Ulice mořské.

Fotografie od Mike van Schoonderwalt na Pexels.com

…………

Ulice mořské.

Lubomír Tomik

ubytování za rohem,
v zubech leviathana

ulice mořské,
rozbouřené

ulice mořské,
jemné

olej na vodě,

hořící nafta z potopených galeon,
Armada ztroskotala na Její kráse,

znovu,
vypravte lodě,

zaplňte,
ulice mořské !
.................................

Sea Street.

Lubomír Tomik

accommodation around the corner,
in the teeth of leviathan

sea street,
stormy

sea street,
softly

oil on water

burning diesel from sunken galleons,
Armada shipwrecked on Her Beauty,

again,
send out the ships

fill in
Sea Street !

......................................................................................................................................................

Armada II.

Fotografie od Emiliano Arano na Pexels.com

Napsáno čteno nahráno ve Studiu Midian teď. Sound Seawash: Sea Breaking On Shore – Seawash: Sea breaking on shore, close perspective z Archivu BBc, volně dostupné pro neziskové projekty.

Seawash: Sea Breaking On Shore - Seawash: Sea breaking on shore, close perspective

Armada II
Lubomír Tomik

the centaurs looked at the stars
a storm opened before the fleet like a can of sardines

the oil was gone and the meat was left with bones so thin you could bite through them

somewhere in the distance there was a smiling face
somewhere in the distance a halo burned with bright flames

monsters howled somewhere in the depths
somewhere in the depths they looked up to the surface

to the match of ships and waves and wind,
Your black sweater

…………………………………………………………………………………………

Fotografie od Philippe Donn na Pexels.com

Sea…..

…píšu zprávu přes moře a najednou slyším hlas :

V angličtině, tady je to je to Jenny z aplikace Clipchamp.

Karta je samozřejmě Mág.

Tyto Vánoce budou jiné, dnes ráno nabídka, k snídani….s parmazánem…. proč ne ?

Dávka chininu v podobě několika potemníků moučných, sušených a křupavých.

Jednou mi jedna řekla : Vyzkoušet se má všechno.“

A jak se tak dívám na čáry na dlani..je tolik křižovatek a tolik cest….až do žaludku.

Mills.

Mlýny.

Lubomír Tomik

po proudu mlýny,
mlýny
a kameny v nich,
pěstní klíny

nebo kameny v řece,
touhy dolmeny

padáme do Sebe jako řady v Carnacu do moře

......
Mills.


downstream of the mill,
mills
and the stones in them
fist wedges

or stones in a river
desires dolmens

we fall into Ourselves like the ranks at Carnac into the sea
....

Wicker man.

…………………………………………………………………..

Zapaluje.
Lubomír Tomik

zapaluje doteky a pohledy věci,
zapaluje mne znovu a znovu každé ráno když otevřu oči a pomyslím na ni,
jsem jen proutěný muž v proutěném muži,
šplhám před ohněm po větvích vteřin
není úniku není úniku a ani nechci uniknout,
proutí hoří jako ubíhající čas,
prostě mne zapálila a je to fantastické,
hořet
…………………………………………………………
She ignites.
Lubomír Tomik

She ignites things with the touch and sight
She fire me up again and again every morning when I open my eyes and think of Her,
I’m just a wicker man in a wicker man,
I climb in front of the fire on the branches of seconds,
there is no escape there is no escape and I don’t even want to escape,
the wicker man burns like the passing of time
She just turned me on and it’s fantastic,
burn

……………………………………

Karta Crowleyho Tarotu na ohnivá slova je…….. Tři Hole, ,,Ctnost.“
Budiž, je to tak.

,,Ostrovy za noci“. .. přesněji ve dvě ráno dvacet dva minut dvacátého druhého sedmý dva tisíce dvacet dva.

Alfons Mucha ,,Sybila / Můza / ,1920, ve Zlínském muzeu Jihovýchodní Moravy

……………………………………………………………………..

Ostrovy.

Lubomír Tomik

a ani ostrovy nebudou až přijde moře

   opadne archa a voda přistane

co kdybychom zapálili pohřební hranici nad světem

    pomilovali se tak jak jen my dva,

přátelé buďme až v hrobě,

      ostrovy napadrť 

na zemi páteře našich stínů,

s rukama za hlavou ležíme na pláži a hvězdy zhasínají


...........................................................................
Islands.

