Výsledek činnosti mozku.

:
:
:
:

…—…

The result of brain activity.

Lubomír Tomik

irreversible arrest of all body functions,
still life with cypress trees

co
nscious
ness

orchestra,
conductor
She

and
with a knowing smile we ended up together in an unopened cafe

coffee
it was as black as the night around

what's up
that it was a clear day

and the sun was just a fashion accessory

..................................................................................................................................................................................

Výsledek činnosti mozku.nevratná zástava všech funkcí organismu,
zátiší s cypřišovníky

vě
do
mí

orchestru
dirigent
Ona

a
s vědoucím pousmáním jsme spolu skončili v neotevřené kavárně

káva
byla černá jako noc kolem
co na tom,
že byl jasný den

a slunce bylo módní doplněk jen
...
and the sun was just a fashion accessory

..........................................................................................................................................................................................
Hudba v pozadí - instrumentální verze Ministry - Jesus Built My Hotrod , nejsem majitelem autorských práv k hudbě, jen nejasná kulisa neotevřené kavárny, módní doplněk jen.

SIMPLE ,,KEEP TOGETHER“ VIDEO SINGLE

DagmarLenkaLisaLubošMilanNatalieThomas 
are KEEP TOGETHER

liberland.org Thomas Poehlman
pensieriparoleepoesie.wordpress.com Natalia Castelluccio
milanknizak.cz prof. Milan Knížák
lenkakarhanova.cz Mgr. Lenka Karhanová
notanothernicegirl.wordpress.com Lisa Marshall
@dadaorlik Dagmar Orlíková
Luboš

Poslední mix chystaného alba proběhne ve Studiu Shaark
shaark.cz
pod dohledem zvukového inženýra Pavla Hlavici,toto je v podstatě singl, prvních pět věcí jak jdou za sebou.

Zvláštní věci, které se staly během vzniku KEEP TOGETHER pokračují,v okamžiku kdy bylo video dokončeno, najednou zpráva v telefonu a TAKOVÁ SYNCHRONICITA, že kdyby ji chtěl někdo vymyslet, nevymyslí….a poslední právě teď.

Trumfová karta na publikaci je- přísahám,realita v níž žiji –

Scream.

Výkřik.

LT

výkřik, 
otočila se

v očích
záblesky dvojsmyslného štěpení

rozcuchaná
otočila se

výkřik
opřela se

v bocích
vodní hladiny

dosedající labutě
nehty v mase

........

Scream.

LT

scream
she turned around

in the eyes
flashes of ambiguous cleavage

disheveled
she turned around

scream
she leaned back

in the hips
water levels

perching swans
nails in the flesh

..........
Devět Pohárů.

Tempest !

Lyrics: Meanwhile, a storm
Prospero
romantic
Prospero
I can't get some things out of my head
Prospero
suddenly it's different
Prospero
how myths are created
Prospero
something will happen
Prospero
the mechanism of the Flood
Prospero
i can't get you out of my blood
Prospero
we swim in the river of skin

Prospero
raised
hands
Prospero

romantic

Prospero
closed
eyes
Prospero

openly
closed
openly
closed
openly
closed
scalded scalded scalded
that eyesMusic credit to TheFlayFishingFilmaker

,,Rytíř Holí" , card from Your deck, Mr.Crowley...and Her ....

Where cedars grows.

cedry

lubomír tomik

do líbánonu pro cedry,
aby všechno nebylo jen zkvašené včera

neznámo ,
jsme jen duchové určení Tvým očím

potrava pro děla Tvé mysli
dnešek plný nečekaných věcí slov chování

vlajky na hlavní stěžně,
vyplouváme!

.....
for
....


cedarsto kíssánon for cedars,
so that everything is not just fermented yesterday

unknown
we are only spirits determined to Your eyes

fodder for the cannons of Your mind
today full of unexpected things words behavior

flags on the mainmast,
we are setting sail!
....................................................................................................................................................................................

Yeah, that word is ,,Lebanon" , where cedars grow and in the czech is simplier ,,Líbánon" land of the kisses - in the english - ,,Kissánon" is strange, but sounds interesting..,.and most of it - it comes suddenly and like flash from sky !

