Ztracené příběhy.

A jedné daleké, předaleké zemi žil …….- tak takhle ne, ani slavobrány, ani stadiony a tlampače.

……………………………………………………………………………….

Ztracené příběhy.

Lubomír Tomik

ty se ztratily,
je na nás napsat nové

ty zmizely,
nikdy se už nestanou

ty se rozpadnou na prach
v divočině

kosti v kostech příběhu

polej mne ztracenými příběhy,
zahrň mne jimi,
polej mne ztracenými příběhy a škrtni zápalkou

dvojsmyslné štěpení atomů 
exploze ,
vraky spermií
ztracené příběhy


.......................

Lost stories.

Lubomír Tomik

those are lost,
it's up to us to write a new one

those disappeared
they will never happen again

they will crumble to dust,
in the wild

bones within the bones of the story

shower me with lost stories,
include me in them,
shower me with lost stories and strike me with a match

two-way splitting of atoms,
explosion,
sperm wrecks,
lost stories

……..

Ukřižování ega. ,,The Hanged Man“

Summer

Fotografie od Vlada Karpovich na Pexels.com

…….

Léto

Lubomír Tomik


do středu vražedného léta,

najděte hladové samuraje
někoho s nevinným mozkem

reliéfní draky
někteří se prohání po obloze

jako by nebyli
ve středu vražedného léta

za okny den jako malovaný,
andělé v proutěných mužích


...................
Summerto the middle of the murderous summer,

find the hungry samurai
someone with an innocent brain

relief dragons
some race across the sky

as if they weren't
in the middle of the murderous summer

outside the windows the day as if painted,
angels in wicker men

...................................................................................................

What…

…napsáno čteno nahráno teď, nejsem pod kontrolou.

Co se...
...co se skrývá ve tvé tmě,
spí

když...
... když se zapálím, 
otevře oči

a...
... a jen se převalí,
zaplaší nechtěnou vzpomínku
..........

What...
...what lies in your darkness,
 sleeps

when...
... when im on fire,
 opens eyes

and...
... and just roll over,
scares off an unwanted memory

.......................................................................................

Ok, I’ll live with it.Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov o Tobě je -,,Osm Holí.“

Now sport !- ,, KEEP TOGETHER … project is done ! Almost unreal situation ! What will happen next ?!-„

nepenthes

nepenthes

lubomír tomik

květ růže se dotykem těla změnil,
získal vůni nepenthes

svázala nás do snu,
mysl těla všechno

nepenthes voněla lístky dopadajícími na podlahu,
stejně jako naše šaty

naše zámky jsou naše klíče
naše hrady jsou naše biče

nepenthes na tvé kůži
........

nepenthes


the rose blossom changed at the touch of the body,
acquired the scent of nepenthes

she bound us in a dream
mind body and everything

nepenthes scented the leaves falling to the floor,
just like our clothes

our locks are our keys
our castles are our whips

nepenthes on your skin

Mirroring

Mirroring.

Lubomír Tomik

is in the elegant vein
if i mirror you,
is the high time

it is within our power
if i mirror you

let's get lost on the way to Delphi
Medea cooks a ram

and we eat it
it eat we

the third of June, one thousand nine hundred and twenty-six,
almost raw
almost a hundred years ago

sleep and rest in peace, Allen

.....Zrcadlení.je v elegantních žilách
jestli tě zrcadlím,
nejvyšší čas

je v našich silách
jestli tě zrcadlím

ztraťme se po cestě do Delf
Médea vaří berana

a my ho jíme
jíme ho my

třetího června tisíc devět set dvacet šest
skoro syrového
skoro před sto lety

sni a odpočívej v pokoji,Allene

...................................................................................................


And then.

Fotografie od Egor Kamelev na Pexels.com
A tehdy.

Lubomír Tomik

a byl čas kdy v oněch zemích
se rozmnožili chameleoni

opuštěných džunglích plných ostrovech
kde se papoušci arové koupají v kávě

papoušek

zobáky zalité tmou

a v oněch zemích
chameleony osedlali lemuři

a vydali se na pochod,
listy naježené


...........................................................................................................
And thenand there was a time when in those countries
the chameleons multiplied

deserted jungles full of islands
where macaws bathe in coffee

parrot

beaks bathed in darkness

and in those countries
chameleons were saddled by lemurs

and they set out on the march,
leaves bristly

….

,,Luna.“

Kde zůstává prach ?

Fotografie od Sebastian Arie Voortman na Pexels.com

…….

Kde 

Lubomír Tomik

kde zůstává prach ?
řekni nahlas -Svět-
uvidíš

zvuk jde k zemi také
smíchá prach se slovem
písmena se zrnky

vítr,
rozfouká je a jde dál

kde zůstává prach
v drahách žil a šlach

..............
Where


where does the dust stay?
say it loud -World-
you will see

the sound goes to the ground as well
mixes dust with word
letters with grains

wind
 blows them away and moves on

where the dust remains
in the veins and tendons

…..

Vannila City

Vanilkové město.

