Poet Video Panteři Partneři

………………………………………………………..Vytvořeno ve Studiu Midian…………………………………
Vy
Vy 
Vý
střel
výstřel
leřtsýv
tohs

do krajiny zázraku
pitvám okamžik,
plíce přehozené přes ramena

bakchantky a jaguáři,
panteři,
partneři.

Ha!
.........................................................................................
you
you
You
shot
shot
light gray
that

to the land of wonder
I dissect the moment
lungs slung over shoulders

bacchantes and jaguars,
panthers,
partners.

Ha!
................

Juggling with bears.

Fotografie od cottonbro studio na Pexels.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Žonglování s medvědy.

Lubomír Tomik

co mi stačí k životu nemusí stačit tobě
nemusíš mít to co je součástí mě

žonglování s medvědy,
s kostrami velbloudů,
hrází za noci

vychováni v kulturách pouští,
ukládají své nrtvé ke spánku do písku,
do hnízd,
která se vznesou k obloze
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Juggling with bears.

Lubomír Tomik

what is enough for me may not be enough for you
you don't have to have what's part of me

jugglingwith bears,
with the skeletons of camels,
dams at night

raised in desert cultures,
they lay their dead to sleep in the sand,
into the nests
that rise to the sky

.................................................................................................................................................................................................................................................................................


Pod paží s Paříží.

Fotografie od cottonbro studio na Pexels.com
Fotografie od Whicdhemein One na Pexels.com

….

S Paříží pod paží.

Lubomír Tomik

vydraží
 každé 
nároží
 nádraží
místo k životu

 nejdražší 
    stopaři
       putující tmou

          mumií okamžiků bandáží
                přivázala jsi mne k skleněné vitráži

                                    než dopadne kámen,
do středu v pátek

a pohladí mne skleněné střepy,
pod Paží,
s paříží
.............................................................................................................................
With Paris under his arm.

Lubomír Tomik

auction
 every
corner
 station
                a place to live

                                        the most expensive
trackers
                                                          wandering through the darkness

                 with mummy moments bandages
you tied me to the stained glass window

before the stone falls
to the center on Friday

and shards of glass caress me
under the Arm
with paris

.........................................................

Dam.

Fotografie od Frans van Heerden na Pexels.com

…a vlny přinesly tato slova…..napsané i mluvené, najednou.

…Ve Studiu Midian, v pozadí hraje Im the Mountain od Stoned Jesus, nejsem majitelem autorských práv:

Nádech.

Lubomír Tomik

krok za krokem 
nádech za nádechem
krok za krokem
nádech za nádechem
krok za krokem
brokovnice brokem

ten výstřel nikdy nevyjde,
i když zemřel jako chlap

někteří rybáři v kalných vodách berou klusající ledny útokem

když se vlny převalily přes hráz Středozemního moře byl někdo kdo by zaslechl hlínu padající dolů?

hráz nádech za krokem krok za nádechem
klopýtání padání nedýchání
další krok

nemáme žádný konec
má přítelkyně ,příteli


..................................................................................
A breath.


LT

step by step
breath after breath
step by step
breath after breath
step by step
shotgun by shot

that shot never goes
though he died a man

some murky water anglers are taking trolling jays by storm

when the waves rolled over the dike of the Mediterranean there was someone who would have heard the dirt falling down?

dam breath by step step by breath
stumbling falling not breathing
next step

we have no end,
my girlfriend,friend
.......................................................................................................................

Dedicated to everyone who went on the journey with me,

we have no end, friends.

Today is about people. About You. About prof.Knížák.

Dobrý den,

Posílám Vám a všem co budou mít zájem jednu z posledních básní a chtěl bych přidat výzvu: hlídejte si pečlivě zbytečky demokracie, které v naší společnosti zbyly. Uvědomte si např., že desinformace a cenzura jsou synonyma.

Zdravím Milan Knížák....................................................................................................................

 

Halo Bože

Opusť rajské lože

Vracím život zpět

Pářu trapný rubáš

Ano, Pane náš

A co Satanáš?

(slova mě vždy zavedou jinam než jsem plánoval)

Princezna sídlí na zámku v Hladíkově kde plavou ptáci a ryby chodí na procházku.

Je něžná jako píseň co si šeptají trávy, jako závoj slimáččí nevěsty, pošetilá jak sny konvalinek.

Leželi bychom na levém boku v řadě za sebou.

Asi bych tě tlačil břichem.

Přehozenou rukou bych tě hladil a do uší šeptal blázniviny.

Jsi teplá a vláčná.

Nad námi sedí Bůh a čůrá lásku.


....................................................................................

Hi Mr. God

Leave your bed of paradise

I do return my life back

Striping down the robe

Yes, Our Lord

Satan’s sword?

(The words always take me somewhere other than I planned)

The princess resides in the castle of Caressness where birds swim and fish walk.

She's gentle as a song whispered by the grasses, like a snail bride's veil, foolish as dreams of lilies in the valley.

Lying on our left side in a row behind each other.

I probably push you with my belly.

Stroking you with my hand leaning over your body and whisper crazyness into your eyes.

You're warm and soft.

God sits above us, peeing love.