Lubomír Tomik

and neither will the islands dont exist when the sea comes

   the ark falls and the water lands

what if we set fire to the funeral pyre above the world

    made love like only the two of us

let's be friends in the grave

      break the islands,

on earth the backbone of our shadows,

we lie on the beach with our hands behind our heads and the stars go out
.....................................................

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1013-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-holi

Poet Video pro Tebe ,,Spousta zeleně.“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Kamera LT a PL , zvuk z archivu BBC , konkrétně : Sea Wash - Sandy area bordered by seaweed covered rocks. close-up sound of gently lapping waves on beach from incoming tide. Oystercatcher in distance
Basová kytara v PC LT, čte a napsal pro Tebe LT,
lyrics :

Lots of greenery.

Lubomír Tomik

Do you remember? Lots of green?

snake skin in paradise of any size,
stranglers and it wasn't about the sun
primarily about you

nothing to live in can be lost

finally,
we shoot from bows at snowmen

we dance to the sounds of phoenix whistles

and then we burn

a lot of greenery will cover us,
remember a lot of green?

Her eyes were magnetic,
green

even though I'm just a raw meat eater ...

THAT EYES !

That eyes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vteřinová ručička.

Vteřinová ručička.

Lubomír Tomik

patříš tichu víc než kdy předtím,
jsi poklad a střevíc v prachu,

když chceš doplout na konec řeky která nemá žádný konec,
nesmíš vystoupit z lodi,

v třeskutém okamžiku jsi vteřina někde jinde,
smějeme se,
směješ se ,


nevidím dál než do Tvých očí rtů a přístavů,
patříš tichu víc než kdy předtím 
jsi střevíc a poklad v prachu

nesnáším vítr který ho zvedne a odnese nad moře,
nechci být naběračka v polévce slz

chci být záblesk ve Tvých očích,
jejich stíny mne pronásledují,

do lesů bludných kořenů jež jsem překročil všechny najednou,
vteřinová ručička je ...

změň se ve skok lvice a roztrhej mne na kusy,
pak zase vejdeš do šapitó,
klauni se budou usmívat,
hudba bude hrát,
vlastně se nic nestalo,
just little wave in the river of time


XXXXXXXXXXX

Second hand.

Lubomír Tomik

you belong to silence more than ever,
you are a treasure and a shoe in the dust,

if you want to reach the end of a river that has no end,
you can't get off the ship

in a cracking moment you are a second somewhere else,
we are laughing,
you are laughing ,


I see no further than your eyes to the lips and the harbors,
you belong to silence more than ever before
you are a shoe and a treasure in the dust

I hate the wind that lifts him up and takes him over the sea,
I don't want to be a ladle of tear soup

I want to be a flash in your eyes,
their shadows haunt me,

to the forests of wandering roots which I have crossed all at once,
second hand is ...

turn into a lioness jump and tear me to pieces,
then you enter the tent again,
the clowns will smile
music will play
in fact, 
nothing happened,
jen vlnka v řece času

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

Autorka videa je D.O., zachytila chvíli kdy se čas na nově koupených hodinách synchronizoval se satelitem, hodiny jsou digitální, děkuji za zaslání, den po vánocích, uklízím v pc a dnešní báseň pro Tebe se jmenovala ,,Vteřinová ručička“, synchronicita.

The ornament of Her soul.

Fotografie od Helena Jankoviu010dovu00e1 Kovu00e1u010dovu00e1 na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ozdoba Její duše.

Lubomír Tomik

v zahradách se můžeme podělit o radost,
vplést se mezi struny Orfeovy lyry,

tvar horního rtu,
intenzivních barev Tebe

rozprostřené na paletě náměstí Sv.Marka,


ozdoby Tvé duše
smaragdové jadeity

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The ornament of Her soul.

Lubomír Tomik

in the gardens we can share the joy,
intertwine among the strings of Orpheus' lyre,

upper lip shape,
intense colors you

spread out on the pallet of St. Mark's Square,
when would we have coffee

and they looked at the sea,

ornaments of your soul
emerald jadeites 

To místo má z nějakého důvodu kouzlo, jako by jsi se brodila prachem času.

Všechny události tam zanechaly svůj otisk a najednou jsi uvnitř historie.

