Ustali si.

V pozadí hraje Velvet Undreground, nejsem majitelem autorských práv, nečekaná slova , napsaná a čtená, bez přípravy, okamžitá akce, všechno nebo nic.

Ustlali si.

Lubomír Tomik

hejno andělů,
hojno ďáblů,

ustlali si oni
na mostě Rialto

hojno andělů
hejno ďáblů

vypili všechen čas,
snědli zrnka přesýpacích hodin

napili se jedů,
nadýchali zplodin

ano ano ano,
ta chvíle na konci vidličky


........................................


They laid down.

Lubomír Tomik

flock of angels
devils galore

they laid down
on the Rialto Bridge

a multitude of angels
a flock of devils

they drank all the time
they ate the grains of the hourglass

they drank poison
they inhaled the fumes

Yes Yes Yes,
that moment at the end of the fork


............................................................................................................................

Back to flea.

Zpátky k bleše.

Lubomír Tomik

zpět k bleše,
médium řeklo:

,,Jsi pokrytý šupinami minulosti, svlékni je .Podívej se jí do očí,
rozpusť se v nich a buď hora."

zpět k bleše,
médium už chrčelo

,,Jsi hora, obleč si laviny, obleč si bouře, obleč si výhled do kraje"

zpět k bleše,
médium se svalilo k zemi z úst u pěny

,,Jsi kraj , jsi všechno, jsi zemská osa, jsi smrtky kosa."

Konec představení, blechy zpátky do krabičky !


A zpátky k bleše,
rozmáčkla mne ,
na svém nehtu,
plachtě Naglfaru.


...........................................................................
Back to the flea.

Lubomír Tomik

back to the flea
medium said:

"You're covered in the scales of the past, take them off. Look into her eyes,
dissolve in them and be a mountain."

back to the flea
the medium was already grunting

"You are a mountain, wear avalanches, wear storms, wear a landscape"

back to the flea
the medium tumbled to the ground from the mouth at the foam

"You are the country, you are everything, you are the axis of the earth, you are the scythe of death."

End of the show, fleas back in the box!


And back to the flea,
She crushed me
on your nail
sail of Naglfar.

.............................................................................................

Tullstorp rimestone, Sweden, picture above William Blake ,,Duch blechy“

Karta Crowleyho Tarotu je ….

… koloběh času.

Jeden moment : kus masa u krajnice, otevřeš oči, druhý moment : Midas se chce najíst,zavřeš oči, třetí moment : Její tělo, otevřeš oči, poslední moment dnes: jehla kůže bolest léky nejsem zranitelný ale skleněný.

Cyklický koloběh času.

Někde vykřiklo tisíc hlasů.

Někde flanel košile kopíroval nejjemnější obrys.

Cyklický…

Bizoni.

Kdo.

Lubomír Tomik

Kdo z nás udělal romantické bestie v porcelánu ?

Kdo vypustil bizony nových věků ?

Aby se řítili planinami bez konce ?

Aby šplhali po páteřích jeskynních lovců,
záblesky pochodní v tmách 
a slova na zdech jeskyní
jeskyní 
jeskyní 
jeskyní
zahalená časem,
 touhou po Tobě
.......

Who.

Lubomír Tomik

Who made us romantic beasts in porcelain?

Who unleashed the buffalo of the new ages?

To rush through the plains without end?

To climb the spines of cave hunters,
the flashes of torches in the dark
and words on cave walls
caves
caves
caves
shrouded in time
 longing for you
......

Napsáno čteno nahráno ve Studiu Midian, music credit Exploring – Vishmak (No Copyright Music)

Autorka obrazu Lady Frieda Harrisová

Teorie Chaosu.

Fotografie od Julia Larson na Pexels.com

Napsáno, nahráno za zvuků songu Danzig -Sistinas, nejsem vlastníkem autorských práv, je to Teorie Chaosu. Před hodinou nic z tohoto článku neexistovalo. Jen…..

………

Teorie chaosu.

Lubomír Tomik

ař ráno vstaneš
znovu
až se rozhodneš i když nechceš
znovu
až osedláš koně úsvitu
teorie chaosu Tě spolkne
znovu

na pobřeží Kanady krok
na náměstí Svatého Marka krok
v domě plném šestek krok

neohlédneš se 
ohlédneš se
rok
znovu

jestli není Slunce ten nejbláznivější počítač bez aktualizací,
jestli nejsme my sami viry

jsi má změna v počátečních podmínkách,
vstaň a chodˇ,
atraktore nejkrásnější.

.....

Chaos theory.

