River.

Vytvořeno ve Studiu Midian

lyrics:

řeka krve
se vlévá
do jedné řeky
i druhé
řeka krve

/stále dokola
jako jedna bytost
jeden svět/
...
river of blood
pours in
to one rivwr of blood
and others
river of blood

/again and again
as one being
one World/
Title: - "DOOM IS MOOD BACKWARDS" 
Artist: The Whole Other
Genre: Rock Heavy | Metal

LICENSE: YouTube Says: “You're free to use this song and monetize your video.”

Poet Video v esperantu !

Vytvořeno ve Studiu Midian, čte L.Tomik,překlad do esperanta Miroslav Malovec. Za výslovnost děkuji Ing.Libuši Dvořákové z Muzea Esperanta. Záběry digitální kamerou KT lety pořídil LT v roce 2005 v Bzenci -Přívozu. Pokus o melodii LT . Lyrics: 
Super valoj mateniĝas

Lubomír Tomik / do esperanta přeložil Miroslav Malovec /

super nia vivo ŝajne regas tenebro,

super valoj tamen mateniĝas

ni estas fortikigitaj en citadeloj,

krudaj rifuĝejoj de propraj animoj

super valoj mateniĝas

ni atendas en keloj,

ĝis la muroj disfendiĝos,

ni atendas trezorojn kaj sekretojn,

tamen,

daŭre

ni atendas

super valoj mateniĝas

sed iu forgesis nin en la subterejo,

super ni kave sonas hufoj de reĝaj ĉevaloj,

kaj kiam ni atendas ,

plej bonas ion fari,

super valoj mateniĝas

ni iru renkonten al la mateniĝo,

lasante nenion al tenebro kiel predon,

la tero malfermiĝos,

la muroj falos,

la tenebro malaperos kvazaŭ neniam estinte

ĉar super valoj mateniĝas

kaj ni havas esperon,

ni havas unu la alian.
.........

It is dawning in the valleys.

Lubomír Tomik


darkness seems to rule our lives,
in the valleys it still dawns

we are fortified in fortresses,
harsh refuges of our own souls

it is dawning in the valleys

we are waiting in the cellars,
when the walls open,
we are waiting for treasures and secrets,
yet,
still
we are waiting

it is dawning in the valleys

but someone forgot us underground,
the hooves of the horses of the kings roar over us,

and when we wait
 the best the best is to do something

it is dawning in the valleys

let's meet the dawn,
let's not leave anything in the dark,

the earth opens,
the walls fall,
the darkness disappears as if it never was

because it is dawning in the valleys

and we hope,

because

   we have each other.

Na dolinách svítá.

Lubomír Tomik / do esperanta přeložil Miroslav Malovec /

nad naším životem zdánlivě vládne tma,

na dolinách přesto svítá

jsme opevnění v tvrzích,

drsných útočištích vlastních duší

na dolinách svítá

čekáme ve sklepeních,

až se zdi rozestoupí,

čekáme na poklady a tajemství,

přesto,

stále

čekáme

na dolinách svítá

ale někdo nás zapomněl v podzemí,

nad námi duní kopyta koní králů,

a když čekáme ,

nejlepší nejlepší je něco dělat,

na dolinách svítá

pojďme vstříci svítání,

nenechejme tmě nic napospas,

země se otevře,

zdi padnou,

tma zmizí jako by nikdy nebyla

protože na dolinách svítá

a my máme naději,

máme jeden druhého.
.....

Poet Video pro Tebe ,,Dublinská pantomima.“

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Vytvořeno ve Studiu Midian. Báseň pochází z chystané sbírky poezie ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Báseň pochází z chystané sbírky poezie ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce." Lyrics:

Dublin pantomime.
Lubomír Tomik

lily crowd of pixels
divided
imaginary mirror

imagine every picture of every thing
in the highest possible resolution

sleeping in the streets
sleeping in roses
sleeps in the liquid sands
sleeping in the needles
she rides stretched happily snarling
on the backs of hedgehogs.

The Dublin pantomime is over,
the spectators did not even clap, parted and grumbled
and dispersed to the blossoming streets of Dublin
they forgot about life...

 .....the image in the highest possible resolution
FANTASY!
...................
......... ,,Lust" is the card of Crowleys Tarot

Nejstrašnější napsaná slova. Ivan Goran Kovačič -,,Jáma.“

V českém překladu Luďka Kubišty.

Po třiceti letech, kdy jsem ji poprvé četl, u Vojenského útvaru Civilní Obrany v Bučovicích , při základní vojenské službě.

Co je to třicet let ? Nic, ta hrůza je stejná. Co může člověk člověku udělat.

