Až bude slunce.

Je to neuvěřitelné, ale skutečné, ze 78 karet Crowleyho Tarotu a dvou Mágů je to karta Slunce,na publikaci a venku nesvítí, zataženo, mrzne….všechno je slunce je tady a tam kde jsi TY.

when the sun is up
to eat crow soup
when the sun shines in places
where we were unborn

when she's hungry.

nibbling bones of thought
greasy so-called black eyes on soup level
and...

wasn't there somewhere ,,the sun"?

Yes,
heated the soup from crow
and coffee,
coffee too.

Psychic.

Hudba v pozadí Immortal ,,Antartica" Nejsem majitelem autorských práv, nikdy nevím co se stane.

....
Psychic.

Lubomír Tomik

psychological support,
psychological addiction,

psychic steam from cauldrons rising to the sky
mingling with Kerberus' plume of sulfur from his nostrils

thoughts of you
you shine and you have no fire
you burn and have no light

you drum in the sky in the form of the fallen stars,
to the sky
to the sky

ancient fires
ancient sulphur

the dam is death, good

in the end every dam will fall
granite, concrete,
rubble in gorges

psychic carnivals,
a wax bath is recommended by nine out of ten angels before flight,
but where is the bathroom in the Labyrinth, that's another question for the body,

Your silky body,
lights into the Night.
......

The third secret….

…of Fatima.

….

Třetí tajemství Fatimy.

Lubomír Tomik

Zní:

Slova jsou klíče.

některá do zámku Tebe nepasují

a některá slova jsou rýče,
                  do hrudních košů nepasují

slova jsou zázraky
         myšlenky jsou Třetí tajemství Fatimy Zní:

Slova jsou klíče.


..........
The Third Secret of Fatima.

Lubomír Tomik

It reads:

Words are the key.

some don't fit in your castle

and some words are spades
which do not fit in chests

words are miracles
thoughts are the Third Secret of Fatima It reads:

Words are the key.

.........................................

11.8.1999

11.srpen 1999

Lubomír Tomik

na hlavě svářečskou kuklu,
dívali jsme se na zatmění Slunce,
úplné

a když žlutý kotouč zčernal,
vše ztichlo,
někdo nechal zmizet barvy

Měsíční kotouč vstoupil do Slunce zprava a odešel

uběhlo 23 let,
mrknutí oka,

-Zatmění oka,
tanec víček!-
pomyslí si chlápek na druhé straně nebe a otevře oko

na nás se vylije všechna barva,
i ta,
dávno vybledlá,

čas zředěný cestami a objetími,
které nakonec nic neznamenaly

...............................................................................................................

August 11, 1999

Lubomír Tomik

on the head with a welding helmet,
we watched the solar eclipse
completely

and when it turned black
everything went quiet
someone made the colors disappear

The lunar disc entered the Sun from the right and left

23 years have passed
blink of an eye

-Eclipse of the eye,
eyelid dance!-
the guy on the other side of the sky thinks and opens his eye

all the color pours on us
even that
long faded

time diluted by paths and hugs,
which in the end meant nothing
.........

Fotografie od Drew Rae na Pexels.com

Napsáno minulý týden, kdy jsme na částečné zatmění Slunce zapomněli, jako na vše ostatní, že jsme naživu.

Kosa v rose !

Kosa za úsvitu.

Lubomír Tomik

kosa v extrému,
zapomněl ji Sekáč

a když jsme ji našli,
svítalo

kosa v rose

a když jsme ji zvedli,
 slunce vyšlo

rosa v kose

a když po jejím zrezivělém ostří přejely první sluneční paprsky,
byla naostřená a zmizela

nestihli jsme si udělat fotografii malé zlaté destičky
,,Nesahat, nebo Vám useknu ruku u samého zadku a pak Vás vezmu na cestu bez návratu ! "

obyčejná kosa za úsvitu,
TA louka bude asi velká


..................................................................................................
Scythe at dawn.

Lubomír Tomik

scythe in extreme
The Reaper forgot 

and when we found her
it was dawn

scythe in the dew

and when we picked her up
 the sun came out

dew in the scythe

and when the first rays of sunlight passed over its rusted blade,
it was sharpened and disappeared

we didn't have time to take a photo of the little gold plate
"Don't touch, or I'll cut off your hand at the ass and then I'll take you on a journey of no return!" "

common scythe at dawn,
THAT meadow will probably be big
Fotografie od Alex Sever na Pexels.com

…na jazyku.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

…………………………………………………………………………………………………..