Lubomír Tomik

and you get up in the morning
again
until you decide even if you don't want to
again
when you saddle the horse of the dawn
chaos theory will swallow you
again

on the coast of Canada step
a step to St. Mark's Square
step in a house full of sixes

you don't look back
you look back
year
again

if the sun isn't the craziest computer without updates
if we are not viruses ourselves

you are my change in initial conditions,
get up and walk
attractor the most beautiful,
You.
........................................................

Behind the glass.

Za sklem
Lubomír Tomik

za sklem
žvýkej svaly žvýkej stavy

zvláštní příběhy z minulosti
bubliny na povrchu času

slova
slova
slova

za sklem
můžeš cítit cokoli

PLOP
bublina vytvořila miliony bublin
chapadla krakatice s Tvými rty
….


Behind the glass
Lubomír Tomik

behind the glass
chew muscles chew states

strange stories from the past
bubbles on the surface of time

words
words
words

behind the glass
you can feel anything

PLOP
the bubble created millions of bubbles
octopus tentacles with Your lips

You don’t turn off.

Fotografie od Quang Nguyen Vinh na Pexels.com

….

Nevypneš.

Lubomír Tomik

nevypneš se dokud Tě někdo nevypne

zapnula jsi mne tak si mne i vypni


vzdálenosti mezi námi se stále mění

žádný výsledek není správný


v určitém momentu na určitém místě aby se odehrál děj

v předivu času

prostoru

co leží před námi

nejvzdálenější


,,Listy času z koster stromů se každý rok snášejí k zemi!"-

pomyslel si Jidáš


a upletl si provaz z příjemných chvil,

z nejvzdálenějších oáz.


-------------------------------------------------------------------------
You don't turn off.

Lubomír Tomik


you don't turn off until someone turns you off

you turned me on, turn me off


the distance keeps changing

no result is correct


at a certain moment in a certain place for the action to take place

in the warp of time


space

what lies ahead

the most distant


"The leaves of time from the skeletons of the trees fall to the ground every year!"-

Judas thought

and weaved a rope of pleasant moments,


from the most distant oases.

houses poet video

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Lyrics: 

boarding houses.

Lubomír Tomik

until those lionesses unleashed an unbridled rampage,
star mice rolled round loaves of mixed cheeses,
between the pores of the smiling moon

to boarding houses

there are and always will be tenement houses and their corridors and balconies
from which time pours
avalanche of moments

Úsměv.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Bezčasí.

Lubomír Tomik

svázal nás čas,
každé ráno se prostříháváme z kokonů včerejška

svázal náš čas
někde všechno je

někde jsou nehrané songy na gramofonové desce života,
někde jsou drážky které čekají na sejmutí stopy

jen my to nevidíme,

svázal nás čas
svázal nás čas

sníme spolu snili jsme spolu budeme snít spolu
čas nic neznamená

když někde jsi nebo nejsi
když věříš

tato neděle plave v bezčasí,
za okny šedo,
ticho,

spadané listí
úsměv,
protože už jednou byl,
nemůže zmizet,
úsměv ,
nejkrásnější obraz,
úsměv na Tvé tváři.


....
Timeless.

Lubomír Tomik

time bound us
every morning we cut ourselves out of the cocoons of yesterday

bound our time
everything is somewhere

somewhere there are unplayed songs on the gramophone record of life,
somewhere there are grooves waiting to be removed

we just don't see it

time bound us
time bound us

we dream together we dreamed together we will dream together
time means nothing

when you are somewhere or you are not
when you believe

this sunday floats in timelessness
behind the windows gray
silence,

fallen leaves
smile,
because he was once
can't disappear
smile,
the most beautiful picture
smile on your face

...

Smích.

 Smích.

Lubomír Tomik

myš se potápí v ementál
a Ty do stínu smazaných fotografií

světlo vedle světa svět vedle světla
dříve nebylo zvykem hýbat kamerou 
 vše se řešilo

stři
hem
střihem
střihem rána

nebylo zvykem být naživu, 
hrát na nejkrásnější strunu tam uvnitř Tebe,
zemětřesení,
střih
ráno bez Tebe

úsměv je skutečné TEĎ

smíchem
smíchem
smíchem střihem


....................................

Laughter.

Lubomír Tomik

the mouse dives into the emmental
and You into the shadow of deleted photos

light next to the world world next to the light
before, it was not customary to move the camera
 everything was resolved

by cu
t
cut
cut the morning

it was not customary to be alive
playing the most beautiful string inside You,
the muscle one,
earthquake,
shear
morning without You

the smile is real NOW

laughing
laughing
with a laugh c
ut

……

Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

time dating

Fotografie od Andrey Grushnikov na Pexels.com
časové datování.

Lubomír Tomik

časové datování,
půlnoční toulání,
marnotratné rozhodování nemáš ráda

časové datování,
neznámé,
mohlo to být před třemi lety,
mohlo to být před milionem a půl minut
mohlo to být včera
zítra


.........
time dating.