,,Příměří poskytuje příležitost bezpečně projít konfliktním územím a všemi spletitostmi, ze kterých konflikt povstal a které musí být rozřešeny (sítě na pozadí karty). Staré kultury Indiánů využívaly při vyjednávání čtyř zákonitostí, které vždy úspěšně vedly k míru. Říkalo se jim cesta čtyř kroků. Aby mohlo být přijato příměří, jedinec musel, za prvé na schůzku přijít, za druhé pozorně naslouchat druhé straně, za třetí mluvit pravdu a za čtvrté nebýt závislý na výsledku.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1019-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi36

Nebo se vydat do Líbánónu.

We are interrupting the radio broadcast !

LT:

naleziště rukopisů......
žíly stříbra v kameni
identifikace mrtvých

zažloutlé fotografie
zmizí stejně jako data paměťových karet

někdo v minulosti napsal hodně dopisů,
svěřil je moři

žádný se nevrátil
kroky

....
 Nyní sport, a vážná událost :
,,Kam se poděly, 
všechny tenisové rakety a kola ? "

Přerušujeme vysílání rozhlasu :
,,Kan se ztratil televizní signál? Co budeme dělat ?"

Jsou dopisy na moři.


.......................................

site of manuscriptsveins of silver in the stone
identification of the dead

yellowed photos
will disappear along with the memory card data

someone wrote a lot of letters in the past,
     entrusted them to the sea

none returned
steps

....
 Now sport, and a serious event :
"Where did they go,
all tennis rackets and wheels ? "

We are interrupting the radio broadcast:
"Can the TV signal be lost? What do we do ?"

There are letters at sea.
.....................................................................

And my web is still alive -says spider with flash eyes,

world

wide

wide as

slovo

jako Tvá fantazie,

nekonečná

…….

Princ Mečů

Pár.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pár.

Lubomír Tomik

pár může být líbající se dvojice 
pár vojáků na bitevním poli

pár může být růží
pár je buenos días

radost smutek lítost nenávist radost 
když se můžeš nadechnout mýtu
snu

pár slov,

pár ,
vražedných mašin polykající dny jako jednohubky bez kousání,
zvláštní je,

až máš všechno,
nemáš vlastně nic

když nejsi pár,
když jsi jen dravčí spár

a

játra, 
přikrytá řetězy na úbočí skal jsou připravena k hostině

šum peří,

skládání křídel,

krmení

a pár 

pár párů
v zemi nezemi 
v zemi bez nikoho


............................................................................................................................................


Few.

Lubomír Tomik

a couple can be a kissing couple
a couple of soldiers on the battlefield

a couple can be roses
the couple is buenos días

joy sadness regret hate joy
when you can breathe the myth

dream

few words,

couple
of killing machines swallowing days like canapés without biting,
strange is

when you have everything
you don't really have anything

when you're not a couple
when you're just a predatory claw

and

liver,
covered with chains on the side of the rocks are ready for a feast

feather rustle,

folding wings,

feeding

and a couple

a couple of couples
in the country of no country
in no man's land

...............................................................................................................................................................................................................

PS: TTTTTTTTTTTTTToto není nic smutného, ani násilného ani jiného – ého.

Jsou to slova která přišla, zevnitř, odněkud, chladné květnové ráno bez slunce,

Poslední vrány.

The Last Crows.

Lubomír Tomik

while someone wrote nails on the wood of the coffin from the inside,
while someone wrote with crematorium ashes into the foam of vanilla lattes


the last crows have arrived

untidy in King Arthur's court,
unallocated hangers

last first crows

who knows if they are departing or arriving

gusts of wind driven by stronger winds

on the edge of the horizon
into throats where they take root

blood smears
ashen lips

Bez kontroly…

najednou –

napsáno a nahráno, za okny vrčí motory motorek, několik set metrů od Studia Midian probíhají motocyklové závody a je to jako hejno divokých čmeláků 
Hudba Mr.Snooze.
Pod pláštěm tmy jedna a dvě

