Dusk.


Fotografie od Alesia Kozik na Pexels.com

36363636363636363636363636363636363636

Soumrak.

Lubomír Tomik

uprostřed rozvalin
a skrytých sněhových projektilů
přilétajících z nebe za úsvitu-

posedlí tichem 
a nářkem Noci-

jen bezcílné putování za krásou,

za Tebou


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Dusk.

Lubomír Tomik

in the middle of ruins
    hidden snow projectiles
arriving from the sky at dawn

obsessed with silence
to cry at the Night-

just aimless wandering for beauty,

to You

Gift with a meaning : Own bamboo.

Crowley - ctyrka mecu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1019-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi36

A karta na publikaci je ,, Příměří“ , karta Crowleyho Tarotu, plním slib tímto článkem.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

,,Dárek s Významem“ pro Tebe…protože najednou …je možné VŠECHNO.
Dárek s významem 
:  Vlastní bambus.


Lubomír Tomik

vybral jsem si dárek s významem, vlastní bambus a až zakoření a povyroste trochu více,

 chci z něj zbudovat:

               obrovskou tyč s níž se odrazím, 
až Tobě do náruče,

lešení pro stavbu Babylónské Věže a z nebe budou padat slovníky

bambusová párátka ručně nabroušená, tajuplné louče v mlhách
a zastřené hlasy,

pochod nocí na
tajená místa,
uprostřed lesí,
uprostřed srdců.RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRA gifts with meaning
 : own bamboo.


Lubomír Tomik

I chose a gifts with meaning, own bamboo and up to root and grow a little more,

 I want to build from it:

            a huge rod with which I bounce,
into your arms,

scaffolding for the construction of the Tower of Babel and dictionaries will fall from the sky

bamboo toothpicks hand sharpened, mysterious beams in the mist
and veiled voices,

march of nights on
secret places
in the middle of the woods,
in the middle of hearts.
Fotografie od Suat iNAN na Pexels.com

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRYOURRRRR

Poet Video : ,,Jeď zlehka „

Take it easy, girl. 

 This is how imagines the first settlers,
 a mixture of troubadours and fools,
 right hand carelessly caught with the thumb

 face with meteor scars
 burning like him

 ride lightly, girl
 ride lightly

 the path is littered with the remains of the eyes

 ride lightly girl
 ride lightly

 the road turns to Night

 This is how you imagine your first lovers,
 a mixture of shapes and superciliary arches,
 right hand carelessly hairy over the thumb,
 face full of smiles of saber-toothed tigers,

 nothing has changed
 nothing has changed
 nothing has changed

 ride lightly, girl
 ride lightly

 as long as it goes
 it won't be like that forever.

Crowley - osmicka mecu
,,Vměšování “ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

,,….nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat.“

Proč ne ?

Velekněžka.

Jak jinak, události se valí jako lavina z hor, během chvíle karta Crowleyho Tarotu na dnešní 666. den :

,,Velekněžka “ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

Crowley - 2 - veleknezka
,, Intuice je jako ,,velké tiché jezero“

a téměř okamžitě přišly fotografie od D.O. z Prahy, kde je na služební cestě…a večer chodila prázdným městem :

,,Ve velkém moři Bina, za Noci času“… Babalon, pro Tebe.

Fotografie od Anna Nekrashevich na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik


the blade of Alenka's shoes,

early cold,
early hunger,
early eye dance,
              fingering

we can see every thing,
CAN WE SEE HER?

Woman,
dressed in scarlet.

You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik

břit Alenčiny boty,

brzký chlad,
brzký hlad,
brzký tanec očí,
             prstoklad

každou věc můžeme vidět,
VIDÍME ji ?

Žena,
do šarlatu oděna.

Ty.
Fotografie od Engin Akyurt na Pexels.com

Karta na publikaci , karta Crowleyho Tarotu: https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1036-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-pohar

Crowley - sedmicka poharu

Nejsou jen dobré karty, někdy jsou i ty nejhorší, dobré vědět, můžu s tím bojovat.

Night ghosts.

Fotografie od Daisy Anderson na Pexels.com
Noční duchové.

Lubomír Tomik

překvapení úvodem,
nejsou žádní noční duchové,

v téhle jeskyni jsi svědkem iniciačního představení

divadla o dvou hercích zaklesnutých do sebe,

nová světla, nové stíny,

duchové, bohové, postavy z příběhů,
žijeme obklopeni stárnoucími obrazy, sny druhých,
copak to nevidíš ?

Chtěl bych se dívat jak se mi měníš před očima a říct...,,Já Tě znám ."

Neznám.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Night ghosts.

Lubomír Tomik

surprise introduction,
there are no night ghosts,

in this cave you are witnessing an initiation performance

theaters of two actors stuck together,

new lights, new shadows,

ghosts, gods, characters from stories,
we live surrounded by aging images, dreams of others,
can't You see that?

I would like to watch You change before my eyes and say ... "I know you."

I don't know.
Fotografie od cottonbro na Pexels.com

Viking Woman

Viking women. 

