Přítmí nedrží stíny.

John Melhuish Strudwick – A golden threat.

…………

Přítmí nedrží stíny.

Lubomír Tomik

drží ale černá dna káv,
drží siluety a stíny v bouři,
stíny
vypálené
žárem slov

přítmí nedrží stíny,
nedrží napnuté sítě
ani pavoučí nitě

nůžky ,
Klóthó nit načíná,
Lachesis nit dále spřádá nebo svíjí,
Atropos.....nůžky

......

Twilight doesn't hold shadows.

Lubomír Tomik

but the black bottoms of the coffees hold,
holding silhouettes and shadows in the storm,
shadows
burnt out
by the heat of words

twilight holds no shadows
does not keep the nets taut
not even spider threads

scissors,
The Klóthó thread begins,
Lachesis further spins or coils the thread,
Atropos.....scissors
...
Slova beze slov /video/

Vytvořeno ve Studiu Midian. Cvičení střihu zvuku a obrazu . Hudba ve videu song Mutant (prod. ERLAX)

,,Vůz.“ je karta Crowleyho Tarotu. Dny bez Tebe nemají dost hodin.

Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Čelenky Všeliké. / Audio./

Napsáno načteno nahráno publikováno NOW ve Studiu Midian.

Lyrics:

All kinds of headbands.

all kinds of headbands
Native American
they are on a earthly scale

all Thy foreheads,
they are on a earthly scale

all my thoughts are on an earthly scale

earthly

words

all kinds of headbands,

but when You're ONLY wearing a headband

what about the Universe and more?

.......
nothing

/in czech language ,there is a rhyme on     Nothing / NIC / and More / VÍC /
Karta Crowleyho Tarotu je -
Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Resistence Poet Video

Vytvořeno ve Studiu Midian. Credit to music "Karl Casey @ White Bat Audio"
Lyrics :

Resistance movement.

Lubomír Tomik

we are words
we are words in a resistance movement
You
We

the clouds sweat despite the winter

The Alamo of Cat Guts

we are words
we are words in a resistance movement
We
You

a thousand days I call to heaven
there is only someone petrified

I'm gonna have to start screaming
I am nobody

..........

Náš tajný spolek II.

Fotografie od Kammeran Gonzalez-Keola na Pexels.com

………………………………….

Náš tajný spolek II.

Lubomír Tomik

může být okno 
do hlubokého lesa,

chytrý had ovíjející jablko
jako spirála Mléčné dráhy

při svitu pochodní
do hlubokého lesa,
tam,
kde je vše černé

náš tajný stolek
má svůj spolek

oči úsměvy sny doteky slova
znovu a znovaOur secret society II.

Lubomír Tomik

can be a window
  into the deep forest

clever snake wrapping an apple
   like the spiral of the Milky Way

by torchlight
into the deep forest
there,
where everything is black

our secret table
he has his own secret society

eyes smiles dreams words
again and again

.............................................
,,Královna Mečů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1027-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-me

A nejen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A nejen.

Lubomír Tomik

nejen hřmění,
nejen dunění nad hlavou,
příval, smrt a kataklyzmata

Měním realitu.
TEĎ!

Říkám nahlas ta slova,
zní pokojem
zní jako hromy a blesky a kataklyzmata,

POKUŠENÍ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

And not only.

Lubomír Tomik

not just thunder
not just a rumbling overhead,
flood, death and cataclysms

I change reality.
NOW !

I say these words out loud
sounds through the room
sounds like thunder and lightning and cataclysms,

TEMPTATION.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Vortex.

Fotografie od Fiona Art na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Taktéž.

Lubomír Tomik

taktéž vykoupení,
            zpod světel nekonečných měsíců a Měsíců bez Tebe a zářivek
a kde zůstaly všechny noci ?

                           v tichém výkřiku -Ty!-

tento diamantový vír slov řeže jako skalpel:

-Krá! Krá! Krá! - křičely kdysi vrány nad Long Islandem,
             černočerní ptáci zapomnění které spaluje Tvé světlo,
jsme 
     záchvěvy 
buněk
     klopýtáme,
perleť 
      odlétla anebo možná ne,
tma bez tebe mi
      navždy zůstala,
vteřina s Tebou vynahradí staletí v propasti,
jsem hromosvod
a Ty
jsi můj blesk,
                jsme zděšené lekníny na hladinách našich srdcí,
          chci se po jejich listech dostat na druhou stranu řeky,
jsou to právě vyčištěné krokodýlí tesáky a
prostě 
Ty 
a musím tato slova napsat 
nebo
 shoří uvnitř,
oblečme se do nachu vycházejícího slunce,
sluší Ti to,
nejvíc
-Krá! Krá! Krá! !!!!-

Taktéž.
A když vír slov odešel, vzal s sebou všechno.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Also.

