Poet Video ,,Modely“ pro Tebe

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12
Vytvořeno ve Studiu Midian, natočeno na Velehradě. Skládačka, kde dílky zapadly do sebe, slova psaná i čtená, kytara,zvuky z archivu BBC, LT pro Tebe.
Lyrics:

Models.

Lubomír Tomik

temple models,
real estate models,
smiles
and lies

later you realize what's going on
who where on which side

bed,
beaches,
the grave lies

You and Me models

nail, nails, nail,
striped perforated umbrella,
against sadness

You, my world

myšlenky

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Progresivní myšlenky.

Lubomír Tomik

nehraji ve starých filmech o starých mužích,

v mé realitě žádné filmy nejsou,

jsou to kradené iluze a představy někoho jiného,

fotografie jídla které nemůžeš sníst protože nejsi se mnou,
nejím ho také,
bez Tebe nemám rád ,,food porno"

bez Tebe jsem nikdoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Progressive ideas.

Lubomír Tomik

I don't act in old movies about old men

there are no movies in my reality

they are stolen illusions and ideas from someone else

photos of food you can't eat because you're not with me
I don't eat it either
I don't like "food porn" without you

without you i am nothing,nobody


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Luna" ..je karta Crowleyho Tarotu

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

,,Kostku,pane ?“

Děkuji p.Antonínovi a Vlastimilovi za účast v krátkém cvičení ClipChampu.

The Lament Configuration is a fictional lock puzzle or puzzle box appearing in horror stories by Clive Barker, or in works based on his original stories. The best known of these boxes is Lemarchand’s Box, which features prominently throughout the Hellraiser movie series. This was designed and made by Simon Sayce, one of the original creative team. A Lemarchand’s box is a mystical/mechanical device that acts as a door — or a key to a door — to another dimension or plane of existence. The solution of the puzzle creates a bridge to the other dimension.

,,Vůz “ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci krátkého cvičení v nichž se reality protnou.

Z výkladu karty : Taoistická filozofie říká, že změna je úspěšná tehdy, když přirozeně vznikne stav „do hloubky zakořeněného stromu u proudící řeky“.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Úsvit.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

……………………………………………………..

Úsvit.

Lubomír Tomik

za úsvitu nacházel znovu
jak jsi důležitá,
oblohu nad námi

chci Tě protože je to nemožné

jsi na vrcholu 
trojuhelníku

          srdce


myšlenka           tužka

syndrom...
výskyt několika příznaků....

úsvity,
úsvity,
tY
Ty
TY

Když existuje ,,slunečnice"

jistě je i ,,úsvitnice."
.........................................................
Dawn.

Lubomír Tomik

at dawn he found You again,
how important You are,
the sky above us

I want You because it's impossible

You are on top of the
triangle

          heart


pencil               idea

syndrome...
occurrence of several symptoms....

dawn,
dawn,
yOu
yoU
YOU

When there is a "sunflower"

surely there is also "dawnflower".

...............................................................................................................................
Karta Crowleyho Tarotu na ,,Úsvit " napsaný za úsvitu, tvořím vlastní realitu,/ kdo ne ?/ jsou ,,Dvě Hole " z ...Tibetu, dordže.

Poet Video ,,Pirueta v piraních.“

wow

Vytvořeno ve Studiu Midian, natočeno v Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, tamní Galerii, bohužel neznám jméno autora ,,Kbelíků a měděného drátu“, piraňa ze sbírek Hanzelky a Zikmunda ve Zlíně,tamtéž.

Text rozhovoru náhodou nalezený v časopise Ikarie z 90.let., pochází z filmu Cliva Barkera ,,Hellraiser.“

Hudba ve videu – Inspiring Cinematic Epic Music (For Videos) – „North Edge“ by Keys Of Moon 🇺🇸 ,No copyright, nejsem majitelem autorských práv.
lyrics :

Pirouette in piranhas.
Lubomír Tomik

„Would you like sir?“
„Dice.“

buckets of body armor,
you can’t imprison our dreams with catalog tactics,
the technology of this tragic reality,

piranha pirouette

you wastefully scatter smiles in all directions

pirouette in piranhas is a look inside the stars

look to Your eyes

„Would you like sir? „
„Dice.“

,,She was always yours.“

………………………………………..

