Painter.

Fotografie od Arkhod na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Malíř.

Lubomír Tomik


malíř Tě uviděl,
zamrzl v čase a někdo ho namaloval,

oči rozšířené údivem nad Tvou krásou


potřeli jsme se popelem z hranice

na němž včera upálili tanečníky z mlhy

a za bezměsíčných nocí,

vyli jsme na hvězdy,

na útesech,
nad vřícím mořem a bělostnými slonovinovými paláci,

v nichž všechny stráže usnuli a my se vyplížili ven,

slova měla teprve přjít,
správná slova.


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓ

Painter.

Lubomír Tomik

the painter saw You
 froze in time and someone painted it,

eyes wide with astonishment


we smeared the ashes from the border

on which the dancers of the fog were burned from yesterday

and on sleepless nights,

we howl to the stars,

on the cliffs,
over the boiling sea and the white ivory palaces,

in which all the guards fell asleep and we crept out,

the words were yet to come,
correct words.
Fotografie od Alina K na Pexels.com

POET VIDEO : ,, JAKÝ “ / Pro Tebe /

Napsal Lubomír Tomik.

Čtou Natalia Castelluccio, Lubomír Tomik

Záběry pořízeny na Velehradě, Zlacké studánce na Salaši, Para Zoo ve Vlašimi.


Do italšiny přeložila Natalie Castelluccio, děkuji.

Lyrics:

What kind?

Lubomír Tomik

how is your evening, Beauty
under the same night dark cloudy sky,

at night,
when each of us is cruuuuuuuuuuuuuuuuucified with the feeling of boom with the feeling of boom with the feeling of boom,
the hammer strikes with undiminished intensity,
or maybe its the heart


over and over again
the stars whisper Your name,
my love

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci tohoto Poet Videa je ,,Hvězda“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

,,Důvěra znamená schopnost svěřit se a věřit si.“

Jaký ?

Jaký ?

Lubomír Tomik

jaký je Tvůj večer , Krásko,
pod stejnou noční tmou zataženou oblohou,

za noci ,
kdy každý z nás je uuuukřižován citem,
 buch citem buch citem buch,

kladivo dopadá s nezmenšenou intenzitou
nebo je to srdce,
stále znovu,

hvězdy šeptají Tvé jméno,
má lásko.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

What kind?

Lubomír Tomik

how is your evening, Beauty
under the same night dark cloudy sky,

at night,
when each of us is cruuuuuuuuuuuuuuuuucified with the feeling of boom with the feeling of boom with the feeling of boom,
the hammer strikes with undiminished intensity,
or maybe its the heart


over and over again
the stars whisper Your name,
my love
Fotografie od Snapwire na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně pro Tebe je…https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Jak jinak, je to upřímné a na nic si nehraji

Crowley - dvojka poharu

Guardian of leprosy.

https://www.diyphotography.net/photographer-shares-the-heartbreaking-horrors-of-leprosy-in-iran/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Guardian of the leprosy.

Lubomír Tomik

drove away flies in the hot air this afternoon,

 stepped out of the door directly opposite him and whispered:

"The concept of time is the moment,
in which you take the handle,
a year later you enter
a year later you will look Her in the eye,
a year later hug Her and ...
or not,

EVERYTHING IS NOW,
IT'S JUST HAPPENING !!! "

in slow motion
started with leprosy to sick people,
infected,
limbs fall off,

you can't divide the world into vaccinated and unvaccinated,

what are we going to wear, other stars?

and suddenly,
from behind the walls of bodies,
crying behind a wall of mirrors,
sadness is a smile
a smile is sadness

NOW,
I dance with You and YOU are breathtaking.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strážce leprosérie.

Lubomír Tomik

odehnal v rozpáleném vzduchu odpoledne mouchy,

vystoupil ze dveří přímo naproti němu a zašeptal :

,,Koncept času je okamžik,
v němž bereš za kliku,
o rok později vejdeš,
o rok později se Jí podíváš do očí,
o rok později Ji obejmeš a...
anebo ne,

VĚCHNO JE TEĎ ,
PRÁVĚ SE TO DĚJE !!! "

ve zpomaleném záběru
začali leprou nemocným lidem,
nakaženým,
odpadávat končetiny,

nemůžete přece dělit svět na očkované a neočkované,

co budeme nosit, jiné hvězdy ?