Čteno a nahráno ve Studiu Midian, za zvukového doprovodu z Archivu BBC , konkrétně – Small Arms Fire – Fairly close shots from several rifles
The Pit

Ivan Goran Kovačič

BLOOD is my daylight, and darkness too.        
Blessing of night has been gouged from my cheeks          
Bearing with it my more lucky sight.        
Within those holes, for tears, fierce fire inflamed           
The bleeding socket as if for brain a balm –        
While my bright eyes died on my own palm.        

While played, I never doubt, God's feathered creatures,
Reflected still in them, and clouds' procession;  
But all I felt were my blood–spattered features,
Bruised gulfs in that once brillant profusion.  
Haw radiant lay my eyeballs in my hand,
Yet from those eyes no tear could more descend!

Then ever other fingers ran the warm
Coagulating blood my slaughterer found  
By the profounder agony of holes he formed
For better grip, more sensuously to wound;  
But me the softness of my blood enthralled,
And I rejoiced as blood were red tears falling.

The final light before the frightful night
The lightning swooping of the polished knife,  
The cry too white still in my blinded sight,
The bleach-white bodies of the murderers,  
Who stripped their torsos for their sweaty task –
Was dazzling even to my blinded mask.

O painful daylight, never so hard yet
Or penetrating did you break the East  
With fiery arrow; I might have thought I shed
Teardrops with leaping flames that seared my cheeks  
Through all that hell so many lightnings brent,
So many cries of other victims rent.

What time that furious conflagration fanned,
All that I knew of time were callouses for eyes,  
Hard-grown and aching; and could hardly stand.
And only then my slippery eyeballs fingered  
And knew – and cried: My sight, O Mother mine, is gone.
How shall I wepp when your life too is done?

Then dazzling daylight like a myriad carillons
From endless gleaming bell-towers in my crazy  
Brain illumined like the lights of Zion,
A lovely light – a light which sanctified –  
Bright birds, bright river, trees and, brilliant
Boon pure as mother's milk, still brighter moon.

Now came a torture I had never guessed –
My murderer commanded "Break your own eyes!"  
I nearly prayed for mercy to the beast,
But slimy-fingered spasmic hands obeyed –  
And then no more I heard, no more could tell,
To empty nothyng faltered, and I feel.

XXXXXXXX

Proto si važme KAŽDÉHO okamžiku a nepokládejme NIC za samozřejmost.

Nejsou žádné hranice.

Natočit, sestříhat, synchronizovat s hudbou, otitulkovat, samozřejmě mi Paul říkal ať tam dám své jméno a link na své stránky, neudělal jsem to.

https://www.facebook.com/Speckmetal/videos/382762970368810

Ale jen myšlenka na to, že jsem na Paulovu hudbu vytvořil krátké promo video, které má deset tisíc shlédnutí, stojí to za to.

Všechno je jen úhel pohledu.

Karta Crowleyho Tarotu je dnes podruhé ,,Mág.“ a synchronicity kolem práskají jako elektrické výboje Eliášova ohně v lanoví Demeter na cestě do Varny.

Bezvětrné dny.

Bezvětrné dny.

Lubomír Tomik

někdo vzal kus mne
a hodil ho psům,        

v bezvětrném dni se ho ani nedotkli,
odplazili se zbití zpět

z řeky se vynořila kosatka a chňapla,
cákla s sebou do vody,

náhodným kolejdoucím na břehu osvěžující voda nevadila,
v horkém,
bezvětrném dniFotografie od Adam Ernster na Pexels.com
Windless days.

Lubomír Tomik

someone took a piece of me
and threw it to the dogs,

they did not even touch him on a windless day,
they crawled back beaten

killer whale emerged from the river and snatched,
she splashed into the water,

the refreshing water on the shore did not mind the to accidental people whose walking around,
in the hot,
windless day
Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je…..

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec

Poet Video pro Tebe ,,Arzenály noci !“

Studio Midian. Mé oči, freska z Paláce Dáreia I. v Súsách.
Melodie L.T. , basová kytara.
Lyrics:

The arsenals of the night.

Lubomír Tomik

You're every cracked vein in my eyes
You're a boiler of blood blazing
You are dawn
You are a day
You are an arsenal of the night
You're a bullet folding from shadows extending with amazing accuracy
I became the target without wanting

Vein river stems in the mountains
tensioning
tensioning
tensioning

to rupture.

....Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je znovu ,,liveD" a vůbec to není podivné....jak řekl Alan Moore, 'The one place gods inarguably exist is in the human mind' Ďáblové také.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Miracles.

