Today is about people. About You. About prof.Knížák.

Dobrý den,

Posílám Vám a všem co budou mít zájem jednu z posledních básní a chtěl bych přidat výzvu: hlídejte si pečlivě zbytečky demokracie, které v naší společnosti zbyly. Uvědomte si např., že desinformace a cenzura jsou synonyma.

Zdravím Milan Knížák....................................................................................................................

 

Halo Bože

Opusť rajské lože

Vracím život zpět

Pářu trapný rubáš

Ano, Pane náš

A co Satanáš?

(slova mě vždy zavedou jinam než jsem plánoval)

Princezna sídlí na zámku v Hladíkově kde plavou ptáci a ryby chodí na procházku.

Je něžná jako píseň co si šeptají trávy, jako závoj slimáččí nevěsty, pošetilá jak sny konvalinek.

Leželi bychom na levém boku v řadě za sebou.

Asi bych tě tlačil břichem.

Přehozenou rukou bych tě hladil a do uší šeptal blázniviny.

Jsi teplá a vláčná.

Nad námi sedí Bůh a čůrá lásku.


....................................................................................

Hi Mr. God

Leave your bed of paradise

I do return my life back

Striping down the robe

Yes, Our Lord

Satan’s sword?

(The words always take me somewhere other than I planned)

The princess resides in the castle of Caressness where birds swim and fish walk.

She's gentle as a song whispered by the grasses, like a snail bride's veil, foolish as dreams of lilies in the valley.

Lying on our left side in a row behind each other.

I probably push you with my belly.

Stroking you with my hand leaning over your body and whisper crazyness into your eyes.

You're warm and soft.

God sits above us, peeing love.

..............................................................................................................................
překlad MK , 21.3.23, 
Publikováno se svolením.

Buďte zdráv a děkuji, pane profesore! 

A ……za chvíli začínáme.

Place.

Fotografie od Dorota Semla na Pexels.com

……..

Místo.

Lubomír TomikCo je na Jih od Jihu ?


Místo plné otazníků,

Co je na Sever od Severu ?


Jen slovo,

pojmenování

hladový vlk


místo místo místo místo 
místo vlčích zubů je město které Tě spolkne
každého z nás


a když padáš dýchací trubicí
na Jih od Jihu
zavřeš oči

vidím Tě před sebou,
usmíváš se i když nemáš tvář
........................

Place.

LTWhat is South of South?


A place full of question marks

What is North of North?


just a word

naming

hungry wolf


place place place place
instead of wolf teeth is a city that will swallow you
each of us


and when you fall down the breathing tube
to the South of the South
you close your eyes

I see you in front of me
you smile even though you don't have a face
...........................................................................................................................................................................................................

Protože věřím.

Lady Frieda Harrisová jede na lvu a v dlani má sopku.

….and all larvae remain empty !

Fotografie od Tiu1ec3u Bu1ea3o Tru01b0u01a1ng na Pexels.com

………..

Pád.

Lubomír Tomik

co když spadneš z duhy
a všechny barvy zůstanou nahoře,

topíš se v černobílém světě
a všechny larvy zůstanou prázdné

skarabové přecpaní k prasknutí víří vzduch
a barvy nad tebou jsou tak jasné

krok za krokem
příčku po příčce

nad duhou se klene jiné duha
ani první ani druhá

oříšková uprostřed zelené a modré,
TY OČI !

...........................................................
Fall.

Lubomír Tomik

what if you fall from the rainbow
and all the colors stay up,

you are drowning in a black and white world
and all larvae remain empty

scarabs crammed to bursting swirl the air
and the colors above you are so bright

step by step
bar by bar

above the rainbow is another rainbow
neither the first nor the second

hazel in the middle of blue,
THAT EYES !

.....

Her eyes of Amy Lee.
Fotografie od Valeria Boltneva na Pexels.com

Moloch !