Trumfová Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa je ,,Mág.“

Obrázek nahoře – from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Broadcasting Radio Reality !

Fotografie od Victoria Art na Pexels.com

Signature Tune.
Vysílá Rádio Reality !!!!!!!!!!
Milí posluchači ! Vysíláme od okamžiku kdy se probudíte a otevřete oči,
ať už vedle někoho milovaného, nebo v samotě hotelových pokojů, stále je tady pro Vás Rádio Reality !

Zprávy :
Rukopisy předpovídají,
události které se stanou,
hrané love songy bez duende,
metafory Krista mezi dvěma kriminálníky na Golgotě,
kdo napsal bibli,
osvěžil se v tichu,
které se pak vznášelo nad vodami !

A nyní …..sport !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Signature tune.

A nejen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A nejen.

Lubomír Tomik

nejen hřmění,
nejen dunění nad hlavou,
příval, smrt a kataklyzmata

Měním realitu.
TEĎ!

Říkám nahlas ta slova,
zní pokojem
zní jako hromy a blesky a kataklyzmata,

POKUŠENÍ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

And not only.

Lubomír Tomik

not just thunder
not just a rumbling overhead,
flood, death and cataclysms

I change reality.
NOW !

I say these words out loud
sounds through the room
sounds like thunder and lightning and cataclysms,

TEMPTATION.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Napsáno.

Dále přepsat a načíst, pod vlivem UltraCodu.

Bude s hudbou instrumentální.

Přepsat do PC, u nějž nemůžu sedět kvůli rozdrcenému kolenu, vestoje.

Přitom čtení nahlas, hledání rytmu a pak se objeví melodie a zkusím najít něco podobného, podivam se doleva ,do Tvých oči a řeknu jen- Veru,  tohle je ono! – Zatřpytí se Ti oči, protože VÍŠ!!!!!!!!

🤘

Hecate in virtual reality .

Změna je magická.

Fotografie od Alexandre Silva na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Hekaté ve virtuální realitě.

Lubomír Tomik

He
ka
té té té...... té...ééééé

ozvěna v horách,
po řadě nepatrných smrtí se uvidíme

svaly křídel sov drtí vzduch na rozhraní dne a noci,
podvečerní čas plyne,

Hekaté,Hekaté,Hekaté
nevíme dne ani minuty,
proč?

Všechny ty roky ,proč?

Jestli je náš svět virtuální realita, bude potřebovat pořádný upgrade.

He
Ka
Té Té Té ...... té ... ééééé

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Hecate in virtual reality.

Lubomír Tomik


He
ca
té


té

eeeee

echo in the mountains,
I'll see you after a series of small deaths

the muscles of owl wings crush the air at the interface of day and night,
early evening time passes,

Hecate, Hecate, Hecate
we don't know the day or the minute
why?

All those years, why?

If our world is a virtual reality, it will need a major upgrade.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz

Ideální karta na to co jsem chtěl udělat už dříve. Jelikož nemůžu kvůli zranění delší dobu sedět, Poet Videa jsou vytvářena na úkor psaní anebo naopak.Nejde o to, že bych neměl nápady, inspiraci mám v Tobě a ta je nekonečná, když vím, že někde jsi.

Těší mě střídat období aktivity s obdobím klidu.

Řešení je jednoduché- vždy až poslední Poet Video dosáhne řekněme – 10 shlédnutí, v následujících dnech publikuji další. Znovu -nejsme televizní studio ani klub spisovatelů, všechno dělám s pomocí pár přátel, tímto jim znovu děkuji.

Tedy ,,Vůz.“

Nepřivezl jsem auto právě ze servisu ? Samozřejmě.

