Leviathan Poet Video

Vytvořeno ve Studiu Midian. Lyrics :

Ryba.
Lubomír Tomik

měla hlas lidský,
melancholický

zdála se být sama na pobřeží zimy,
na trati Betlém - Hebron stál chlápek

Jonáš jel domů,
Leviathanové ztroskotali

z velryb se stala hora masa a kostí 
chaluh


zrnka písku přežvykovaná mořem
chroupání písku

jestli chceš upadni si do jednotvárné zastaralosti,
Tvým cílem budiž zbytečná smrt

my chceme jít dál do neznáma
nevědět co přinese příští minuta

Hudba ve videu : 'Eternal Love' by Twisterium 🇺🇸 | Romantic Music (No Copyright)

1.12.2022 se Sleipnirem o závod.

1928, Louis Moe

………..

Se Sleipnirem o závod.

Lubomír Tomik

dvanáct kopyt zastavilo
a pak osm

tři sluneční koně se vzepjaly na zadních
a pak jeden

každý plamen byl šlehnutí trní na cestě k tobě
a pak znovu -Šleh!-

Sleipnir se už dávno krmil na hrudním koši noci
a pak vyšlo Slunce 

mělo tvou tvář
a vše sežehlo na prach

........

Race with Sleipnir.

Lubomír Tomik

twelve hooves stopped
and then eight

three solar horses reared up
and then one

every flame was a whipping of thorns on the way to you
and then again -Whip!-

Sleipnir had long since fed upon the ribcage of the night
and then the sun came out

it had your face
and everything burned to dust

......

Z výkladu karty: ,,Staví nové světy na pouštích budoucnosti“…. ANO.

Jestli..

…existovalo jedno perfektní TEĎ, bezchybné splnění snu, stalo se asi přibližně před dvěma hodinami před přibližně dvaceti lidmi.

NIKDY se nevzdávejte.

NIKDY.

A to jsem před třemi lety psal NAVŽDY a pořád to je a pořád se to děje a pořád se to děje ,

děje.

,,Its a full of …..“ , že pane Kubricku, je to zatraceně neuvěřitelné !

houses poet video

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Lyrics: 

boarding houses.

Lubomír Tomik

until those lionesses unleashed an unbridled rampage,
star mice rolled round loaves of mixed cheeses,
between the pores of the smiling moon

to boarding houses

there are and always will be tenement houses and their corridors and balconies
from which time pours
avalanche of moments

Závoj.

Fotografie od Namyoup Kim na Pexels.com

……..

Brnění.

Lubomír Tomik

brnění,
závoje,
brnění,
závoje,
brnění na spoušti svrbění

brnění nad kolty imaginace,
dlaně krouží nad Tvou kůží
vítr žene kola trní
trsy potřásají

brnění 
závoje
brnění 
závoje

sladká přestřelka u OK korálu,
na němž ztroskotaly galeony ticha

děla spící na písku,
jako blesky míhající se korálové rybky,
šlehy slunce do očí
..........

Armor.

Lubomír Tomik

armor,
veils,
armor,
veils,
tingling on the trigger of itching

armor over the colts of imagination,
palms circle over your skin
the wind drives the wheels of thorns
the bunches are shaking

armor
veils
armor
veils

sweet shootout at OK coral,
on which the galleons of silence were wrecked

cannons sleeping on the sand
like lightning flashing coral fish,
lashings of the sun into the eyes
....

Sharp.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
křištálový hrot

lubomír tomik

křišťálový hrot slunce duhy jejích očí
křišťálový
křehký

když na něj postavíš anděla,
chvíli balancuje
a pak se zakousne do masa

nevím jestli anděl nebo hrot nebo
čepel myšlenky
jsi ostrá,
ostrá tak,

křištálový hrot slunce duhy Tvých očí
mi vypálil zrak

bodáš bodáš bodáš
usmívám se

Anděl na konci sleze z hrotu a řekne -
,,Akupuntkura, je to.... no však víš. Někdo nějak spojí všechna centra dohromady do jedné ostré myšlenky na Ni"

,,Jak na Ni...- v nebi jsou andělé ženského pohlaví ?"

,,V nebi ne." odpověděl zamyšleně, roztáhl křídla a slétal v kruzích dolů do mraků."

.....
crystal spike



the crystal tip of the rainbow sun of Her eyes
crystal
brittle

when you put an angel on it
he balances for a while
and then bites into the meat

I don't know if it's an angel or a spike or
blade of thought
You are sharp
sharp so

the crystal point of the rainbow sun of Your eyes
burned out my sight

stab stab stab
I am smiling

The angel at the end climbs down from the spike and says -
"Acupuncture, it's... well, you know. Someone somehow brings all the centers together into one sharp thought of Her"

"How come...- are there female angels in heaven?"

