Úsměv.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Bezčasí.

Lubomír Tomik

svázal nás čas,
každé ráno se prostříháváme z kokonů včerejška

svázal náš čas
někde všechno je

někde jsou nehrané songy na gramofonové desce života,
někde jsou drážky které čekají na sejmutí stopy

jen my to nevidíme,

svázal nás čas
svázal nás čas

sníme spolu snili jsme spolu budeme snít spolu
čas nic neznamená

když někde jsi nebo nejsi
když věříš

tato neděle plave v bezčasí,
za okny šedo,
ticho,

spadané listí
úsměv,
protože už jednou byl,
nemůže zmizet,
úsměv ,
nejkrásnější obraz,
úsměv na Tvé tváři.


....
Timeless.

Lubomír Tomik

time bound us
every morning we cut ourselves out of the cocoons of yesterday

bound our time
everything is somewhere

somewhere there are unplayed songs on the gramophone record of life,
somewhere there are grooves waiting to be removed

we just don't see it

time bound us
time bound us

we dream together we dreamed together we will dream together
time means nothing

when you are somewhere or you are not
when you believe

this sunday floats in timelessness
behind the windows gray
silence,

fallen leaves
smile,
because he was once
can't disappear
smile,
the most beautiful picture
smile on your face

...

Smích.

 Smích.

Lubomír Tomik

myš se potápí v ementál
a Ty do stínu smazaných fotografií

světlo vedle světa svět vedle světla
dříve nebylo zvykem hýbat kamerou 
 vše se řešilo

stři
hem
střihem
střihem rána

nebylo zvykem být naživu, 
hrát na nejkrásnější strunu tam uvnitř Tebe,
zemětřesení,
střih
ráno bez Tebe

úsměv je skutečné TEĎ

smíchem
smíchem
smíchem střihem


....................................

Laughter.

Lubomír Tomik

the mouse dives into the emmental
and You into the shadow of deleted photos

light next to the world world next to the light
before, it was not customary to move the camera
 everything was resolved

by cu
t
cut
cut the morning

it was not customary to be alive
playing the most beautiful string inside You,
the muscle one,
earthquake,
shear
morning without You

the smile is real NOW

laughing
laughing
with a laugh c
ut

……

Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

time dating

Fotografie od Andrey Grushnikov na Pexels.com
časové datování.

Lubomír Tomik

časové datování,
půlnoční toulání,
marnotratné rozhodování nemáš ráda

časové datování,
neznámé,
mohlo to být před třemi lety,
mohlo to být před milionem a půl minut
mohlo to být včera
zítra


.........
time dating.

Lubomír Tomik

time dating,
midnight wandering
you don't like wasteful decision-making

time dating,
unknown,
it could have been three years ago
it could have been a million and a half minutes ago
it could have been yesterday
tomorrow

Deliriózně barokní.

Deliriózně barokní.

Lubomír Tomik

má fantazie je prérijní ústřice,
nic mne nemůže zlomit,

má fantazie je oheň planoucí na horách,
protože zlomený už jsem byl

má fantazie jsi Ty,
bikiny pocitů napnuté k prasknutí

má fantazie je hrdlo času,
krůpěj Noci,
která cinkla o stěnu skleněného srdce


............................................................
Deliriously baroque.

Lubomír Tomik

my fantasy is a prairie oyster
nothing can break me

my imagination is a fire burning on the mountains
because I was already broken

my fantasy is You
a bikini of feelings stretched to bursting

my imagination is the throat of time
sprinkle of Night,
which clinked against the wall of the glass heart
.......

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Závěsy.

Fotografie od Yaroslav Shuraev na Pexels.com

………………………………………………….

Každý okamžik, každé teď.

Lubomír Tomik

každý okamžik,
záhyb času

každý klamný zákmit mezi námi
závěs na oknech

nakonec je to něco víc,
stačilo jen najít klíč

...................................................................................................
Every moment, every now.

Lubomír Tomik

every moment
a time warp

every delusional rift between us
curtain on the windows

in the end it's something more
all we had to do was find the key
......................................

Nic není dáno, změna systému míchání Crowleyho Tarotu, v každý okamžik, každé teď.
,,Deset Disků."
Útlak

Číst z Ginsberga.