Fotografie od Luis Quintero na Pexels.com

XXXXX

Zázraky.

Lubomír Tomik

zázraky ve věku zázraků v zemi snů,
jen si to představ

a řeka času plyne,
kolo Slunce se otáčí,

vidí astronomové do záhybů kůže,
vidí do nevybraných outfitů,

zavřít Pandořinu skříňku slov,
-Stejně má tma obrysy Jejího těla a Ty to dobře víš !-

řekla Lulu,
otočila se na dlouhém černém podpatku a plivla na zem. 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Miracles.

Lubomír Tomik

miracles in the age of miracles in the land of dreams,
just imagine

and the river of time flows,
the wheel of the sun rotates,

astronomers see into the folds of the skin,
sees in unselected outfits,

close Pandora's box of words,
- Darkness has the contours of Her body, and You know it!-

said Lulu,
 turned on her long black heel and spat on the ground. 

XXXXXXXXXXXXX
,,Chtíč “ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov, v den kdy je všechno jinak.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Tvá slova před očima.

Noc.

Lubomír Tomik

teď je noc,
sníme o neonových křídlech draka,

o pustinách kde se řeka klikatí do tmy,

řekni mi jen jedno slovo

dávný příslib noci v níž uprchneme do sebe,

-...dlouhý a sladký polibek- 

mám ta slova před očima,

jsou skutečná,

Tvoje


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Night.

Lubomír Tomik

now is the night
we dream of neon wings of a dragon,

about wastelands where the river meanders into darkness,

just tell me one word

the ancient promise of a night in which we will flee to each other

-... long and sweet kiss-

I have the words in front of my eyes. 

They ARE real,
from You.

XXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

Poet Story ,,Daily.“

Každý den.

Lubomír Tomik

každý večer 2x
každé ráno 2x
každý den 2x
sednu do bagru a jedu po břehu řeky

chci přervat bludný transatlantický kabel času,
někde tam přece musí být!


xxxxxxxx

Daily.

Lubomír Tomik

every night 2x
every morning 2x
every day 2x
I sit in an excavator and drive along the river bank

I want to break the wandering transatlantic cable of time,
it must be there somewhere! 
XXXXXXX

Řeka Morava.
Podruhé za sebou Trumfová karta .

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Zvuk nahrán ve Studiu Midian.

Song ,,Today is all blue“ složen v programu PunkOmatic.

Napsáno pro Tebe dnes, na základě videí a fotografií zaslaných P.L., díky.

P.L. poslal holubici.

PL mi laskavě poslal fotografie a záběry na příští Poet Video, za chvíli napsán ,,Každý den.“ Začnu fotografie třídit- skoro na všech je koryto řeky Moravy a bagr a najednou- holubice.

Buď vlétla do záběru nebo ji P.L. chtěl ulovit, kdoví.

Oprava břehů na řece Moravě, nedaleko se staví nový přístav.

Všechno se mění.

Od tří hodin ráno dnes vzhůru a –

,,Bagr hledá bludný transatlantický kabel času, aby ho mohl přervat .“

Každý den je další malé překvapení.

Co pošle příště ?

Třeba Tě někde potká.

Úplně to vidím, stříhal bych Tvůj obraz po milisekundách.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

River boat day.

Fotografie od Tom Fisk na Pexels.com
Čteno a nahráno ve Studiu Midian. Napsáno v Praze.Zvuky říčních čluů a sirén pochází ze zvukového Archivu BBC , volně dostupné pro neziskové projekty , konkrétně Boats: Canals: Narrow Boats – Canal Narrow Boat: One canal boat manoeuvring, exterior, Ship sirens.

XXXXXXXX

Den říčních člunů.

Lubomír Tomik

sirény nad vodou,
zahoukaly a odpluly
zanechaly pobřeží pustá

prostá vzdálených hřmění,
s nákladem vzpomínek

skoky do hřídelí
vrtulí
lodních šroubů,

vodní masomlýn jede na plný výkon,

jsme ty nejvíce naložené říční čluny
a když zakotvíme na chvíli bezpečně v přístavech

za chvíli znovu zvuk sirén nad vodou se tříští o rákosí,
jeho šumění ve větru snese všechno

i vodu, 
hrnoucí se do podpalubí,


XXXXXXXXXX

River boats day.

Lubomír Tomik

sirens over water,
they croaked and set sail
they left the coast desolate

free of distant thunder,
with a load of memories

jumps into shafts
propellers
propellers,

the water mill is running at full power,

we are the most loaded river boats
and if we anchor safely in ports for a while

after a while the sound of sirens above the water again crashes against the reeds,
its murmur in the wind can withstand everything

XXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov vodních cest je ,,Eso Disků".

