Nečetla jsem to.

Fotografie od Paige Thompson na Pexels.com

Na ochozu věže.

Lubomír Tomik

A na ochozu Babylonské věže,
stál chlápek

shlížel na pestrobarevné koberce krás pod sebou a 
pomyslel si :

-Jaktože to věděla
když to nečetla

protože to věděla
když to nečetla

 nebo že to nečetla a stejně věděla ,
dokonalé zmatení jazyků!-

pomyslel si chlápek na ochozu Babylónské věže,
v poryvu vůně a větru a všeho se mihnul stín 

,,Nečetla jsem to.", řekla mu za zády.

Zbývalo tolik věcí udělat.
...........................................................................................................

On the walkway of the tower.

Lubomír Tomik

And on the walkway of the Tower of Babel,
stood the guy

he looked down on the carpets of beauties below him and
he thought :

Like she knew
when she didn't read it

because she knew
when she didn't read it

 or that she didn't read it and knew anyway
perfect confusion of languages,

thought the guy on the walkway of the Tower of Babel
a shadow flashed in the gust of scent and wind and everything

"I didn't read it," she said behind his back.
There were so many things left to do.
...

Teď karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov kdoví odkud nesených větrem, čarodějným povětřím je ....a dnes podruhé, Mág.

Hudební vkus.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

………………………………………………………………………………

Hudební vkus.

Lubomír Tomik

hudební vkus se dům od domu ,byt od bytu liší,
je jako my

někde burácí
někde hladí

většinou ale bylo ticho
černobílé zrnění přešlo do barevného a do detailního a do 
3D a do virtuální reality během jednoho života

hudební vkus se nemění,
jednou rozpoutané peklo nebo pohlazení
pomalé nebo rychlé
andělské hlasy z kotlů smoly

nenechat se ukolébat, 
stále znovu si lámat kosti v pěstích představivosti

protože Ona.
.................................................................................
Taste in music.

Lubomír Tomik

musical taste vary from house to house, apartment to apartment,
he is like us

it's crashing somewhere
caressing somewhere

but mostly it was quiet
black and white grain went to color and to detailed and to
3D and into virtual reality in one lifetime

musical taste doesn't change
once all hell breaks loose or a caress
slow or fast
angelic voices from pitch cauldrons

don't be swayed,
breaking bones again and again in the fists of imagination

because She.
.....................................................................
Acryl on the wood LT, 40×40 cm
Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

She will come.

Fotografie od KEREM KSLR na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Přijde.

Lubomír Tomik

 přijde aby zanechala cejch,
přijde aby rozervala mraky,
 přijde aby zakryla slunce,
přijde za svou siluetou a stane se sama siluetou,
 stínem,
v ránu vonícím létem
přijde

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

She will come.

Lubomír Tomik

she comes to leave a mark
she comes to tear apart the clouds
she comes to cover the sun
she comes to her silhouette and becomes a shadow silhouette herself
on a summer-scented morning,
she will come
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Vměšování."
Osm Holí.
Znovu, mám vyčkávat .
Z výkladu karty Crowleyho Tarotu - 

nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat.

Ok, jsem mistr v čekání, mezitím rozervu nebe na kusy.

Jdu pro Zlatou růži, v podzemí, dnes.

V Poet Video se změní.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

Voda v našem údolí.

Nemá snahu nic urychlit, jen žít,

Fotografie : Wikipedia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Voda v našem údolí.

Lubomír Tomik

-Mé království není z tohoto světa-
možná,
ach ano,
všichni ti mrtví
-Mé království není z tohoto světa-

kde se míjíme,
v našem údolí,

a naše údolí také nejsou z toho světa,
jsou z říše Včera,

nejsou z toho světa,
naše království je tady a teď,
harlekýne,

když je ona ve mě a já v ní

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Water in our valley.

