Nohy.

Problémy.

Milý deníčku, všechno je úplně v prdeli.

Nyní sport.

Dneska to bude chvíli pesimistické.

Tenhle deníček si platím, proč ne. Proč cokoli ne. Vypsat se.

A nyní, pro velký úspěch, předvede Velký Tragéd kus : ,, Ostrov Tebe.

Uklonil se a řekl:

,,Nikdy tam nedoplavu, jenže: Co když poletím ?“

Opona.

Další.

Propadlo se otevřelo.

Karty mlčí. Nemůžu vyjít ze sklepa , schodů je více než do podkroví.

Výborně, reportáž z pekla , je tu teplo, asi se topí pod kotlem.

Place.

Fotografie od Dorota Semla na Pexels.com

……..

Místo.

Lubomír TomikCo je na Jih od Jihu ?


Místo plné otazníků,

Co je na Sever od Severu ?


Jen slovo,

pojmenování

hladový vlk


místo místo místo místo 
místo vlčích zubů je město které Tě spolkne
každého z nás


a když padáš dýchací trubicí
na Jih od Jihu
zavřeš oči

vidím Tě před sebou,
usmíváš se i když nemáš tvář
........................

Place.

LTWhat is South of South?


A place full of question marks

What is North of North?


just a word

naming

hungry wolf


place place place place
instead of wolf teeth is a city that will swallow you
each of us


and when you fall down the breathing tube
to the South of the South
you close your eyes

I see you in front of me
you smile even though you don't have a face
...........................................................................................................................................................................................................

Protože věřím.

Lady Frieda Harrisová jede na lvu a v dlani má sopku.

In Little Tokyo.

Fotografie od Eva Bronzini na Pexels.com

……….

V Malém Tokiu.

Lubomír Tomik

přece si nemyslíš
přece si nemyslíš

už jsi někdo jiný
už jsi někdo jiný

barevná sklíčka kaleidoskopu,
hedvábná japonská kimona

skrze stromy
skrze světlo

nikdy neustupuj
nikdy nelži

nepředstírej úsměv,
je to jako by jsi předstírala život který nežiješ
......................................................................


In Little Tokyo.

Lubomír Tomik

you don't think so
you don't think so

you are already someone else
you are already someone else

colored kaleidoscope slides,
silk Japanese kimono

through the trees
through the light

never back down
never lie

don't fake a smile
it's like you're faking a life you're not living
.................................................................................................

Romantické armády.

Fotografie od Quang Nguyen Vinh na Pexels.comKulky.
Lubomír Tomik

ve skutečnosti jsou slova náboje 
vem si nový zásobník

zákopová bitva ,
valí se nás 
nekonečné 
armády romantických písni

ve skutečnosti jsou slova náboje
vem si nový zá  - Ááááásobník Miláčku

v dálce slyším zvony kostela,
trefili mne
oh

/smích a pochichtávání v prvních řadách/


............................
Bullets.
Lubomír Tomik

in fact, words are charges
get a new magazine

trench warfare,
rolling on us
infinitely
army of romantic songs

in fact, words are charges
get a new magazinEeeeeeeeeee, my dear

I hear the church bells in the distance
they hit me
oh

/laughter and giggling in the first rows/

...........

Into the center

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

….

Do středu.

Lubomír Tomik

do středu všeho
do středu úsměvu
do středu země a ano vím jak chutná
do středu kruhu cest čehokoliv 
do středu drážek v hlavních
do středu Tebe
do středu duende
do středu hrdla
do středu okamžiku

bod mezi námi
bod

vlna nás mete oba

...

To the Middle.to the center of everything
to the center of the smile
to the center of the earth and yes I know what it tastes like
to the center of the circle of paths of anything anything anything
to the center of the grooves in the main ones
to the center of you
to the middle of the duende
to the center of the throat
to the center of the moment

point between us
point

the wave sweeps us both away

..........

Přímo…

… před okny studia Midian dnes… dutá rána, hlasitá, BUCH, podívám se z okna,HAVÁRIE, dvě auta v sobě, všude kousky plastu, naštěstí se nikomu nic nestalo, aut je už trochu moc.

Kdysi jsem napsal verš ,, asfaltové žíly země „

… teď, dnes, po dvaceti letech jsou žíly ucpané a může přijít už jen….