Terrible package!

Fotografie od Adonyi Gu00e1bor na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strašlivý balík !

Lubomír Tomik

Přišel mi strašlivý balík !
Strašlivý a úplně bez dobírky, ohlodaný na kost.

Převzal jsem ho a potěžkal.
Ozval se smích a cinkot zvonkohry v pouštním větru,
to jsem nečekal!

Na stůl jsem si ji posadil,
vedle balíku a líbal ji,
zatímco ruce pracovaly na všech těch stuhách.

S rozmáchlým gestem se narovnala a vykročila,
zašeptala :

,,Ve strašlivém balíku bytí bláhově jsem se celou dobu skrývala a čekala, 
jsem bouře a povodeň a srdce tornáda,
změním VŠECHNO, realitu, život a barvu oblohy,
mám pohled jako žhnoucí kůži bradavek !
Mé jméno je Šeherezád !"

Přišel mi strašlivý balík.
Rozbalil jsem Ji a dýchal.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Terrible package!

Lubomír Tomik

I got a terrible package!
Terrible and completely cash on delivery, gnawed to the bone.

I took it and weighed it down.
There was laughter and the chime of a carillon in the desert wind,
I did not expect!

I sat her on the table,
next to the package and kissing her,
while the hands worked on all those ribbons.

With a sweeping gesture, she straightened and stepped forward,
she whispered:

"In the terrible package of being foolish, I hid all the time and waited,
I am the storm and the flood and the heart of the tornado,
I will change EVERYTHING, reality, life and the color of the sky,
I look like glowing nipple skin!
My name is Sheherazade. "

I got a terrible package,
unwrapped Her and breathed.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

Poet Video pro Betku ,,Pyl květin.“

Pollen flowers.

Lubomir Tomik

Pollen flowers on the water surface
in the explosions of the kaleidoscopes salutes the depths,
reality,
reality,
the colors of reality

You

XXXXXXXXXXX
Mág.
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Kostýmy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kostýmy.

Lubomír Tomik

nevidím ,,realitu"
protože jsem nasoukaný do kostýmu zdánlivě poraženého,

ve mé skutečnosti je každá vteřina výhrou v loterii,
každá myšlenka na Tebe,
každý nádech

Nemáš alibi proč jsi naživu ?

Co je to :
- alibi?-
- naživu?-
- kostým reality ?"-
a úsměv v něm ? 


přehraješ si data své situace a nestačíš se divit ,
snažíš se zmáčknout klávesu ,,delete"
najednou nemáš prsty,ruce,tělo,

jsi pocit, 
myšlenka všech pohanů a náboženství 
od počátku světa,

jen TY.
XXXXXXXXXXXXXX
Costumes.

Lubomir Tomik

I don't see "reality",
Because I'm packed in a costume seemingly loser

In my ,,reality", every second is a lottery win,
Every thought of you,
Every inhale

You don't have alibi why are you alive?

What is it :
- Alibi?-
- Alive?-
- Reality costume? "-
And a smile in him?


You will play the data of your situation and you are not surprised
You try to press the "Delete" key
You don't have your fingers, body,
 suddenly

You're Feeling,
the idea of all pagans and religion
from the beginning of the world,