A najednou,
zpoza hradby těl,
pláč za zdí zrcadel,
smutek je úsměv,
úsměv je smutek,

TEĎ,
tančím s Tebou a jsi dechberoucí.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rozpadající se hvězda. / Pro Tebe , na probuzení /

Fotografie od Alex Montes na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rozpadající se hvězda.

Lubomír Tomik

rozpadající se hvězdy
jsou střepy noci

plápolající hvězdy
jsou můry na okrajích plynových lamp

pohasínající hvězdy na nic nečekají

vrací každý úder,
hoří na hranicích knotů

rozpadající se hvězdu
neslepí žádné lepidlo

drží pak už pohromadě jen tmelem myšlenek,
slov,
těch nejupřímnějších,
nejkrásnějších

a o střepy noci se můžeš říznout,
hluboko,
až do krve.
Fotografie od SpaceX na Pexels.com
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


A crumbling star.

Lubomír Tomik


crumbling stars
             are shards of the night

flaming stars
             are moths on the edges of gas lamps

fading stars are not waiting for anything


returns every stroke
burns on the borders of the wicks

crumbling star
            does not glue any glue

then they hold together only by the mastic of thoughts,
words
the most sincere,
the most beautiful

and You may cut yourself on the shards of the night,
deeply,
up to the blood.
Fotografie od Matheus Bertelli na Pexels.com

Sound. / Pro Tebe /

Sound.

Lubomír Tomik

The fire came from the constellation Leo,
burned the planets and approached Earthwe were long gone,
   in a hug,
      fell into the sun 
                   together.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Zvuk.

Lubomír Tomik

Oheň vycházel ze souhvězdí Lva,
spálil planety a blížil se k Zemi

už jsme byli dávno pryč,
                   v objetí,
                         padali spolu jsme do slunce.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Počet budoucích dní.

Fotografie od Stefan Stefancik na Pexels.com
Number of future days.

Lubomír Tomik

in rose oil You are rather Holy,
than a woman

with You we can always discover something new in this cosmos,
galaxies,
star cluster,
nebula
glowing
in the shape of the constellation Medusa

number of future stone days,

kiss the saint
all plots,

my favourite,
midnight mail for you years ago,

Lord Byron's love correspondence,

We lived it,
i live it,
You ?

every square millimeter of your skin
is a landing area for the return from just discovered stars,
in the constellation Medusa.
Fotografie od Victoria Borodinova na Pexels.com
Počet budoucích dní.

Lubomír Tomik

v růžovém oleji jsi spíše Svatá,
než žena

s Tebou vždy v tomto kosmu můžeme objevit něco nového,
galaxii,
hvězdokupu,
mlhovinu,
zářící
ve tvaru souhvězdí Medůzy

počet budoucích kamenných dní,

líbat Svatou,
všechny zápletky,

má oblíbená,
půlnoční mail pro Tebe před lety,

milostná korespondence lorda Byrona,

Žili jsme to,
žiji to,
a Ty ?

každý čtvereční milimetr Tvé kůže
je přistávací plocha pro návrat z právě objevených hvězd,
v souhvězdí Medůzy.

Fotografie od Rakicevic Nenad na Pexels.com

Special events.

Zvláštní příhody.

Lubomír Tomik

zvláštní příhody, 
na planetě,
kde jsi Královna Obrazů

zvláštní příběhy ,
v jazzových doupatech, 
kde jsi Královna Rytmu,

zvláštní příběhy,
o obyvatelích ostrova uprostřed oceánu,
 kde...

kde měli nejblíže ke hvězdám,
 jednoho dne jsi k nim sestoupila,
 stala se jejich Královnou a...

už mne nech, ať tě obejmu ,
kdekoli,
kde jsi mou Královnou.

Fotografie od eberhard grossgasteiger na Pexels.com

Special events.

Lubomír Tomik

special events, on the planet,
where you are the Queen of Paintings

strange stories
in jazz dens,
where are you Queen of Rhythm,

strange stories
about the inhabitants of the island in the middle of the ocean,
 where...

where the inhabitants were closest to the stars,
 one day you descended to them,
 became their Queen and ...

let me hug you, anywhere on world,
where You are my Queen.