Lubomír Tomik

obehnané černým krajkovím
ale ne smutečnímn

ve vanilkovém latté vykoupaná podprsenka
švy svázané touhou jehlou pouhou
ke kloboukům můchomůrek

vanilkové město je jen naše
je jen jedna patrona
jen jeden náboj v komoře
jen jeden výstřel
a
roztržené mraky
Vanilkového městA

..............

Vanilla City.surrounded by black lace
but not mournful

bra bathed in vanilla latte
seams tied with a longing needle of desire only
to toádstoól hats

vanilla town is just ours
there is only one patron
only one round in the chamber
just one shot
and
stretched clouds over
vanilla city

..................................................

Královna Pohárů

Bride of god.

Fotografie od Oleksandr Pidvalnyi na Pexels.com

…………………………………………………………………..

Nevěsta.

Lubomír Tomik

před tisíci lety v jiném světě jsi zakletá

nevěsta boha
se obklopila paprsky

prošla polibkem
prošla výbuchem

nevěsta boha 
se obklopila paprsky

prošla nocí prošla ránem

nevěsta boha
se obklopila paprsky

nevěsta boha smrti
se obklopila pamlsky těl

před tisíci lety v jiném světě, rozkvetla


Bride.

......

thousands of years ago in another world you were cursed

bride of god
 surrounded herself with rays

she passed the kiss
 went through a blast

bride of god
 surrounded herself with rays

passed the night passed the morning

bride of god
 surrounded herself with rays

bride of the god of death
 surrounded herself with treats of bodies

thousands of years ago in another world, you blossomed

..........................................................................................

Stále rozkvétáš v mých slovech a vím, že ano, i v realitě, Tvůj úsměv je úžasný nádherný masožravý nakažlivý návykový upřímný a tak to má být, tak to musí být.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vlak Synchronicity se rozjíždí.

Věštecká miska z Eritreje .

Original from Pompeii
...............
I came closer to the unknown
and the funny thing is
that sometimes

Věstecká miska z Eritreje, ilustrace v knize přinesené ze setkání Klubu knižních závisláků. Slovo i obraz jsou viry.
Music credit to MATRIXXX ,,Space atmosphere" Neznámo.Načteno, přidáno k zvuku a jak to zapadlo ? Jen tak, dvě věci vedle sebe, na vteřinu.
Řeknu : Neznámu- a vše exploduje.
Věstecká miska z Eritreje.Aha.
Trumfová Dvanáctka, Ukřižování Ega.Crowleyho Tarot.

Atlas Poet Video

Atlas
Lubomír Tomik

Atlas je mé jméno,
jen se tyčím

má hruď je ze zlata
v čelo démanty vsazeny

jsem nekonečný,potomek kata
sahám do nebe rameny

jen mé nohy hliněné,
slabá místa

jen mé srdce prázdné,
místa prázdná a čistá

to co se zdá
nemusí být sen

zvláštní život,
k němuž jsem odsouzen
....

Atlas is my name
I'm just standing up

my chest is made of gold
diamonds set in forehead

I am infinite, the executioner's offspring
I reach to the sky with my shoulders

only my feet of clay
weak spots

just my heart empty
places empty and clean

what it seems
doesn't have to be a dream

strange life
to which I am condemned
.......

Trumfová Karta.
Ona.

Genuine

Fotografie od Ivan Samkov na Pexels.com
Ryzí 
Lubomír Tomik

ve tvých očích teče řeka
kde její tok mizí

kde vprostřed duše
řeka vtéká

květina rozkvetla 
ryzí

......


Genuine

a river flows in your eyes
where its flow disappears

where in the middle of the soul
the river flows

the flower bloomed
genuine

........................................

Natural programming.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

…………………………………………………………………….

Přirozené programování.

Lubomír Tomik


hluk motoru se zařízl do uší,

akce

romantika

byla nádherná ale

slunce explodovalo !


útržky konfet se snášely do vzrušených brainstormingů,
výrobci opalovacích krémů

 přirozeně naprogramovali
krémy na tmu,

přirozeně naprogramovaly
krémy na tmu,
reklamní bestie připraveni na všechno.


...............................................................
Natural programming.the noise of the engine cut into the ears,

action

romance

she was beautiful but

the sun exploded!


Scraps of confetti drifted into excited brainstorms,
sunscreen manufacturers

 naturally programmed
dark creams,

naturally programmed
dark creams,
advertising beasts ready for anything.
..........


Podivuhodné vrcholky kostí.

Podivuhodné vrcholky kostí. lyrics

Amazing bone peaks.

Lubomír Tomik

Beyond the desolate plain of waves.

———————————————————————————————————————————————

…. Zvuk je takový schválně,posunutý,vlny ho odnesly o kus dál.

Trumfová 14.

A.N.O.

Jsi se mnou pořád.

A k snídani podáváme –

Fotografie od Acharaporn Kamornboonyarush na Pexels.com
Podáváme

Lubomír Tomik

,,Dnes podáváme egyptské rány !

je libo kobylky pomazané tmou ?
nebo dobře propečené krvavé vředy ?
flambované žáby ?
štěnice na másle pokryté krupobitím,
nebo jedno pobití, jste-li prvorozený ?"