,,Trocha vůně hřbitovní hlíny? Hmm?“ – řekla.

Už vlastně neřekla, někdo ji zašil ústa .

,,Vítej v morbidním pátku!“ -řekla a smála se, smála a smála, smála.

Za okny prosinec.

Úsměv.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Bezčasí.

Lubomír Tomik

svázal nás čas,
každé ráno se prostříháváme z kokonů včerejška

svázal náš čas
někde všechno je

někde jsou nehrané songy na gramofonové desce života,
někde jsou drážky které čekají na sejmutí stopy

jen my to nevidíme,

svázal nás čas
svázal nás čas

sníme spolu snili jsme spolu budeme snít spolu
čas nic neznamená

když někde jsi nebo nejsi
když věříš

tato neděle plave v bezčasí,
za okny šedo,
ticho,

spadané listí
úsměv,
protože už jednou byl,
nemůže zmizet,
úsměv ,
nejkrásnější obraz,
úsměv na Tvé tváři.


....
Timeless.

Lubomír Tomik

time bound us
every morning we cut ourselves out of the cocoons of yesterday

bound our time
everything is somewhere

somewhere there are unplayed songs on the gramophone record of life,
somewhere there are grooves waiting to be removed

we just don't see it

time bound us
time bound us

we dream together we dreamed together we will dream together
time means nothing

when you are somewhere or you are not
when you believe

this sunday floats in timelessness
behind the windows gray
silence,

fallen leaves
smile,
because he was once
can't disappear
smile,
the most beautiful picture
smile on your face

...

Smích.

 Smích.

Lubomír Tomik

myš se potápí v ementál
a Ty do stínu smazaných fotografií

světlo vedle světa svět vedle světla
dříve nebylo zvykem hýbat kamerou 
 vše se řešilo

stři
hem
střihem
střihem rána

nebylo zvykem být naživu, 
hrát na nejkrásnější strunu tam uvnitř Tebe,
zemětřesení,
střih
ráno bez Tebe

úsměv je skutečné TEĎ

smíchem
smíchem
smíchem střihem


....................................

Laughter.

Lubomír Tomik

the mouse dives into the emmental
and You into the shadow of deleted photos

light next to the world world next to the light
before, it was not customary to move the camera
 everything was resolved

by cu
t
cut
cut the morning

it was not customary to be alive
playing the most beautiful string inside You,
the muscle one,
earthquake,
shear
morning without You

the smile is real NOW

laughing
laughing
with a laugh c
ut

……

Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video pro Tebe ,,Hejna.“

Flock.
Lubomír Tomik

flock of indian summer
heading across the ocean
     heading

flock flocks, lips in a smile

charred or rancid,
missed opportunities

lips in anger

hesitant shooters,
charred lips in a smile

the day fades
She tore him to pieces

lips in a smile of fury flock

flies around
and they are gone

Poet Video ,,Modely“ pro Tebe

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12
Vytvořeno ve Studiu Midian, natočeno na Velehradě. Skládačka, kde dílky zapadly do sebe, slova psaná i čtená, kytara,zvuky z archivu BBC, LT pro Tebe.
Lyrics:

Models.

Lubomír Tomik

temple models,
real estate models,
smiles
and lies

later you realize what's going on
who where on which side

bed,
beaches,
the grave lies

You and Me models

nail, nails, nail,
striped perforated umbrella,
against sadness

You, my world

Hvězdy na špici postavené.

Fotografie od Jess Bailey Designs na Pexels.com

……………………………………………………………………………………………………………..

Hvězda na špici.

Lubomír Tomik

postavíš hvězdu na špici,
truhla vyložená jezevčími kůžemi se otevře a jdeme do těch
dávných dob,
včera by bylo teď
dnes by bylo zítra 
a viking
by byl lidoop

trojí maso krocanů krájené Amazonkami

srdce buší u samotného hrdla kde do něj vtrhla

rozpoutala peklo hvězd na špici ,
truhly uzavřené na milion zámků
jezevčími pokoji vyložené kůže

na konci jsou slova které plynou jako obrazy pro všecho,
v řece času plyne vítězství i zklamání,
vyhrané i prohrané bitvy

slova pro něco co nemůžeme pojmenovat,
BYŤ se o to snažím,
nestačí ,

svět bez Tebe je jako planeta po nukleární válce.

