující větě od přítele jsou slova…,,,,vykládání karet“ už jen ukáži prstem, protože POD stolem, zcela mimo výhled dotyčného leží náhodně kniha o vykládání Tarotu podle Crowleyho….nevyhledávám tyhle události, přicházejí sami,dějí se, jako když si před návštěvou studia vytáhnu poprvé ze 78 karet Crowleyho tarot – Malá arkána – Dvojka pohárů (probud.se) a Ty jsi se mnou…stále a jen pro Tebe :

I stepped on the dried bird’s skeleton. Pro Tebe, má lásko.Ze srdce.

Kvůli použití zvukových efektů prosím doporučuji poslech ve sluchátkách. Due to the use of sound effects, I recommend listening in headphones. A zavřít oči, prosím, vážně…díky and close your eyes,seriously, thanks.

ORIZABA | Passengers in History
Rozšlápnul jsem vysušenou ptačí kostru.
Read and recorded FOR YOU LOVE in Studio Shaark

I stepped on the dried bird’s skeleton,

Lubomír Tomik,

and the tiny chest cracked,
I limped
someone put a bottle in my trail.

she pounded me with dolphin skin,
THE MAGIC beauty of His being,
someone asked:- A shot?-
answer: -Tomorrow, or in eleven days.-

It started to rain, the car chuckled uncertainly
water splashed out of the exhaust,
then he rode in the rain, in the distance over the mountains
it flashed,

he drove and thought of the man,
who burned his poems in the boiler room of the steamer Orizaba,
rolling black smoke
covered the sea
long
mourning
ribbon.

from ,,Dinner at Minski´s “ …i write this in 2016…….and now is reality.

Realita.

Včera jsem napsal:

Nahrával jsem ve stejném Studio Shaark jako Root. Albert Hoffman řekl : ,,Realita je nepředstavitelná bez nějakého subjektu, který ji zažívá.“ Dobrá…jsem tedy já ten ,,subjekt “ ?

Nebo jsi to TY ? A já tvořím Tvou realitu ?

Děje se tohle všechno ?

Jsi skutečná ?

Jsi.

Dnes, teď, ráno.Právě se připravuji na další čtení, před tím si ale ještě vykládám Crowleyho Tarot, učím se vykládat několik měsíců, přesto, některé ze 78 karet jsem nikdy neotočil…míchám, myslím na Tebe, v rukou cítím, že jedna karta se otočila, míchám dál, rozdělím balíček karet na tři hromádky a uprostřed je karta, kterou jsem si nikdy nevytáhnul, otočená. Takhle.Tahle.

Realita ?

Pro Tebe : I can’t survive NOW. Nedokáži přežít TEĎ.

Nedokáži přežít TEĎ.

 Lubomír Tomik


 Nedokáži přežít TEĎ bez Tebe,

 čas je gumička ve Tvých vlasech ,
 natahuje se a smršťuje,

 čas je Tvůj úsměv, 
 natahuje se a smršťuje,

 čas je smrt vedle v nemocničním pokoji při docela dobrém obědě,
 najednou zmatek a shon,

 několik týdnů jsem se nehnul z pokoje, 
max na na invalidním vozíku , záchod a potají do sprchy,
 po nehodě jsem znal jen jeden ostrov,
 na něm Ty a pokoj s vyhlídkou na život,

 po jídle se natáhnout a otočit na druhý bok, 
 zavřít oči a díval se do Tvých,
 vše ostatní …nereálné,
 nedůležité….nějaká smrt při docela dobrém obědě,
 ve vedlejším pokoji,

 jen nedokáži přežít teď,
 bez Tebe.


I can't survive NOW.

 Lubomír Tomik

 I can't survive NOW without you,

 time is a rubber band in Your hair,
 it stretches and contracts,

 time is Your smile
 it stretches and contracts,

time is death next door in the hospital room at a pretty good lunch,
 suddenly confusion and hustle,

I didn't move out of the room for a few weeks,
 only on a wheelchair, toilet and secretly in the shower,
 after the accident I only knew one island,
 on it You and a room with a view to life,

 after the meal I reached out and turned to the other side,
  close eyes and looked at yours,

 everything else was… unrealistic,
 not recommended… .some death at a pretty good lunch,
 in the next room,

 just can't survive NOW
 without YOU.

Seléné pobídla koně. Selene spurred the horse.

Image result for Seléné
Nicolas Poussin: Selene and Endymion
Seléné pobídla koně. Nahráno ve Studiu Shaark, ve Bzenci.
Selene spurred the horse.

Lubomír Tomik

 The moon bit through the Earth
 he left a cheese hole so big in it,
 that all the locomotives of the World passed through it
 with purple roses on the front bumpers,
 they pounded with their silent silhouettes of the chimneys of Santa Fe,
 remnants of communist ,coquetters ,continents

 Europe disappearing in smoke and hissing sparks sparks sparks sparks sparks sparks sparks
 body
 they are stored in their positions of mortality
 you stroke their faces
 they lie down and cover them with dust

 open me and take my beating heart in your hands
 massage him with a fist
 try to revive me

 Selene spurred the horse.
 Both Dioscuri smiled.
From collections of my poems Dinner at Minski / 2016/

Pátrám po Veronice Lakeové. I’m looking for Veronica Lake.

On the cover of my collection of poems is Veronica Lake and this is where a poem from and about her and about You and for You, my love.

And again….

Doporučuji první poslech VE SLUCHÁTKÁCH. Ideálně přitom zavřít oči.