just You.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci ,,reality" je .... WOW. Po dlouhé , opravdu dlouhé době. Skoro jsem tu kartu ani neviděl, málokdy se objeví. Dvojka Holí. Ne že by ,,holila".
 Jsou to Dvě Hole.
Dvojka holí je symbolickým vyjádřením stavu vnitřní převahy, rovnováhy a spojení sil. Jde o optimální rozvržení energie, případně o pocit svrchovanosti a uspokojení, který plyne z naší dominance neboli převahy.
Slovo dominance pochází z latinského slova dominatio, které znamená panování nad něčím, ovládání něčeho, vláda, nadvláda. Na této kartě jsou hole znázorněny jako tibetské posvátné předměty síly, tzv. dordže. Vše je v rovnováze, která je aspektem převahy.
Hlavice dordže zdobí torza koní, jež jsou symbolem síly. Hadi na dolních hrotech dordže symbolizují harmonii, která má moc uzdravovat, poskytovat sílu a nahrazovat staré novým. Astrologickým aspektem této karty je Mars v Beranu. Mars je planetou vitality, energie a prosazování, Beran je astrologickým znamením objevování a cesty průkopníka.
Kdykoli si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že během příštích dvou týdnů nebo měsíců se vám dostane tolik energie (Mars), že budete moci vykročit novým směrem (Beran) z pozice sjednocení osobní síly, rovnováhy a vnitřní harmonie. Váš pocit by se dal popsat slovy, že „jste nad věcí”. Této energie, která vám pomůže objevovat nové světy, se vám dostane díky stavu vnitřní svrchovanosti, který prožíváte.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi

Co se dnes všechno stane ?

realita

Fotografie od Jan Koetsier na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

realita.

lubomír tomik

realita je klíč od zamčeného prázdného pokoje,
nahé stěny podlahy
okna bez záclon

sedím na parapetu a hledím do hloubky pod sebou
jako šeptající stín
zakotvený v zátočinách mysli

každý den zpráva do prázdné skleněné láhve do vln 
snad dorazí do přístavů docela jistě,

jenže vlnolamy jsou drsné těžké kamenné a oprané,
vlny se tříští,
kolik takových zpráv z prázdného pokoje od nějž máš klíč už bylo?

realita je prázdný pokoj, stojím před ním a nikdy nemůžu vejít první a tak budu posílat láhve po vlnách
nastříhám záclony na úhledné proužky 
a 
spustím se po nich dolů,
před vchod do domu, 
od nějž máš klíč jen TY,

stejně nakonec zase vyšplhám zpátky,
zdá se že někde v dálce zachřestil svazek klíčů,
chřestýšů, cokoli,
vypusť do mne svůj jed ,
těším se


XXXXXXXXX

reality.

lubomír tomik

reality is the key to a locked empty room,
bare floor walls
windows without curtains

I sit on the windowsill and look deep into me
like a whispering shadow
anchored in the bays of the mind

every day message in an empty glass bottle in the waves
perhaps they will arrive in ports quite certainly,

but the breakwaters are rough heavy stone and washed,
the waves are breaking,
how many such messages from the empty room you have the key already?

reality is an empty room, I stand in front of it and I can never enter first so I will send bottles by the waves
I cut the curtains into neat strips
and
I'll run down them,
in front of the entrance to the house,
of which only YOU have the key,

I'll climb back anyway,
he seems to have rattled a bunch of keys somewhere in the distance,
rattlesnakes, whatever
release your poison into me,
i look forward to

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Ďábel", jak jinak, Tvá karta. Odteď má karta nové jméno- ,,Lilith".

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Vstávat do dne v němž nejsi je jako být fakírem, každý moment je krok po nabroušených hřebících.

Mintak…lyrics …s Královnou Synchronicit….

Mintak.

Lubomír Tomik

mouka a máslo
mouka a máslo

křížem krážem
křížem krážem

mouka a máslo
mouka a máslo

nikdy nebudeš nahá
nikdy nebudeš nahá na přídi drakkaru

vždy jsi oděna v Orionův Pás


XXXXXXXXXXXXXXXX
Mintak.

Lubomír Tomik

flour and butter
flour and butter

crisscross
crisscross

flour and butter
flour and butter

you will never be naked
you will never be naked on the bow of a drakkar

you are always dressed in Orion's Belt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Právě se stala synchronicita..ne Královna Synchronicit. Vyfotil jsem před chvílí Orionův Pás, za chvíli jsem četl....irští otroci použivali směs mouky a másla, říkalo se jí ,,MINTAK" od toho název básně, zadám do prohlížeče slovo Mintak abych našel odkaz na směs mouky a másla a na obrazovce je jméno MINTAKA jedna z hvězd ORIONOVA PÁSU????????
CO TO JAKO JE ? 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mintaka
Jestli se něco mělo stát , právě TOHLE. Jdu ještě hledat ten původní text, jestli se to opravdu stalo.
Tento způsob reality .....