Rozplyne se na jazyku.

Lubomír Tomik

rozplyneš se na jazyku
rozplyneš se na jazyku
rozplyne se na jazyku
rozplyne se na jazyku
rozplyneme se na jazyku,
navzájem
navzájemnavzájemnavzájemnavzájem

jasní jako paprsky
……………………………………………………………………………………..
It melts on the tongue.

Lubomír Tomik

you melt on the tongue
you melt on the tongue
melts on the tongue
melts on the tongue
we melt on the tongue
each other
eachothereachothereachother

bright as rays

…………………………………………………………………………………………………………………

Poet Video pro Tebe ,,Rty z hedvábí.“

Napsal,četl,hudba,kamera,klapka ,střih LT. TY. 
.................


Lips of silk.

Lubomír Tomik

a little cheeky
suddenly lips of silk

lids open
a bomb in a fist

if night dreams are to bring peace,

are the same palms overgrown with rose thorns

fire is fire
lips just lips
silk burns
burns silk

what do you know about fire
what do you know about the sun

that look down on you every day
can

probably her lips
of silk
........
Karta Crowleyho Tarotu je ,,Císařovna." Přesně pro Tebe.

Původní ostrov.

Původní ostrov.

Lubomír Tomik

původní ostrov genetické stability
byl v této chvíli v minulosti

vlny omývaly jeho a naše břehy

teď je za královstvím lží krásných očí

nejsi nikdy utahaná,
nikdy není utahaná ani má Můza

původní ostrov genetické stability šel do vln jako Atlantida
Platón se usmíval a pohnul rty-
,,Neříkám tak ani tak, na má slova dojde"

Slova,
někdy hladí
někdy jsou jak roj netopýrů za soumraku,

chtějí naši krev.


.........................................................................
The original island.

Lubomír Tomik

the original island of genetic stability
he was at this moment in the past

the waves washed over his shores and ours

now he is behind the kingdom of lies of beautiful eyes

you are never tight
it's never tight, nor is my Muse

the original island of genetic stability went to waves like Atlantis
Plato smiled and move his lips-
"I'm not saying it like that, my words will come true"

words,
sometimes caresses
sometimes they are like a swarm of bats at dusk,

they want our blood
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

,,Jak je venku ?“

…když se podívám z okna, právě explodoval nový den bez Tebe.“

………………………………………………………………………………………………………

Grooves.

Lubomír Tomik

„How is it outside ?“
orange sunrise
You actually see words and not colors
naming
the names of things
♪ how’s it outside ♪
What’s „outside“?
Jewel of You ?

The grooves of phonograph records,
You’re the needle that’s been running over me since morning
♪ How it’s outside ♪ ♪ How it’s in the bowels of cell phones in our minds ♪
of deities and devils
We’re lost in the heather of the record grooves and every day
the needle and you,
every day we move towards the centre of the record

„How’s it going out there?“
Without You, the record won’t even spin on the turntable,
no Irish dancing,
no drop,
no jump,
♪ Dawn without you ♪

…………………………………………………………

Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version) and some changes by LT

…………………………………………………………………………………………..

Drážky.

Lubomír Tomik

,,Jak je venku ?"
oranžově nedozírně východ slunce
vidíš vlastně slova a ne barvy
pojmenování
označení věcí
jak je venku
co je to ,,venku",
šperk Tebe?

drážky gramofonových desek,
jsi jehla která po mě přejíždí od rána
jak je venku jak je v útrobách mobilních telefonů v náš v myslích
božstev a ďáblů
jsme ztracení na vřesovištích gramofonových drážek a každý den 
se jehla a Ty,
každý den se posunujem ke středu gramofonové desky

,,Jak je venku ?"
Bez Tebe se deska ani neroztočí na gramofonu,
žádné irské tance,
žádný kvapík,
žádný skok,
úsvit bez Tebe
...............................................................................................................
Osm Holí. ,,Rychlost." 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1009-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-holi

Poet Video pro Tebe ,,Zlatá růže.“

Zlatá růže v podzemí Velehradské Baziliky. Použity zvukové soubory související se zlatem , z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové projekty, konkrétně:
Gold & Gems - Hammering gold leaf. Gold & Gems - Molten gold poured into water.

Vyrobeno ve Studiu Midian, LT.
Lyrics:

Golden rose.