Lubomír Tomik

jedna 

pod pláštěm tmy
schovány kousky našich životů které nikdo nevidí
poryv větru
noha půvabné baletky
zaplachtila vzduchem

dvě

pod torzem světla
odhaleny kousky našich životů které jedí všichni
poryv větru
lehké ženy ze třicátých let
nakrojily pomeranče


pak jen slupky,
hupky dupky
skok a skok


Under the cloak of darkness one and two

Lubomír Tomik

one

under the cloak of darkness
hidden pieces of our lives that no one sees
a gust of wind
the leg of a graceful ballerina
she sailed through the air

two

under the torso of light
exposed pieces of our lives that everyone eats
a gust of wind
light women from the thirties
they cut the oranges


then just peels
thump thump thump thump thump thump
leap and leap


a karta je podruhé za sebou....
,,Blázen."

Blázen představuje univerzální princip, který je spojován se stavem vědomí zažívaným před narozením a po smrti. Z pohledu životní zkušenosti je tento stav často označován jako mystický, transcendcniální, extatický a transpersonální. Na portrétu Blázna je zobrazen Dionýsos, bůh jara, který je ovinut čtyřmi spirálami silné pupeční šňůry. Ozdoben rohy a hrozny, které k Bakchusovi patří, představuje Dionýsos tvořivou sílu, jež má moc vytvářet nové formy, povstávající z jeho schopnosti užasnout nad zázrakem života a z očekávání, jež je prosto strachu.

Nails in the cross of days.

prázdná vana v Paříži full of stars

Lubomír Tomik

Chodec slyší ozvěnu svých kroků
vzestup a pád 
znovu
prázdná vana

koloběh vstávání a usínání
hřích a vykoupení
vykoupení a život
prázdná lednice

jsi realita jsi psaní jsi sex
slyšíme ozvěny svého dechu

jsou to hřeby do kříže dní,
hvězdy v očích.


....................................................................................................................................................................

an empty bathtub in Paris plná hvězd

Lubomír Tomik

The walker hears the echo of his steps
rise and fall
again
empty bathtub

the cycle of waking up and falling asleep
sin and redemption
redemption and life
empty fridge

you are reality you are writing you are sex
we hear the echoes of our breath

they are nails in the cross of days
stars in the eyes.

....................................................................................................................
Eso Disků

Divine sandals.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Myslel že...

Lubomír Tomik

ohnutý v betonových botách
myslel že

proud řeky
ho bude kolébat

obutý v božských sandálech
myslel že

procházet se po mracích
je nejlepší nápad

 když si myslíš že všemu rozumíš,
nechápeš vůbec nic

GLOGLOGLO ! Utopení.
ŽUCH!        PÁd.

...

He thought that...

Lubomír Tomik

bent in concrete shoes
thought so

river stream
it will rock him

wearing divine sandals
thought so

walk on clouds
is the best idea

when you thought you understood everything
you didn't understand anything at all

GLOGLOGLO ! DRown.
BOOM !       FAll.

................................

What is Poetry ?

Music credit to Ahjay Stelino, video by MixKit
lyrics :


Friend, what is Poetry?
Be careful about dreaming!

man’s deepest drive and delusion
can only be penetrated in dreams :

is poetry and art
just divination from dreams

Hans Sachs ,,Mistři pěvci Norimberští“ –

Karta Thothova Tarotu na publikaci slov z minulosti které přišly a zazněly –

Characters from another era.

Právě teď, otevřeným oknem proudí teplý vzduch a

Postavy z jiného období.

Lubomír Tomik

nejsem blázen ,
a nečekám na odpověď

hvězdy nejsou chladné ,
to jen náš pohled na ně

oblaka , vlny ,
kdo kde bydlí, kde žije

ostatní je realita,
nebo fantazie

nebo jsme všichni plavci,
v moři Poezie ?


.............................................................................................

Characters from another era.i am not crazy
and i don't wait for an answer

the stars are not cold
it's just our view of them

clouds, waves
who lives where, where he lives

others are reality
or fantasy

or we are all swimmers,
in the sea Poetry?