Lubomír Tomik

-My kingdom is not of this world-
maybe,
Oh yes,
all the dead
-My kingdom is not of this world-

where we pass each other
in our valley

and our valleys are not of this world either
they are from the realm of Yesterday

they are not of this world,
our kingdom is here and now
harlequin,

when she's in me and I'm in her

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Fotografie od Sebastian Palomino na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

,,Eso Pohárů.“ Je to obraz ničím nepodmiňované lásky, jež čerpá sílu sama ze sebe, jak to naznačují ucha poháru omotaná hady. Srdce plné důvěry znázorňuje lotosový květ, který svůj růst i dobu, kdy se má rozvinout jeho květ, nechává zcela na přirozeném cyklu přírody. Důvěřující srdce nemá snahu nic urychlit, ani se nepokouší do přirozeného chodu věcí zasahovat, nevzdoruje, nemá potřebu se před ničím bránit, ani se ve svých projevech držet zpět. Láska, z jejíž podstaty vyvěrá pramen moudrosti, se projevuje jako schopnost důvěřovat, tedy odevzdat se, bez potřeby příliš se podbízet nebo se chránit, což je symbolizováno přirozeným procesem rozkvétání lotosového květu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar

,,Ostrůvky souše“ pro Tebe.

Ostrůvky souše.

Lubomír Tomik

Mé Araraty !

vzkazy do budoucnosti
aby si snad 
za sto let
někdo přečetl :

,,Miloval ji.
Vzdáleně ta touha připomínala vůně.

ranní kávy, v prázdném domě,

těla , když jsou zauzlována,

dva ostrůvky souše,
plné holubic,
s majáky rozsvícenými,
nablízku právě teď jsi mi nejblíž jako nikdy !"

Položil jsem papírovou knihu,
takový přežitek starých časů,
a podíval průzorem ven,

ven,
do rudých písků Marsu,

zvedl oči ke kalendáři,
ve vzduchu se vznášely digitální číslice
data 1.7.2122.

Odešel,
protože krátce předtím,
odešla ona.
XXXXXXXXXXXXXXX


Islands of land.

Lubomír Tomik

My Ararats!

messages to the future,
to perhaps
in hundred years,
someone read:

"He loved Her.
Distantly, the desire resembled a scent.

morning coffee, in an empty house,

bodies, when knotted,

two islands of land,
full of doves
with beacons lit
close right now you're the closest to me than ever!"

I put the paper book down,
such a relic of the old days,
and looked out through the window,

out,
to the red sands of Mars,

looked up at the calendar
digital numbers floated in the air
dates 1.7.2122.

he left
because shortly before
She left
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov do budoucnosti je… ,,Smrt.“

PROCES ODPOUTÁNÍ, VYKROČENÍ VPŘED, OSVOBOZENÍ / UVOLNĚNÍ Z POUT.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit.

Veining.

Fotografie od Angela Roma na Pexels.com
Pouštění žílou.

Lubomír Tomik

Nenech si nikoho myslet, že vlastní Tvůj život.

Žílu otevřela skalpelem,
podélný řez,
krev z natažené ruky stékala,

snažil se zavřít oči,
nedívat se jak se živí,

jen zaklonila hlavu,

přestala,

dý
cha
t

bublání
 krve 
a
    ssssssssání,

rajská hudba.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Veining.

Lubomír Tomik

Don't let anyone think that own Your life.

She opened the vein with a scalpel,
horizontal cut,
blood dripped from his outstretched hand,

 tried to close his eyes,
not watching how Shee feed,

 just tilted Her head

She stopped

bre
athe

blood bubbling and sssssssssssucking,

music of the paradise.
XXX

Dva Disky.
,,Změna."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk

Jména.

Fotografie od Noelle Otto na Pexels.com

XXXXXXXXXXX

Jména.

Lubomír Tomik

zapomenout svá jména,
nezalhat ani jedenkrát,

zapomenou své tváře,
udržovat vatru dne

růže ze zahrad Semiramidiných 
kvetou
až k nebi,

jméno,
naše jména,
stejně slova,

někdy jméno není potřeba když se díváš druhému do očí a víš že ví, 
že víš , že Ona ví,
Ona ví že vím,

přesto vím jen jednu věc a nic jiného nevím, nakonec.


XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Names.

Lubomír Tomik

forget your names
don't lie once

they forget their faces,
keep the fire of the day

roses from the Semiramis Gardens
they are blooming
to heaven

name,
our names
same words

sometimes the name is not needed when you look the other's eyes and you know she knows
that you know she knows
She knows i know

yet I only know one thing and nothing else, in the end. 
XXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

Poet Video z vyhlášené restaurace ,,O Místě II.“

Crowley - 20 - aeon
lyrics:

XXXX

O místě II.

Lubomír Tomik

s Ní sním o místě
kde se dobře najíme,

na jídelním lístku
Adamovo žebro,
Mohamedova pupeční šňůra

XXXXXXXXX

About the place II.