"Not in the sky," he answered thoughtfully, spreading his wings and flying in circles down into the clouds.
....

Angels.Devils...You know, on the end...they are the same.

Loďmistře!

Napsáno čteno nahráno ve Studiu Midian TEĎ, po noci beze spánku, moje nohy nejsou zlámané kormidla,moje svaly nejsou potrhané plachty, sakra tam někde je Kontinent!

Shipmaster.

Lubomír Tomik

everything takes place in grey
everything takes place in a fog

what is the structure of the songs
what is the structure of raindrops

what is the structure of your smile

the softest
the most amazing

Shipmaster! though the Golden Hind heads for the sargassum trap,
moves
still floating

who cares about torn sails
the broken rudder and the seeming infinity of the ocean around
there somewhere
there somewhere

is the mainland
continent.

.....

Prvních třicet vteřin hudba My Dying Bride, nejsem majitelem autorských práv, takhle to MUSELO být.

Tluču pěstmi do zdi až odpadává omítka, zůstane jen obnažené maso cihel, cihly jsou cihly jsou cihly, vytvoří zeď, vytvoří chodby,

Psychic.

Hudba v pozadí Immortal ,,Antartica" Nejsem majitelem autorských práv, nikdy nevím co se stane.

....
Psychic.

Lubomír Tomik

psychological support,
psychological addiction,

psychic steam from cauldrons rising to the sky
mingling with Kerberus' plume of sulfur from his nostrils

thoughts of you
you shine and you have no fire
you burn and have no light

you drum in the sky in the form of the fallen stars,
to the sky
to the sky

ancient fires
ancient sulphur

the dam is death, good

in the end every dam will fall
granite, concrete,
rubble in gorges

psychic carnivals,
a wax bath is recommended by nine out of ten angels before flight,
but where is the bathroom in the Labyrinth, that's another question for the body,

Your silky body,
lights into the Night.
......

Voda.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

….

..Dopsáno nahráno čteno pro Tebe ve Studiu Midian TEĎ. Hudba v pozadí A warm place – Nine inch nails, Trent Reznor, nejsem majitelem autorských práv, nikdy nevím co se stane.

….

Zdánlivá.

Lubomír Tomik

,,Voda v potoce je zaručeně pitná,
čístá a průzračně jasná,
chladivá blýskavá křišťálová"

smála se na proudem ,
smála se na korytem potoka z obou stran lemovaným zeleným kobercem s vyšívanými květy orchidejí

nese věnce,kytice 
kyseliny cákance,

zaručeně čistá " 

nabereš plnou sklenici

a znovu z ní piji 

a znovu z Tebe piji,
jako bych nebyl hora,

ale přistál v Shangri-La


.....


Apparent.

Lubomír Tomik

"The water in the stream is guaranteed to be drinkable,
pure and crystal clear,
cool sparkling crystal"

she laughed at the stream,
she laughed on the bed of a stream lined on both sides with a green carpet embroidered with orchid flowers

carries wreaths, bouquets
acid splash,

,,guaranteed clean"
you take a full glass

and I drink from it again

and I drink from you again
like i'm not a mountain

but landed in Shangri-La.

Deset Pohárů.

ANO.Taková jsi.

Buenos Aires.

Fotografie od Wesley Souza na Pexels.com

 Buenos Aires.

Lubomír Tomik

před sto lety,
nenechej ani jednu vlnu vlát ve větru,
jednu pavučinu
klenot šepot hřmot
zvláštní dotek,
před sto lety,
zítra
před sto lety,
nenechej ani jednu vlnu vlát ve větru,
jednu pavučinu
klenot šepot hřmot
zvláštní dotek,
před sto lety,
zítra
před sto lety,
nenechej ani jednu vlnu vlát ve větru,
jednu pavučinu
klenot šepot hřmot
zvláštní dotek,
před sto lety,
zítra

............
Buenos Aires.

Lubomír Tomik

a hundred years ago
don't let one wave blow in the wind
one web
jewel whisper thunder
special touch
a hundred years ago
tomorrow
a hundred years ago
don't let one wave blow in the wind
one web
jewel whisper thunder
special touch
a hundred years ago
tomorrow
a hundred years ago
don't let one wave blow in the wind
one web
jewel whisper thunder
special touch
a hundred years ago
tomorrow
....


Ona.

Taška rozhodování.