….. ve Studiu Midian teď, …a tak bych chtěl přečíst II.část Kvílení, Molochu !
II

What sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination?
Moloch! Solitude! Filth! Ugliness! Ashcans and unobtainable dollars! Children screaming under the stairways! Boys sobbing in armies! Old men weeping in the parks!
Moloch! Moloch! Nightmare of Moloch! Moloch the loveless! Mental Moloch! Moloch the heavy judger of men!
Moloch the incomprehensible prison! Moloch the crossbone soulless jailhouse and Congress of sorrows! Moloch whose buildings are judgment! Moloch the vast stone of war! Moloch the stunned governments!
Moloch whose mind is pure machinery! Moloch whose blood is running money! Moloch whose fingers are ten armies! Moloch whose breast is a cannibal dynamo! Moloch whose ear is a smoking tomb!
Moloch whose eyes are a thousand blind windows! Moloch whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovahs! Moloch whose factories dream and croak in the fog! Moloch whose smoke-stacks and antennae crown the cities!
Moloch whose love is endless oil and stone! Moloch whose soul is electricity and banks! Moloch whose poverty is the specter of genius! Moloch whose fate is a cloud of sexless hydrogen! Moloch whose name is the Mind!
Moloch in whom I sit lonely! Moloch in whom I dream Angels! Crazy in Moloch! Cocksucker in Moloch! Lacklove and manless in Moloch!
Moloch who entered my soul early! Moloch in whom I am a consciousness without a body! Moloch who frightened me out of my natural ecstasy! Moloch whom I abandon! Wake up in Moloch! Light streaming out of the sky!
Moloch! Moloch! Robot apartments! invisible suburbs! skeleton treasuries! blind capitals! demonic industries! spectral nations! invincible madhouses! granite cocks! monstrous bombs!
They broke their backs lifting Moloch to Heaven! Pavements, trees, radios, tons! lifting the city to Heaven which exists and is everywhere about us!
Visions! omens! hallucinations! miracles! ecstasies! gone down the American river!
Dreams! adorations! illuminations! religions! the whole boatload of sensitive bullshit!
Breakthroughs! over the river! flips and crucifixions! gone down the flood! Highs! Epiphanies! Despairs! Ten years’ animal screams and suicides! Minds! New loves! Mad generation! down on the rocks of Time!
Real holy laughter in the river! They saw it all! the wild eyes! the holy yells! They bade farewell! They jumped off the roof! to solitude! waving! carrying flowers! Down to the river! into the street!


Howl. Allen Ginsberg

Škeblí v Tennessee / audio /

Fotografie od Kindel Media na Pexels.com

…Vzniklo teď ve Studiu Midian , najednou, čekám na něco skoro rok , stane se to a najednou se objeví tohle:

………..

Clams in Tennessee.

Lubomír Tomik

clams in Tennessee
Tennessee in a clam
there was noise and bustle
they brought out the bodies on the pyre
dissolute
vain

reported within appropriate limits,
into the rocks
falling from the sun
and burning eyes with Your Beauty

Tennessee in clams,
lobed

...

Vítej, přišel jsi přesně.

We print dreams.

P

ri

nc

me

čů.

 Stav soustředěné, odhodlané a jedním směrem zaměřené mysli. / Z výkkkkkkkkkkkkladu karty. / Řekni , že ne.

Nebo mlč, dál.

Lyrics:
,,Good day,

good evening,
we print dreams

and we will print you...
her too

that's all we can do"Well, at least I'll take the backpack.

..................................................................................................

Autorkou loga Midian Poet je Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

Vault of the skulls ?

Fotografie od Aleksandar Pasaric na Pexels.com

…. Napsáno a nahráno a vytvořeno pro Tebe ve Studia Midian. Jen to, že jsme naživu. Jsme.

Klenba lebky ?

Lubomír Tomik

Kam jdou ti kteří zmizí z našich životů ?
Kam ?

Stane se z jejich lebek obloha,
z mozků,      mraků chrám ?


A déšť jsou jejich myšlenky ?

Na chvíli přestanu psát,
podívám se z okna,
venku prší.
.....................................................................................................................
Vault of the skull?

Lubomír Tomik

Where do those who disappear from our lives go?
Where ?

Their skulls will become the sky,
a temple of brains,      clouds?


And rain are their thoughts?

I will stop writing for a while,
I look out the window
it's raining outside.

.............................................................................

Pochod kartáčů !