Verses inked. Audio.

Fotografie od Daria Shevtsova na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Verses inked.

Lubomír Tomik

verše zapsané,
slova jsou jehličky a špendlíky,

vetkané do ošuntělé hadrové panenky voodooo

verše jsou formule reality,

oživí vše,

i náhrobní kameny

verses inked ?
verses inked ? 

extinct?

No.Ne.No.Ne.
 

Verses will be inked forever,

words,
words.


XXXXXXXXXXXXXX

Verses inked.

Lubomír Tomik

verses written,
words are needles and pins,

woven into a shabby voodoo rag doll

verses are formulas of reality,

revives everything

and tombstones

verses inked?
verses inked?

extinct?

No.Ne.No.Ne.
 

Verses will be inked forever,

words.
words
XXXXXXXXX
Fotografie od Daria Shevtsova na Pexels.com

XXXXX

Nezbytná karta Crowleyho Tarotu je…. v den ,,Mága“…..WOW!

,,Velekněz“.

Crowley - 5 - veleknez
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Každé slovo.

Pokus o melodii a atmosféru LT přímo při čtení, zvuková aplikace na mobilním telefonu, žiji v budoucnosti, nahráno ve Studiu Midian.

Čtení pro Tebe vymknuté z rukou…

Kapitolu dvacet devět jsem právě četl opravdu minimálně po roce napřímo ve Studiu Midian a...vymklo se mi to z rukou, vžil jsem se tak do role, že náhlý zvrat ve vyprávění mne rozesmál.
Tedy, kapitol není osmnáct , ale padesát sedm a ...budu,bude... je číst, kdokoli bude chtít, celé se bude postupně ukládat, něco ano něco ne a všechno dohromady pak bude audiokniha ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou" ke stažení zdarma, budou přidány zvuky, hlasy, mixy, možná hudba...kdoví, za chvíli budu ležet na operačním stole a třeba se zase vzbudím do ....jiné reality,světa, třeba v troskách Madridu !

And I held astronaut Peters in hand 

Lubomír Tomik


Chapter Twenty-Nine

Letter addressed to Captain Alexander Yegorovich Schlipenbach.

In the ruins of Madrid,
24.XI
Late in the evening, on a scorching, passionately glittering, magical night.

A letter from You po .after eternity of the dead Silence. Thanks! Thanks for not taking away my last conviction, the last faith I relied on in this world.
How happy I was with your letter - joy unselfish! There is not a single news in it, nor could it be. No one can leave town.
I have examined and judged everything that has been written in your letter and I have found that everything is vanity. I have not experienced anything that would bring me satisfaction, I have known the immense gap between the emptiness of my heart and the pleasures of human life, I have not longed for pleasure, I wanted to know, hope and love… She.
So you, you worked, traveled and suffered. I'm happy about the first and second. The third one doesn't surprise me. And believe me. Poets never lie about emotions.
Yes, I believed in you, in your heart, in your honesty, but your silence convinced me that you are not worth more than other men, that your heart is like many others, your honesty does not go so far as to prove it to my eyes to say- You're nothing to me anymore! - and I was very sorry! Believe me!
We cling so tenaciously to illusions when we have so few left !!!
Do you think intelligence is a cure for emotion?
I know what London was like two years ago. Lack of food, few opportunities to hunt and collect fruit, dangerous insects, dirty water, snakes and above all uninhabited, overgrown, impenetrable entire city districts.
I know all that.
Imagine, Alexander, if you had a calm, flowering woman with children, and in the morning, in the morning, she would bring you coffee to bed. Big, warm and beautiful. Wouldn't that be wonderful?
Maybe, maybe yes.
When I imagined it, a mad fear seized me.
You see, I don't think about love. For me, youth is there, my friend.
And of his last illusions, all I have left is a deep and bitter memory and an incurable scar that marks the wounded place as a tombstone.
Oh, oh yes. grave. This comparison is sad, but true. My heart is the grave in which all hopes of happiness lie frozen and cold.
I confess to You that I do not know if I love You, but I know that I prefer You to all the men I know, and that I need Your affection.