.............................................................................................................

Běžné ránko v …Princezna holí je symbolem svobodného a osvobozeného ducha, který je skryt v každém z nás. Vydává se na cestu do neznáma beze strachu. Ví, že cesta do nepoznaných oblastí dodává sílu, stejně jako její hůl se znakem slunce na vrcholu. z výkladu karty.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35

Pohřebiště fantomů.

Pohřebiště fantomů.

Lubomír Tomik

představivost je dar i prokletí

kusy reality putují tmou

žebřík mizí v mracích

a když se tam vyškrábeš,

do oka tě kouskne Kleopatřin had,

vyprázdní váčky jedové,

právě takové,

uvidíš VĚCI

nebudeš vědět,
co si s nimi počít
..................................

Phantom Burial Ground.
imagination is both a gift and a curse

pieces of reality wander through the darkness

the ladder disappears into the clouds

and when you climb up there

Cleopatra's snake will bite you in the eye,

empties the venom sacs,

just like that

you will see THINGS

you won't know
what to do with them
..................................................................................................
,,Dˇábel." je karta Crowleyho Taroitu na publikaci těchto slov.
Devil...liveD.

Beltainský DUET !

Velká čest. Během dokončování projektu KEEP TOGETHER se stala nečekaná věc.

Peter Murphy vydal v roce 1986 album Deep na němž je song A strange kind of love.

O třicet sedm let později….

……………………………………………..

Ve Studiu Shaark ve Bzenci, České republice, http://www.shaark.cz , v rámci přípravy na nahrávání byl song zachycen v mém podání .VŽDYCKY jsem to chtěl zkusit, i když jsem píseň neznal… je to něco jako když někdo vchází do pokojů v nichž už nejsme.

Pak se stalo.

Její hlas se nesl nad pobřežím Darthmouthu v Novém Skotsku https://notanothernicegirl.wordpress.com/

Lisa Marshall.

Na začátku bylo slovo, v tomto případě psané a díky zvukovému inženýru Pavlu Hlavicovi se dva hlasy spojily v jeden ….

KEEP TOGETHER !!!!!!

Lisa Marshall a Lubomír Tomik. Píseň A strange kind of love , autor Peter Murphy. Nejsme vlastníky autorských práv …

jen JSME ! Vytvořeno ve Studiu Shaark.

Video čeká na schválení na těch nejpovolanějších místech.

……………….

Díky Liso !

CD Review magazine wrote that „A Strange Kind of Love“ „communicates feelings of hope,“ in contrast to „the dreary melodies and dark, foreboding rhythms that defined much of Bauhaus‚ music.“[5]

Takže naše životy ,ne ? Naše životy a naděje v kontrastu s temnou realitou války , s přicházejícím rytmem nového století, umělé inteligence a s oblohou, zanedlouho těhotnou létajícími auty.

Jde to říci ještě přesněji ? ,,Eso Pohárů“

Z výkladu karty : Eso pohárů je kvalitou, která je součástí talentů Mága (I), hlavně pak jeho schopnosti sdělovat přesně, co cítí. Mág je archetyp spojovaný s komunikací a má číslo 1. Eso pohárů představuje připravenost projevovat city v jejich celistvosti a naprosté důvěře bez potřeby získat nad situací kontrolu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1030-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-pohar

Autorem loga a názvu KEEP TOGETHER je profesor Milan Knížák .

https://www.milanknizak.com/

A k předchozímu příspěvku…text, psané slovo.

Skutečných...
Lubomír Tomik

... a věrohodných tváří beze jména,
jaké to jsou ?

v určitých chvílích ,
dosáhneme bodu obratu

barva prochází sloVEM

nedaleko od Dubaje
se otevřely její oči

aby jeho upřímnost
zapůsobila i na bohy 
a bohyně

Real...


... and believable faces without names,
what are they

at certain times,
we reach a tipping point

the color goes through the woRD

not far from Dubai
her eyes opened

to his sincerity
 impressed even the gods
  and goddesses

.................................................................................................................
Ve zvucích slov jsou ukryty barvy.