Vytvořeno ve Studiu Midian. Music by Silent Partner
Lyrics:

Pochod kartáčů.

Lubomír Tomik

pochod kartáčů
spáčů
vypínačů 
přepínačů
pochod kartáčů

do boje s čistou
čistotou duší
odněkud někam někam
prales
buš

na dveře buš,
do očí černá tuš

kdybych už nebyl v Tobě tak hluboko utopený,
skoro bych si myslel,
že plavu
.............................................................
March of brushes.

march of brushes
sleepers
switches
switches
march of brushes

to fight with the pure
purity of soul
from somewhere to somewhere
old forest
bush

knock on the door
black ink in the eyes

if I were no longer so deeply drowned in You
i would almost think
that I swim

Music: March to Victory - Silent Partner

Tak …

tak tedy už nebudeme se procházet mlhami ranních Sein
už nebudeme usrkávat ranní kávu poblíž Pere -Lachaise

čas čas čas  zas zas zas
čas čas    vem ho ďas
čas  kompas
čas  úžas
čas
čas náraz
.......
so we will no longer walk through the mists of the morning Seins
we will no longer sip our morning coffee near Pere-Lachaise

time time time      again and again and again
from time to time   devil take him away
time              compass
wonder           time
time
impact time
....

Mihne se fotografie Picassa.

River.

Vytvořeno ve Studiu Midian

lyrics:

řeka krve
se vlévá
do jedné řeky
i druhé
řeka krve

/stále dokola
jako jedna bytost
jeden svět/
...
river of blood
pours in
to one rivwr of blood
and others
river of blood

/again and again
as one being
one World/
Title: - "DOOM IS MOOD BACKWARDS" 
Artist: The Whole Other
Genre: Rock Heavy | Metal

LICENSE: YouTube Says: “You're free to use this song and monetize your video.”

Project Heavy Metal. / Fairy and Midian /

Vytvořeno ve Studiu Midian. Read and write : Fairy part by Lisa Marshall /Fairy/ Canada notanothernicegirl.wordpress.com
Other comforts LT /Midian/ Česká republika

Heavy Metal.


Fairy part

Heavy metal, bold as brass
Shakes you from your sleep
From your bed of broken glass 
The music cuts you deep

Midian part

To the bones to the smile,
stay and look on me,
just a while,
little while,
 or
foreverrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Fairy part


In your bed of broken glass             

___________________________________________________________________________________________________  


From the letter - PS: /and sound of snake hissing...ssssssssssss/

Liso, spolupráce přes Atlantický oceán vede k nečekaným výsledkům! 

Hák.

Fotografie od Anete Lusina na Pexels.com

…….napsáno teď na základě skutečné padající hvězdy asi před hodinou, zášleh,blesk napříč modrajícící oblohou, v okamžiku kdy jsem se přitáhnul na hrazdu dva a půl metru na zemí, načteno, na pozadí Bathory, Wheel of Sun, stále je všechno proto, že MUSÍM, rozumíš? A třeba ne.

,,A třeba taky ne“

——————————————————————————

Na hák.

Lubomír Tomik

až jsem se zavěsil na hák a pohlédl na ranní noční oblohu padala hvězda,

ještě jsem voněl Tebou
našimi chvílemi

hrudní koš je hrudní koš je hrudní koš
roste
sladkostí koš,

rozkoš
....................................
On the hook.

L. T.

when I hung on the hook and looked up at the morning night sky a star was falling

I still smelled of you
our moments

ribcage is ribcage is ribcage
grows
a basket of sweets,

a pleasure
.........................................................................................

Vápnité skořápky.

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

Ostrovy vápníku.
Lubomír Tomik

zasaď něco na dno moře
vlož dlaně do písku
mezi rostliny vodní
zasaď ráhna potopených lodí
vlož dlaně do červené země
zdálo by se že tam dole nemá co pohledávat

stejně tak byl překvapený
blesk
když prsty ucítil vápnité skořápky

a než si pomyslel co tady sakra dělá ten 
megalodon
co tady aaaaaaaaa
křup

ostrovy
nebo hluboký oceán

vápník


..................................
Calcium islands.
Lubomír Tomik

plant something at the bottom of the sea
put your palms in the sand
among aquatic plants
plant the booms of sunken ships
put your palms into the red earth
it would seem that there is nothing to look at down there

he was just as surprised
lightning
when he felt the calcareous shells with his fingers

and before he thought what the hell he was doing here
megalodon
what's upppppppppp
crunch

islands
or the deep ocean

calcium
..........