Číst z Ginsberga./ Napoprvé a bez střihu, bez přípravy, otevřít knihu na Patersonu./

Lubomír Tomik

Allene,
na silnici v Coloradu vyšly hvězdy,
unavený dělník si zapaluje cigaretu, pouští rádio a tam :

Allen Ginsberg ,,Paterson“ čte Lubomír Tomik ve Studiu Midian.


....
stínová ruka koloruje černobílé fotografie
mužů na pláži,
generace v propastech času,
podle Vás bychom žili ve sci-fi příběhu

pošli čarodějku Kiki o dveře dál,

za Williamem.
__________________________________________________________________________________
Read from Ginsberg.

Lubomír Tomik

Allen,
the stars came out on the road in Colorado
a tired worker lights a cigarette, turns on the radio and there:

/please, play audio above/shadow hand colors black and white photos
men on the beach
generations in the gaps of time,
according to you, we would be living in a science fiction story

send Kiki the witch out the door,

behind William.
......

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci jsou Tři disky.
,,Dílo."

Adventure film reels.

Kotouče dobrodružných filmů.

Lubomír Tomik

velryby vypluly
harpuny je zasáhly pod čarou ponoru

vyráží pryč odnikud
vyrážím pryč odnikud

kotouče filmů se kutálely jako bochníky sýra,
přejely nás,
jako ten bastard Čas

no, 
život jde dál,

nezastaví,
ani to nejde.


......................................................
Adventure film reels.

Lubomír Tomik

the whales have sailed
the harpoons hit them below the waterline

takes off out of nowhere
I'm heading out of nowhere

the film reels rolled like loaves of cheese,
ran over us
like that bastard Time

well,
life goes on,

won't stop 
it doesn't even work.

...................................

Normálně.

Fotografie od ArtHouse Studio na Pexels.com
Čteno a nahráno ve Studiu Midian právě teď, v 8.55 , posláno z rekordéru mailem, staženo v PC, zvuk v .mp3 souboru rozstřižen, uložen a nahrán na WordPress, publikován.
Z výkladu karty Crowleyho Tarotu. ,,Eso Mečů je stav mysli, která nezná pochyb.“

……………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. Normally.

Lubomír Tomik

normally we murder our secret desires in an elusive reality

to see the unknown and bring from there words and fragments of You

normally the glow of long-dead stars floats above us

and we believe it

to smell Your wet hair

normally the curtain rises

we swim in the sea of time whether You like it or not

it will be too late by the time we leave and the dam will break

I don’t kill my secret wishes

I take care of them,

about YOU

……………………………………………………………

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1016-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-me

Za noci času.

Fotografie od Marta Romashina na Pexels.com

……………………………………………….

Za noci času.

Lubomír Tomik

za noci času syn Jitřenky vařil kávu,
drcená mezi kameny ucpávala zubní mezery,

mlýnky ještě neexistovaly,
nad hlavou se kosmické stanice neproháněli

za noci času půvabná kosmonautka
 přitiskla rty na pancéřové sklo průhledu a poslala vesmírný vzdušný polibek dolů na Zemi

shořel v atmosféře,
malý nádherný zbývající kousek polibku mi prorazil lebku ,
zasyčel ,
 proletěl páteří a 
uvedl 
krev 
do 
varu

za noci času syn Jitřenky vařil Kávu,
Lilith sehnala v Ráji mlýnek,

už byla
  mletá  
mletá
  mletá

,,Panebože to je ale rozdíl!-, pomyslel si syn Jitřenky a celý se tou kávou polil,

scházíš mi, víš ?

za noci dne v této hodině minutě vteřině,
není žádný čas,
byly jsou a budou chvíle kdy Tě uvidím,
to JE čas !

......................................................................................

In the night of time.