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk

Pondělní čtení ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“ Kapitola 17.

Crowley - 17 - hvezda
Čteno ve Studiu Midian. Napsáno více jak před deseti lety, jakákoli podobnost se jmény postavami povoláními příjmeními je čistě náhodná nebo je to klasická synchronicita.
Lyrics…. proč ne, ,,Lyrics“

Lyrics :

And I held astronaut Peters by the hand.

Chapter seventeen.

Thousands of words.

Again through eyes into the future. They drink impatiently right into the heart.
He just wanted to look back, cold and hurrying, his distant legs carrying him-living, living! past duties.
And again thousands of words, tearing his mother’s entrails, clasped hands are already a thing of the past, looking around almost constantly, hearing impatiently and from distant things, worlds and letters, he is driven again by his mother’s legs and hands are already a thing of the past and hurry and hurry….
It’s slippery! Listen to your hearts and faces hidden in the summer storm, in the morning we made love, and then walked along the sandy beaches of the river naked, the air saturated almost at the edge of the explosion.
Impulses.
And again, words like cells gliding through the invisible stream of air around us, it’s the same situation, I’m standing at the kitchen counter, rubbing the crab spread and thinking of all the sea monsters and shells I’ve fished, the beaches, your breasts, the hellish the sun on the lack of air, on the waves of Italy.
Screams and Dreams Screams and Dreams Screams and Dreams I am creating a world NOW!


He has only recently begun to roll up his collar. He became suspicious, afraid that someone would recognize him, he wanted to head to the South, riding in chairs in the worlds.
He takes off his hat.
He watches the desolate square in front of him.
-Show yourself. –
A vengeful tone can be heard in his voice.
But because he was a modest and just man, as the English do not forget to emphasize: – We will leave the fly at the same point on the earth’s surface, but we will transfer it an hour back. Will he stay in the same car? Never. Because an hour ago, our car was somewhere else entirely. The fly would hang in the air above the tracks. However, assuming several other dimensions….
I couldn’t take it anymore. I pulled the trigger. Einstein’s brain flew away like a kite. To the wall. He fluttered and flew. Silence.
What is the saddest? I asked myself and suddenly I found that some of the characters in the previous text were disappearing before my eyes. There is a sentence for them! Do you see them ?


She cries so much. She cries so much.
And why?
Because we are wandering the darkness of the slave night.
And yet I saw into the future.
After all, I was alive.
I was smiling.

Broken.
And you do not smile?

End of chapter seventeen.

XXXXX

Crowley - 17 - hvezda
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

Změna je život…

….čekání na zázrak je jediné : Pomalá smrt.

Tak jako jsou všichni z téhle po sto letech nalezené fotografie arktické expedice mrtví a zbyly jen stíny na nevyvolaných fotkách v ledu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Přes řeku času.

Lubomír Tomik

přes řeku času plout 
na hladinu zírat,

dost bylo zklamání,
dost bylo splínu

jestli je každý nový den právě teď,
už ne bezmocně pěsti svírat

postavit hráz v řece času,
ať se rozleje do polí,

TEĎ,
zlomený,
ne bezmocný,

putujeme z chvíle do chvíle,
čas nemá hranice

za okny ptačí zpěv,
zní,
jako posledního soudu polnice

máme místo v první řadě,
a masky padají dolů,
když jsme obnaženi až na kost

básník střílí šípy do nebe ,
zarývají se do dávno mrtvých bohů,

jsme jen lidé,
no a co ?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Across the river of time.

Lubomír Tomik

cross the river of time
stare at the surface

enough was disappointing
enough was spleen

if every new day is right now,
no longer helpless clenching fists

build a dam in the river of time,
let it spill into the fields,

NOW,
broken,
not helpless

we wander from moment to moment
time has no limits

behind the windows bird singing,
sounds like
as the last court of the bugle

we have a place in the first place,
and the masks fall down,
when we are exposed to the bone

the poet shoots arrows into the sky,
they dig in the long dead gods,

we're just people
so what ? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Crowleyho Tarot :

Crowley - princezna poharu

Water is falling.

Fotografie od Maria Orlova na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Padá voda.

Lubomír Tomik


Kam teče Řeka času ?

Do jakého vodopádu se vlévá?

Kam a kde se tříští ?


Minuty vsáknou do země a když se oteplí,

vteřiny se mění v páru,

pak z mraků
padají hodiny, dny a roky,
životy,

když sněží,
jsou to jen zamrzlá staletí v každé vločce

revoluce války, objetí a pohledy do očí,
v jedné jediné vločce


teď si představ,

když nasněží po kolena


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
.
Water is falling.

