Poet Story pro Tebe ,,Nalezená vizitka.“…

… článek má číslo 6616 a.. chybíš mi.

Nalezená vizitka a figurka v Uherském Hradišti.Vytvořeno ve Studiu Midian, napsal, čte a všechno ostatní spáchal LT.
XXXXXXXXXXXXXXXX
Business card found.

Lubomír Tomik

there was another book in the book
there was a story in the story

The business card found could be an advertisement for a bull's thigh

was not

a leopard and a guy laughed on picture 

Before the beast ate him
the leopard said sadly-
I'm quite sorry, but I'm so HUNGRY !!!!

And the whites of his tooth enamel lit up the darkness.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V nádržce byla voda s temperovou barvou a stříkance vytvořily siluety na papíru formátu A4 a o něco později ....
zatím je karta Crowleyho Tarotu na publikaci článku číslo 6616 v letním dni ...

Hrdlo amfory.

Amphora throat.

  Lubomír Tomik

  on the edge of the Corinth Canal we observe ships in depth,
they pass through the giggles of the seagulls,
they come to You, through
amphora throat,

who would have thought
when I was walking shortly afterwards
The Lion's Gate in Mycenae,
that the Lioness will change my life,

completely,
She takes everything and turns it upside down,

who would have thought
that the Lioness slams the door to Death's nose,
"It's not time yet."

It doesn't seem to be.

Seems,
that the white teeth of the Lioness were in action,

 me, the lady with the scythe and the whole ensemble of the night race,
that You had us for dinner. 

She is amazing.
Hrdlo amfory.

 Lubomír Tomik

 na hraně Korintského průplavu sledujeme lodě v hloubce,
proplouvají chechotem racků,
připlouvají k Tobě, skrze,
hrdlem amfory,

kdo by si pomyslel, 
když jsem zakrátko poté tehdy procházel 
Lví Branou v Mykénách,
že Lvice změní můj život,

kompletně,
vezme všechno a obrátí vzhůru nohama,

kdo by si pomyslel,
že Lvice  přirazí Smrti dveře před nosem ,
,,Ještě není čas."

Zdá se , že není.

Zdá se,
že vyceněné bělostné zuby Lvice byly v akci, 
že si mne, dámu s kosou a celý ansámbl noční rasy ,
že si ho dala k večeři.

Je báječná.

Je to už dvacet tři let, co jsem na těch místech byl….its now ,its forever, like You.

Dracon sowing. Dračí setba.

Dragon sowing.

Lubomír Tomik

powerful warning of mysterious unusual species of man

Dragon sowing,
Cadmos scattered the teeths of dragon from a position in front of the navel,
they fit into the furrows and purple

where Your great eyes were like lunar craters,
the hand traced the semicircle as if blessing the incinerator.

You came from the Planet of Love,
flew through the Pleiades
and landed to me,
dreamy.

I expected you to be from another dimension of reality, the dimension of the dream fantasy of the sunken alleys of fog and ghosts,

Dragon sowing,
sharpened swords,
everything fell silent
the hand traced the semicircle as if blessing endless grain linen. 
Dračí setba.

Lubomír Tomik

mocné varování tajemných neobvyklých druhů člověka

Dračí setba,
Kadmos rozhazoval zuby draků z pozice před pupkem,
zapadávaly do brázd a nachověly
kde byly Tvé ohromné oči jako měsíční krátery
ruka opisovala půlkruh jakoby žehnala spáleništím.

Přišla jsi z Planety Lásky,
prolétla Plejádami
a přistála u mne,
zasněná.

Očekával jsem že jsi z jiné dimenze reality rozměru fantazie snu zapadlých uliček mlh a přízraků,

Dračí setba,
ostřily se meče,
všechno ztichlo,
ruka opisovala půlkruh jakoby žehnala obilným lánům bez konce.