(Dimmu Borgir) Shagrath playing piano in studio v pozadí. Vytvořeno ve Studiu Midian, nejsem majitelem autorských práv k hudbě,napsal jsem slova a narazil na melodii, není plánováno, děje se samo.
A bag of decisions.

Lubomír Tomik

washed and shining like new
 plays with all the colors even if he doesn't have them

in the shape of drums tamtam
so many colors
rumbling
enthroned
rumbling
in bags of decisions

drums tamtam
.......

Najdi několik rozdílů , Annunaki, náš předek, Sumeřan, čeká.

V ruce drží šišku,nebo kámen nebo cokoli.

Louky spatřené.

Fotografie od Taryn Elliott na Pexels.com

….

Louky spatřené.

Lubomír Tomik

síně za hranicí mrazu,
kde se sbíhají 
louky a propasti

louky a propasti,
nejkrásnější


......

Meadows spotted.

Lubomír Tomik

halls beyond the frost,
where they converge
meadows and abysses

meadows and abysses,
the most beautiful

Just between Us.

Napsáno řečeno právě teď, za deštivého podzimního rána, ve Studiu Midian, hrál právě band Stoned Jesus, skladba Im the mountain…. text- dohromady, takhle to najednou zaznělo, nemám to pod kontrolou, nic.

Konec cesty.

Lubomír Tomik

Just between us


Jen mezi námi :


Nejsi na konci cesty

You are not at the end of the road

protože

because

žádný konec cesty není.
there is no end of the road

.



Něco se děje. Během asi deseti hodin tři Mágové po sobě, každý jiný.

Dopis je na cestě, nebo dorazil .

Zpěv v ráhnoví.

Zpěv v ráhnoví.

Lubomír Tomik


,,Ó kysané zelíííí"

,,Johoho"

,,Kysané zelí, v podpalubí"


a kapitán s dřevěným papouškem a nohou na rameni houkl od kormidelního kola na mužstvo -

,,Jak se jmenuje Vaše milá ?"

,,Kurdějová Mollyyyyyyyyyyyyy ! "

odpověděli sborově muži v ráhnoví a začali se kácet z výšky stěžňů do moře hladkého jako zrcadlo

-ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-


-Molly. Hm.- zabručel si kapitán pod vousy, které ani neměl a vykročil ze zrcadla.

Povídačky .


......
Singing in the rafters.

Lubomír Tomik

"Oh Sauerkraut"

"Joho"

"Sauerkraut, below deck"


and the captain, with a wooden parrot and a foot on his shoulder, hooted from the wheel to the crew -

"What's your sweetheart's name?"

"Scurvy Mollyyyyyyyýýýýýýý! "


replied the men in the boom in chorus and began to fall down from the height of the masts into the mirror-smooth sea


"-ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý-"


- Molly. Hm.- the captain grunted under his beard, which he didn't even have, and stepped out of the mirror.

-Short stories.Scurvy. Of course.Hm-

Stále ,,Věž.“

Fotografie od Ming SUN na Pexels.com

….

Kde jsou sarkofágy.

Lubomír Tomik

válečných pokřiků,
zaťatých pěstí
a polibků na rozloučenou

a -

(náhlý poryv větru,
písečná bouře,
ruka z písku,
pohled v písku,
tělo v písku,
zavřené víčka plné písků)

a

sarkofágy,
ještě níže pod nánosem času,
myšlenek,
podzimního listí,
kdesi kdysi
........


Where are the sarcophagi?

Lubomír Tomik

war cries,
clenched fists
and kisses goodbye

and -

(sudden gust of wind,
sandstorm,
hand from sand
view in the sand
body in the sand
closed lids full of sand)

and

sarcophagi,
even lower under the drift of time,

thoughts
autumn leaves,
somewhere once upon a time

Z výkladu karty Crowleyho Tarotu : Věříte Prigoginovu principu, který říká: jakmile jednou organismus zakusí chaos a porušení řádu za účelem zničení sebe sama, vždycky přeorganizuje své vnitřní struktury do mnohem vyvinutějších a pokročilejších forem

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

Ráno v bance.

Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com
Čteno a nahráno v mlžné ráno ve Studiu Midian, teď.

…..

Ráno v bance.

