Balada pro Naďu.

Fotografie od Vijay Aditya M na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Balada pro Naďu. 

Lubomír Tomik

ozvěna kopyt v průsmyku Borgo,
v příjemném pocitu sevřené hrdlo,

chrám zvuků v pevnosti s branami ze slonoviny,
nedívej se za mne,
nedívej se skrze mne,
nedívej se mi přes rameno podívej se dovnitř

za každý moment,
za každou tlakovou vlnu kůže,

v chrámu zvuků beranidla vyrobena z pokroucených stromů průsmyku Brogo,
bělostná horo,
má mandragoro

až spadne nebe
prostě jen škrtneš zápalkou,

k čemu jiskra,
když tančíme v lese plamenů ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ballad for Naďa.

Lubomir Tomik

Echo hoofs in the Borgo pass,
in a pleasant feeling of a tight throat,

the temple of sounds in the fort with the gates of ivory,
Don't look for me,
Don't get through through me,
Don't look over my shoulder look inside

for the every moment,
for each pressure wave of the skin,

in the temple of the sounds made of the twisted tree pass Brogo,
my White Mountain,
my Mandragora

when the sky falls
You just cut off the match,

what to spark,
when we dance in the Flame Forest?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A karta Crowleyho Tarotu na slova po třiceti letech - ,,Slunce."

, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Miracles.

Fotografie od Luis Quintero na Pexels.com

XXXXX

Zázraky.

Lubomír Tomik

zázraky ve věku zázraků v zemi snů,
jen si to představ

a řeka času plyne,
kolo Slunce se otáčí,

vidí astronomové do záhybů kůže,
vidí do nevybraných outfitů,

zavřít Pandořinu skříňku slov,
-Stejně má tma obrysy Jejího těla a Ty to dobře víš !-

řekla Lulu,
otočila se na dlouhém černém podpatku a plivla na zem. 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Miracles.

Lubomír Tomik

miracles in the age of miracles in the land of dreams,
just imagine

and the river of time flows,
the wheel of the sun rotates,

astronomers see into the folds of the skin,
sees in unselected outfits,

close Pandora's box of words,
- Darkness has the contours of Her body, and You know it!-

said Lulu,
 turned on her long black heel and spat on the ground. 

XXXXXXXXXXXXX
,,Chtíč “ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov, v den kdy je všechno jinak.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Vortex.

Fotografie od Fiona Art na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Taktéž.

Lubomír Tomik

taktéž vykoupení,
            zpod světel nekonečných měsíců a Měsíců bez Tebe a zářivek
a kde zůstaly všechny noci ?

                           v tichém výkřiku -Ty!-

tento diamantový vír slov řeže jako skalpel:

-Krá! Krá! Krá! - křičely kdysi vrány nad Long Islandem,
             černočerní ptáci zapomnění které spaluje Tvé světlo,
jsme 
     záchvěvy 
buněk
     klopýtáme,
perleť 
      odlétla anebo možná ne,
tma bez tebe mi
      navždy zůstala,
vteřina s Tebou vynahradí staletí v propasti,
jsem hromosvod
a Ty
jsi můj blesk,
                jsme zděšené lekníny na hladinách našich srdcí,
          chci se po jejich listech dostat na druhou stranu řeky,
jsou to právě vyčištěné krokodýlí tesáky a
prostě 
Ty 
a musím tato slova napsat 
nebo
 shoří uvnitř,
oblečme se do nachu vycházejícího slunce,
sluší Ti to,
nejvíc
-Krá! Krá! Krá! !!!!-

Taktéž.
A když vír slov odešel, vzal s sebou všechno.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Also.

Lubomír Tomik

also redemption,
under the lights of the infinite months and moons without You and the fluorescent lights
and where did all the nights stay?

in a quiet cry -You! -

This diamond vortex of words cuts like a scalpel:

-Floe! Floe! Floe! - crows once shouted over Long Island
                black birds of oblivion that burns Your light,
we are
      tremors
cells,
we stumble,
                      pearl
flew away or maybe not,
darkness             without you
 stayed forever
                     a second with You will make up for centuries in the abyss,
I'm a lightning rod
and You,
You are my lightning
              we are terrified water lilies on the surface of our hearts,
        I want to get to the other side of the river after their leaves,
    they are just cleaned crocodile fangs and
just
You and I have to write these words
or burns inside,
let's dress in the purple of the rising sun,
It suits You,
most
-Floe! Floe! Floe! !!!! -

Also.
And when the whirlwind of words left, he took everything with him.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Fotografie od Maksim Istomin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

A vortex po sobě nechal ,,Slunce.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

GARÁŽ.

Fotografie od Ricardo Esquivel na Pexels.com
Ve Studiu Midian pro Tebe.

XXXXXXXXXXXX

Garáž.

Lubomír Tomik

Vyjdeš z domu ,
venku slunce,

teplo Tě obejme,

v garáži zaparkovaný 
Hemingwayův mečoun.
každé ráno se usměješ a
otočíš klíčkem v zapalování.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Garage.