Tramvaj do Alexandrie.

O modle které se říkaválo Strašák“ Al-Maqrizí , William Burroughs

Zvuk v pozadí tramvaj do Alexandrie.

Karta je Eso Mečů.

Takhle čtení neprobíhá, jsem dnes unavený a potřeboval jsem se zasmát, první živé vysílání bylo přerušeno živý telefonátem a právě proto jsem se smál. Normálně bych video sestříhal, dnes už ne.

Všechno bez přípravy, ,,zkus všechno buď všechno buď všude“ , že Trente.

Cokoli nadpřirozeného.

Anything supernatural.

Lubomir Tomik

DAMN !

all jugglers
and acrobats

on the bars of desire
and wishes

without safety nets,
without hesitation

if it's foggy
if it's night
ease
airy lightness of view

,,What's happening ?"
"Laser pieces of vitreous
I retort."

DAMN !

/ desperate smile, not cry /

..........................................................

Tulip Poet

Lyrics:

"Who's there, oh my God who's there?"

Lubomír Tomik

Ernest Hemingway knocked over a phone booth
it was only afternoon

a guy in an old STB coat
 entered the roundabout with a leather bag and an injured spine

cars stopped indecisively and the drivers didn't know what to do
a guy in orange overalls was walking along the railway embankment

for a while it even looked like he could control the rails and sleepers
but then he looked at the track in front of him

he stared stared until his eyeballs fall out
and along the shiny rails they rolled towards the unknown

meet all those wonderful adventures of the
naked archer
accommodate all tattoo ink

Ernest Heminway knocked over a phone booth
the handset fell to the ground,

coins spilled out
on the other end of the line was Ema Destinová

and screamed:

Who's there Oh my God Who's there ????


.............................................................................................

from the collection Dinner at Minskis /2016/
Music effect credit to Mixkit.com

Velká Arkána. Karta číslo čtrnáct.

Otočená vzhůru nohama uprostřed balíčku.

Road to the Project KEEP TOGETHER

Natočeno ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz se svolením.

Zvukový inženýr Pavel Hlavica.

Nepopsatelná zkušenost, podařilo se ji zachytit.

Příprava na nahrávání Projektu KEEP TOGETHER.

Slova a melodie píseň Trenta Reznora ,,Hurt“ , Nine Inch Nails, nejsem majitelem autorských práv

Vyzkoušet VŠECHNO !

Liso,Natalie,Dagmar,Lenko, Milane, jdeme dál.

NOW

week

lubomir tomik

week with millions monday
week,

they smile slightly
they rush on the waves

teeth of leviathan

amphora here amphora there
eat eat eat

days without you
weeks without you
months without you

A second shark swam by.
"Get up dude, nobody likes whiners! EAT!"
In the treasury of ancient kings and queens,
in the treasury of time

not days and weeks and months and years
it's just NOW

..............................................................................

Crowley’s Tarot card is The Magician, Major Arcana

midian version two point zero
the dawn is gone
we perceive silence differently

the ark of imagination totters on the waves,
nothing is just us

and that is no longer the case
treble clefs come and UNLOCK THE NEXT DAY


the strings of time play
they sound different

sound in version 2.0,

the dawn disappeared
we perceive the roar differently

rebellion on the ark of imagination
nothing is just us and

midian 2.0.

Lubomír tomik

svítání zmizelo,
vnímáme ticho jinak

archa imaginace se potácí na vlnách,
není nic jen my

a to už dávno neplatí
přicházejí houslové klíče a ODEMYKAJÍ DALŠÍ DEN

struny času hrají,
znějí jinak

znějí ve verzi 2.0,

svítaní zmizelo
vnímáme řev jinak

vzpoura na arše imaginace
není nic jen my
…..

Princezna Mečů

Tento symbol odráží potřebu nápady realizovat a ne o nich jen mluvit. Princezna mečů ztělesňuje stav vědomí, ve kterém jsou slova spojena s uskutečněním. Praktické myšlení vyžaduje, aby za odhodláním vyjádřeným slovy následovala konkrétní realizace myšlenky.