U hrobu Jiřího Wolkera.

Vytvořeno ve Studiu Midian, čteno bez přípravy, bez výběru, náhle. Music credit to Royalty free music. Lyrics:

Comprehensive cremation services.
Lubomír Tomik

 Urn?
Where is your victory?
Dust?
Where is your thorn?

Through the triple veil of prep, the third mother shows and cherishes her teeth,
you climb up and say:
-,,One more minute, Mr. Executioner, one more minute."

....................................
Ze sbírky Večeře u Minského a další básně /2016/

,,Jsme .“ by smartphone.

Created by FotoPlay App
Vytvořeno smartphonem, vleže, to že moc nemůžu chodit neznamená ,ze jsem mrtvý.

Lyrics:

we are
Lubomír Tomik

we are
only people
we are just places

all spent in the stomach of time

we are just places
we are only human

nails
and when someone hits us
  the hammer rings the bell

go open it
places
to people
Thee
me
me
Thee

Cesta.

Way.

Lubomír Tomik

all
 we drowned in her eyes
all
 we starved in the desert sand
all
 we are travelers in the mist on the moonbeams

the sun went down
  and when it comes out
will burn anyone's feelings with a wave
 all
all

silver reprimands of time
  they bite pieces of meat out of everyone's backs
You are smiling

what else is left
way.

Not the target.

Way.

Pozvánka na 25.1.2023.

https://www.knihovnabbb.cz/beseda-s-autorem-a-autorske-cteni

Beseda s autorem a autorské čtení

datum akce 25.1.2023, za 23 dnů | vytvořeno: 8.12.2022, před 25 dny v rubrice Aktuálně

Autorské čtení z knihy Mapa Kontinentu Tvého Srdce od regionálního autora Lubomíra Tomika.

Srdečně vás zveme na literární besedu a autorské čtení s regionálním autorem Lubomírem Tomikem, který nám představí svou knihu básní Mapa Kontinentu Tvého Srdce.

Beseda se uskuteční ve středu 25. ledna 2023 v čítárně KBBB v 17:00 hodin.

Vstup volný.

Věta.

Věta.

Lubomír Tomik

slovo
je počátek všeho

slova

pěstujeme si svou vlastní mytologii.

Vypravím tisíce lodí, má Heleno!

věta 
je 
počátek,
našeho světaaaaaaaaaa
................................................
Sentence.

Lubomír Tomik

word
is the beginning of everything

words

we cultivate our own mythology.

I will send out thousands of ships, my Helen!

sentence

is
beginning,
of our world
...
A nikdo ji neřekne.

Níst.

Fotografie od Nadi Lindsay na Pexels.com

….Nahráno ve Studiu Midian, v pozadí hraje Bathory – Twilight of the gods -Prologue, nejsem vlastníkem autorských práv, za to může Mág Crowleyho Tarotu, že tato slova přišla,teď, když song hraje v pozadí….beru rekordér a vznikl předchozí záznam:

Níst.

Lubomír Tomik

stín se pohne o něco dříve,
než stín sám

stín jde o něco dříve
než stín sám

stín žije o něco déle než stín sám
na kolo slunce namotán

než stín sám
než stín sám 
než stín sám

ozvěna ozvěny ozvěn,
v lesích,
na mýtinách


............

 Wodahs.

Lubomír Tomik

the shadow moves a little earlier
than the shadow itself

the shadow goes a little earlier
than the shadow itself

the shadow lives a bit longer than the shadow itself
wound on the wheel of the sun

than the shadow itself
than the shadow itself
than the shadow itself

echo of the echo of the echo
in the woods
in the clearings

.....

Napsáno během dnešního..... dne, přepsáno teď, musel jsem i když nemůžu fyzicky, přišel třetí Mág a zase jiný.
Struktura tohoto článku je poněkud chaotická, omlouvám se,padám únavou.