Raining cheese acid.

Fotografie od Joel na Pexels.com

…………….

Kyselina.

Lubomír Tomiik

když začala pršet 
kyselina sýrová

otevřeli jsme ústa

když se změnila
v kyselinu sírovou

schovali jsme se 
objali se

víš jaké to bylo,
když kosti zachrastily o dlažbu ?

NEUVĚŘITELNÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Stačilo změnit jedno písmeno v češtině, v angličtině slovo.
Píšu že venku obyčejně prší , teď.

Žádné kosti a kyseliny, úsměv.
...............................................................................................................
Acid.

Lubomír Tomiik

when it started to rain
cheese acid

we opened our mouths

when s changed
into sulfuric acid

we
    hugged 

you know how it was
when the bones rattled on the pavement?

INCREDIBLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

It was enough to change one letter in Czech, a word in English.
I write that it usually rains outside now.

No bones and acids, smile.

…..

Genetická.

Napsáno čteno a nahráno ve Studiu Midian. Just two verses –

,,A rainbow is a double color helix ,

soaked in the rain from the puddles of the pants“

Fotografie od Alexander Grey na Pexels.com

Genetická.

Lubomír Tomik

legrační klenba,
co se ti nezdá

genetická informace,
co se ti nezdá

legrační lebeční kresba
genetická rekonstrukce

duha je dvojitá barev šroubovice
promočená v dešti od kaluží nohavice

...
Genetic.

Lubomír Tomik

funny vault,
what don't you think

genetic information,
what don't you think

funny skull drawing
genetic reconstruction

A rainbow is a double color helix
soaked in the rain from the puddles of the pants
....

Ulicí za bouře.

Fotografie od Aleksandar Pasaric na Pexels.com

….

Ulicí za bouře.

Lubomír Tomik

přízrak se mihnul ulicí   / plnou zeleně /
myšlenky na Ni         /zcela černou/
nádherné pasti         /zatáhlo se/

/přichází!/

vítr čechrá koruny stromů, listí pokouší   , rveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

/nemožné / neskutečné

Tvůj šepot v nočním pokoji,
kde hvězdy jsou louče,

z překrásného rámu sejmi obraz,
ulicí absence za bouře citu
přízrak,
host,
Ty.
....

Stormy streets.

Lubomír Tomik

the ghost flashed down the street    / full of greenery /
thoughts of Her                 /all black/
wonderful traps                 /it got cloudy/

/coming!/

the wind rustles the crowns of the trees, temptate the leaves, rustlesssssssssssssssssssss

/impossible / unreal

Your whisper in the night room
where the stars are rays

take the picture from the beautiful frame
through the streets of absence for storms of feeling
ghost,
guest,
me.

Tears in rain. Monolog Roye Battyho.

Lyrics:,, I’ve seen things you people wouldn’t believe… Attack ships on fire off the shoulder of Orion… I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain… Time to die.“

Nahráno ve Studiu Midian, poslední slovo změněno na ,,live.“ Viděl jsem věci , kterým by lidé nevěřili, tunel, světlo, hlas, bylo to skutečné.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tears_i…

Poet Video ,,Potápějící se cukr“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Lyrics :

sinking sugar

Lubomír Tomik



they are not human when they have nothing but bare life and rain and a few torn rags while you sit comfortably wrapped in a boxy SUV covered in a soft shell of electronics entangled in the cocoons of social media seemingly untouchable until the price of fuel goes up what will you drive your sweat and dreams sugar and whip sugar and whip Sugar And Whip Sugar And Whip Sugar And Whip Sinking Sugar

glo glo glo

the coffee that smells like almonds will swallow you up
until the end of time

till the end
to the end of the road

but the journey has no end
because there is none
as well as the end


Hudba ve videu "Sappheiros - Embrace" is under a Creative Commons license (CC BY 3.0)
https://www.youtube.com/c/Sappheiros
Music promoted by BreakingCopyright: https://bit.ly/embrace-song

Poet Video za deště ,, Zrcadla se svíčkami .“

Moment bez Tebe za deště.

Vůbec.

Vytvořeno ve Studiu Midian, na zahradě, za deště.
.............................................................................
Mirrors with candles.

Lubomír Tomik

corridor,
flames,
steps,

shadows burn

the eyes are suffocating

mirrors with candles,
eyes with mirrors
........................................................
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Ulice v dešti nebo horku nebo zaplavená ledovou kávou, vyber si.

Fotografie od Aleksandar Pasaric na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ulice v horku.

Lubomír Tomik

ulice v horku,
ulice v dešti,
kdyby nějaký padal,

kdyby padala ledová káva,

jenom by jsi
jenom bychom,
jenom by jsi,
jen

a políbil Tě .

Až odešli,
na dláždění kočičích hlav vykvetl zvuk padajících kostek ledu.