Lubomír Tomik

in the night of time the son of Morning Star made coffee,
crushed between the stones it clogged the gaps in the teeth,

grinders didn't exist yet,
space stations were not racing overhead

in the night of time, a graceful cosmonaut
 she pressed her lips to the armored glass of the vista and sent a cosmic air kiss down to Earth

burned up in the atmosphere
the little beautiful remaining piece of the kiss pierced my skull,
  hissed
 flew
 through
 the spine
 and
stated
blood
to
boil

in the night of time the son of Morning Star brewed coffee,
Lilith found a mill in Paradise,

she already was
   grinds
grinds
  grinds

-oh my god, that was a difference, thought the son of Morning Star, 
and poured cofee all over his fancy dress,

I miss You, you know?

in the night of the day at this hour minute second,
there is no time
there were and will be times when I see you
it's time!
...............
Karta Crowleyho Tarotu na slova, při jejichž psaní jsem málem omdlel, nebezpečná kombinace chůze, horka, úřadů a Galerie Jožky Úprky, někdy jsi jediná záchrana...karta je... 

A protože je to ,,Mág." nekončíme, příspěvek pokračuje -
……
za noci času
za času dne
za dne,
teď
teď
teď

mletá káva chutnala po všem co nás ještě čeká

 jsme použitelní kdykoli


...........................................................................................
in the night time
during the day
during the day
now
now
now

the ground coffee tasted like everything that still awaits us

 we are available at any time
................................................................
Nebýt Tebe a Crowleyho Tarotu, nedopadlo by to.

Nejhorší je ta bezmoc, vstanu a chci lámat skály, udělám krok a padám do propasti.

Potkal…

…vypíchnuté oko.

Včera v Muzeu Jihovýchodní Moravy, v Galerii,ve Zlíně,v bolesti,v touze , někdo s kým nemůžu být a právě teď je čas sen ukončit.

Stálo to za to, každý moment.

Vždy udělej něco jinak.Ne něco, všechno.

Od tohoto TEĎ, tu bude někdo jiný…jiný… jiný.

Tolik prvních kroků, bylo to úžasné, přesto, jen časové souřadnice bez Tebe.

Když nemůžu radost a úspěchy sdílet s Tebou, nebudu nikdy kompletní.

Karta Crowleyho Tarotu je…..až po půlnoci…..

Punctuation for You.

Originál.
Fotografie od Ann H na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Interpunkce.

Lubomír Tomik

.
,
:
-
( po-mlčka a dvě zá-vorky )
otazní-k
vy-křičník
uvo-zovky
a 
tři tečky

nevypadá to...

jako náš pří-běh ?

snad nekončí,
jen se stále odehrává,
my se ode-hráváme

nevěřím , že jediný Tvůj sen je sedět za stolem
 před monitorem do konce času

a tři tečky jsou zpět,
slečno
...
snad... stále slečno!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Punctuation.

Lubomír Tomik

.
,
:
-
( dash )
que-stion mark
exclama-tion mark
quo-tation marks
and
three do-ts

it doesn't look like...

like our sto-ry?

maybe it won't end,
it just keeps happening,
we are taking place

I don't believe that Your only dream is to sit behind a desk,
and in front of the monitor to the end of all ti-me

and three dots are back,
Miss
...
hope... that You are stil Miss !
Fotografie od Ann H na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na zběsilou interpunkci v dnešní ránu je…. ,,Princ Disků.“ No ?

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

Z výkladu karty – Princ disků se propracovává kupředu jako býk (astrologické znamení Býka), aby naplnil struktury a formy, které jsou stabilní, bohaté a plné krásy. V ruce drží kouli na znamení, že si je vědom své schopnosti uskutečňovat tyto nové světy konkrétním, estetickým způsobem (helmice s okřídlenou hlavou býka).

Jestli ne-jsem na-rozen ve zna-mení Býka?

Hell ye-ah! Otázka času a čas ne-ní!

Představa Vln.

XXXXXXVXXXXXXVXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na tuto představu …..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Představa vln.

Lubomír Tomik

samotný čas se otřásl v základech 
když jsi vystoupila z vln a katedrál,

podnebí kouzlí,
lampy hltají noc

spojené kůže vlastní kouzelnou moc
a řvou nebo se usmívají

podnebí kouzlí,
zmatené sny

samotný čas se otřásl v základech,
když jsi vystoupila z katedrál a vln

jen ta představa, 
příběh se odehrává ve všech příštích teď


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVRXXXXXXX

The idea of waves.