život je život je život
jako je růže je růže je růže

úsměv je úsměv je úsměv
za okny kvílíci vítr je jako hejna piraní,
 
 když jsme u těch amazonských žen,
hvězd na špici,
stojících,

pentagramy,
kardiogramy.


.......................................................................................
A star at the top.

Lubomír Tomik

You put a star on top
a chest lined with badger skins opens and we go into those
ancient times

yesterday would be now
today would be tomorrow
and viking
would be an ape

triple meat of turkeys cut by Amazons

heart pounding at the very throat where she burst into it

unleashed the hell of the stars at the tip,
chests closed with a million locks
leather lined with badger rooms

at the end there are words that flow like images for everything,
victory and disappointment flow in the river of time,
battles won and lost

words for something we can't name
EVEN though i try
not enough

a world without You is like a planet after a nuclear war.

life is life is life
like a rose is a rose is a rose

a smile is a smile is a smile
the howling wind outside the windows is like a packs of piranhas,
 
 speaking of amazonian women

stars on top,
standing

pentagrams,
cardiograms.

.......................................
,,Rytíř Holí."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1012-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi

Náš tajný spolek II.

Fotografie od Kammeran Gonzalez-Keola na Pexels.com

………………………………….

Náš tajný spolek II.

Lubomír Tomik

může být okno 
do hlubokého lesa,

chytrý had ovíjející jablko
jako spirála Mléčné dráhy

při svitu pochodní
do hlubokého lesa,
tam,
kde je vše černé

náš tajný stolek
má svůj spolek

oči úsměvy sny doteky slova
znovu a znovaOur secret society II.

Lubomír Tomik

can be a window
  into the deep forest

clever snake wrapping an apple
   like the spiral of the Milky Way

by torchlight
into the deep forest
there,
where everything is black

our secret table
he has his own secret society

eyes smiles dreams words
again and again

.............................................
,,Královna Mečů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1027-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-me

Poet Video pro Tebe ,,Kamenické značky.“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Zvuk z Archivu BBC , volně dostupné pro neziskové účely, konkrétně :
Building Work - Four ton pile hammer working.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
lyrics:
Stonemason's marks.

Lubomír Tomik

into the limestone tools engraved
and swords
and wings from the past

engraved nails into the limestone
like the look of green eyes

engraved in skin,
small wounds

we are talking
we chat,
stone marks:

past present future
the time is
the time was
the time will be

stone markers,
time is yesterday morning
iced coffee and your smile
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1055-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-disk

Cemetery of time.

Hřbitov času.

Lubomír Tomik

obdivuhodné květiny jinde nerostoucí,
náhrobky beze jmen, jen -

Zde leží vteřina úsměvu!

Zde leží minutový pohled do očí !

nekonečná pláň mauzoleí obočí které se vzhůru otočí nebo protočí

a když zvedneš od mikroskopu oči,
zaostřila jsi na náhrdelník s naším číslem,

jak Ti asi musí slušet,
zda-li ho nosíš, nebo nenosíš

obdivuhodnou květinu,vonící Tebou, vonící touhou


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cemetery of time.

Lubomír Tomik

admirable flowers not growing elsewhere,
tombstones without names, only -

Here lies a second of smile!

Here lies a minute's look in the eyes!

an endless plain of mausoleums of eyebrows that turn or twist upwards

and when you lift your eyes from the microscope,
you focused on the necklace with our number,

as it must suit you,
whether you wear it or not

an admirable flower, smelling of You, smelling of desire

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Eso Mečů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1016-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-me

Ze záběru.

Fotografie od Donald Tong na Pexels.com
Ze záběru.
Lubomír Tomik

nemůžeš vystoupit ze záběru,
toto není film ani televizní seriál,

máš jen jeden pokus na všechno,
život,
úsměv,

projít s ušima dlaněmi zakrytými,
kolem varovných píštal


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
From the shot.
Lubomír Tomik

you can't get out of the shot
this is not a movie or a TV series,

you only have one try at all,
life,
smile,

walk with your palms covered,
around warning whistles

XXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar

Čepel.

Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com
Blade.