Adios, my treasure!

Post scriptum: I read this letter and I have a thousand desires to burn it. Should I send it to you at all? I dont know, probably not.
So I don't know what to do. I will hide it and then burn it, or I will give it to you, I will listen to the voice of my heart when I see you again and then I will burn myself.
Good night, my love, I have a terrible migraine.

Footnote.
The charred sheet of paper on which the letter was written was found among the supplies of food delivered from Madrid aboard the Surf a few days before departure.

Astronaut V.R.Peters
Logbook, time… .. illegible.

End of chapter twenty-nine.

Karta na Publikaci je....


Crowley - 11 - chtic

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Čtení pro Tebe : A za ruku jsem držel astronautku Petersovou. Kapitola sedmá.

Kapitola sedmá. Pití mlhy.
And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik

                                                                                                 

Chapter seven. Drinking fog.

When he left, I stood in the middle of the room for a while. I stared thoughtlessly at the window curtain. The ceiling lamp suddenly went out. I knew the syndrome of the lit lamps, sometimes you notice how when walking down the street in the dark, the lamp near you goes out, the wayfarers who roam the night city and the lamps go out and start, as if by chance the brain frequencies come together and the idea becomes a reality.

 Write a REALITY! 

And then the hearing refocuses on the sounds of the accordion, outside the window, out the window. Voices can be heard in the fog-cleared alley. Two men are talking. One is in the window and the other down the street. But nothing can be seen, one of the voices looks at Reason.

 - Did you drink the mist this morning?

-Yes.-

 - Poison? -

-I'd say yes. You had to be neutralized, not killed right away. I don't think so. One has to think about their point of view. A corpse would not be good for them. Noise, suspicion, press, autopsy, speech. What would that be? By contrast, proper psychosis is something else! As a result, much more elegant. There are many such preparations today. Depressive states, hallucinations, depression. I don't think you would feel anything after drinking a glass of wine. Not until tomorrow or much later. Who can go crazy today? Each. And I'm the first, Mr. Marek. I first.- 

The sea around it darkens more and more. The coast is outlined at great distances as a strip of light points.

Mr. Marek and the mysterious man, leaning over the edge of the boat, observe the black depths with a number of fish glowing like fireflies at rest next to each other. They sway lightly.

The bells ring sadly. In front of the church, the outlines of a hearse are drawn in the fog.

In the harbor on the water, like a big labyrinth, in the darkness and fog, a barrel sways, crammed with burning straw and rags. The sailors and their families watch the barrel from the boats moored at both piers.

On the side stands the carriage of Coach of Direction. There is also one car.

The movement of the silhouettes shows that the musicians are on the march.

Darkness is something quite different.

The level of human intelligence has been exceeded.

In the meantime, I was rushing forward on a weird day, passing time latches, passing exploding sun, falling and getting up, being born and dying, was everything dancing around me? Write it down! 
The smell of freshly cut grass whizzed through the air, and the boys in the field flew the dragon, their eyes lit up, they watched me and I passed them, they seemed somehow fatal and important, eternal and endless closure in this scene-then one of them ran and the other threw out dragon up, his hand in a plaster bandage swaying here and there and the dragon took off, the string tightened and the dragon rose higher and higher and its tail fluttered in the wind-angels, angels-I smiled and my smile widened as the dragon cut through the sky, instead of skewers bone and instead of paper leather,
 I just waited for the crashing… .. 
Nothing.


End of the chapter seven.

Reality of life.