Lubomír Tomik

You leave the house
outdoors sun,

the heat will hold you 

in the garage parked
Hemingway's swordfish.


everyday you smiling,
 turn the key in the ignition

XXXXXXXXXX
Karta je ,,Chtíč."
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Echoes.

Fotografie od Enrique Hoyos na Pexels.com

XXXXX

Ozvěny.

Lubomír Tomik

lidé se mihají v ulicích,
zběsilé šelmy,
korunami stromu prochází vítr,
nad hlavou modré nebe

a chichotavé slunce,
ozvěny z druhé strany

kde ještě stále svítí !
XXXXXX

Echoes.

Lubomír Tomik

people flicker in the streets
furious beasts,
the wind passes through the treetops,
overhead blue sky

and the giggling sun,
echoes from the other side

where it still shines! 
XXXXXXX
,,Zamilovaní."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Poet Video o ,,Úklidu minulosti“

Úklid minulosti.

Lubomír Tomik

smítek prachu vteřin
růže
růže
růžice sprchy, stín peřin

proud vody očistý osvěžující
dávky samopalu půdu kolem kypřící

smyj minulost korouhví větrnou růžicí
body za okny ve tmě svítící
jen my
jen my
jen my

jámy zasypané vteřinami,
radiolokátory zachytily ozvěny napříč manekýnami perverzitami 
špiony se šiframi tvého jména

úklid minulosti,
běžný dosti,
bez milosti,
nepřesnosti,

úklid.


XXXXXXXXXXX

Cleaning up the past.

Lubomír Tomik

speck of dust seconds
roses
roses
shower rose, shadow of duvets

stream of clean water refreshing,
submachine gun batches the soil around the plowing

wash the past banner with a wind rose
points behind the windows in the dark glowing
just us
just us
just us

pits filled with seconds,
the radars picked up echoes across the mannequins' perversions
spies with ciphers of your name

cleaning up the past,
common enough
without mercy,
inaccuracies,

cleaning. 

XXXXXXXX
Při úklidu.
Karta na publikaci nečekaného Poet Videa je... ,,Slunce."
Asi aby dvacet let staré modely postav z filmu Hellraiser od firmy Neca uschly, zbavené prachu a nečistot a bez minulosti. Clive Barker.
Z výkladu karty Crowleyho Tarotu, mimo jiné…. ,, Všechny tvořivé procesy jsou určitou formou hry a cestou objevování. Je to božské dítě v nás, které neustále hledá možnosti projevit se bez hranic a omezení. Naše pravé, já“ se rozvine a naplní energií, tak jako lotosový květ (symbol Východu) uprostřed slunce, při každém tvůrčím procesu, který využívá jak našeho vnitřního dynamického principu, tak i magnetického.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Poet Video ,,Orfeovo vítězství.“

Vytvořeno ve Studiu Midian.

Napsáno, načteno, nastříhány záběry , které natočil P.L., smíchán zvuk, přidány efekty křídel, řevu, ohně, zkompletováno.

Lyrics:

Orpheus' victory.

Lubomír Tomik

Sun and Moon -
Sun and Moon -

reality gears
 fit together

Sun and Moon-
Moon and Sun-

hanging
     on the shadows of extinct gas lamps

imagine-
Sun and Moon-
 one day the sun will go out and the moon will shine,
dragon eyes behind prison walls,
confessions 
XXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka
Crowley - 2 - veleknezka

Skutečně.

Orpheus‘ victory.

Orfeovo vítězství.

Lubomír Tomik

Slunce a Měsíc -
Slunce a Měsíc - 

ozubená kola reality
zapadají do sebe

Slunce a Měsíc-
Měsíc a Slunce-

zavěšené
na stínech vyhaslých plynových lamp

představ si-
Slunce a Měsíc-
 jednoho dne slunce vyhasne a měsíc se rozzáří,
dračí oči za zdmi věznic,
zpovědnic

XXXXXXXXXXXXX

Orpheus' victory.

Lubomír Tomik

Sun and Moon -
Sun and Moon -

reality gears
 fit together

Sun and Moon-
Moon and Sun-

hanging
     on the shadows of extinct gas lamps

imagine-
Sun and Moon-
 one day the sun will go out and the moon will shine,
dragon eyes behind prison walls,
confessions 


XXXXXXXXXXX
Crowley - 18 - mesic
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Poet Video ,, Štěkání lišek“

Natočeno v Uherském Hradišti.Detaily.Zvuk smíchán ve Studiu Midian. 

lyrics:
Barking foxes.