Lubomír Tomik

two thorns are not enough
leaves are thorns
thorns are leaves

imagine someone pouring liquid gold down your throat

every vein and capillary and nerve connection lights up

will remain ringing forever in petals,
on the maps of the continents Thee,

you showered me with gold
I'd like to leave my crutch under the ground

go on,
it is not possible,
I'm ringing

two thorns are not enough
we fall asleep on them every day
on a bed of thorns,
on golden roses

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3…

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Sleep.

Spánek.

Lubomír Tomik

usnuli jsme v záhadách středověku,
čas se natáhnul jako struna na kytaře,
černá na labuti působí nepatřičně,
chtěl bych dýchat jeskynní vzduch okořeněný Její vůní

po dešti z rozpáleného asfaltu silnice stoupá pára,
zavřeš oči a jsi Pýthie v Delfách,
vidíš budoucnost -

píchneš mi do žíly sérum pravdy říznuté svým půvabem,
brána je otevřena,
brána je otevřena

stojím před ní,
Ona nikde


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sleep.

Lubomír Tomik

we fell asleep in the mysteries of the Middle Ages,
time stretched like a guitar string,
black looks inappropriate on swan,
I would like to breathe the cave air spiced with Her fragrance

steam rises from the hot asphalt of the road after the rain,
you close your eyes and you are Pythia at Delphi,
do you see the future -

She inject into my vein the serum of truth cut with your grace,
the gate is open
the gate is open

I stand in front of her
She's nowhere

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Slunce."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Prasklé slunce.

Fotografie od LED Supermarket na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Broken lightbulb.

Lubomír Tomik

on the plain of white as far as the eye can see,
two Stonehenges a stone's throw away

with the nose line in the flooded valleys

when the sun broke in the morning
the shards rang on the glass of the eyes!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Fotgrafie P.L. z dnešního rána .

XXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXRVVVVVVVVVVXXXXXXXXXX

Prasklá žárovka.

Lubomír Tomik

na planině bělma až do nedohledna,
dvě Stonehenge co by kamenem dohodil

s linií nosu v zaplavených údolích

když se ráno rozbilo slunce,
střepy zazvonily o sklivce očí !

Ta druhé se nerozbila !

LET PASSION RING FROM EVERY LYRE !!!!!!!!!

Konec zápasu Šance vs. Bolest.

Autor fotografie PL.
Díky.
Když mi ji včera poslal, nečekal jsem , že fotku části nádraží v Uherském Hradišti použiji takto, ale je výmluvná.

Dnešní chvíle je pryč, stav zápasu Šance : Bolest skončil 0:1.

Pravděpodobně se nebude už nikdy opakovat, přesto , pořád je to příběh a ten má dobré i špatné chvíle.

Nedá se vyhrávat donekonečna, spíš je důležité se nevzdat, nikdy by nevzniklo toto.

Pro Tebe :

Vidíš tam také jako já, kačera Howarda ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Napsáno a nahráno právě teď v 18.00 ve Studiu Midian, prášky proti bolesti mají nečekaný efekt.

V 18.00 jsem měl odjíždět, nejde to.

Zvuk v pozadí při čtení pochází z Archivu BBC ,volně dostupné pro neziskové účely , konkrétně :

Spot Effect – Space battle. (Space Fantasy Spot Effect.)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Frank Cone na Pexels.com Podle legendy o Orionu, dvě hvězdy drží tu uprostřed v zajetí a….

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Visits from elsewhere.

Lubomír Tomik

the other two hold her captive,
then they nail it to the edges of black holes

they glide across the night sky
beyond event horizons

Those one stars!

You will bone me and
 hang my skin in the sun,
 catch her on a line of clothespins,

You one!

Smile ,
it is not my fault,
that you are everywhere,
Honey! 🙂  

/in czech is rhyme on the end of poem -  ,,za to" ...and ,,zlato", in english its the honey and smile. So ...smile ! :)/ 
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je... ..jsou ,,Dvě Hole."


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi

Když jsi.

VVVVVVVVVVVVVVVVV

Foto LT, teď ráno.
Napsal a četl ve Studiu Midian pro Tebe LT.

When you.

Lubomír Tomik

when you're foam in the surf
when you're foam in the surf

I'm picking you up
I'm picking you up

and then I open palms
and then I open them

and I'm recruiting you again
and I'm recruiting you again

the cries of seagulls,
golden blades of the sun

golden bladesssss of the sun
Foto LT , po čtení.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci článku je…

Přesně. Nebojíme se stát na sopce.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1057-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-disk

Poet Video pro Tebe ,,Faraonova pec.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Virtální harfa L.T.
Lyrics:
Pharaoh's furnace.