Lubomír Tomik

Položil starou zašpiněnou koženou kabelu na pult před lákavým neprůstřelným sklem a hlubokým hlasem řekl :
-Dobrý den. 
Hned. 
A všechny .
Sem ! -

elegantní bankovní úřednice se otočila znuděně za fasádou mejkapu pronesla :
-Dobrý den, těsně! Právě je všechny odvezly do -

Chlápek mrštil kabelou proti neprůstřelnému sklu.
Zadunělo to a kabela spadla zpět na pult.
BUM

Elegantní úřednice bez mrknutí oka dokončila větu:
-Právě je všechny odvezly do čistírny ve městě.Nashledanou.
Další prosím.- ale řada tam žádná nebyla.
-Hm.- řekla a začala psát na klávesnici jako já právě teď.

-NEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!! - zařval !

-TO BYLY VŠECHNY MOJE VELBLOUDÍ CHLUPY !!!!!-

.....


Nebuďme zasaženi smutkem a beznadějí,
čas je mráz i kosti ale i čistírny velbloudích chlupů a také 
všichni Eliášové na ohnivých vozech !

Hyjé !
Do cvalu, Stříbrňáku !
.....

Morning at the bank.

Lubomír Tomik

He placed the old, soiled leather cable on the counter in front of the inviting bulletproof glass and said in a deep voice:
-Good day.
Now.
And all of them.
THERE ! -

the elegant bank clerk turned bored behind the make-up facade and said:
-Hello, close! They just took them all to -

The guy hurled the cable against the bulletproof glass.
It boomed and the cable fell back onto the counter.

BOOM

The elegant clerk finished the sentence without blinking an eye:
-They just took them all to the dry cleaners in the city. Another please.- but there was no line.
-Hm.- she said and started typing on the keyboard like me right now.

-NOoooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! - he shouted!

-IT WAS ALL MY CAMEL HAIR!!!!!-

.....

Let us not be struck by sadness and hopelessness,
time is frost and bones but camel hair cleaners too and also
all Elias on fiery chariots!

Hey!
Go gallop ,Silverback!

Denní vánek / audio /

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Vytvořeno ve Studiu Midian.

Lyrics:

Day breeze.

Lubomír Tomik

day breeze,
ready to flow
waiting for Kansas
the caller echoes into the chasms conjuring ladders and suspension bridges

the pegs on the noses of the aquabels merge at the level of the nectars
acid boilers
flavors bubbling

day breeze,
procession of markytans
...

Hudba v pozadí – skladba I’m the Mountain, band Stoned Jesus, nejsem majitelem autorských práv, přepsáno a čteno nahlas zrovna v době kdy song hrál, má skoro čtvrt hodiny.

Holograf.

Holograf.

Lubomír Tomik

Filištínští
Filištínští
Filištínští

kdo není Filištínem
ať hodí kamenem,
Filištínem

nebo úplně naopak,
chytí se za patu a odhodí svůj hněv do dálky,

hněv je kámen který Tě stahuje pod hladinu
modři světla čehokoli

struny v Tobě pak zahrají tu nejkrášnější symfonii,
když se topíme v očích toho druhého a není žádný záchranný kruh a je jen jedna šance na život,

zrnka zrcadlových bludišť,
na plážích přístavů,
čas je obrušuje a na Filištínské,
zapomeneme.


.....

Holograph.

Lubomír Tomik

Philistines
Philistines
Philistines

who is not a Philistine
let him throw a stone
Philistine
or quite the opposite,
takes hold of your heel and casts anger far away,

anger is a stone that pulls you down
blue lights of anything

the strings in you will then play the most beautiful symphony,
when we're drowning in each other's eyes and there's no lifeline and there's only one chance on life,
we must swim beyond horizon

grains of mirror mazes,
on the beaches of the ports,
time wears them down and on the Philistines,
we forget

.....

Mlžní Experti Poet Video

Vytvořeno ve Studiu Midian. Music credit to White Bat Video
Lyrics:


Fog experts.

Lubomír Tomik

in ancient times
fog was cooked by watermen in the swamps,
 witch in cauldrons

in ancient times, 
dragons and spaceships raced through the sky

today, thermal power plants and cars spew clouds of gloomy fog
fog experts with a scythe

........

Fog experts.

Mlžní experti.

Lubomír Tomik

za dávných časů
mlhu vařili vodníci na blatech,
 čarodějnice v kotlech

za dávných časů se oblohou proháněli draci a kosmické lodě

dnes tepelné elektrárny a auta chrlí mrčna mrákotné mlhy
mlžní experti s kosou

/Cesta k dnešnímu mlžnému videu část I./


.........

Fog experts.

Lubomír Tomik

in ancient times
fog was cooked by watermen in the swamps,
 witch in cauldrons

in ancient times, 
dragons and spaceships raced through the sky

today, thermal power plants and cars spew clouds of gloomy fog
fog experts with a scythe


/The road to today's foggy video part I./