Tehdy jsme zabloudili v uličkách , nikdo nikde, jen voda v kanálech.

realita

Fotografie od Jan Koetsier na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

realita.

lubomír tomik

realita je klíč od zamčeného prázdného pokoje,
nahé stěny podlahy
okna bez záclon

sedím na parapetu a hledím do hloubky pod sebou
jako šeptající stín
zakotvený v zátočinách mysli

každý den zpráva do prázdné skleněné láhve do vln 
snad dorazí do přístavů docela jistě,

jenže vlnolamy jsou drsné těžké kamenné a oprané,
vlny se tříští,
kolik takových zpráv z prázdného pokoje od nějž máš klíč už bylo?

realita je prázdný pokoj, stojím před ním a nikdy nemůžu vejít první a tak budu posílat láhve po vlnách
nastříhám záclony na úhledné proužky 
a 
spustím se po nich dolů,
před vchod do domu, 
od nějž máš klíč jen TY,

stejně nakonec zase vyšplhám zpátky,
zdá se že někde v dálce zachřestil svazek klíčů,
chřestýšů, cokoli,
vypusť do mne svůj jed ,
těším se


XXXXXXXXX

reality.

lubomír tomik

reality is the key to a locked empty room,
bare floor walls
windows without curtains

I sit on the windowsill and look deep into me
like a whispering shadow
anchored in the bays of the mind

every day message in an empty glass bottle in the waves
perhaps they will arrive in ports quite certainly,

but the breakwaters are rough heavy stone and washed,
the waves are breaking,
how many such messages from the empty room you have the key already?

reality is an empty room, I stand in front of it and I can never enter first so I will send bottles by the waves
I cut the curtains into neat strips
and
I'll run down them,
in front of the entrance to the house,
of which only YOU have the key,

I'll climb back anyway,
he seems to have rattled a bunch of keys somewhere in the distance,
rattlesnakes, whatever
release your poison into me,
i look forward to

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Ďábel", jak jinak, Tvá karta. Odteď má karta nové jméno- ,,Lilith".

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Vstávat do dne v němž nejsi je jako být fakírem, každý moment je krok po nabroušených hřebících.

Sušené květiny.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Sušené květiny v podkroví.

Lubomír Tomik

strážce majáku
v bouřích
strážce majáku
v počasí na koupání

odrazil se od skály
plaval

na širém moři zamotaný do sargasových řas,

když padal do hloubky

nad sebou viděl Její světlo

myslel na sušené květiny v podkroví,
které už tam možná ani nejsou

,

strážce majáku
strážce majáku
strážce majáku
mlha byla jen něco co musel každý den 
rozkrájet na plátky a sám si naservírovat
každé ráno
bez Tebe

vidlička se zapíchla do mlhy
ta chvíle na konci vidličky

najednou bylo vše jinak
najednou
mlha chutnala jinak
byla to tříska v dásni
jazyk na ni stále narážel

osamělá stráž
uprostřed Sargasového moře,
kde je vše možné.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dried flowers in the attic.

Lubomír Tomik

lighthouse keeper
in storms
lighthouse keeper
in bathing weather

he bounced off the rock
swam

on the high seas tangled in sargas algae,

when he fell into the depths

he saw Her light above him

thought of dried flowers in the attic,
which may not even be there anymore

,

lighthouse keeper
lighthouse keeper
lighthouse keeper
the fog was just something he had to do every day
cut into slices and serve yourself
every morning
without you

the fork stuck in the fog
that moment at the end of the fork

suddenly everything was different
suddenly
the fog tasted different
it was a splinter in the gums
his tongue kept hitting her

lonely guard
in the middle of the Sarga Sea,
where anything is possible.
Fotografie od Skyler Ewing na Pexels.com

Půlnoční pro Tebe : Wandering with Antonius Block.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANTONIUS

Putování s Antoniem Blockem.

Lubomír Tomik


stromy listy těla odhalují,
ve své nahotě,
barevné písně lkají

i Ty jsi dnes zvláštní, mlčíš,
ptám se :- Co mi dnes povíš ?-

o zemi bez mraků , o králi rarachů, šedých dní , soumraků

dej mi příslib nových dní,
a třeba i černých vran,
cestou slepých funebráků rozejdem se do všech stran,

dej mi oči abych prohlédl,
dej mi ruce abych mohl psát,

jen život v oplátku můžu Ti dát,

Nevím, lakotíš.

ve tmě nevidíš,
záblesky očí,
ztrhaných, zoufalých,

lampy svítí na tvář města,
neóny zívají půlnočním jasem,

za Tvým kočárem se běží jen ztěžka,
prohrát v boji s časem,

svlékni svou kůži,
půjdu,

jeden příběh končí,
druhý začíná,

vlci vyrazili ze svých doupat,

v záchranu snad můžeš doufat,
Antonius Block smetl figurky ze šachovnice,

meč byl červ beznaděje,
chlápek s křídovou kůží se pousmál, 
vytáhl z kapsy brousek,
laskal svou nejmilejší přítelkyni, 
která políbila mnohé.



BLOCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK


Wandering with Antonius Block.

Lubomír Tomik

trees leaves the body revealing
in their nudity,
colorful songs lure

You too are strange today, You are silent,
I ask: - What will you tell me today? -

about a land without clouds, about a king of devils, about gray days, about twilight

give me the promise of new days
and black crows too,
on the way of the blind mourners, we will part in all directions,

give me eyes to see
give me your hands so I can write

only life can I give back,


I don't know, you're hungry.

you don't see in the dark
eye flashes,
torn, desperate,

lamps shine on the face of the city,
neons yawn at midnight,

it's hard to run behind Your carriage,
lose against time

take off your skin
I'll go

one story ends
the second begins

the wolves came out of their lairs,

You can hope for rescue
Antonius Block swept the pieces off the board,

the sword was a worm of despair,
the chalk-skinned man smiled and pulled a whetstone from his pocket,
he kissess his dearest friend, 
who kissed many.

Painter.

Fotografie od Arkhod na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Malíř.

Lubomír Tomik


malíř Tě uviděl,
zamrzl v čase a někdo ho namaloval,

oči rozšířené údivem nad Tvou krásou


potřeli jsme se popelem z hranice

na němž včera upálili tanečníky z mlhy

a za bezměsíčných nocí,

vyli jsme na hvězdy,

na útesech,
nad vřícím mořem a bělostnými slonovinovými paláci,

v nichž všechny stráže usnuli a my se vyplížili ven,

slova měla teprve přjít,
správná slova.


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓ

Painter.

Lubomír Tomik

the painter saw You
 froze in time and someone painted it,

eyes wide with astonishment


we smeared the ashes from the border

on which the dancers of the fog were burned from yesterday

and on sleepless nights,

we howl to the stars,

on the cliffs,
over the boiling sea and the white ivory palaces,

in which all the guards fell asleep and we crept out,

the words were yet to come,
correct words.
Fotografie od Alina K na Pexels.com

Postup průzkumu Světa.

Fotografie od Rachel Claire na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Postup průzkumu světa.

Lubomír Tomik

přes hory veliké a pouště nekonečné a v nich chodci na dunách ,
my

až dojdeme k moři,
vkročíme do něj ruku v ruce,
my

postup průzkumu Světa,
všichni jsme nakonec někdy ztracení,
bez mapy,
my

pláštěm tajemna je zahalená,
Mapa Kontinentu Tvého Srdce

už dlouho bloudím
a
a
a

je to báječné,
jako dnešní den.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The process of exploring the world.

Lubomír Tomik

over the great mountains and endless deserts, and in them the walkers on the dunes,
we

when we reach the sea,
we step into it hand in hand,
we

the world exploration process,
we are all lost sometimes in the end,
without map

the cloak of the mystery is veiled,
Map Of The Continent Of Your Heart

I've been wandering for a long time
and
and
and

it's wonderful
like today.
Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com

Karta na publikaci je : ,, Síla “ Stejná karta jako když jsem poprvé přijel do Darkova. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1010-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-holi

Crowley - devitka holi
…a jen ..jako vždy …malá ,,synchronicita“ právě mi přišlo oznámení, že jsem na WordPressu 665. den.

Tedy zítra …zajímavé.

Poet Video: ,,Černě pruhované skály.“

Pro Tebe.
Napsal L.T. , kytara L.T. , kamera P.L. 
Lyrics :


Black striped rocks.

Lubomír Tomik

And where was the bottom exposed,
was another bottom,
twisted,
crushed,

the sea was like a field sprinkled with the ashes of memories of You

blackened rocks,
foamy by the waves
almost white,

or,
maybe,
words,

maybe it's just the bones of the dead washed away by the tide on the beach,
sandy,
hot,
as from romantic postcards of travel agencies,

nowhere is it written about pain,
on black striped rocks maybe,

nevertheless,

YOU ARE

Welcome …vítej v Havaně !