Lubomír Tomik

Viking housewives attacked dishwashers and kettles and induction ovens

cut high voltage cables,
they were strained by the rebellion against technology,

instead of the sails of dragon ships, they hung up their underwear,
fired into space,
black on black silhouette of the night,

all the colors you want,
all the colors you want
all the colors you want,


pieces of cloth took my peace forever,

they took away all my Arctic pole forever,

I have an asteroid in my head
who is heading for you
to black,
to black,
to black,

and viking women stamped,
the asteroid landed,
the nations have evaporated in a flash of brightness,
who honored Your beauty.
Fotografie od eberhard grossgasteiger na Pexels.com
Vikingské ženy. 

Lubomír Tomik

vikingské ženy v domácnosti vzaly útokem myčky a varné konvice a indukční trouby

přesekaly kabely vysokého napětí,
samy byly napnuté jak dopadne vzpoura proti technice,

místo plachet dračích lodí vyvěsily spodní prádlo,
vystřelené do prostoru,
černé na černé siluetě noci,

všechny barvy jaké budeš chtít,
všechny barvy jaké budeš chtít
všechny barvy jaké budeš chtít,


kus látky mi navždy vzaly klid,

mi navždy vzaly všechny póly Arktid,

v hlavě mám asteroid,
který míří k Tobě,
k černé,
k černé,
k černé,

a vikingské ženy si duply,
asteroid dopadl,
národy se vypařili v záblesku jasu,
který uctil Tvou krásu.

Galaxie slov o růžích.

Myslím, že Poezie by měla být Krásná, jako Ty, měla by vyprávět krátký příběh, pocit, drobnou perokresbu okamžiku, ano, promyšlená důkladná precizní malba olejem na dřevo oslní, ale též črty tuší na bílý papír, protože je v nich zachycený okamžik, zalitý do jantaru a vyplavený na pláž kontinentu Tvého srdce a tam jsem ho zvedl a věnuji Ti jej :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Galaxie slov o růžích.

Lubomír Tomik

všechna teď
jsou už vlastně včerejší

všechna slova
v okamžiku myšlenky

okvětní plátky rudých růží snášejí se Ti k nohám,

nejskvělejší eskadry Hindenburgů,
planoucí za noci.
Galaxy of words about roses.

Lubomír Tomik

all now
they're actually yesterday

all words
at the moment of thought


petals of red roses fall to your feet,

the greatest squadrons of Hindeburg,
flaming at night.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hraniční čára. Border line.

Fotografie od Tom Fisk na Pexels.com
Border line.
/ for You /

Lubomír Tomik

we live the story
we live the story
we live the story

one day we won't be here
dust sits,
dust sits,
to all the stories

it will be a hoarfrost
cold,
by wind,
rain,
With your breath

live life alive
we are next to each other in the lower deck of the galley,
forging,
long distances,
chapped lips taste of the seas,

chapped lips dry,

the world is a different frontier line,
unmarked in forests,

let's emigrate to the land of We,

there are no patrols at the borders,
they are only in us
let's hold our hands around their necks,

when they are unconscious
we go to Night,
to the land of We,

the world is a different frontier line,
unmarked in forests.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hraniční čára.
/ pro Tebe /

Lubomír Tomik

žijeme příběh
žijeme příběh
žijeme příběh

jednou tady nebudeme ,
prach sedne,
prach sedne,
na všechny příběhy,

bude to jinovatkou,
chladem,
větrem ,
deštěm,
Tvým dechem,

žij život živě,
jsme vedle sebe v podpalubí galér,
zakovaní,
cesty do dálek,
rozpraskané rty chuť moří,

rozpraskané rty vyschlé,

svět je je jiná hraniční čára,
v lesích neoznačená,

emigrujme do země My,

na hranicích nejsou patroly,
jsou jen v nás,
přidržme jim ruce kolem krku,

až budou v bezvědomí,
vyražme do Noci,
do země My,

svět je je jiná hraniční čára,
v lesích neoznačená.The night without You has no end.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Noc bez Tebe nemá konce.

Lubomír Tomik

na břehu Ókeanu,
Athéna zadržovala tmu,

zapřela nohy do příboje,
rukama tlačila proti valícímu se kvádru času,


sunul se na Západ,
do pustiny

na březích Ókeanu,
 jsem Ti stavěl hrad z písku,
  moře byly hodiny minuty dny měsíce,

někdo jim zapomněl říct,
že mi Tě uloupili,
že mi Tě ukradli ,


někdo mi zapomněl říct,
že Ty musíš přece taky chtít,
jinak Athénu zavalí Noc, které nemá konce,
stále,
stále.
Fotografie od Hert Niks na Pexels.com
The night without You has no end.

Lubomír Tomik

on the shores of the Okean,
Athena held back the darkness,

 put Her feet in the surf,
 hands pushed against the rolling block of time,


moved to the West,
to the wilderness

I built a sand castle for You,
 on the banks of the Okean,
the sea were hours minutes days months

someone forgot to tell them
that they robbed You of me
that You were stolen from me


someone forgot to tell me
that You must want too
otherwise Athena will be overwhelmed by a night without end,
still,
still.
Fotografie od Erik Mclean na Pexels.com