Lubomír Tomik

I'm just a bloody knife blade,
drying tear,

I still get up in the middle of the night
I'm alive, looking for you,

I will never stop,
unless you stopped me,

-The reflections of your face will swallow you- she said,
-The mirror will swallow you - she said,
-These leviathan will swallow you endlessly- she said,

even though she said - Don't go yet, it's not time yet! -

smile ,
do something
it's still time,
it's still time,

we can do everything,

YOU said.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Čepel.

Lubomír Tomik

jsem jen čepel zakrváceného nože,
schnoucí slza,

pořád vstávám uprostřed nocí
ožívám, pátrám po Tobě,

nikdy nepřestanu,
leda by jsi mne zastavila,

-Polknou Tě odrazy tváří- řekla,
-Polkne Tě zrcadlo - řekla,
-Polknou Tě tihle leviathanové bez konce- řekla,

byť také řekla - Ještě nechoď, ještě není čas!-

usměj se , 
něco dělej,
ještě je čas,
ještě je čas,

můžeme všechno ,

řekla jsi.

A držím se Tvého hlasu a nepustím ho.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Velekněz." 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Graffittttttttttttttttttttttttttt….-and last one-.i.

P.L. mi poslal videa a fotografie plné graffiti. Včera jsem objednal pět lístků na komorní vystoupení Romana Dragouna ,

…vše klaplo, lístky zamluvené, pak napsáno ,,Graffitiiiiiiiiiiiii“ a vznikne Poet Video, právě jsem si u poslechu ,,Zdroje“ uvědomil jak je to pořád neuvěřitelné,

být s Tebou aspoň takhle……… před třemi lety autem v 65 km/h rozdrcené nohy, bolest na stupnici od 1-10 teď tak dvacet, pořád plný prášků /pozor příliš mnoho P ve větě / přesto…psát tento text, mít možnost dělat aspoň tohle, po třiceti letech v zaměstnání, ve dvou firmách, kde jsem se vždy vyškrábal na jiné a jiné pozice, odpovědnější a odpovědnější – a najednou nemám kam se hnout, protože mi to tělo nedovolí , představ si, někdo ti sebere každodenní realitu – zvyky,úkoly,činnosti,samozřejmosti nejsou najednou tak samozřejmé a

jediné co nabídne je bolest a nemůžeš říct ne.

Vyškrábu se i odtud.

PS: I když Tě třeba nezajímám, mezitím svět zešílel v epidemiích a válkách,

jsme už jiní,

nedělám nic špatného- Otázka je… co je to ,,Špatné“ , kdo určuje hodnotu věcí, jejich kvalitu , jejich ,,dobré a špatné“ -chci žít a nevzdat se a někde tam hluboko uvnitř to víš.

I kdyby byl na planetě jediný člověk který by si nějakou náhodou přečetl má slova, viděl a slyšel některé z Poet Videí…. kdyby se na chvíli zastavil, zamyslel se, představil si…..-

Má to smysl.

I kdyby jsi se jen pousmála.

XXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na nenadálý citový výlev je…..

,,Kolo štěstí“ a hraje ,,Wheel of sun“ od Bathory.

Synchronicity.

Poet Příběh pro Tebe.

Bez doprovodného obrázku, byl by na něm beran v krabici, asi by mu trčel ven roh.

/,,Poet Příběh pro Tebe „- Pozor, příliš mnoho ,,P“ ve větě./

Tady ti posílám zvláštní příběh na nějž jsem narazil, usměj se, prosím.

Zdroj neznámý, koluje mezi lidmi jako ,,vtip“.

Od rána nejde internet, dnes to bude asi veselé.

A tedy , čteno teď ve Studiu Midian, pro Tebe-

,,

„Please nicely … draw me a lamb …“ the little prince asked.
„What?“
„Draw me a lamb …“ the little prince begged.

And the man, because he had lost patience and because he was in a hurry to bend over to his equations as soon as possible, scribbled a drawing and said, „That’s a box. The lamb you want is inside.“ But the man was very surprised when the little prince’s face lit up.
„That’s exactly what I wanted. Do you think the lamb will need a lot of grass?“
„Why?“
„Because everything at my house is tiny …“
„Sure enough. I gave you a pretty little lamb.“
The little prince bent over the drawing.
„Well, he’s not that small … Yeah, look, he’s asleep …“

And so the little prince met Erwin Schrödinger.