Lubomír Tomik

time itself was shaken to its foundations
when you stepped out of waves and cathedrals

climate enchants
lamps devour the night

connected skins possess magical power
and they roar or smile

climate enchants
confused dreams

time itself has been shaken to its foundations,
when you stepped out of cathedrals and waves

just the idea
the story takes place in all future now

XXXXXXVRXXXXXXVRXXXXXXVR

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1012-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi

Čas …

…na velkou šanci, kterou jsem dnes dostal.

Pozastavena bude většina projektů, mimo psaní.

Do odvolání.

Je to jako s M.L.V. 2022 a je to zítra.Šance ,jen jedna.

Přišel čas .

Před chvílí jsem se díval na noční oblohu a napadlo mne…. proč jsem sakra na té cestě před třemi lety nezemřel, proč jsem tam nezůstal v krvi ?

Kvůli zítřku a kvůli tomu se Ti znovu podívat do očí.

A… pokračuje příprava ,,Mapy Kontinentu Tvého Srdce.“

Ne pokračuje, jsme tak ve čtvrtině,jak můžu zklamat neuvěřitelné lidi, kteří pro mne

udělali… neuvěřitelné věci ?

Nemůžu.

Karta Crowleyho Tarotu je… ,,Smrt.“

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

A je přesná.

Každý konec je začátek něčeho nového

Každá šance je jen jednou.

Zítra.

Poet Video pro Tebe ,,Kamenické značky.“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Zvuk z Archivu BBC , volně dostupné pro neziskové účely, konkrétně :
Building Work - Four ton pile hammer working.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
lyrics:
Stonemason's marks.

Lubomír Tomik

into the limestone tools engraved
and swords
and wings from the past

engraved nails into the limestone
like the look of green eyes

engraved in skin,
small wounds

we are talking
we chat,
stone marks:

past present future
the time is
the time was
the time will be

stone markers,
time is yesterday morning
iced coffee and your smile
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1055-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-disk

Pro ,,Win to all“.

Vzhledem k tomu, co se stalo v únoru a co se blíží mílovými kroky …..nález magnetofonových kazet z roku 1985 a 1992 – únor 2022 a léto 2022.

Co znamená čas ? Věci, vzpomínky, když je všechno TEĎ ?

Zuby Nehty a Masters Hammer.

Vyrazila jsi mi dech , když jsme se loučili .

Rays in memories.

XXXXXXXX

Paprsky ve vzpomínkách.

Lubomír Tomik

nezanechat stopu,
jen proplout,
rozrážet přídí vlny,
aby se zase spojily

host čas
v našich 
hlavách
plánech
přáních

slovo CHCI
namotané na číslice hodin

až uschne
jako růže,
jako vzpomínky
jako my

vyrostou někde jinde,
někdy jinde,
pod
 otáčejícím se kolem času,

s Tebou

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rays in memories.

Lubomír Tomik

leave no trace
just pass through
break the bow of the wave,
to reunite

the guest of time
in our
heads
plans
wishes

the word WANT
wrapped in hour digits

when it dries
like a roses
as memories
like US

they will grow up somewhere else,
sometimes elsewhere
under
 revolving wheel of time,

with You

Napsáno ve znamení první karty Crowleyho Tarotu tohoto rána, dnes, ještě včera bylo samé ,,Zítra.“ a najednou je DNES.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

kód času

What if there is no time? What if time is just a human invention?
Napsáno čteno a nahráno na zahradě Studia Midian.

XXXXXXXXXXXXXXXX

Time code.

Lubomír Tomik

is not
slow blushing
fully
slow decay
empty
time code
 is not
slow blushing
fully
slow decay
empty
time code is not

XXXXXXXXXXXXXXX
Trumfová karta. CO se děje ?

Pencil drawing.

Fotografie od Adam Krypel na Pexels.com

XXXXXXXXXXXX

Kresba tužkou za 15. 

Lubomír Tomik

jedna myšlenka Tě obleče,
jedna myšlenka Tě svlékne

slovo a intuice
intuice a slovo
zakřivení vesmíru
vesmíru zakřivení

jedna myšlenka Tě stvoří
jedna myšlenka Tě vyplaší

nikdy to neskončí
neskončí to nikdy


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pencil drawing for 15.