Lubomír Tomik

also redemption,
under the lights of the infinite months and moons without You and the fluorescent lights
and where did all the nights stay?

in a quiet cry -You! -

This diamond vortex of words cuts like a scalpel:

-Floe! Floe! Floe! - crows once shouted over Long Island
                black birds of oblivion that burns Your light,
we are
      tremors
cells,
we stumble,
                      pearl
flew away or maybe not,
darkness             without you
 stayed forever
                     a second with You will make up for centuries in the abyss,
I'm a lightning rod
and You,
You are my lightning
              we are terrified water lilies on the surface of our hearts,
        I want to get to the other side of the river after their leaves,
    they are just cleaned crocodile fangs and
just
You and I have to write these words
or burns inside,
let's dress in the purple of the rising sun,
It suits You,
most
-Floe! Floe! Floe! !!!! -

Also.
And when the whirlwind of words left, he took everything with him.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Fotografie od Maksim Istomin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

A vortex po sobě nechal ,,Slunce.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Poet Video ,,Graffiti…Ty Ty Ty Ty Ty Ty „Graffiti ....... You You You
Lubomír Tomik

inspiration
in pockets, in sprays
shades of emotions

when words change to colors
when colors turn into words

again
again
again
again
again
again

the color changes into words
with the weight of an elephant

inspiration for pockets in sprays,

Graffiti ... You You You

xxxXXX VVV
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je druhý ,,Mág".

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Kamera a fotografie P.L. , text L.T., čteno u rušné cesty ve Staré Městě, graffiti je v ulicích.
Bicí automat nastaven a nahrán ve Studiu Midian.

Poet Video pro Tebe v ,,Barvách jara.“

Tužka , papír, Ty, telefon, video, zvukový archiv BBC,volně dostupné pro neziskové účely,střih zvuku,střih obrazu,Studio Midian,Ty.
lyrics:

Colors of Autumn.

Lubomír Tomik

White black
yellow
White black
blue
purple
dark blue

words

You

XXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho tarotu na publikaci jarního videa bez zelené barvy plného barev a náhlých tahů tužkou na papíře, zdůvodni to, že Tě po šesti měsících takhle nakreslím.
Trochu ...manga.

A ta karta je ,,Blázen."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

,,Není čeho se bát.

Stejně nás rozdrtí Kolo Slunce, jsme naživu !

Poet Video z ,,Písečné pláže.“

Písečná pláž.

Lubomír Tomik

ve vlnách jasno,

máš na sobě nejkrásnější plavky,
ušité z dvojitého úsměvu

nic nemůže rozbít krásu

a 
vysoko v mracích najednou tři slova

TORA
TORA
TORA

dlaněmi jsi si oči zakryla
i s úsměvem jsi v nich pohled skryla,
 do zásoby,

na lepší zítřky ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sandy beach.

Lubomír Tomik

clear in the waves

you are wearing the most beautiful swimsuit,
sewn from a double smile

nothing can break beauty

and
high in the clouds at once three words

TORA
TORA
TORA

you covered your eyes with your palms
even with a smile you hid the look in them,
 to stock,

for a better tomorrow? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

Words.

Fotografie od Beatriz na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Příchod noci.

Lubomír Tomik

hudba,
 kterou jsme znali neexistuje

najednou je ve všech skladbách skrytý rytmus

nezaslechneš ho,
neuvidíš,
neucítíš

až přijde noc

neznáme tolik věcí,
každý tón je jiný
neznáme tolik věcí,
každý svět je jiný
neznáme tolik věcí

až otevřeš oči,
až přijde noc,

hudba ,
která nám hráli k tanci neexistuje,
musíš se zaposlouchat pořádně

promiň, zapomněl jsem,
potřebuješ aby přeskočila jiskra,

když najednou zestárneš a hadí zuby 
každé ráno
dodájí potřebnou dávku jedu,

na nějaké prázdné elektřině už tak moc nezáleží,
všechno co Tě drží nad vodu je víra v Tebe,

hudba,
skrytý rytmus slov,
příchod noci je 
příchod noci je
příchod noci je

stejný jako každé ráno,
kouzlo.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The coming of night.