XXXXXXX

Karta na publikaci je – dnes už podruhé, první byla minutu po půlnoci karta Crowleyho Tarotu ,,Princezna Holí“, o devět hodin bolesti kartu otočím znovu stejná

,,Princezna Holí“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35

Teď JSI a je to úžasné, když se Tě pokusím kontaktovat jakkoli, možná se dozvím, že NEJSI a vše bude ztraceno.

Čtení pro Tebe ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou “ Kapitola 27, část III.

Chapter 27.part III.
-And now-said William-now we'll have a great meeting.-
We swallowed the tablets brought to us by the agent, it seemed to me that he was dancing, dancing despite the heavy and clumsy mask he was wearing and despite the heavy weight of his suit he made sharp and rhythmic movements, made elastic jumps and ballet in tight panties, he made swirling turns in the air, and all seven hundred devils swirled with him, someone said - Oh yeah- and suddenly the seductive and exaggerated covetous devil's mistress Supay China danced by his side.

- That man can't be a bandit! "William said suddenly, whipping deftly. The monkeys scattered. He dragged the whip across the ground behind him like a snake. He caressed me with his forked tongue.
We found ourselves in a gloomy, dilapidated and dirty hotel run by two Turkish pimps.

At the reception, the girls stood in high-heeled shoes, smiling affectionately, showing off their naked, silver-gray bodies.
William touched one of them.
The girl looked at him as if bothering her.
- Do you want to know what time you are?
William shook his head.
-You have a damn lovely neck.- And he bent down quickly and kissed her in the soft fluff at the back.
The girl was angry.
- You know you shouldn't do this!
I took William aside.
-Let's go… .Bill… let's go! -.-
William nodded.
The silence is wonderful. Silence is a shrimp soup with noodles. NASA needed to know its minimum biological parameters for a number of purposes, from the survival of life in space and time to the first stage in the colonization of alien worlds.
But that was a long time ago.

XXXXXX
Karta na publikaci je .....
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1041-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-pohar

Karta Císařovna

Fotografie od Anna Nekrashevich na Pexels.com

XXXXXXXXXXX

Karta Císařovna.

Lubomír Tomik

po dlažbě kočičích hlav
přeběhne úsměv
úsměv

vybroušený k dokonalosti,
vybroušený k tanci žiletek
baletek

po dláždění kočičích hlav
deštěm mokrých
kluzkých,

když hmota mozku dopadne na žulové kostky udělá to

ČVACHT !

XXXXXXXXX

xxxxxxxxxxx


Empress card.

Lubomír Tomik

after paving the cat’s heads
a smile passes
smile

honed to perfection,
sharpened to dance razors
ballet

after paving the cat’s heads
rain wet
slippery

when the brain mass hits the granite cubes it does

SPLASH!

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov v opravdu chladném únorovém ránu je…Trumfová karta je…

,,Kolo štěstí“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

Budeme ho VŠICHNI potřebovat.

Pondělní čtení ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“ Kapitola 17.

Crowley - 17 - hvezda
Čteno ve Studiu Midian. Napsáno více jak před deseti lety, jakákoli podobnost se jmény postavami povoláními příjmeními je čistě náhodná nebo je to klasická synchronicita.
Lyrics…. proč ne, ,,Lyrics“

Lyrics :

And I held astronaut Peters by the hand.

Chapter seventeen.

Thousands of words.

Again through eyes into the future. They drink impatiently right into the heart.
He just wanted to look back, cold and hurrying, his distant legs carrying him-living, living! past duties.
And again thousands of words, tearing his mother’s entrails, clasped hands are already a thing of the past, looking around almost constantly, hearing impatiently and from distant things, worlds and letters, he is driven again by his mother’s legs and hands are already a thing of the past and hurry and hurry….
It’s slippery! Listen to your hearts and faces hidden in the summer storm, in the morning we made love, and then walked along the sandy beaches of the river naked, the air saturated almost at the edge of the explosion.
Impulses.
And again, words like cells gliding through the invisible stream of air around us, it’s the same situation, I’m standing at the kitchen counter, rubbing the crab spread and thinking of all the sea monsters and shells I’ve fished, the beaches, your breasts, the hellish the sun on the lack of air, on the waves of Italy.
Screams and Dreams Screams and Dreams Screams and Dreams I am creating a world NOW!