Lubomír Tomik

Eclipse prayer:


let
me
sun
does not burn

 
let
still
once
I'll see
Yours
face


let
You
still
once
I'll look
to
eyes

before I burn
in Pharaoh's furnace

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je ,,Aeon."
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video pro Veroniku ,,Města.“

Napsal, natočil,sestříhal,načetl L.T. ve Studiu Midian pro Tebe
Cities.

Lubomír Tomik

the city is a place at the end of the sun-drenched spine
where you can try to fill the gap of the hotplate inside the spinal cord
screwdriver
rotate
rotate
rotate
survive the brutality of technology
but you just said:
We're gusts
filled cities
places
where we live

You

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ….,, Princ Mečů.“

Z výkladu karty : Princ mečů představuje inspirovanou mysl, která nesnese žádná omezení, žádné zábrany ani zákazy. Touha po tom, nebýt omezován v procesu tvořivého a intuitivního myšlení, je symbolizována Princem, který je odhodlán svými dvěma meči (srpem a velkým mečem) zpřetrhat jakékoli myšlenky, názory a představy, které by se snažily ovládat jeho pohyb (vůz) a opanovat jeho intuitivní myšlení. …. Jde jednoduše o tvůrčí energii, která chce být aktivně vyjádřena

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1028-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-me

Balada pro Naďu.

Fotografie od Vijay Aditya M na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Balada pro Naďu. 

Lubomír Tomik

ozvěna kopyt v průsmyku Borgo,
v příjemném pocitu sevřené hrdlo,

chrám zvuků v pevnosti s branami ze slonoviny,
nedívej se za mne,
nedívej se skrze mne,
nedívej se mi přes rameno podívej se dovnitř

za každý moment,
za každou tlakovou vlnu kůže,

v chrámu zvuků beranidla vyrobena z pokroucených stromů průsmyku Brogo,
bělostná horo,
má mandragoro

až spadne nebe
prostě jen škrtneš zápalkou,

k čemu jiskra,
když tančíme v lese plamenů ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ballad for Naďa.

Lubomir Tomik

Echo hoofs in the Borgo pass,
in a pleasant feeling of a tight throat,

the temple of sounds in the fort with the gates of ivory,
Don't look for me,
Don't get through through me,
Don't look over my shoulder look inside

for the every moment,
for each pressure wave of the skin,

in the temple of the sounds made of the twisted tree pass Brogo,
my White Mountain,
my Mandragora

when the sky falls
You just cut off the match,

what to spark,
when we dance in the Flame Forest?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A karta Crowleyho Tarotu na slova po třiceti letech - ,,Slunce."

, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Miracles.

Fotografie od Luis Quintero na Pexels.com

XXXXX

Zázraky.

Lubomír Tomik

zázraky ve věku zázraků v zemi snů,
jen si to představ

a řeka času plyne,
kolo Slunce se otáčí,

vidí astronomové do záhybů kůže,
vidí do nevybraných outfitů,

zavřít Pandořinu skříňku slov,
-Stejně má tma obrysy Jejího těla a Ty to dobře víš !-

řekla Lulu,
otočila se na dlouhém černém podpatku a plivla na zem. 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Miracles.

Lubomír Tomik

miracles in the age of miracles in the land of dreams,
just imagine

and the river of time flows,
the wheel of the sun rotates,

astronomers see into the folds of the skin,
sees in unselected outfits,

close Pandora's box of words,
- Darkness has the contours of Her body, and You know it!-

said Lulu,
 turned on her long black heel and spat on the ground. 

XXXXXXXXXXXXX
,,Chtíč “ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov, v den kdy je všechno jinak.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Vortex.

Fotografie od Fiona Art na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Taktéž.

Lubomír Tomik

taktéž vykoupení,
            zpod světel nekonečných měsíců a Měsíců bez Tebe a zářivek
a kde zůstaly všechny noci ?

                           v tichém výkřiku -Ty!-

tento diamantový vír slov řeže jako skalpel:

-Krá! Krá! Krá! - křičely kdysi vrány nad Long Islandem,
             černočerní ptáci zapomnění které spaluje Tvé světlo,
jsme 
     záchvěvy 
buněk
     klopýtáme,
perleť 
      odlétla anebo možná ne,
tma bez tebe mi
      navždy zůstala,
vteřina s Tebou vynahradí staletí v propasti,
jsem hromosvod
a Ty
jsi můj blesk,
                jsme zděšené lekníny na hladinách našich srdcí,
          chci se po jejich listech dostat na druhou stranu řeky,
jsou to právě vyčištěné krokodýlí tesáky a
prostě 
Ty 
a musím tato slova napsat 
nebo
 shoří uvnitř,
oblečme se do nachu vycházejícího slunce,
sluší Ti to,
nejvíc
-Krá! Krá! Krá! !!!!-

Taktéž.
A když vír slov odešel, vzal s sebou všechno.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Also.