..............................................................................................................................
překlad MK , 21.3.23, 
Publikováno se svolením.

Buďte zdráv a děkuji, pane profesore! 

A ……za chvíli začínáme.

Place.

Fotografie od Dorota Semla na Pexels.com

……..

Místo.

Lubomír TomikCo je na Jih od Jihu ?


Místo plné otazníků,

Co je na Sever od Severu ?


Jen slovo,

pojmenování

hladový vlk


místo místo místo místo 
místo vlčích zubů je město které Tě spolkne
každého z nás


a když padáš dýchací trubicí
na Jih od Jihu
zavřeš oči

vidím Tě před sebou,
usmíváš se i když nemáš tvář
........................

Place.

LTWhat is South of South?


A place full of question marks

What is North of North?


just a word

naming

hungry wolf


place place place place
instead of wolf teeth is a city that will swallow you
each of us


and when you fall down the breathing tube
to the South of the South
you close your eyes

I see you in front of me
you smile even though you don't have a face
...........................................................................................................................................................................................................

Protože věřím.

Lady Frieda Harrisová jede na lvu a v dlani má sopku.

Costume.

Fotografie od Juliana Stein na Pexels.com

….

Kostým.

Lubomír Tomik

který nosila
si oblékla v neděli

mašle s mašlí
když se rozbalila

který nosila
si oblékla v pondělí

utkán ze sítí pavouků s červenýma očima

co je láska osvobozená od času?
kdo jsme ?

Kostýmy.

...............................................................................
Costume.

Lubomír Tomik

which she wore
she got dressed on sunday

bow with bow
when she unpacked

which she wore
she got dressed on monday

woven from spider webs with red eyes

what is love freed from time?
who we are ?

Costumes.

............................

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Mr.Tracy and Mr.Andy.

Podruhé.

Vytvořeno ve Studiu Midian, stránka z prastarého kalendáře s Dickem Tracym od Andyho Warhola, nejsem držitelem autorských práv k obrazu . Music WildSoul85 ,,Detective.“

Lyrics:

Vytvořeno ve Studiu Midian, lyrics:
Mr.Tracy a Mr.Andy.

Lubomír Tomik

zamotaný v tisku sítotisku
zachycený v momentu pátrání

moment pátrání
korytem závitu

korzetem
palebnou silou sedmikrásek,
vylodění ve fantazii začalo, řekl

Mr.Tracy a Mr. Andy
se smál a odcházel do slunce deště sněhu
šířit něhu
.........

Stránka z prastarého kalendáře s Dickem Tracym od Andyho Warhola, nejsem držitelem autorských práv k obrazu . Music WildSoul85 ,,Detective."

….and all larvae remain empty !

Fotografie od Tiu1ec3u Bu1ea3o Tru01b0u01a1ng na Pexels.com

………..

Pád.

Lubomír Tomik

co když spadneš z duhy
a všechny barvy zůstanou nahoře,

topíš se v černobílém světě
a všechny larvy zůstanou prázdné

skarabové přecpaní k prasknutí víří vzduch
a barvy nad tebou jsou tak jasné

krok za krokem
příčku po příčce

nad duhou se klene jiné duha
ani první ani druhá

oříšková uprostřed zelené a modré,
TY OČI !

...........................................................
Fall.

Lubomír Tomik

what if you fall from the rainbow
and all the colors stay up,

you are drowning in a black and white world
and all larvae remain empty

scarabs crammed to bursting swirl the air
and the colors above you are so bright

step by step
bar by bar

above the rainbow is another rainbow
neither the first nor the second

hazel in the middle of blue,
THAT EYES !

.....

Her eyes of Amy Lee.
Fotografie od Valeria Boltneva na Pexels.com

Moloch !

….. ve Studiu Midian teď, …a tak bych chtěl přečíst II.část Kvílení, Molochu !
II

What sphinx of cement and aluminum bashed open their skulls and ate up their brains and imagination?
Moloch! Solitude! Filth! Ugliness! Ashcans and unobtainable dollars! Children screaming under the stairways! Boys sobbing in armies! Old men weeping in the parks!
Moloch! Moloch! Nightmare of Moloch! Moloch the loveless! Mental Moloch! Moloch the heavy judger of men!
Moloch the incomprehensible prison! Moloch the crossbone soulless jailhouse and Congress of sorrows! Moloch whose buildings are judgment! Moloch the vast stone of war! Moloch the stunned governments!
Moloch whose mind is pure machinery! Moloch whose blood is running money! Moloch whose fingers are ten armies! Moloch whose breast is a cannibal dynamo! Moloch whose ear is a smoking tomb!
Moloch whose eyes are a thousand blind windows! Moloch whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovahs! Moloch whose factories dream and croak in the fog! Moloch whose smoke-stacks and antennae crown the cities!
Moloch whose love is endless oil and stone! Moloch whose soul is electricity and banks! Moloch whose poverty is the specter of genius! Moloch whose fate is a cloud of sexless hydrogen! Moloch whose name is the Mind!
Moloch in whom I sit lonely! Moloch in whom I dream Angels! Crazy in Moloch! Cocksucker in Moloch! Lacklove and manless in Moloch!
Moloch who entered my soul early! Moloch in whom I am a consciousness without a body! Moloch who frightened me out of my natural ecstasy! Moloch whom I abandon! Wake up in Moloch! Light streaming out of the sky!
Moloch! Moloch! Robot apartments! invisible suburbs! skeleton treasuries! blind capitals! demonic industries! spectral nations! invincible madhouses! granite cocks! monstrous bombs!
They broke their backs lifting Moloch to Heaven! Pavements, trees, radios, tons! lifting the city to Heaven which exists and is everywhere about us!
Visions! omens! hallucinations! miracles! ecstasies! gone down the American river!
Dreams! adorations! illuminations! religions! the whole boatload of sensitive bullshit!
Breakthroughs! over the river! flips and crucifixions! gone down the flood! Highs! Epiphanies! Despairs! Ten years’ animal screams and suicides! Minds! New loves! Mad generation! down on the rocks of Time!
Real holy laughter in the river! They saw it all! the wild eyes! the holy yells! They bade farewell! They jumped off the roof! to solitude! waving! carrying flowers! Down to the river! into the street!