Lubomír Tomik

time dating,
midnight wandering
you don't like wasteful decision-making

time dating,
unknown,
it could have been three years ago
it could have been a million and a half minutes ago
it could have been yesterday
tomorrow

Deliriózně barokní.

Deliriózně barokní.

Lubomír Tomik

má fantazie je prérijní ústřice,
nic mne nemůže zlomit,

má fantazie je oheň planoucí na horách,
protože zlomený už jsem byl

má fantazie jsi Ty,
bikiny pocitů napnuté k prasknutí

má fantazie je hrdlo času,
krůpěj Noci,
která cinkla o stěnu skleněného srdce


............................................................
Deliriously baroque.

Lubomír Tomik

my fantasy is a prairie oyster
nothing can break me

my imagination is a fire burning on the mountains
because I was already broken

my fantasy is You
a bikini of feelings stretched to bursting

my imagination is the throat of time
sprinkle of Night,
which clinked against the wall of the glass heart
.......

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Závěsy.

Fotografie od Yaroslav Shuraev na Pexels.com

………………………………………………….

Každý okamžik, každé teď.

Lubomír Tomik

každý okamžik,
záhyb času

každý klamný zákmit mezi námi
závěs na oknech

nakonec je to něco víc,
stačilo jen najít klíč

...................................................................................................
Every moment, every now.

Lubomír Tomik

every moment
a time warp

every delusional rift between us
curtain on the windows

in the end it's something more
all we had to do was find the key
......................................

Nic není dáno, změna systému míchání Crowleyho Tarotu, v každý okamžik, každé teď.
,,Deset Disků."
Útlak

Číst z Ginsberga.

Číst z Ginsberga./ Napoprvé a bez střihu, bez přípravy, otevřít knihu na Patersonu./

Lubomír Tomik

Allene,
na silnici v Coloradu vyšly hvězdy,
unavený dělník si zapaluje cigaretu, pouští rádio a tam :

Allen Ginsberg ,,Paterson“ čte Lubomír Tomik ve Studiu Midian.


....
stínová ruka koloruje černobílé fotografie
mužů na pláži,
generace v propastech času,
podle Vás bychom žili ve sci-fi příběhu

pošli čarodějku Kiki o dveře dál,

za Williamem.
__________________________________________________________________________________
Read from Ginsberg.

Lubomír Tomik

Allen,
the stars came out on the road in Colorado
a tired worker lights a cigarette, turns on the radio and there:

/please, play audio above/shadow hand colors black and white photos
men on the beach
generations in the gaps of time,
according to you, we would be living in a science fiction story

send Kiki the witch out the door,

behind William.
......

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci jsou Tři disky.
,,Dílo."

Adventure film reels.

Kotouče dobrodružných filmů.

Lubomír Tomik

velryby vypluly
harpuny je zasáhly pod čarou ponoru

vyráží pryč odnikud
vyrážím pryč odnikud

kotouče filmů se kutálely jako bochníky sýra,
přejely nás,
jako ten bastard Čas

no, 
život jde dál,

nezastaví,
ani to nejde.


......................................................
Adventure film reels.

Lubomír Tomik

the whales have sailed
the harpoons hit them below the waterline

takes off out of nowhere
I'm heading out of nowhere

the film reels rolled like loaves of cheese,
ran over us
like that bastard Time

well,
life goes on,

won't stop 
it doesn't even work.

...................................

Normálně.

Fotografie od ArtHouse Studio na Pexels.com
Čteno a nahráno ve Studiu Midian právě teď, v 8.55 , posláno z rekordéru mailem, staženo v PC, zvuk v .mp3 souboru rozstřižen, uložen a nahrán na WordPress, publikován.
Z výkladu karty Crowleyho Tarotu. ,,Eso Mečů je stav mysli, která nezná pochyb.“

……………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. Normally.

Lubomír Tomik

normally we murder our secret desires in an elusive reality

to see the unknown and bring from there words and fragments of You

normally the glow of long-dead stars floats above us

and we believe it

to smell Your wet hair

normally the curtain rises

we swim in the sea of time whether You like it or not

it will be too late by the time we leave and the dam will break

I don’t kill my secret wishes

I take care of them,

about YOU

……………………………………………………………

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1016-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-me

Za noci času.

Fotografie od Marta Romashina na Pexels.com

……………………………………………….

Za noci času.