Fotografie od Ali Pazani na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Realita života.

Lubomír Tomik


realita života je taková,
jaká budeme chtít,

můžeme naříkat a strkat hlavu do písku a alkoholu

jsme tu jen krátce
jsme tu jen krátce

na konci budeme jen smutní a prázdní,


jsme tu jen krátce,
ať to stojí za to,

každou buňkou těla,


jsme tu jen krátce,
vystoupíme,
rozhlédneme se a zmizíme,

kde je léto,
kde je podzim,
kde jsi,

kde je nepředstavitelné léto plné Tebe,

všichni tančíme na střepech myšlenek,

nemyslím na to,
myslím jen na Tebe,

ještě stéle nejsme rozbití,
i když to tak vypadá!


VVVVVVVVVVVVVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKRRRRRH


The reality of life.

Lubomír Tomik

the reality of life is such
whatever we want

we can moan and stick our heads in the sand and alcohol

we've only been here a short time
we've only been here a short time

in the end we will be just sad and empty

we've only been here a short time
make it worth it

every cell of the body,


we've only been here a short time
we step out
let's look around and disappear,

where is summer
where is autumn
where are you,

where is this unimaginable summer,

we all dance on shards of thought,

i don't think,
I'm just thinking about YOU,

we're still not broken,
even though it looks like it!

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Olivera na přivítanou je.... ,,Síla"


Crowley - devitka holi

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1010-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-holi

YES!

Poet Video : ,,Mezi zazvoněním odloženého budíku „

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně “ / 2016 / čteno a nahráno na jaře 2021 ve Studiu Shaark, Bzenec http://www.shaark.cz

Záběry vánočního Uherského Hradiště .
lyrics:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Between the snooze alarm.

Lubomír Tomik

we howl together in some city

the shadows of the mustafas flickered through the alleys immersed in darkness

and the lights in the office cubicles into which the city was divided

threw flickering flashes of monitors

we entered the spacious square
and then,

just before the alarm rang in this reality

a very ugly person suddenly appeared
one eye was completely bent to the side
and laughed
until grabbed her belly

You opened your eyes.
High time to get up.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvv

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa je ,,Velekněz „

Crowley - 5 - veleknez

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

…ne. Tento způsob příchodu zimy je….

…poněkud neuvěřitelný.

Realita v níž žijeme, prostě přebíjí jakoukoli představivost, jediné možné vysvětlení -stále jsem v komatu.

Když se probudím budu s Tebou.

Věřím čemukoli.

VŠECHNO je možné.

Nerozumím jedné věci-PROČ má prezident roušku, když je od premiéra a ostatních oddělen tou….skleněnou klecí vitrínou výkladem akváriem skříní plexisklem šíleným hokejovým mantinelem ?

Romantické tipy pro ženy.

Fotografie od Olya Kobruseva na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

There is no planet B.

Lubomír Tomik

there is no planet B,
there is no life without You

just empty space,
only life flows between fingers

like sand in an hourglass,
no one wants to add its content,

no hasty sprinkling of grains into reality,
no sharp memories cutting edges

romantic tips for women
romantic tips for men

what if I poured dust from the stars and words and the rubble of seconds into the hourglass,
romantic tips for everyone

never leave the other one,
maybe it's a last chance

there is no planet B, no plan P,
no life L,
just NOW.

NOW

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Není žádná planeta B.

Lubomír Tomik

není žádná planeta B,
není život bez Tebe

jen prázdný vesmír,
jen život protéká mezi prsty

jako písek v přesýpacích hodinách,
a nikdo nechce doplnit obsah,

žádné unáhlené sypání zrnek do reality,
žádné ostré vzpomínek břity

romantické tipy pro ženy,
romantické tipy pro muže,

co kdybych do přesýpacích hodin nasypal prach z hvězd a slov a drtě vteřin,
romantické tipy pro všechny,

nikdy druhého neopouštějte,
možná je to poslední šance,

není žádná planeta B, žádný plán C ,
žádný život Ž,
jen TEĎ.