Pozdě, ale přece.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The street in the heat.

Lubomír Tomik

hot street,
street in the rain,
if one fell

if it rained iced coffee

you just would
we would just
you would just
just

and kissed you.

when they left
the sound of falling ice cubes blossomed on the paving of cat heads.

Late ,
but still.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Dilruba Saru0131u00e7imen na Pexels.com

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1004-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-holi

Halved.

Fotografie od Josu00e9 Deichmann na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rozpolcené.

Lubomír Tomik

rozervané rozpolcené rozdělené paže
ženou
     mořskou 
zvěř 
     do ohrad
jestli tomu věřit chceš

v lesích,
mezitím troubení divokého honu

za okny jarní voda a tma,
první známky
úsvitu v dešti


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halved.

Lubomír Tomik

torn split arms
    they
        push
          sea beasts 
     into corrals

if YOU want to believe it

in the woods,
meanwhile the trumpeting of the wild hunt

behind the windows spring water and darkness,
    first sign of
dawn in the rain

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci ranních slov na Velký Pátek je ,,Princ Pohárů"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

In the acid rain.

Fotografie od Pratik Gupta na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V acidovém dešti.

Lubomír Tomik

v acidovém dešti a oslepujících záblescích,
muž se procházel mezi mrtvými

s nelidskou tváří
              v rojích much

ganglie stékaly po stráních , 
po dlaních,
hýčkáni jako patriarcha,
jako kamenná modla

venku za okny šumí auta v kordonech podvečera,
nekonečný had,
 všechny nás spolknul


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcidrainnnnnnnnnn

In the acid rain.

Lubomír Tomik

in acid rain and blinding flashes,
the man was walking among the dead

with an inhuman face
in swarms of flies

ganglia ran down the slopes,
in the palms,
pampered as a patriarch,
like a stone idol

outside the windows the cars rustle in the cordons in the early evening,
endless snake
       swallowed us all 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Tarotu Olivera Haddo je..... samozřejmě ,,liveD"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Butterfly effect.

Fotografie od Raghav Modi na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Motýlí efekt.

Lubomír Tomik

Vítej v noci literátů & šílenců & maniakálníck poetů,
jimiž jsme kdysi byli
jsem na příjmu,
naladěný na vlny Tebe

sténání & umírání
nikdy nepřijde znamení rezignace

motýlí efekt
čas 
pád
napsal jsem tyto slova na klávesnici

 v Bombaji,
mávnul křídlem motýl , 
          pršelo na ženu.
XXXXX

Butterfly effect.

Lubomír Tomik

Welcome to the night of writers & lunatics & manic poets
which we once were
I am available,
tuned to Your waves

moaning & dying
there will never be a sign of resignation

butterfly effect
time
fall
I typed these words on the keyboard

and in Mumbai,
the butterfly fluttered his wing 
and started raining 
on the woman,
THE Poetess. 

XXXXXXXXXXXX

,,Blázen.“ Do Tebe.

The land of subtlety.

Fotografie od Matheus Bertelli na Pexels.com

XXXXXXXXX

Krajina jemnosti.

Lubomír Tomik

jen 
takhle
:

jemně
     divoce
mazlivě
      krotce
drsně
      zlehka
hedvábně
       jako déšť
tiše nekonečně 
roztomile

se dotknout,

nechat svět zmizet,
v krajině jemnosti

jezdci na vyslovených zaklínadlech,
kde snad měsíc mizí ve vlnách
kde se vynoříme a jdeme

do skřípání rotorů helikoptér noci 
bez Tebe

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

The land of subtlety.

Lubomír Tomik

just like this:
softly
     wildly
cuddly
     tame
harshly
    gently
silky
     like rain
quietly infinitely cute

to touch
make the world disappear
in the land of subtlety

riders on pronounced spells,
where perhaps the moon disappears in waves
where we emerge and go

to the creaking of helicopter rotors at night,
without You 
XXXXXXXXXXXXXX

Echoes.

Fotografie od Enrique Hoyos na Pexels.com

XXXXX

Ozvěny.

Lubomír Tomik

lidé se mihají v ulicích,
zběsilé šelmy,
korunami stromu prochází vítr,
nad hlavou modré nebe

a chichotavé slunce,
ozvěny z druhé strany

kde ještě stále svítí !
XXXXXX

Echoes.

Lubomír Tomik

people flicker in the streets
furious beasts,
the wind passes through the treetops,
overhead blue sky

and the giggling sun,
echoes from the other side

where it still shines! 
XXXXXXX
,,Zamilovaní."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Sun rays of CRS Mihai.

Fotografie od The Lazy Artist Gallery na Pexels.com

XXXXXXX

Sluneční paprsky.