Howl. Allen Ginsberg

Škeblí v Tennessee / audio /

Fotografie od Kindel Media na Pexels.com

…Vzniklo teď ve Studiu Midian , najednou, čekám na něco skoro rok , stane se to a najednou se objeví tohle:

………..

Clams in Tennessee.

Lubomír Tomik

clams in Tennessee
Tennessee in a clam
there was noise and bustle
they brought out the bodies on the pyre
dissolute
vain

reported within appropriate limits,
into the rocks
falling from the sun
and burning eyes with Your Beauty

Tennessee in clams,
lobed

...

Vítej, přišel jsi přesně.

Andele !

Fotografie: Archiv LT. / To zní zvláštně, nechci mít žádný archiv, najednou Tě mám …myslím, najednou – mám právě takový archiv z dob, kdy jsem mohl na výlety /

Tedy andělé, andele!

Peří.

Lubomír Tomik

andělé neútočí na nikoho
proto jim ona věří

,,Anděle ! Andélé !"- volají,
lechtají Tě peřím

předtím ale jedním dechem,
zmalují Tě dehtem

andělé neútočí na nikoho,
jiný oheň drží

a síra,
se na zápalku těší

.....................................................................
Feather.

Lubomír Tomik

angels do not attack anyone
that's why she trusts them

"Angel! Andélé!"- they call,
they tickle you with feathers

before but in one breath
they paint you with tar

angels don't attack anyone
another fire holds

and sulphur,
looking forward to the match
............................................................

Karta Tarotu Aleisteira Crowleyho s malbou Lady Friedy HarrisovÉ JE Princ pohárů.

We print dreams.

P

ri

nc

me

čů.

 Stav soustředěné, odhodlané a jedním směrem zaměřené mysli. / Z výkkkkkkkkkkkkladu karty. / Řekni , že ne.

Nebo mlč, dál.

Lyrics:
,,Good day,

good evening,
we print dreams

and we will print you...
her too

that's all we can do"Well, at least I'll take the backpack.

..................................................................................................

Autorkou loga Midian Poet je Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

Král Jihu.

Fotografie od lalesh aldarwish na Pexels.com

…….

Král Jihu.

Lubomír Tomik

/ odteď žádná velká písmena /

král jihu
ve spánku dlí

král jihu
ani první,

ani poslední,
v podzemí si život sní

doprovoď mne do plamenů,
na naše lože svatební

král jihu,
fénix

král jihu,
líbá tvou pihu a hoduje na Tvé
rozkoši

(/až teď)/

Tvé ,
hebké sousoší


...............................................................................

King of the South.

Lubomír Tomik

/ from now on no capital letters /

king of the south
 sleeps

king of the south
not even the first

not even the last
he dreams life underground

lead me into the flames
on our wedding bed,

king of the south
phoenix

king of the south
kisses your freckle and feasts on yours
pleasure

(/just right now)/

Yours,
soft sculpture
....................................

,,Amor v horní části karty nám připomíná, že existují dva druhy lásky: láska jako vášeň a láska jako soucit“

Vášeň.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

vŮNĚ PŘÍSTAVŮ.

Fotografie od Klaus na Pexels.com
Vůně přístavů.

Lubomír Tomik

nikdy se neopakuje,
jako vlnka v moři,
vlna v bouři
jako Ty
..................................................................

The smell of ports.never happens again
like a ripple in the sea
a wave in a storm
like You

Symbol Smrt / Znovuzrození je univerzálním principem odpoutání se a uvolnění z pout. Jenom cestou odpoutání jsme schopni vytvářet nové struktury.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Pošťák.

Dnes jsem postman , muž s Misí.

Musím doručit tento list.

A musím a chci a budu ho i číst.

Když si něco přejete, dejte si pozor.

Jednoho rána se vzbudíte a zjistíte, že se to vyplnilo….a ano, je to dnes a je to teď,

byť jsem jen jezdec Pony expresu na planinách Llana Estacada, který se zřítil do prachu, kůň zmizel…. vstávej,jdi dál.