Lubomír Tomik

in the black room has
in the black room has
in the black room has

kindled fire,
a read story about oneself,

thousands of fairies in the rays of the sun,
in the fairy eyes for thousands of moments,
seconds

in the black room dear
in a black room ....d

Melodie a Kamera LT
Karta na publikaci Poet Videa Pro Tebe..stejně nakonec je ...
Crowley - princezna poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

Dejme šanci též Tess…

..řekl jsem Jí , ať se ozve kdykoli, pokud zabloudí v Ideaspace, protože Její poezie je někdy temná…až moc, podobně jako kdysi psával bohužel již zesnulý Milan Horák, čest Jeho památce…temné slova někdy jsou, mají sílu, tedy Tess a

A ... příběh se skutečně stal, v jedné nejmenované evropské zemi se docela nedávno vraždilo a těla se házela do zatopeného lomu ,čeští vojáci byli přímo u toho, vyprávění jsem slyšel v devadesátých letech a pořád se mi vrací zpět ...takže jsme nakonec spolu napsali ...nevyšlo mi dnes v Tarotu ,,Slunce" ?

Nakonec na přání Tess pouze česky :


Fotografie od cottonbro na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv

Horoucí láska.

Tess  a  L.T.

horoucí láska 
jsou žhnoucí kaštany vsazené do minulosti

znovu naskakují na větve,
listy se rolují,

strom mizí před očima,
kdesi v zemi

bublá plyn,
z rozkládajících se těl,

dole u lomu,
kde jsou ty největší ryby

a nikdo tam nechce lovit,
právě proto že ví, čím se ty monstra krmí,

čím se krmí čas,
požírá nás

The best books

Fotografie od Min An na Pexels.com
Nejlepší knihy. / pro Tebe /

Lubomír Tomik


nejlepší knihy jsou o Tobě,

všechny ty příběhy 
 tváře 
 společné chvíle,

nejlepší knihy jsou o Tobě

a ty , s dobrým koncem,

anebo knihy, 
které žádný konec nemají

když někdo odcválá do západu slunce v dlouhém záběru,


ráno zase vyjde,

jako Ty když otevřeš vyspaná oči

a jsi hladová,
po životě.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxVXXXXXXXXXXX

The best books.

Lubomír Tomik

the best books are about You,

all those stories
 faces
and moments together,

the best books are about You

and those with a good ending,

or those
which have no end

when someone gallops into the sunset in a long shot,


it comes out in the morning again

like You open in the morning sleepy eyes

and You are hungry
after life.

Skutečné Postapokalyptické Poet Video : ,,Barvy“ , Pro Tebe

,,The year is 2666, the planet Earth was dominated by cars. People are hiding in the wilderness. The world as we know it is gone. 

Never let me exhale.

"Colors" for You.
At least that's how we're together.

Colors.

Lubomír Tomik

Colors of autumn
colors forever You

colors of night surf
colors of forever You

the colors of You stored in infinite memory,

slides of You in high Definition infinity times moment

face painted in the afternoon sun,
when I inhaled You.

Karta na publikaci Poet Videa: ,,Ctnost“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1004-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-holi

Crowley - trojka holi

Still..work ….

…in progress. ,, Brána „

Pro Tebe.

Napůl cesty…zastavit, protože .

Františku Š. ….mluvil jsem o tomhle ,,Dát do toho všechno“… na sklonku dne,po špatných zprávách… přesto, psát, pro Tebe.

Převézt myšlenku na chvíli přes Styx, převést myšlenku ve slova…v hlas…ve video…pocit…něco…pro Tebe.

Můžu.

Představ si , díky Tobě můžu.

reality machine

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mašina reality.

Lubomír Tomik

mašina reality
pracovala na plné obrátky,

hučela, skřípala, mlátila, stříkal z ní olej,

slunce na obloze drželo silou vůle,

máme kupé přímo za lokomotivou,

mašina reality jela na plné 

ob
rá
tky
obrátkyobrátky
obrátky
loutkydrátkyobrátky
Fotografie od Gabriela Palai na Pexels.com
Reality machine.

Lubomír Tomik

reality machine
worked at full speed,

it rumbled, creaked, thrashed, and sprayed oil,

the sun in the sky held by willpower,

we have a coupe right behind the locomotive,

the reality machine was in full 
s
wi
ng

swingbingbangboomswingbingbangboompupeetswingflowerswing
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Poet Video : ,, Sound “ in skycraper.

Napsáno, čteno a natočeno , pro Tebe, včera a dnes. .
Nečekané komplikace při čtení , v přízemí Baťova Mrakodrapu ve Zlíně, vyřešeno s úsměvem.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%A5%C5%AFv_mrakodrap

Sound.

Lubomír Tomik

The fire came from the constellation Leo,
burned the planets and approached Earthwe were long gone,
   in a hug,
      fell into the Sun 
                   together.

Sound. / Pro Tebe /

Sound.

Lubomír Tomik

The fire came from the constellation Leo,
burned the planets and approached Earthwe were long gone,
   in a hug,
      fell into the sun 
                   together.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Zvuk.

Lubomír Tomik

Oheň vycházel ze souhvězdí Lva,
spálil planety a blížil se k Zemi

už jsme byli dávno pryč,
                   v objetí,
                         padali spolu jsme do slunce.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com