Lubomír Tomik

Faraoni nemůžou tušit,
až se probudí,

nemůžou tušit ,
že poušť ztratila písek

vzlétla letadla a zasypala zem cementem,
zasněžilo,napršelo

sluneční paprsky,
paprsky dokonaly dílo zkázy

kam až oko dohlédne,
táhne se dokonalá betonová tabula rasa

svět potřebuje parkovací místa,
než se lidské nohy změní v kola

bude to chvílí trvat,
nakonec na sebe 
určitě
 budeme 
na pozdrav 
          troubit,

jen mlžné sirény majáků v tichu,
varujících před nebezpečím,

už bude pozdě.


XXXXXXXXXXX


Sun rays.
Lubomír Tomik

The pharaohs have no idea
when they wakes up

they have no idea
that the desert has lost sand

planes took off and covered the ground with cement,
it snowed, it rained

Sun rays,
the rays completed the work of destruction

as far as the eye can see,
stretches perfect concrete tabula rasa

the world needs parking spaces,
before human feet turn into wheels

it will take a while,
in the end 
for sure
 we will just sound the greeting,

only the foggy sirens of the lighthouses in silence,
warning of danger,

it will be too late. 

Fotografie od The Lazy Artist Gallery na Pexels.com

XXXXX

Fotografie od Kelly L na Pexels.com
Crowley - sestka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1049-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-disk

Sfinga v přestrojení.

Fotografie od Christine Schmiederer na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sfinga v přestrojení.

Lubomír Tomik


v dětství - po čtyřech

v dospělosti - po dvou

ve stáří -
po třech

po smrti- kutálí se jako dobře upečený koláč

a stejně tak chutný,


Sfinga má Tvé oči,

v údolích tma,

navlékáme korálky deště.




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sphinx in disguise.

Lubomír Tomik


in childhood - after four

in adulthood - two at a time

in old age -
after three

after death - it rolls like a well-baked cake

and just as tasty


The Sphinx has Your eyes,

darkness in deep valleys,

we string rain beads.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Čtyři Hole -Uskutečnění 
Crowley - ctyrka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1005-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi

Devil’s rocks.

Ďáblovy skály.

Lubomír Tomik

rozeklané
kousky mystického domina

představ si,
až bude odteď pršet,

každá kapka bude mé
,,miluji Tě",

řeka, příval.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Devil's rocks.

Lubomír Tomik

forked
pieces of mystical dominatrix

imagine,
for now in any rains

every drop will be mine
I love you

river, rush.
Karta Crowleyho Tarotu na slova pro Tebe, dělil nás od sebe jen takový kousek…- ,,Věda“

Crowley - sestka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1021-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-me

Kolosálně staromódní !

Colossally old-fashioned.

Lubomír Tomik

I'm colossally old-fashioned,
I use incorrect terms,
"fall in love forever"

I'm colossally old-fashioned,
I look at You from the cross along the way,
some laugh,
some roar with rage in the alley of the crucified,

I'm colossally old-fashioned,
 ran to You in the rain,
 the sweet smell of blood in the streams flowing from the crosses in the alley,

to hell with pessimism,
I can not be without YOU!
Kolosálně staromódní.

Lubomír Tomik

jsem kolosálně staromódní,
používám nesprávné termíny,
,,zamilovat se navždy "

jsem kolosálně staromódní,
dívám se na Tebe z kříže podél cesty,
někteří se smějí,
někteří řvou vzteky v aleji ukřižovaných,

jsem kolosálně staromódní,
 schovat před deštěm k Tobě,
nasládlá vůně krve ve stružkách stékající z křížů v aleji ,

k čertu s pesimismem,
nemůžu bez Tebe být !
…sooooo…yes. To You.

I stepped on the dried bird’s skeleton. Pro Tebe, má lásko.Ze srdce.

Kvůli použití zvukových efektů prosím doporučuji poslech ve sluchátkách. Due to the use of sound effects, I recommend listening in headphones. A zavřít oči, prosím, vážně…díky and close your eyes,seriously, thanks.

ORIZABA | Passengers in History
Rozšlápnul jsem vysušenou ptačí kostru.
Read and recorded FOR YOU LOVE in Studio Shaark

I stepped on the dried bird’s skeleton,

Lubomír Tomik,

and the tiny chest cracked,
I limped
someone put a bottle in my trail.

she pounded me with dolphin skin,
THE MAGIC beauty of His being,
someone asked:- A shot?-
answer: -Tomorrow, or in eleven days.-

It started to rain, the car chuckled uncertainly
water splashed out of the exhaust,
then he rode in the rain, in the distance over the mountains
it flashed,

he drove and thought of the man,
who burned his poems in the boiler room of the steamer Orizaba,
rolling black smoke
covered the sea
long
mourning
ribbon.

from ,,Dinner at Minski´s “ …i write this in 2016…….and now is reality.