-Kávu.-

-Náš zákazník náš plán!- 
uklonil se servilně robotický číšník, 
protočil si knír a zmizel.

-Už by tyhle zastaralé modely měli vyměnit.-pomyslel si Mojžíš

Vítej v budoucnosti !
................................................................................
We serve in english too 🙂,,Today we serve Egyptian wounds!

do you like locusts anointed with darkness?
or well-baked bloody ulcers?
flambéed frogs?
butter bugs covered in hail,
or one slaughter, if you are the firstborn?"

-Coffee.-

-Our customer our plan!-
the robotic waiter bowed servilely,
 twirled his mustache and disappeared.

- They should replace these outdated models. - thought Moses

Welcome to the future!Fotografie od Thirdman na Pexels.com

Pes jí psa.

Cvičení střihu,seržant Rico .

Z výkladu karty-


Rytíř mečů MISTROVSTVÍ ZAPÁLENÉHO MYŠLENÍ A ODHODLÁNÍ
 
Je to stav soustředěné, odhodlané a jedním směrem zaměřené mysli.
 Tři vlaštovky znázorňují soulad, ve kterém jsou mysl, srdce a činy.

Připomínají tak, že aby bylo možné dosáhnout vytčeného cíle, musí se projevit odhodlání, vůle a nasazení na všech třech úrovních. 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1026-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-me

Výsledek činnosti mozku.

:
:
:
:

…—…

The result of brain activity.

Lubomír Tomik

irreversible arrest of all body functions,
still life with cypress trees

co
nscious
ness

orchestra,
conductor
She

and
with a knowing smile we ended up together in an unopened cafe

coffee
it was as black as the night around

what's up
that it was a clear day

and the sun was just a fashion accessory

..................................................................................................................................................................................

Výsledek činnosti mozku.nevratná zástava všech funkcí organismu,
zátiší s cypřišovníky

vě
do
mí

orchestru
dirigent
Ona

a
s vědoucím pousmáním jsme spolu skončili v neotevřené kavárně

káva
byla černá jako noc kolem
co na tom,
že byl jasný den

a slunce bylo módní doplněk jen
...
and the sun was just a fashion accessory

..........................................................................................................................................................................................
Hudba v pozadí - instrumentální verze Ministry - Jesus Built My Hotrod , nejsem majitelem autorských práv k hudbě, jen nejasná kulisa neotevřené kavárny, módní doplněk jen.

SIMPLE ,,KEEP TOGETHER“ VIDEO SINGLE

DagmarLenkaLisaLubošMilanNatalieThomas 
are KEEP TOGETHER

liberland.org Thomas Poehlman
pensieriparoleepoesie.wordpress.com Natalia Castelluccio
milanknizak.cz prof. Milan Knížák
lenkakarhanova.cz Mgr. Lenka Karhanová
notanothernicegirl.wordpress.com Lisa Marshall
@dadaorlik Dagmar Orlíková
Luboš

Poslední mix chystaného alba proběhne ve Studiu Shaark
shaark.cz
pod dohledem zvukového inženýra Pavla Hlavici,toto je v podstatě singl, prvních pět věcí jak jdou za sebou.

Zvláštní věci, které se staly během vzniku KEEP TOGETHER pokračují,v okamžiku kdy bylo video dokončeno, najednou zpráva v telefonu a TAKOVÁ SYNCHRONICITA, že kdyby ji chtěl někdo vymyslet, nevymyslí….a poslední právě teď.

Trumfová karta na publikaci je- přísahám,realita v níž žiji –

Kruh pilin.

Fotografie od David McElwee na Pexels.com
/ For Pierre /
......
Varieté.

Lubomír Tomik

i když dávno cirkus odjel
           varieté nebe

           varieté pekla
křišťál vzpomínek zůstal

varieté zapomnění

varieté plné podšálků
v těchto dnech

i podšálky se kutálejí dál,
vysypaným kruhem pilin

dokud se nezlomí,
a ony se nezlomí
nikdy

dokud bude Slunce kroužit
----------------

Variety show.even though the circus left long ago
    variety sky

    variety of hell
the crystal remained

variety of oblivion

variety full of saucers
in these days

even the saucers keep rolling,
by the dumped circle of sawdust

until it breaks
and they will not break
never

as long as the sun goes round
..........

21.00 -Meeting with Mr.Crowley !

From what ?

Lubomír Tomik

what is a needle made of
from a flooded river
words in flow
it destroys
but
is

a road to fantasy

…..

and …a karta Tarotu Alexandra Crowleyho na publikaci nečekaného příspěvku….vzniklo to najednou a z ničeho-lusknutí prsty, jen dnes velká dávka inspirace…

během poslechu budu míchat balíček a na konci otočím kartu a ta je :

Zvuk v pozadí je skutečný hlas Velké Šelmy, záznam z https://www.youtube.com/watch?v=uG50cu8I1Mk

nejsem majitelem autorských práv,YouTube najednou jsem četl před chvílí napsané,každý okamžik je dobrodružství,nemám nic pod kontrolou, jsem Frigo na mršině. Frigo na mašině.

Vpravil jsem do Tebe jehlou slova, obíhají v krevním řečišti a kolem plave Raquel Welchová.