I recommend first listening IN HEADPHONES. Ideally close your eyes.

I’m looking for Veronica Lake. Read and recorded in Studio Shaark Sound engineer Pavel … is a magician. For the first time, I heard it out loud, as I intended the poem.

I'm looking for Veronica Lake.

Lubomir Tomik

 I will crush a thin one hundred and fifty-one inches in my arms,
 even though I don't really know Her, I'm looking for Her.

 In the back alleys full of paper bags from cheap alcohol,
 in the trunks of abandoned cars,   
 cars squirting at night,
 in incinerators full of flesh of Ethiopian tiger meat,
 in the middle of pine forests.

 The last path leads over the ridge,
 through that rattling pile of bones.

 I'm looking for Veronica Lake,
 I'm taming,
 sometimes it's better
 when it's like this.

Investigation of heart loss. Ideální Valentýnský dárek pro Tebe.

Vyšetřování ztráty srdce. čteno a nahráno pro Tebe, 6.1.21 na hradě Malenovice.
Investigation of heart loss.

 Lubomír Tomik

 / for You, written at midnight /

 Soviet intelligence giggles,
 they have casual pirate bambitas at the waist,
 under the unbuttoned corsets,
 in the glow of the gas lamps,
 the plans are forging.

 In the room a wall, made of brick plaster,
 be cruelly sincere to me, 
I want you to hear my words, without napkins:

 You are again and again,
 the one who seduces me,
 i never loved more,
 than You.
Read and recorded right here, in the armory of the castle, with the consent of the wonderful incredible castellan…

It’s the perfect Valentine’s gift.

Zaujati. /for Yassy/ Interested. /pro Yassy/

Zaujati.
/pro Yassy/
Lubomír Tomik

zaujati jsem stáli před umírajícím andělem
s polámanou páteří,
chrčivě oddychoval, 
zkrvavený a zesláblý,
zdálo se , že chce něco řícit,
zašeptal jen: ,, ... Stiskni koleny koně a jeď za mnou."

zaujati.
zajati,
zaujatý Tebou,
zajatý,
lehl jsem si vedle něj,
nespouštěl jsem Tě z očí.


Interested.
/for Yassy/

 Lubomír Tomik

 we stood interested before the dying angel
 with a broken spine,
 he was breathing heavily,
 bloodied and weakened,
 seemed to want to say something,
 he just whispered :
-,,… squeeze your horse's knees and follow me. "-

 interested,
 captive,
 interested in you,
 captive,

 I lay down next to him,
 I didn't take my eyes off you.

You, my angel.

In the picture J.P. Na obrazu J.P.

Jackson Pollock , ,,No.5″
Na obrazu J.P.

Lubomír Tomik


 na obrazu J.P.
   oči
 a 
 možná žena v černé kůži
 možná sedí v trávě a něco mi šeptá
 možná je skoro tak krásná jako Ty
 možná je všechno co chci
 možná že jen na obrazu J.P.
 možná že se rozprostírá

 jako kapka do vody
      kapka 
    krve

 přímo ze srdce
 přímo z Tvého

srdce     srdce
  srdce  srdce    
   srdcesrdce
     srdce
ze sbírky Večeře u Minského a jiné básně / 2016/
In the picture of J.P.

Lubomír Tomik


 in the image of J.P.
   eyes
 and
 maybe a woman in black leather
 maybe he's sitting on the grass and whispering something to me
 maybe she's almost as beautiful as you
 maybe it's all i want
 perhaps only in the image of J.P.
 maybe it extends

 like a drop in water
      drop
   blood

straight from the heart
 straight from yours
                   
  heart        heart
    heart    heart
      heartbeat
        heart
          .

Černý uhel touhy. Black charcoal of desire.

Black charcoal of desire.

Lubomír Tomik

 Black charcoal of desire,
 hot as a potato
 pulled out of the fire,

 word from the heart of You,
 from the burned eyes,
 from my eyes,
 which
 you wore,
 just
 thrown in pockets.

Černý uhel touhy

Lubomír Tomik


Černý uhel touhy,
horký jako brambor
vytažený z ohně,

slovo z plamenů Tebe,
z očí vypálených,
z mých očí,
které
jsi nosila ,
jen tak,
pohozené po kapsách.

Překvapení.

 Překvapení.

 Lubomír Tomik 

Stín sbíhající se do linií sebeklamu,
vrah i své oběť,
anděl s kápí Ku -Klux -Klanu ,
na všechno jsi odpověď.

Tvé srdce,
blankytný mrak,
na zamračeném nebi s větrníky tornádové oblohy,
Tvé srdce,
bezuzdný meteor podzimních plískanic.

Cinknutí blesku.
hřmot hrotu,
úder tulipánem do gongu v mlžných horách,
 ukřižovaný zvuk,
když se podívám do Tvých očí-

překvapení, 
na náhodou nalezené,
rozesmáté fotce Tebe,
Tebe.

Ty Ty Ty Ty Ty Ty Ty Ty TYO You You You You You You You You 
Surprise.

Lubomír Tomik

A shadow converging on the lines of self-deception,
the killer and his victim,
angel with a hood of the Ku Klux Klan,
you are the answer to everything.

Your heart
azure cloud,
in the cloudy sky with tornado sky pinwheels,
Your heart
unbridled meteor of autumn sleet.

Flash fires.
the roar of the tip,
a tulip strike a gong in the misty mountains,
crucified sound
when I look into Your eyes-


surprise,
found by chance,
laughing photo of you,
You.