Lubomír Tomik

music,
 which we knew does not exist

suddenly the rhythm is hidden in all the songs

you won't hear him
you won't see
you won't feel it

when night comes

we don't know so many things
every tone is different
we don't know so many things
every world is different
we don't know so many things

when you open your eyes
when night comes

music,
that they played for us to dance does not exist,
you have to listen properly

sorry i forgot,
you need a spark to jump
when you suddenly grow old and snake teeth
every morning
deliver the required dose of poison,

some empty electricity doesn't matter so much anymore,
all that keeps you above water is faith,

music,
hidden rhythm of words,
the coming of night is
the coming of night is
the coming of night is

same as every morning
magic,
miracle of life 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Crowley - trojka poharu
komunikace vychází z hloubky našeho nitra

…takže Pro Anugraha a ,,How the find boyfriend“!

Dostal jsem šanci…

na něco opravdu vyjímečného, bude to…výzva. Všechno teď bude trochu jinak.

Druhá šance je vlastně takový…přepych, trošku nereálná situace.

A Ty… v úplňkové Noci , rituál.

TY a víš přece kolikrát ještě, správné číslo

SLOVA

Říkám

Teď

a

Tady

SLOVA

slyš je

slyš je

slyš je

ZNOVA SLOVA

Tvé jméno je Krása.

Tvá Karta Crowleyho Tarotu je

Crowley - ctyrka holi

,,Uskutečnění“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1005-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi

,,něco končí a současně něco začíná

Když…

,,…mne nemiluješ jako včera“,

koho miluješ dnes,

má lásko ?

Protože se objevila náhlá vzpomínka na slova, která jsem před osmnácti dny viděl na vlastní oči,

karta Crowleyho Tarotu na tahle slova pro Tebe, jednou se snad k Tobě dostanou :

,,Dvojka disků-Změna“. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk

Crowley - dvojka disku
Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích dvou týdnů nebo měsíců budete mít příležitost provést ve svém životě vnější změny, které budou nejen rozsáhlé, ale i stabilní. Máte příležitost udělat změny, které mohou vašemu životu navrátit rovnováhu.

Vážné rozhodnutí.

Vytvořeno v nynějších zvláštních dnech, byla jsi celou dobu se mnou.

Lyrics:

A serious decision.

Lubomír Tomik

opening sad correspondence,
I saw envelopes,
differed in shape from everything,
folds of decorative paper at the edges where my world began,

opens sad correspondence,
I saw something like a volcano crater in the display light,
filling letter by letter in Your words,
semiprecious stones, cut diamonds, and when it exploded like Mount Vesuvius,
She overwhelmed me with everything
what was at hand
great boulevards,
oriental palaces,

I woke up
broke the round lava above me to pieces,
Your words were exotic flowers,
the rarest ones,
the rarest.

Básnické video : ,,Obětuj mne na počest Marta.“

Čtou D.O. a Lubomír Tomik. Natočeno 26.8.21 ve Starém Městě.
Pro Tebe.
Pohled ze zahrady směrem na sever.
Kytara : LT

Lyrics:

Sacrifice me in honor of Mars.

Lubomír Tomik


Intoxicated by the possibility of words, I will plant them in the fertile soil of You,
I water You
You raise them

Beautiful

I will pluck the most beautiful fruit for You,
the tastiest step,
born in the sign of TaurussuruaT,
sacrifice me in honor of MarssraM,

Beautiful

that the minutes and hours be carried back by the wind,
lightning and thunder,
and it's raining You.

Beautiful.

Nenapsal jsem do notesu tužkou na papír slova ,,bílé řídítka „…

…neviděl je na hrobu Filipa Topola ?

…a dnes…při zákroku ve Zlínské Nemocnici, kdy jsem dostal dávku paprsků doktora Roentgena…
… přístroj vypadal takto …
….a černé rukojeti…to jsou už jen třešničky na dortu.

Fotografováno mnou, se svolením.

Znovu a znovu, napíši slova, ony se zhmotní, realita je…. potrhaná ?

Pohled za oponu ?

Právě píši tužkou na papír SLOVA a ony se STANOU:

End of all words.

Read and recorded right here, in this shelter, in the winter, in the snow, but for You.

End of all words. Read and recorded For You , 29.1.21 on the frozen Lake of Balaton, Nový Hrozenkov. just while before I saw You with wet hair after showering.
End of all words.

Lubomír Tomik

And for all those centuries,
crowds of oysters risk hugging mouths
 and burst in,
silky curled lips beams
and barely resistant to The Wild Hunt of the Ghost of Love.

Soon,

hit me,

 squeeze my heart and
        launch a cannonade of words,

                          Beauty.
…from the forthcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart, for which the foreword was written by Pavla Jonsson from the band Zuby Nehty and for which Alan Moore approved the use of one of his sentences.

The one and only Alan Moore. The dreams come true.

All this , For You.