Lubomír Tomik

Where does the River of Time flow?

What waterfall does it flow into?

Where is it shattering?


Minutes soak into the ground and when it warms,

seconds change in pairs,

then from the clouds
hours, days and years are falling,
lives,

when it snows
They are frozen centuries in every snowflake

war revolution, hugs and glances,
in a single snowflake


now imagine

when the snow falls to the knees
Fotografie od YEu015e na Pexels.com

Crowley - 5 - veleknez

Hausbót znovu v nesnázích…

…jako by nestačilo , že minule jej málem odnesla velká voda na řece Moravě , v části Uherského Hradiště Štěpnice –

…nyní se potápí do řeky Moravy v Jarošově ….

… právě se bojuje o jeho záchranu.

Vyjde to ! Na jaře vypluje na Poet Plavbu a teď už jistě!

Ne jako posledně.

Crowley - petka disku

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1048-crowleyho-tarot-mala-arkana-ptka-disk

Autor fotografií Aleš Vencel.

Kříž u potoka po sto letech.

Fotografie od Simon Berger na Pexels.com
Kříž u potoka po sto letech.

Lubomír Tomik

Královnou Noci,
démantem jež pohltila stoka

tělo roztrhané,
nad sebou,
kříž u potoka


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOVE

A cross by a stream after a hundred years.

Lubomír Tomik

Queen of the Night,
the diamond that engulfed the sewer

body torn and
over me,
cross by the river

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXECrowley - 3 - cisarovna

Poet Video pro Tebe ,,Vana v podkroví“

Natočeno v Uherském Hradišti , u řeky Moravy, na jejímž břehu v části Rybárny je domek, kde se J.A.Baťa narodil ,má tady sochu.Kašna na Zelném trhu a Lvice jsi Ty.

Lyrics :

Bath in the attic.

Lubomír Tomik

katana blade,
slipped into the tub

katana blade,
slipped into the tub

bath tub bath tub
full of nirvana

every time i think of You
every time I think of You

You cut me to pieces
organs and circuses.

Zvuky z archívu BBC , tanec domorodého kmene v Africe, lví řev. 
Karta na publikaci , karta Crowleyho Tarotu je : 
Crowley - princ holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi

,,Princ holí je spojován s ohnivým znamením Lva “ Jak jinak.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Anton%C3%ADn_Ba%C5%A5a 

Poet Video : ,,Salt“

Svou báseň ze sbírky ,,Noční stěhováci" čtu 12.1.21 na Hradisku Sv.Klimenta v Buchlovských horách, s doprovodem tamní zvonice..
Lyrics:

Salt.

Lubomír Tomik

I'll feed You first,
first with seabed pearls
and You ?

You put your hands in heron's necks,
You will worship
still beating hearts.

Křišťálová lebka a Svatý Grál natočeny na výstavě v Holešově. Vlak jede v Uherském Hradišti přes řeku Moravu, most byl za II. světové války bombardován.
/2019/ Grafická úprava obálky Klára S., fotografie na obálce pochází z lesa Aokigahara v Japonsku. https://cs.wikipedia.org/wiki/Aokigahara

Universal cure.

Univezální lék.

Lubomír Tomik

s pohledem upřeným na borovice,
řeka plyne,
ještě ne úplně ledová voda,
je září,
a noci jen chladí

univerzální lék jsi TY

na můj život Tvá mysl
na můj život Tvé tělo
na můj život Tvé fotografické oči

přitažlivost důvěřivost
dychtivost,
dychtivost po Tobě!


Universal medicine.

Lubomír Tomik

staring at the pines,
the river flows
not yet completely ice water,
it's september
and the nights just cool

the universal cure is YOU

to my life Your mind
for my life Your body
for my life Your photo eyes

attraction credibility
eagerness,
eagerness for You!
Poprvé mne na tohle neuvěřitelné místo vzal přítel během vojenské základní služby, stále se tam vracím…a teď jsem tam už hodně dlouho nebyl, jednou, až budu moci pořádně chodit, s Tebou.

Smaragd na dně řeky.

Emerald at the bottom of the river.

Lubomír Tomik

Emerald at the bottom of the river.
I'm diving for him.

Tugs and tugs are sinking around,

section of trawls.

At the bottom of the river,
Your words
i can't be without them

without You.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Smaragd na dně řeky.

Lubomír Tomik

Smaragd na dně řeky,
potápím se pro něj.

Kolem klesají ke dnu vlečné lodě a remorkéry,

rez vlečných sítí.

Na dně řeky,
Tvá slova,
nemůžu bez nich být,
bez Tebe.