Fotografie od alleksana na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Havana.For You.

Lubomír Tomik


When We needed some while for ourselves,

I stopped TIME!
I stopped EVERYTHING!

NOW!

If I don't breathe You,
                   I'll suffocate

if it's up to You
i won't look
blind,

if i don't hug you

I will have to enroll from Western countries,

and stop in Havana,
let's have coffee and cake in a stopping world,
feet in the sea tide,

 waves swallows us,
as time
which I launched again,
in Havana.
Fotografie od Dmitriy Ganin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Havana. Pro Tebe.

Lubomír Tomik

Když jsme potřebovali trochu času pro sebe,

zastavil jsem ho,
zastavil jsem VŠECHNO!

TEĎ!

Jestli se Tě nenadechnu,
tak se udusím,

jestli se na Tebe 
nepodívám,
oslepnu,

jestli Tě neobejmu ,

budu se muset vypsat ze Západních zemí

a stavit se v Havaně,
dáme si v zastaveném světě kávu a koláč, 
nohy v mořském přílivu,

nakonec nás spolyká,
jako čas,
který jsem zase spustil,
v Havaně.

Dům Netvora.

Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Monster house.

Lubomír Tomik

small and large lanterns,
hung along the roads,

along the paths to the Monster’s house,
on the street of life,

in the house of the Monster named

saturation
the worst poison

saturation,
vanishing world,

saturation,
yet I want to swim at night time in the sea of ​​You

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Dům netvora.

Lubomír Tomik

malé a velké lucerny,
zavěšeny podél cest,

podél cest do domu Netvora,
na ulici života,

v domě Netvora jménem

nasycení
nejhorší jed,

nasycení ,
mizející svět,

nasycení,
přesto chci plavat za noci času v moři Tebe
Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

The card of the Crowley Tarot on the publication is … ,,The lovers “ WOW. Celou dobu jsem myslel při psaní na Tebe, že se Tě nikdy nemůžu nasytit…nikdy.,,kolikrát jsem to řekl ?

Miliionkrát a stále je to ,,NIKDY“.

Propršené ráno.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Propršené ráno.

Lubomír Tomik


z milionu konví se valil proud deště,

ale aspoň se mi o Tobě zdálo


ve snu jsme mohli běhat po loukách neobjevených,

v objetí se dívat na východ slunce nad mořem


sen je sen je sen,
neosedlaný, divoký.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rainy morning.

Lubomír Tomik


a stream of rain rolled from a million cans

but at least I dreamed of You


in a dream we could run through meadows undiscovered,

in an embrace watching the sunrise over the sea,


dream is dream is dream
bareback, wild.
Fotografie od Hernan Pauccara na Pexels.com

Zbytky domů.

Remains of houses.

Lubomír Tomik


remnants of houses
                 excavated in Greenland

could belong to anyone,

Eskimos, seals,
 anemone,

we hid in them from a blizzard

we have made a fire in our hearts,

everything started to melt,
the heat was such that the glaciers began to melt,

Irish monks living in celibacy in Greenland died deadly,

tsunami as tall as the Eiffel Tower

arrived in front of your house,

in the valley of the deep it retreated,

only it brought my story to Your doorstep.
Zbytky domů.

Lubomír Tomik


zbytky domů 
vykopaných v Gronsku

mohly patřit komukoli,

eskymákům, tuleňům,
sasankám,

ukryli jsme se do nich před sněhovou vánicí

rozdělali jsme v našich srdcích oheň,

všechno začalo tát,
žár byl takový , že se začaly rozpouštět ledovce,

irští vrásčití mniši žijící v Grónsku v celibátu vymřeli vražedně,

tsunami vysoké jak Eiffelova věž

dorazilo před Váš dům,

v údolí hlubokých se stáhlo zpátky,

jen Ti k prahu přineslo má slova.

Syrový pštrosí žaludek.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Raw ostrich stomach.

Lubomír Tomik

Because ate all the people,
the tigers wandered through the wilderness

 pulled the noose around us

we stood on opposite sides of the sea,
you shouted - Take a torch in your mouth, swim to me! 

