Karta je ,,Mág.“

NeprohrajLubomír Tomik

do plic vhrkla voda
vhrkla
vhrkla
vhrkla
voda
voda
stepní požár

pacienti potřebují morfium Tebe
bleskurychlé divadelní převleky

ucítil Její pokožku,
byla hebká a voněla

...


Dont loseLubomir Tomik

Water has been poured in the lungs
inaved
invaded
inaved
water
water
steppe fire

patients need morphium of you
lightning-fast theater disguises

he felt Her skin,
She was soft and smelled

....

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov je ,,Mág.“

,,Ostrůvky souše“ pro Tebe.

Ostrůvky souše.

Lubomír Tomik

Mé Araraty !

vzkazy do budoucnosti
aby si snad 
za sto let
někdo přečetl :

,,Miloval ji.
Vzdáleně ta touha připomínala vůně.

ranní kávy, v prázdném domě,

těla ,  když jsou zauzlována,

dva ostrůvky souše,
plné holubic,
s majáky rozsvícenými,
nablízku právě teď jsi mi nejblíž jako nikdy !"

Položil jsem papírovou knihu,
takový přežitek starých časů,
a podíval průzorem ven,

ven,
do rudých písků Marsu,

zvedl oči ke kalendáři,
ve vzduchu se vznášely digitální číslice
data 1.7.2122.

Odešel,
protože krátce předtím,
odešla ona.
XXXXXXXXXXXXXXX


Islands of land.

Lubomír Tomik

My Ararats!

messages to the future,
to perhaps
in hundred years,
someone read:

"He loved Her.
Distantly, the desire resembled a scent.

morning coffee, in an empty house,

bodies, when knotted,

two islands of land,
full of doves
with beacons lit
close right now you're the closest to me than ever!"

I put the paper book down,
such a relic of the old days,
and looked out through the window,

out,
to the red sands of Mars,

looked up at the calendar
digital numbers floated in the air
dates 1.7.2122.

he left
because shortly before
She left
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov do budoucnosti je… ,,Smrt.“

PROCES ODPOUTÁNÍ, VYKROČENÍ VPŘED, OSVOBOZENÍ / UVOLNĚNÍ Z POUT.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit.

The smell of lightning.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Vůně blesku.

Lubomír Tomik

zdivočelé oči
nemožnost úniku,

vůně blesku,
kdekoliv budu kdekoliv budeš
neumisťuji nás v čase,

my jsme vůně blesku,
dlaněmi si cloníme zrak,
před explodujícím sluncem,

živé prsty ukazují k Gibraltaru,
ostrovy a dýmající kontejnery,
slepé koleje,
elektrárny,
šum
už
TEĎ

vůně blesku,
za rozbřesku,
to je , 
kdo jsmeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The smell of lightning.

Lubomír Tomik

wild eyes
impossibility of escape,

the smell of lightning,
wherever I will be wherever you are
i don't place us in time

we are the smell of lightning,
we shield our eyes with our palms,
from the exploding sun,

living fingers point to Gibraltar,
islands and smoking containers,
dead end
power plants,
noise
already
NOW

the smell of lightning,
in the beautiful morning, 
thats we are

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Verš ,,živé prsty ukazují k Gibraltaru“ je variace Burroughsovy věty ,,smutně mává rukou z hebké mašinky, mrtvé prsty ukazují k Gibraltaru“, protože není smutek, nikdo nemává na rozloučenou, nejsou žádné mrtvé prsty které by někam ukazovaly, natož k Gibraltaru.

Věta se dnes vynořila z hlubin mozku a právě teď se mrtvé prsty změnily v živé.

Pro Mimo.ň audio báseň….. kterou zavinila jedna fotka kopce ,z nějakého důvodu mi Ji připomněla.

Audio pozdrav ze Studia Midian.

VVVVMMMMMŇŇŇŇ

Pro Mimo.ň !

Lubomír Tomik

kromě Ň
jsou ještě jiná písmena
hrají sólo

Mimo.ň k abecedě si přivoň
Mimox je rozervaný xerox
Mimow je prázdný domov
Mimot je všeho schopný erotický robot
Minor je tenorův teror
Mimok je zběsilý prvok
Mimoj a jeho bratr Bivoj
Mimof je francouzský režisér filmů o černé krajce, bez rýmu obsadil do něj bývalou blondýnu
Mimoř hlavně na hranici nehoř
Mimoš zdraví Tě Luboš
vlastně ne,
Lubomír,
sakra ať už je tam MÍR,

a Mimo.ň,
k abecedě si přivoň,

Ó má vznešená,
v záblesku zmizelá,
 Hirošimo !


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVMMMMMMMMMM

Pro Mimo.ň!

Lubomír Tomik

except Ň
there are other letters
they play solo

Except for the alphabet

Mimox is a torn xerox

Mimow is an empty home

Minot an erotic robot, is capable of everything
Minor is the tenor's terror
Mimok is a frantic element
Mimoj and his brother Bivoj
Mimof is a French director of black lace films, he cast a former blonde without a cold
Mimoř mainly on the border does not burn
Mreetings Luboš
actually no,
Lubomír,
damn let it Peace be there

and Mimo.ň,
smell the alphabet,

Oh my noble
disappears in a flash,
  Hiroshima! 

VVVVVVVVVVMMMMMMMMŇŇŇ
Karta na publikaci ,karta Crowleyho Tarotu na slovo psané i čtené ve Studiu Midian je ...no jasně.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Tady ještě pokus o melodii který nevyšel, noha po zákroku je….oslabená opuchlá nepěkná a Ultracod od bolesti nepomáhá….mělo to být asi nějak takhle