Lubomír Tomik

I dream of a place with her
where we eat well

on the menu
Adam’s rib,
Muhammad’s umbilical cord

XXXXXXXXXXX

ze sbírky ,,Noční stěhováci “ /2019/

Fotky obálky z japonského lesa Aokogihara.

Autorka obálky grafička Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

Crowley - 20 - aeon
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

,,…žena s tělem barvy noční oblohy

Your last day on Earth.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Your last day on Earth.

Lubomír Tomik

The sun disappears in the sea,
on the edge of the sand
                     at the edge of the forest,

sharp pain
when You kissed my neck

the touch of your lips was a shock wave,
which tore the spine to pieces

she twisted it,
she made loops on her,
She made from her a nine-tailed cat,

and when she tasted the skin of my back,
                     was satisfied and snarled,

how cats do it.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tvůj poslední den na Zemi.

Lubomír Tomik

Slunce zmizí v moři,
na okraji písku,
na okraji lesa,

ostrá bolest,
když jsi mne políbila na šíji,

dotek Tvých rtů byl rázová vlna ,
                která rvala páteř na kusy

překroutila ji,
udělala na ní smyčky,
Ona z ní stvořila devítiocasou kočku,

a když pak ochutnala kůži mých zad,
byla spokojená a vrněla,

jak to kočky dělají.

Fotografie od Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu ,na publikaci básně ze včerejšího večera pro Tebe je -teď otočím kartu –

,,Úspěch“. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1049-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-disk

Crowley - sestka disku
WOW. Karta dnešního dne byla ,,Poustevník“… a teď :

,,Venuše připomíná, že úspěch se dostaví jen tehdy, jestliže jdeme za hlasem svého srdce a děláme v životě jen to, co pro nás má hluboký význam.“

Budu tady, pro Tebe.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADtiocas%C3%A1_ko%C4%8Dka

Ona je středem vesmíru. She is the center of the universe.

Ona je středem vesmíru. / Pro Tebe, však víš /

Lubomír Tomik

Sádelnatý mnich , žádný proutek, 
přihodil do ohně dva špalky dřeva svírající v mastných upocených rukou ,
 nařasené faldy kůže a špalky byly právě takové,
jantarem říznuté,
v barvách plamenů, lesklé šperky vyhřeznutých očí

odlesky ohně tančily nocí , praskal, plápolal ve větru,
volání po lásce zaniklo v řevu duší kolem

panoráma hranice , barvy i stíny, vše bylo dokonalé,
nebýt toho že mne upalovali, docela by se mi to i líbilo,

klíčem k hoření je nehořet,

klíček k čekání je nečekat,

klíčem k Tvému srdci je klíč nemít,

spolknout ho,
ztratit a znovu ho najít, 
nevěřila by jsi jak je to úžasné,

v barvách blesků jsi středem mého vesmíru
a má Achillova pata,

vír galaxií který mne vtáhnul do sebe,
ohnivý maelstrom rotující ve středu mého vesmíru,
neměnný,
ve středu všeho,
ve středu mého vesmíru jsi Ty,
naučila jsi mne,
že každá vteřina JE velký třesk,
každá vteřina 
a všechno znovu začíná.Oba se na svých vratkých kocábkách plavíme realitou,

žijeme příběh,
je potřeba víc ?
She is the center of the universe. / For You /

Lubomír Tomik

A fat monk, no twig,
he threw two logs of wood into the fire, clutching in greasy sweaty hands,
 ruffled leather folds and logs were just
amber cut,
in the colors of flames, shiny jewelry with protruding eyes,

reflections of fire danced at night, crackled, blazed in the wind,
the call for love vanished in the roar of the souls around,

panorama borders, colors and shadows, everything was perfect,
if it weren't for burning me, I'd quite like it,

the key to burning is not to burn,

the key to waiting is not to wait,

the key to your heart is not to have,

swallow it
lose and find him again,
you wouldn't believe how amazing it is

in the colors of lightning You are the center of my universe
and Achilles' heel,

a vortex of galaxies that has drawn me in,
a fiery maelstrom rotating in the center of my universe,

unchanging,
in the middle of it all,

in the center You are

You taught me,
that every second is a big bang,
every second
and it all starts again.We both sail the reality on our shaky little ships,

we live a story
is more needed?