There is a fire in the middle of it and we will make an island on it-

and...

and I keep swimming and maybe it just seemed to me that you were screaming across the sea,


the last person in a raw ostrich stomach,

it has to start somewhere,
BUT YOU KNOW,
I just swim.
Fotografie od Sippakorn Yamkasikorn na Pexels.com
Syrový pštrosí žaludek.

Lubomír Tomik

Protože sežrali všechny lidi,
tygři bloudili pustinou

stáhli smyčku kolem nás

stáli jsme na opačných stranách moře,
křikla jsi - Vem do úst pochodeň, plav mi vstříct ! Uprostřed je oheň a na něm rozděláme ostrov!-

a...

a plavu pořád dál a možná se mi to jen zdálo, že jsi křikla přes moře,

poslední člověk v syrovém pštrosím žaludku,

někde se přece začít musí,
VŠAK VÍŠ,
prostě plavu.
Fotografie od GEORGE DESIPRIS na Pexels.com

Botanické objevy pro Tebe.

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Botanické objevy.

Lubomír Tomik

Mávnutí mačetou makabrózně
rozetnulo temně zelenou přehradu džungle

několik červených peříček se sneslo
k zemi

k

z
e
m
i

mořská pláň v dohledu
 brašnu plnou liány
 z pradávných indiánských legend o stvoření světa a Tebe a všeho

úponky se dostaly do pasti
úponky se dostaly do pasti

úponky se dostaly do pasti

my jsme se dostali do pasti,
past v pasti pasti,
té nejkrásnější pasti.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com
Botanical discoveries.

Lubomír Tomik

Waving the machete macabrosely,
shattered the dark green dam of the jungle

a few red feathers fell
to the ground
to 

the

g
r
o
u
n
d

sea ​​plain in sight
        a bag full of vines
from ancient Native American legends about the creation of the world and You and so on

tendrils fell into a trap
tendrils fell into a trap
tendrils fell into a trap.

We got trapped,
trap in the trap of the trap
the most beautiful trap.
Fotografie od adine maceno na Pexels.com

Kde kotvily řecké lodě. / Pro Tebe /

Fotografie od Spencer Davis na Pexels.com
Where Greek ships were moored.

Lubomír Tomik

 on the battlements of the minaret
She said softly:

"Take me to the place,
where Greek ships are moored
where Greek ships moored
where Greek ships will anchor
and where they will wait ten years,

wrap me in a scarf
darkly and indecisively,
wrap me in the shroud


cover me with the skin cut off from the back of Judas,

lean on me
It's cold,
freezing of life,
on the edge of the earth,

where Greek ships are moored,
waiting for ten years,
anything could happen,
anything. "
Fotografie od Spencer Davis na Pexels.com
Kde kotvily řecké lodě.

Lubomír Tomik

 na cimbuří minaretu
             hlesla něžně :

,,Zaveď mne k místu,
kde kotví řecké lodě
kde kotvily řecké lodě
kde budou kotvit řecké lodě
a kde budou čekat deset let,

zabal mne do šálu,
temně a nerozhodně,

zabal mne do rubáše,


přikryj mne kůží vystřiženou ze zad Jidáše,

přitiskni se ke mě,
je chladno,
mrazení ze života,
na okraji země,

kde kotvily řecké lodě, 
čekají deset let,
mohlo se stát cokoli,
COKOLI. "

Fotografie od Josiah Lewis na Pexels.com

Vidět na vlastní oči Akropoli…je jako vidět Tebe, obojí je tak dávno.

Větrem hnaný déšť. Wind-blown rain.

Photo by Mariana Montrazi on Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wind-blown rain.

Lubomír Tomik

The wind-blown rain cracks in the gusts of whip,
You lit candle in the strom,
the duvet lay quiet, rested,
corners of the throne room carried by the waves of the ocean
on the four bodies of the drowned,
swollen bluish puffy bodies,
through and through interwoven arrows of thought,
only the unattractive and weak support of Reality,
in particular,
when YOU are so amazing. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Větrem hnaný déšť.

Lubomír Tomik

Větrem hnaný déšť práská v prudkých poryvech bičem,
zažehla jsi hromničku,
peřina ležela tichá, odpočatá,
rohy trůnního sálu neseného vlnami oceánu 
na čtyřech tělech utopenců,
odulá modrající nafouklá těla,
skrz naskrz protkaná šípy myšlenek,
jen nevábné a slabé podepření Reality,
zvláště ,
když jsi tak úžasná.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Photo by Victor Freitas on Pexels.com