TEĎ
Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov na přivítanou je : ,,Šestka pohárů“

Crowley - sestka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Synchronicita….ne, velmi zvláštní realita…

…ať zkusí někdo vysvětlit :

Musím do Uherského Hradiště, do banky, nakoupit, o minutu později přijdu do obchodu, v podstatě mi zamknou před nosem a i když chci je jednu malou věc, ne.

O půl páté na náměstí, v Uherském Hradišti-zdravím Mňágu …- si uvědomím , že nemám žádný materiál pro Poet Video, jsem pár metrů od Reduty, jdu tam

.

Reduta je celá rozsvícená, spousta lidí, šaty, saka, chlebíčky. No teda, všichni jsou uvnitř, takže nevadí, točím.

Natáčím zajímavou kašnu, prakticky u ní stojím, nemusím nikam chodit, záběry by asi byly roztřesené, nejsem tak dobrý jako P.L.

Doma mi píše sestra, pracuje jako ředitelka v mateřské školce, dnes přebírala ocenění za svou práci od města, předával jí ho starosta….na Redutě,poté se slavilo.

Nevědomky jsem zachytil do Poet Videa , náhodně se na jednom místě protnuly dva příběhy.

O tom, že sestra uvnitř přebírá ocenění jsem nevěděl.

V příštím Poet Videu bude k vidění, propaguje se samo, tohle prostě musí vzniknout,

….video záznam synchronicity.

Bude se jmenovat ,,Neklidné mlčení“, teď jdu načíst, miláčku, pro Tebe.

A schválně- karta Tarotu na publikaci skutečně prožitých slov je …. ,,Změna“

Crowley - dvojka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk

Dva disky představují změnu. Orientální had Uroboros, pojídající svůj vlastní ocas, nám připomíná, že změna je jedinou konstantou a že je cyklická.

Ne. Jedinou konstantou jsi Ty.

POET VIDEO: Nálezy v Tutanchamonově hrobce.

Napsáno ,natočeno, nafoceno, nahráno pro Tebe,17.10.21. na Chylické v Ostrožské Nové Vsi , čteno v Tutanchamonově hrobce.

Napsal : L.T.
Kamera :P.L.
Kytara : L.T.

V mlze je skryt ostrov.

Lyrics:

Finds in Tutankhamun's tomb.

Lubomír Tomik


"Do you see anything? "

,, Yes, wonderful things! "


let's clear up the memories,
some things just didn't happen

let us store them in Tutankhamun's tomb,

when we leave them all there,
we will seal the surrounding crazy world there too,

that later, thousands of years later,
new Howard Carter said in the light of electric lamps -
"Wonderful things"

and memories that remain,
they will be only the most beautiful,
on You,
my love,

the others crumbled to dust,
in Tutankhamun's tomb.Karta Crowleyho Tarotu na publikaci : Opět ,,Smrťák" https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

 Něco končí, něco začíná.
Crowley - 13 - smrt

POET VIDEO :,,Orfeovo zaříkávadlo“…pro Tebe…

…poslední část ,,rybí trilogie“.

D.O. v Opavě , Sergej z Moldávie a L.T ve Starém Městě, čtou 13.10.21 báseň ,,Orfeovo zaříkávadlo" napsanou 14.10.21ve Starém Městě, natočeno na Živé Vodě, obec Modrá 12.10.21

Hlavní stránka
Lyrics: Orpheus' incantation. Lubomír Tomik i love? i love grind me Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, grind me, Semele hugs me, Crush me like a grape in an embrace, at harvest.

Zvuky papouška, lvů z archivu BBC, volně dostupné pro neziskové účely

Brnkání na jednu strunu el.kytary : L.T.

Karta Crowleho Tarotu na publikaci Poet Videa je : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

Crowley - princ poharu
,,Princ pohárů je obrazem vášnivého srdce a mistrovství citové touhy.“