He has only recently begun to roll up his collar. He became suspicious, afraid that someone would recognize him, he wanted to head to the South, riding in chairs in the worlds.
He takes off his hat.
He watches the desolate square in front of him.
-Show yourself. –
A vengeful tone can be heard in his voice.
But because he was a modest and just man, as the English do not forget to emphasize: – We will leave the fly at the same point on the earth’s surface, but we will transfer it an hour back. Will he stay in the same car? Never. Because an hour ago, our car was somewhere else entirely. The fly would hang in the air above the tracks. However, assuming several other dimensions….
I couldn’t take it anymore. I pulled the trigger. Einstein’s brain flew away like a kite. To the wall. He fluttered and flew. Silence.
What is the saddest? I asked myself and suddenly I found that some of the characters in the previous text were disappearing before my eyes. There is a sentence for them! Do you see them ?


She cries so much. She cries so much.
And why?
Because we are wandering the darkness of the slave night.
And yet I saw into the future.
After all, I was alive.
I was smiling.

Broken.
And you do not smile?

End of chapter seventeen.

XXXXX

Crowley - 17 - hvezda
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

Andělé pláčou.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Andělé pláčou.

Lubomír Tomik

Andělé pláčou
Andělé pláčou
Andělé pláčou

Cožpak nevidíš ?

Nesmíš,
nesmíš,
nesmíš,

je lechtat na patách,

Andělé pak pláčou smíchy!


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Angels are crying.

Lubomír Tomik

Angels are crying
Angels are crying
Angels are crying

Can't you see?

You can't
you can't
you can't

is tickling them on the heels,

The angels then cry with laughter! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Tarotu mistra Theriona na publikaci rozverné taškařice je ....
,,Devět Mečů"
Krutost.
Crowley - devitka mecu

Večer s Tebou šest set…

Fotografie od u0422u0430u0442u044cu044fu043du0430 u0427u0435u0440u043du044bu0448u043eu0432u0430ud83cudf52 na Pexels.com

XXXXXXXXX

VVVVVVVVVVVV

Zámek.

Lubomír Tomik

II.

najednou stín hradeb na okraji pole sněhu

zní smích rozjařený
ve světlech křišťálových lustrů třpytí se koruna královny,

hudba rozléhá se sálem,
mráz do oken obrazy kreslí,

jimž uvěřil bys málem


XVVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVXVX

Castle..

Lubomír Tomik

II.

suddenly the shadow of the walls on the edge of a field of snow

sounds laughter excited
the queen's crown glitters in the lights of the crystal chandeliers,

music spreads through the hall,
frost on the windows draws pictures,

I would almost believe,
almost believe,
that You are REAL,
sorry ,
my mistake

Crowley - 3 - cisar

Crystal smile.

Fotografie od Klaus Nielsen na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Kříšťálový úsměv.

Lubomír Tomik


křišťálový úsměv nebe vyčaroval Tvé pousmání

píseň našeho chleba,

den a noc,
dobro a zlo,

naše každodenní pokrmy


křišťálový úsměv Tebe a

země elektrických nočních můr


co na to sejde,
když tam někde v dálce JSI,

pečeme další chleby,
připravujeme další jídla
cizí obrazovky září do Noci,

my prožíváme vlastní příběh,
píšeme si ho sami a jmenuje se :

,,Křišťálový úsměv"


V hlavní roli - TY


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Crystal smile.

Lubomír Tomik


the crystal smile of the sky conjured Your little shiny smiles,

the song of our bread,

day and night,
good and evil,

our daily meals


crystal smile you and

land of electric nightmares,

what comes together
when somewhere in the distance YOU are


we bake more breads,
we are preparing other meals
alien screens glow into the night,

we live our own story,
we write it ourselves and it is called:

"Crystal Smile"

In the lead role - YOU

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci nedělních slov pro Tebe, venku mrzne, přikryj mne sametem, karta je .... 
,,Slovo chtíč, touha má v angličtině podobu lust a má stejný základ slova jako slovo lustre, které znamená lesk, třpyt, světlo. Nemůžeme „zevnitř vyzařovat", pokud neovládáme svou vnitřní energii, svou osobní sílu. Lidé, kteří ji umí projevit, jako by skutečně září. Síla a světlo jsou dvě kvality, které se často nedají oddělit. V jiných karetních souborech se tento symbol nazývá Síla neboli krása, jež zkrotila zvíře. V egyptském hieroglyfickém písmu jsou síla a světlo vzájemnými synonymy, tj. ve svém původním významu stejná."tRumfová.kEdeNáctá. Kráska a zVíře. ,,chtíč" AnO. chcI.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila


Crowley - 11 - chtic
,,Osoby narozené ve Lvu budou vašimi důležitými zrcadly, odrážejícími váš potenciál projevovat se tvůrčím způsobem.