Lubomír Tomik

za noci času syn Jitřenky vařil kávu,
drcená mezi kameny ucpávala zubní mezery,

mlýnky ještě neexistovaly,
nad hlavou se kosmické stanice neproháněli

za noci času půvabná kosmonautka
 přitiskla rty na pancéřové sklo průhledu a poslala vesmírný vzdušný polibek dolů na Zemi

shořel v atmosféře,
malý nádherný zbývající kousek polibku mi prorazil lebku ,
zasyčel ,
 proletěl páteří a 
uvedl 
krev 
do 
varu

za noci času syn Jitřenky vařil Kávu,
Lilith sehnala v Ráji mlýnek,

už byla
  mletá  
mletá
  mletá

,,Panebože to je ale rozdíl!-, pomyslel si syn Jitřenky a celý se tou kávou polil,

scházíš mi, víš ?

za noci dne v této hodině minutě vteřině,
není žádný čas,
byly jsou a budou chvíle kdy Tě uvidím,
to JE čas !

......................................................................................

In the night of time.

Lubomír Tomik

in the night of time the son of Morning Star made coffee,
crushed between the stones it clogged the gaps in the teeth,

grinders didn't exist yet,
space stations were not racing overhead

in the night of time, a graceful cosmonaut
 she pressed her lips to the armored glass of the vista and sent a cosmic air kiss down to Earth

burned up in the atmosphere
the little beautiful remaining piece of the kiss pierced my skull,
  hissed
 flew
 through
 the spine
 and
stated
blood
to
boil

in the night of time the son of Morning Star brewed coffee,
Lilith found a mill in Paradise,

she already was
   grinds
grinds
  grinds

-oh my god, that was a difference, thought the son of Morning Star, 
and poured cofee all over his fancy dress,

I miss You, you know?

in the night of the day at this hour minute second,
there is no time
there were and will be times when I see you
it's time!
...............
Karta Crowleyho Tarotu na slova, při jejichž psaní jsem málem omdlel, nebezpečná kombinace chůze, horka, úřadů a Galerie Jožky Úprky, někdy jsi jediná záchrana...karta je... 

A protože je to ,,Mág." nekončíme, příspěvek pokračuje -
……
za noci času
za času dne
za dne,
teď
teď
teď

mletá káva chutnala po všem co nás ještě čeká

 jsme použitelní kdykoli


...........................................................................................
in the night time
during the day
during the day
now
now
now

the ground coffee tasted like everything that still awaits us

 we are available at any time
................................................................
Nebýt Tebe a Crowleyho Tarotu, nedopadlo by to.

Nejhorší je ta bezmoc, vstanu a chci lámat skály, udělám krok a padám do propasti.

Potkal…

…vypíchnuté oko.

Včera v Muzeu Jihovýchodní Moravy, v Galerii,ve Zlíně,v bolesti,v touze , někdo s kým nemůžu být a právě teď je čas sen ukončit.

Stálo to za to, každý moment.

Vždy udělej něco jinak.Ne něco, všechno.

Od tohoto TEĎ, tu bude někdo jiný…jiný… jiný.

Tolik prvních kroků, bylo to úžasné, přesto, jen časové souřadnice bez Tebe.

Když nemůžu radost a úspěchy sdílet s Tebou, nebudu nikdy kompletní.

Karta Crowleyho Tarotu je…..až po půlnoci…..

Punctuation for You.

Originál.
Fotografie od Ann H na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Interpunkce.

Lubomír Tomik

.
,
:
-
( po-mlčka a dvě zá-vorky )
otazní-k
vy-křičník
uvo-zovky
a 
tři tečky

nevypadá to...

jako náš pří-běh ?

snad nekončí,
jen se stále odehrává,
my se ode-hráváme

nevěřím , že jediný Tvůj sen je sedět za stolem
 před monitorem do konce času

a tři tečky jsou zpět,
slečno
...
snad... stále slečno!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Punctuation.

Lubomír Tomik

.
,
:
-
( dash )
que-stion mark
exclama-tion mark
quo-tation marks
and
three do-ts

it doesn't look like...

like our sto-ry?

maybe it won't end,
it just keeps happening,
we are taking place

I don't believe that Your only dream is to sit behind a desk,
and in front of the monitor to the end of all ti-me

and three dots are back,
Miss
...
hope... that You are stil Miss !
Fotografie od Ann H na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na zběsilou interpunkci v dnešní ránu je…. ,,Princ Disků.“ No ?

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk

Z výkladu karty – Princ disků se propracovává kupředu jako býk (astrologické znamení Býka), aby naplnil struktury a formy, které jsou stabilní, bohaté a plné krásy. V ruce drží kouli na znamení, že si je vědom své schopnosti uskutečňovat tyto nové světy konkrétním, estetickým způsobem (helmice s okřídlenou hlavou býka).

Jestli ne-jsem na-rozen ve zna-mení Býka?

Hell ye-ah! Otázka času a čas ne-ní!