Lubomír Tomik

one thought dresses you up
one thought will undress you

word and intuition
intuition and word
deep of space
space deep

one thought will create you
one thought will scare you

end never will it
it will never end

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je.
Fotografie od Andrey Grushnikov na Pexels.com

Alive.

Marble statue of Aphrodite at her bath, in the British Museum https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_statue_of_Aphrodite_at_her_bath.jpg

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oživlá .

Lubomír Tomik

Oživlá socha Afrodity kráčí ulicemi bez konce,

nebe po levici,
peklo po pravici,

anděl smrti za jejími zády,

udýchaná
voňavá
zasněná

nakonec,
jen sykot hada v půlnočním světle,

nakonec,
sen jednoho z nás,

v bezedné černé tmě,

kde se dávno zastavil čas.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Alive.

Lubomír Tomik

The living statue of Aphrodite walks the streets endlessly,

heaven on the left,
hell on the right,

the angel of death behind her back,

short of breath,
fragrant,
dreamy

finally,
just the hiss of a snake in the midnight light,

finally,
the dream of one of us

in the bottomless black darkness,

where time has long stopped

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx

Karta Crowleyho Tarotu na poslední den je....
,,Princezna Mečů."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1029-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-me

Je tak pozdě. / Audio./

Napsáno čteno a nahráno ve Studiu Midian po náhodném poslechu Type O Negative, skladby,, Its too late, “ jen cvičení hlasu, ale pro Tebe. Dnes jsi všude.
Nejsem vlastníkem autorských práv k písni TON slov, ani melodie.
Lyrics :
Its so late.

Lubomír Tomik

it's so late
it's so late
it's so late

I'm going back to You in time,
we go silently,
it's US

it's so late, it's so late, it's so late

on any apology

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Fool." je karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov najednou slyšených jinak, z jiného jazyka, jen podle rytmu.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

Miracles.

Fotografie od Luis Quintero na Pexels.com

XXXXX

Zázraky.

Lubomír Tomik

zázraky ve věku zázraků v zemi snů,
jen si to představ

a řeka času plyne,
kolo Slunce se otáčí,

vidí astronomové do záhybů kůže,
vidí do nevybraných outfitů,

zavřít Pandořinu skříňku slov,
-Stejně má tma obrysy Jejího těla a Ty to dobře víš !-

řekla Lulu,
otočila se na dlouhém černém podpatku a plivla na zem. 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Miracles.

Lubomír Tomik

miracles in the age of miracles in the land of dreams,
just imagine

and the river of time flows,
the wheel of the sun rotates,

astronomers see into the folds of the skin,
sees in unselected outfits,

close Pandora's box of words,
- Darkness has the contours of Her body, and You know it!-

said Lulu,
 turned on her long black heel and spat on the ground. 

XXXXXXXXXXXXX
,,Chtíč “ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov, v den kdy je všechno jinak.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Angel.

Fotografie od George Becker na Pexels.com
Fotografie od Anastasiia Shevchenko na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Studio Midian. Jako doprovodná hudba mého čtení instrumentální One Rode to Asa Bay (Deep Mix Cover By Arthurex), v originálu song legendárních Bathory, nejsem majitelem autorských práv, jen to tak vyšlo, vlastně dohrál originál a spustil se cover, hodinu předtím jsem dopsal Anděla, spojilo se mi to s melodií a ve výsledku audio nahoře, pro Tebe.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxx

Angel.

Lubomír Tomik

someone rang the doorbell and it turned out it was an angel,
wings of your lashes,

he barely opened his mouth and spoke,
forget about time

he only repeated your name,
he sat in a chair

my an odyssey,
my Athena

what about the angel in the chair?

If someone rang at your door,
do not be scared,
only an angel carries you a message

folded, placed in an envelope,
full of words
lacy 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ... znovu druhý ,,Mág" dnes. Ze tří karet dnes dva ,,Mágové" a tento je ten druhý. Až a jestli vyjde příště třetí Mág, ..uvidíme.