Poet Video pro Tebe ,,Oddanost okamžiku „

Napsáno, čteno, natočeno ve Starém Městě 22.12.21.www.midianpoet.com
lyrics:

Devotion to the moment. / For You /

Lubomír Tomik

covered with shards of stars
Bethlehem comets

You made a quick Ypsilon incision on my chest
She smiled,
She licked Her lips
She covered me

veil daughter sunset,

         over the Hesperides Garden.

Hudba pochází ze zvukového archivu BBC, volně k použití pro neziskové účely – Wamba Indigenous Music – Musical instrument made from calabash gourd and played as a trumpet. Short sharp resonant notes from a trumpet made from elephant tusk.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je … ,, Velekněz“

Crowley - 5 - veleknez
Ano.

Na uvodní fotografii dřevěný kostel v Petrové z roku 1360, na jaře 2021 jsem měl možnost ho navštívit https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nanebevstoupen%C3%AD_P%C3%A1n%C4%9B_(Doln%C3%AD_Marklovice)

,,Hranatí bojovníci“ by Tess.

Chce jen slova, nic jiného, žádné kudrlinky, obrázky, tedy Tess:

_________________________________________________

Hranatí bojovníci.

Tess

Dotýkali se mne hranatí bojovníci,
sráželi mne na poslední příčky,
Jákobova žebříku,
smála jsem se,

nehty na povrchu víček vyrývala 
brázdu,

vyryj do mne ,
kaňony Marsu,

prach za nehty,
mi zůstane na jazyku.

___________________________________________________
Square warriors.

Tess

I was touched by square warriors,
they knocked me to the last rung
Jacob's Ladder,
I laughed,

 carved nails on the surface of her eyelids
furrow,

engrave on me
the canyons of Mars,

nail dust,
it stays in me,
on my tongue

_______________________________________________


___________________________________________________

Díky za příspěvek.

Původně …

…mělo poslední Poet Video napsáno ve scénáři :

,,Sluchátka pilota proudového letounu.

Lubomír Tomik

Sluchátka pilota 
proudového letounu
ježí se bodlinami na osamělých cestách

když můžu na Tvé tváři vyčarovat úsměv proč bych to neudělal

ždímat mraky,
závodit se čmeláky,


kolem vykolejené rychlovlaky mysli na cestě k Tobě,

záchranné akce,

v této pokroucené době.


VRVRVRVRVRVRVRVRVRVRVICTORY

Jet pilot headphones.

Lubomír Tomik

Pilot headphones
jet aircraft
eating thorns on lonely roads

if I can conjure a smile on Your face why shouldn't I

squeeze the clouds
bumblebee racing with clocks


around the derailed high-speed trains on the road to You,

rescue operations,

at this strange vivid time."

Dnes se stalo něco….dnes bude všechno jinak. Mění se celý svět, proč ne jeden scénář. Mění se Ďábel ve Velekněžku…Ty jsi asi ještě více zkrásněla….

Ty.

Když ….tak rád Tě překvapuji a snad se usmíváš.

DĚJE SE VŠECHNO a pořád jsi ve středu Ty.

Dva dny střihu , připravený načíst původní slova ze scénáře a při střihu tempa, vteřiny létaly sem tam , se najednou čas zastavil na 16,66 vteřiny a vedlejší ustřižený záběr ukazoval Veronicu Lakeovou na Králově stole….použil jsem Magonii načtenou ve Studiu Shaark…protože jsem tam zítra pozvaný, protože ten příběh sám ukazuje , že vlastně nevíme nic. Kdo byli oni vzduchoplavci v Lyonu?

https://en.wikipedia.org/wiki/Magonia_(mythology)

A karta Crowleyho tarotu na publikaci je : ,,Blázen“

Crowley - 0 - blazen

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

,,Není čeho se bát.“

Protože jsi.

TY.