Lubomír Tomik

also redemption,
under the lights of the infinite months and moons without You and the fluorescent lights
and where did all the nights stay?

in a quiet cry -You! -

This diamond vortex of words cuts like a scalpel:

-Floe! Floe! Floe! - crows once shouted over Long Island
                black birds of oblivion that burns Your light,
we are
      tremors
cells,
we stumble,
                      pearl
flew away or maybe not,
darkness             without you
 stayed forever
                     a second with You will make up for centuries in the abyss,
I'm a lightning rod
and You,
You are my lightning
              we are terrified water lilies on the surface of our hearts,
        I want to get to the other side of the river after their leaves,
    they are just cleaned crocodile fangs and
just
You and I have to write these words
or burns inside,
let's dress in the purple of the rising sun,
It suits You,
most
-Floe! Floe! Floe! !!!! -

Also.
And when the whirlwind of words left, he took everything with him.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Fotografie od Maksim Istomin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

A vortex po sobě nechal ,,Slunce.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

GARÁŽ.

Fotografie od Ricardo Esquivel na Pexels.com
Ve Studiu Midian pro Tebe.

XXXXXXXXXXXX

Garáž.

Lubomír Tomik

Vyjdeš z domu ,
venku slunce,

teplo Tě obejme,

v garáži zaparkovaný 
Hemingwayův mečoun.
každé ráno se usměješ a
otočíš klíčkem v zapalování.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Garage.

Lubomír Tomik

You leave the house
outdoors sun,

the heat will hold you 

in the garage parked
Hemingway's swordfish.


everyday you smiling,
 turn the key in the ignition

XXXXXXXXXX
Karta je ,,Chtíč."
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Echoes.

Fotografie od Enrique Hoyos na Pexels.com

XXXXX

Ozvěny.

Lubomír Tomik

lidé se mihají v ulicích,
zběsilé šelmy,
korunami stromu prochází vítr,
nad hlavou modré nebe

a chichotavé slunce,
ozvěny z druhé strany

kde ještě stále svítí !
XXXXXX

Echoes.

Lubomír Tomik

people flicker in the streets
furious beasts,
the wind passes through the treetops,
overhead blue sky

and the giggling sun,
echoes from the other side

where it still shines! 
XXXXXXX
,,Zamilovaní."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Poet Video o ,,Úklidu minulosti“

Úklid minulosti.

Lubomír Tomik

smítek prachu vteřin
růže
růže
růžice sprchy, stín peřin

proud vody očistý osvěžující
dávky samopalu půdu kolem kypřící

smyj minulost korouhví větrnou růžicí
body za okny ve tmě svítící
jen my
jen my
jen my

jámy zasypané vteřinami,
radiolokátory zachytily ozvěny napříč manekýnami perverzitami 
špiony se šiframi tvého jména

úklid minulosti,
běžný dosti,
bez milosti,
nepřesnosti,

úklid.


XXXXXXXXXXX

Cleaning up the past.

Lubomír Tomik

speck of dust seconds
roses
roses
shower rose, shadow of duvets

stream of clean water refreshing,
submachine gun batches the soil around the plowing

wash the past banner with a wind rose
points behind the windows in the dark glowing
just us
just us
just us

pits filled with seconds,
the radars picked up echoes across the mannequins' perversions
spies with ciphers of your name

cleaning up the past,
common enough
without mercy,
inaccuracies,

cleaning. 

XXXXXXXX
Při úklidu.
Karta na publikaci nečekaného Poet Videa je... ,,Slunce."
Asi aby dvacet let staré modely postav z filmu Hellraiser od firmy Neca uschly, zbavené prachu a nečistot a bez minulosti. Clive Barker.
Z výkladu karty Crowleyho Tarotu, mimo jiné…. ,, Všechny tvořivé procesy jsou určitou formou hry a cestou objevování. Je to božské dítě v nás, které neustále hledá možnosti projevit se bez hranic a omezení. Naše pravé, já“ se rozvine a naplní energií, tak jako lotosový květ (symbol Východu) uprostřed slunce, při každém tvůrčím procesu, který využívá jak našeho vnitřního dynamického principu, tak i magnetického.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce