Kroky.

Fotografie od Elias de Carvalho na Pexels.com

uprostřed rozvalin dnů
v jejích krocích bylo vše co hledáš

schody se jí klaněly když si vyšla ven

věděla co chce a co si může dovolit

každý den stoupala do schodů a scházela 
z nich dolů

a v jeho krocích a jejích dlaních

byla noc,
v níž se stalo všechno.................................................................................................
amid the ruins of days
in her steps was everything you are looking for

the stairs bowed to her as she stepped outside

she knew what she wanted and what she could afford

every day she went up and down the stairs
down from them

and in his steps and her palms

it was a night,
in which everything happened
.................................................................................................................

Představ si.

Špionážní družice.

Lubomír Tomik

Sítě
sítě
sítě
přehodí Tě

nitě
hedvábné,

nocí nošené.


....

Spy satellite.

Lubomír Tomik

Networks
networks
networks
they will throw over you

threads
silky

worn at night.

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Postavy.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Postavy.

Lubomír Tomik

nemáme konec,
jen tajuplná hra bez ztichlých hráčů

tápou a motají se skrze další noc
bez ozvěny naplňijící sílu okamžiku

pulsující,
v tiché agónii

skrytí v závojích snů,
deroucí se na povrch v eonech dnů

už je brzy, 
když se vrátíme k Tobě domů
.....
Characters.

Lubomír Tomik

we have no end
just a mystery game without silent players

they fumble and toss through another night
without an echo filling the power of the moment

pulsating
in silent agony

hiding in the veils of dreams
surfacing over eons of days

it's early
when we return home to You
......

Deliriózně barokní.

Deliriózně barokní.

Lubomír Tomik

má fantazie je prérijní ústřice,
nic mne nemůže zlomit,

má fantazie je oheň planoucí na horách,
protože zlomený už jsem byl

má fantazie jsi Ty,
bikiny pocitů napnuté k prasknutí

má fantazie je hrdlo času,
krůpěj Noci,
která cinkla o stěnu skleněného srdce


............................................................
Deliriously baroque.

Lubomír Tomik

my fantasy is a prairie oyster
nothing can break me

my imagination is a fire burning on the mountains
because I was already broken

my fantasy is You
a bikini of feelings stretched to bursting

my imagination is the throat of time
sprinkle of Night,
which clinked against the wall of the glass heart
.......

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

brzy

představ si, jen zavři oči

Napsáno čteno a nahráno TEĎ, najednou. V pozadí hraje část skladby Solstafir ,,Her fall from grace“

Ve Studiu Midian.

Soon.

you will soon wake up to the Night.
we're about to dive into acid

soon will start the end of the tape
soon you hope in the circle

if we care,
our thumbs
they nibble on flocks of latimeria

blue lightning bolts
under water
Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

K večeru….

Fotografie od Vitaliy Izonin na Pexels.com
K večeru nás...

Lubomír Tomik

K večeru nás zastřelili.

včerejšek byl jako kulka
tlačící se na kůži
nad kořenem nosu
zavrtávající se projektil voní 

nenechali jsme si dát pásku přes oči
abychom mohli v poslední chvíli pohnout hlavou a uvidět fantastické zítřky,

nic není tak jak má být,
svůj život řídíme sami a dokud nebudu s Tebou nic není tak jak má být

můžeme se znovu narodit 
jako lvi
jako krokodýli,
možná

k večeru života stejně kat mávne rukou
TEĎ
k večeru .....ale teď je stále ráno,
nejsou žádní kati, žádné projektily, žádné cukání prstů na spoušti

jsme živí teď a každou vteřinu kterou ztratíme,
když nejsme spolu,
jen leštíme polobotky ,
žehlíme obleky,
někomu jinému

třeba zrovna katovi,
ani si toho nevšimneš

-K líci zbraň ! -
Prásk.

Těsně vedle.

........................................................................................................................................
Towards evening ...

Lubomír Tomik

Towards evening they shot us.

yesterday was like a bullet
pressing against the skin
above the bridge of the nose
the penetrating projectile smells

we didn't get blindfolded
so that we can move our heads at the last moment and see fantastic tomorrows,

nothing is as it should be
we run our lives alone and until I'm with you nothing is as it should be

we can be born again
like lions
like crocodiles
maybe

towards the evening of life, the executioner waves his hand anyway
NOW
towards evening.....but now it's still morning
there are no executioners, no projectiles, no trigger finger twitching

we're alive now and every second we waste
when we're not together
we're just polishing shoes,
we iron suits
for someone else

for example to the executioner,
you won't even notice it

- To the cheek a gun! -
A bang.

Near miss.
................................................

Někdy stačí jen slova….

…právě teď.

……
Kdyby.

Lubomír Tomik

kdyby neexistovala Noc,
stvořila by ji,
aby v ní řekla :
,,Černá."

,,Jen černá." 


slova jako
řezy nádhernou 
žiletkou

........................................................................
If.

Lubomír Tomik

if there was no Night
would you create her
so that you can say in it:
"Black."

"Just black."
words as
 cut by
beautiful razor blade

…..Když pro Tebe musím něco napsat a nahrát tak musím TEĎ, v pozadí hraje Vektor, album Black Future…song Oblivion.Nejsem majitelem autorských práv.

Karta Crowleyho Tarotu je….. ,,Zkáza.“ Ta už tady dlouho nebyla. Deset mečů, pojďme na ni a zadupeme ji do země.

,, Spojovací uzly.“…

… rozepsáno.

Křeč ve zraněné noze znamená pro dnešek konec spánku,najednou…. ,, Spojovací uzly.“ 

Jen název, dvojice…slov. Na konci bude Poet Video, se spojovacími uzly,ať už to znamená cokoli.

Najednou byla slova ve tmě a když přišla, z nějakého důvodu. Postavme na tomto základu dnešní den ,je 4.15 ráno,za okny ještě noc, voní létem.

Karmínové ticho noci.

Karmínové ticho noci.

Lubomír Tomik

 dříve než spadne listí ze stromů,
princip spojených nádob nás svede
dohromady

Bélo Lugosi,
Ona je karmínové ticho noci,

obal není vším,
není

věk opadá jako listy ze stromů,
princip spojených nádob,
jednou to zjistíš sama

v karmínovém tichu noci
pokud chceš, 
jsi na tahu
...............................................................................................
Crimson silence of the night.

Lubomír Tomik

 before the leaves fall from the trees
the principle of connected vessels will lead us astray
together

Bela Lugosi
She is the crimson silence of the night

packaging is not everything,
it isn't

age falls like leaves from trees
principle of connected vessels,
one day you will find out for yourself

in the crimson silence of the night
if you want,
you're on the move
nothing more


................................................
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Za noci času.

Fotografie od Marta Romashina na Pexels.com

……………………………………………….

Za noci času.

Lubomír Tomik

za noci času syn Jitřenky vařil kávu,
drcená mezi kameny ucpávala zubní mezery,

mlýnky ještě neexistovaly,
nad hlavou se kosmické stanice neproháněli

za noci času půvabná kosmonautka
 přitiskla rty na pancéřové sklo průhledu a poslala vesmírný vzdušný polibek dolů na Zemi

shořel v atmosféře,
malý nádherný zbývající kousek polibku mi prorazil lebku ,
zasyčel ,
 proletěl páteří a 
uvedl 
krev 
do 
varu

za noci času syn Jitřenky vařil Kávu,
Lilith sehnala v Ráji mlýnek,

už byla
  mletá  
mletá
  mletá

,,Panebože to je ale rozdíl!-, pomyslel si syn Jitřenky a celý se tou kávou polil,

scházíš mi, víš ?

za noci dne v této hodině minutě vteřině,
není žádný čas,
byly jsou a budou chvíle kdy Tě uvidím,
to JE čas !

......................................................................................

In the night of time.

Lubomír Tomik

in the night of time the son of Morning Star made coffee,
crushed between the stones it clogged the gaps in the teeth,

grinders didn't exist yet,
space stations were not racing overhead

in the night of time, a graceful cosmonaut
 she pressed her lips to the armored glass of the vista and sent a cosmic air kiss down to Earth

burned up in the atmosphere
the little beautiful remaining piece of the kiss pierced my skull,
  hissed
 flew
 through
 the spine
 and
stated
blood
to
boil

in the night of time the son of Morning Star brewed coffee,
Lilith found a mill in Paradise,

she already was
   grinds
grinds
  grinds

-oh my god, that was a difference, thought the son of Morning Star, 
and poured cofee all over his fancy dress,

I miss You, you know?

in the night of the day at this hour minute second,
there is no time
there were and will be times when I see you
it's time!
...............
Karta Crowleyho Tarotu na slova, při jejichž psaní jsem málem omdlel, nebezpečná kombinace chůze, horka, úřadů a Galerie Jožky Úprky, někdy jsi jediná záchrana...karta je... 

A protože je to ,,Mág." nekončíme, příspěvek pokračuje -
……
za noci času
za času dne
za dne,
teď
teď
teď

mletá káva chutnala po všem co nás ještě čeká

 jsme použitelní kdykoli


...........................................................................................
in the night time
during the day
during the day
now
now
now

the ground coffee tasted like everything that still awaits us

 we are available at any time
................................................................
Nebýt Tebe a Crowleyho Tarotu, nedopadlo by to.

Nejhorší je ta bezmoc, vstanu a chci lámat skály, udělám krok a padám do propasti.

Noc zurčí.

Tato karta je zasvěcena Býku, a ten je znamením, které je povoláno k tomu, aby spojovalo vnitřní struktury s vnějšími. Z výkladu Karty Crowleyho Tarotu,,Velekněz.“

Autorka fotografie D.O. , Slovensko za noci.

…………………………………………………

Noc zurčí.

Lubomír Tomik

noc zurčí ranním chladem,
už teď ztratila punc kouzla

plakáty a výstavní kusy,
všechna odmítaná pozvání všude

noc zurčí úkolem,
zpoza křesel a sukní pohledem

každé ráno vyplujeme z přístavu
a doufáme ,že žádná Mína loď nevybije do posledního člena posádky

nepřiváže kapitána ke kormidelnímu kolu,
v klec zlatou

píchla do minulosti vidličkou,
lahodné sousto vzpomínek,

už jen vzpomínek,
když noc zurčí


...........................................................................................
The night roars.

Lubomír Tomik

the night roars with the morning chill,
had already lost her touch of charm

posters and exhibition pieces,
all declined invitations everywhere

the night roars with task
from behind the chairs and skirts with a look

we sail from the port every morning
and we hope that Mina's dont destroyed crew of the ship until the last one

does not tie the captain to the steering wheel,
in a golden cage

jabbed into the past with a fork,
a delicious bite of memories

just a memory
when the night roars
....................................................................
,,Velekněz." je karta Crowleyho Tarotu na publikaci smutných slov, všichni měli kdysi rádi noc, teď, po tom všem vidím, že to byla jen revoluce, která pozřela své děti.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Ty jsi Lvice / předchozí příspěvek, jsi na začátku všeho/ , ve znamení Býka narozen já.

Tedy dnešek je náš.

Defense of Poetry !

Fotografie od Vansh Sharma na Pexels.com

Hudba v pozadí Cradle Of Filth – She mourns a lengthening shadow (instrumental) , nejsem majitelem autorských práv, balíček karet Crowleyho Tarotu tomu chtěl. Vytvořeno, čteno, nahráno, sestříháno ve Studiu Midian. Pro Tebe.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Defense of Poetry.

Lubomír Tomik

every time the thunder strikes,
every time the sun comes up,
the animal within us grows

we are Vesuvius before the eruption,
every time night falls,
we just take a breath

the form is the shape of Your body,
I live in timelessness when I'm not with You

wake me up with a kiss on the eyelid,
lips burn through the skin

defense of Poetry against everything,
press me into the clay

to the place beyond the sun,
in Continent unexplored

You sentenced me to life...
and...
HOW INCREDIBLE IS EVERY DAY
LIVE THE STORY!

LIVE.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
A poslední ze tří karet Crowleyho Tarotu, které vedly k publikaci těchto slov pro Tebe je...
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Gothic.

Fotografie od Hunter Harmon na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kutálí se.

Lubomír Tomik

kutálí se trny,
kutálí se háji olivovníků

kutálí se nocí pastýřů,
kutálí se tmou,
elegantní

vyrvanou z času,
gotickou

mám před Tebou jedenáct let náskok
a trvalo mi tři roky porozumět

přesvědč noc aby vycházela ráno,
soumrak aby přišel za svítání

Slunce má hřejivé paprsky, může i spalovat,
vypalovat rány,
kde nejsou,
čas je další noc
další den,
i když dávno nebudem.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

She's rolling.

Lubomír Tomik

the thorns roll
  through olive groves

 rolls with the night of the shepherds,
rolls through the night
elegant
gothic
torn from time

I've been ahead of you for eleven years
and it took me three years to understand

persuade the night to come out in the morning,
dusk to come at dawn

The sun has warm rays, it can burn,
burn wounds
where they are not
time is another night,
next day,
even if we be there,
 won't for a long time
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mág.Mág.Mág.Mág.Mág.Mág.
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Starry Ocean.

Starry ocean.

Lubomír Tomik

We threw ourselves into a hydrogen jukebox of
our dreams.

And the songs that will start playing in a while,

they will be incredible
will be unique.

Ours!

They drive out emptiness!

xxxxxx

Hvězdný oceán.

Lubomír Tomik

Naházeli jsme do vodíkové hrací skříně
naše sny.

A songy které začnou za chvíli hrát,

budou neuvěřitelné,
budou jedinečné.

Naše!

Zaženou prázdnotu!

xxxx

Trumfová karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov po noci skoro beze spánku v nemocnici je…jak jinak .

,,Mág.“

Promethea is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.

Poet Video pro Tebe ,,Arzenály noci !“

Studio Midian. Mé oči, freska z Paláce Dáreia I. v Súsách.
Melodie L.T. , basová kytara.
Lyrics:

The arsenals of the night.

Lubomír Tomik

You're every cracked vein in my eyes
You're a boiler of blood blazing
You are dawn
You are a day
You are an arsenal of the night
You're a bullet folding from shadows extending with amazing accuracy
I became the target without wanting

Vein river stems in the mountains
tensioning
tensioning
tensioning

to rupture.

....Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je znovu ,,liveD" a vůbec to není podivné....jak řekl Alan Moore, 'The one place gods inarguably exist is in the human mind' Ďáblové také.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

The land of subtlety.

Fotografie od Matheus Bertelli na Pexels.com

XXXXXXXXX

Krajina jemnosti.

Lubomír Tomik

jen 
takhle
:

jemně
     divoce
mazlivě
      krotce
drsně
      zlehka
hedvábně
       jako déšť
tiše nekonečně 
roztomile

se dotknout,

nechat svět zmizet,
v krajině jemnosti

jezdci na vyslovených zaklínadlech,
kde snad měsíc mizí ve vlnách
kde se vynoříme a jdeme

do skřípání rotorů helikoptér noci 
bez Tebe

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

The land of subtlety.

Lubomír Tomik

just like this:
softly
     wildly
cuddly
     tame
harshly
    gently
silky
     like rain
quietly infinitely cute

to touch
make the world disappear
in the land of subtlety

riders on pronounced spells,
where perhaps the moon disappears in waves
where we emerge and go

to the creaking of helicopter rotors at night,
without You 
XXXXXXXXXXXXXX

Ke katedrále. Audio for brave.

Fotografie od Francesco Ungaro na Pexels.com

Doporučený, nerušený poslech- , dívat se na fotografii, spustit audio z TEĎ s Tebou ve Studiu Midian

a zavřít oči.

Vyčkat až zvony přestanou znít.

Odvážíš se ?

To the cathedral .Church Bells: Czechoslovakia – Brno Cathedral bells ringing. (Bells c. 17th century.)

XXXXXXXXX

Ke katedrále.

Lubomír Tomik

koušeme
koušeme spolu
koušeme do mrtvoly města smutku
koušeme do ztvrdlé koblihy
každý z jedné strany

tato klec je pro mne ničím,
grandiózní přemety na hrazdě smrti

víření virblu bez záchranné sítě,
tajemná
      polévka míchaná nezmapovaným územím pouličních lamp,

v mlze kličkuješ,
objevíš se znenadání,
vpal do mne celé zásobníky pohledů Tvých očí,

chci sejít schody,
chci zdolat velehory,
přistát na Marsu,
vkráčet do Noci v Katedrálách

včera někdo navrtal břízu ,
plakala do láhve a pak jsme pili její slzy,
chutnaly sladce,

jako prameny 
    pod katedrálami!


XXXXXXXXXXXXXXX

To the cathedral.

Lubomír Tomik

we bite
we bite together
we bite into the corpse of the city of sorrow
we bite into a withered donut
                   each on one side

this cage is nothing to me
grandiose somersaults on the trapeze of death

vortex swirl without safety net,
secret
       soup mixed with uncharted territory of street lamps,
you zigzag in the fog,
 appear suddenly

shot to me all magazines of Your eyes

I want to go down the stairs,
I want to conquer the mountains,
land on Mars,
stepping into the Night in the Cathedrals

someone drilled a birch yesterday,
she cried into the bottle and then we drank her tears,
they tasted sweet,

like springs under cathedrals! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vyloženě kouzlo pro Tebe, včera jsem opravdu pil z břízy, skoro litr mízy,
chutnala sladce a . Jako Ty.

Karta na publikaci nečekaných slov o katedrálách a břízách je.... karta Crowleyho Tarotu-
,,Mág."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Sobotní čtení ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“ kapitola padesátá první.

Chapter fifty ONE.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com
And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik


Chapter Fifty-One.

- Devil, he said.

The captain frowned at the long tables. There was everything: whiskey, rum, alcohol, disgusting Japanese sake and also white vodka from Smirnov's plant.
At that moment, the bells rang. It was a kneeling, but Carmen Rosa winced in fright because she didn't realize how time was flying, nor did she notice that dusk was coming.
A silhouette of Don Carmelite appeared in the open door that connected the shop to the hallway.
-Andel of the Lord preached Mary, 'she said.
And Carmen Rosa answered, just like every night- And she started from the Holy Spirit.-
-Let's have a drink- she suggested then.- I want to drown this mood.-

Half an hour later, in the shady corner of the small bar, she raised her glass with renewed courage.
-For the two of us. As long as we want each other, everything is fine. What they can do to us. It's not just Algeria. It's still about gaining time. At worst, we'll go together wherever you want. After the lesson I got here, I'm not afraid of anything anymore. I just need to know you want me.-
She held a boiled artichoke in her hand, half peeled. I no longer had ears for her eternal longing. She spoke somewhat pathetically and with hand gestures, usual for a pretty woman. The door was ajar, and yet, in a matter of suffocation, she cried out one last time and venomously -Peach!
Everything fit over Kamchatka, led by hope.
-I kept a photo album -I told Carmen Rose. -If you're interested, I'll show you everything. But I warn you, some pictures are quite dramatic.-


-Ship slaughterhouse.-The captain grinned.-A beautiful cemetery of dead ships. They really do exist. I often felt something like a grip on my heart when I discovered a broken, perhaps half-sunken wreck, infested with rust and clams.
- Devils!
A man's voice from down the street shouted the word so loud it penetrated the closed window.
- Do you have hay in your head?
Urgent and thirsty Tony Roberts insisted. And he applauded like he was at a bar somewhere in Dallas or Houston.
-Three times brandy, you little ones, but move the background, you have a lot of workload! - came from the clouds of thickening smoke.
The waitress dropped the dirty towel and, without further ado, poured some clear liqueur from the bottle into two suspicious glasses. She refilled the glass with water. The liquid immediately became milky and smelled of anise. She pushed the glasses in front of us.
-At least that's luck. -I thought. - Thank God I'm not a booze slave. - I felt sorry for the Captain. Sad case.
Under the bright light of fluorescent lights.


The two serving Indians ran eagerly here and there with enamel trays in their hands. Tiburcio and the fat Cuban tried just as hard.
- A spaghetti woman?
-No spaghetti, no macaroni, no ravioli, no meat, and -o -n- l -y vegetable for indians. -Six indians! —And spread five fingers, then left only his thumb up and fencing with him, still commanding the herd around him in the same jovial tone.

There was music, unknown and not soothing. Bows, drums, flutes. She ran from the turntable behind a man in a merchant navy uniform dancing on the carpet, dignified, serious, lonely. He had olive skin and a black mustache, twisted at the end like a pirate in a pantomime. A glass of beer hovered in the Captain's hand, swaying rhythmically to the music. Lili came out of the kitchen, a tray of other beer and a bottle of Vat 69 in her hand.

A wet, stuffy early evening, pregnant with French gasoline, anesthetized him just like a pernod.
-Half a pound of coffee beans, Dear Lili. -the child's voice screamed, and Carmen Rosa recognized the voice of Niacor, the minister who said at the funerals: -Amen.-
The film of our shipwreck still didn't end there.

The captain got up and headed for the door. He pursed his lips so hard that his mouth looked like a line. He caught an atomically minimal echo of hectic spherical whistling as a line of fire flashed through the black sky.
He remembered sitting in a guard basket during the dead afternoon, looking up at the long-vanished bomber squadrons that were scattering death somewhere over China.

Then a wet night engulfed him. And he disappeared again into the silent valleys.
There was a heartbreaking scream of the locomotive from the station, which set off from the taiga express direction to London.
It seemed like a good omen and filled him with joy.

End of Chapter 51.

XXXXX
Čteno a nahráno ve Studiu Midian , v pozadí zvuky noci v roce 1981 z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové účely, konkrétně - Night Atmosphere - With frogs and doves NB: Exact date of recording in 1981 unknown
Karta na publikaci čtení v je.... 
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou. Kapitola 46, část druhá. Bez omluv.

Napsáno před více jak deseti lety, jakákoli podobnost s kýmkoli je náhodná, stejně tak s místy , činy, slovy, anebo je to synchronicita. NEBUDU se nikomu omlouvat nebo cenzurovat své psaní, za to , co vzniklo před více jak deseti lety , střihovou metodou. Vlastně…. čím dál tím více a v kratších časových intervalech se mi stává, cokoli napíši, ač je to jakkoli nepravděpodobné, o den, týden, měsíc rok tři roky deset let věci jména místa ožijí.

Za to se přece nemusím a nebudu nikomu omlouvat, nebo se jakkoli cenzurovat,…PROČ ?

Jestli si nebudu stát za tím co jsem udělal, jsem jen pozér.

Už se nebudu omlouvat, ani lhářům do očí, ani nikomu jinému.

XXXXXXXXXXX

Zítra taky můžeme být mrtví.

XXXXXXXXXXXX

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
And I held astronaut Peters by the hand.
Lubomír Tomik
Chapter Forty-Six.
 Part two.

A man hung on his half-overturned telegraph pole, his hands twisted behind his back.
The state psychiatric building was located on the outskirts of Bellefleur. She was beautiful, all white, surrounded by a well-groomed lawn, awe-inspiring. It gave the impression of a first-class institution.
The head of the institute, Dr. William Klein, also looked first class. Smart face and pleasant behavior. But there was something Mephistopheles in his expression.
-I read your report on the evidence at your disposal. Time shifts, grotesque corpses and everything else. One man even sells military binoculars here. It's a submarine trophy. Right binoculars. But! The teapot is whistling! ”He rolled his eyes.
-Heavy night trains, quiet closed, curtains drawn. Would that be possible at all?
He fell silent and wrapped two aspirins in white paper.
It was a powerful body part.

Not even the sparrow chirped. Perhaps everyone drowned somewhere in the troughs that night, such a sparrow doesn't need much and it is lucky for him that it doesn't take too long with him. He'll get enough of it before he takes some of the horse droppings.
One sometimes has to dive, sink to the bottom like a sea sponge hunter. Memories are there, whole bushes, whole colonies, some prickly like sea urchins, some tender, like sea cucumbers.
-So the past remains?
-Not yet, he's in a pressure chamber. ”Klein replied. He turned his head like a praying mantis.
-There will always be violence as long as there are people who use it. Remember that. Remember it very well. -
At that moment, the first flare flew out. It flashed in height, crackled at the top, and scattered into a red grape. Behind her second, third.
Dr. Klein took off his jacket, and in a moment he was ringing on the fourteenth floor of police officer Otakar Vlcek. Round curves, calm and experience.

Otakar Vlček never worked for money, only for food or clothes. He went to the Thames for water when they gave him lunch, and in a few hemp shoes he helped out in a small country homestead.
When he drank, he usually had had enough after his third glass and then spoke foreign languages ​​that he didn't really know, but that he could instinctively imitate.
-I louching for som ram! Or also - Si vu plé, kes ke sé, le mesié, kom si liguére! -
The door suddenly opened.
Otakar Vlček stood like a wax figure from the panorama, a bit like a failed painting of an emperor without a goatee.
-Thousands of thunder! Or a three-torch flashlight! One gentleman, in the winter, in the mountains, when he had a flashlight, but she was a master! Big as a cannon! -
-The eyelids are inflamed, Klein thought.
They met again, beardless lab technicians, without a trace of their own past.
The fire, meanwhile, intensified.
- Do you want your wife to be okay?
-Sir! When you heal my wife, I will give you five pigs!
Klein looks at Wolf. -Five pigs! Such wealth! - But he means it ironically.

-Otakar Vlcek ! Find and kill William Seward Burroughs, a man from nowhere who has forgotten his mission and your wife will be healed! But before you send him to the afterlife, you'll find out what he was looking for at Tata Iwi. That little bakelite box is a German tape recorder, which I connected to your body with your permission, it takes energy from you. Recording is continuous, it records everything until you complete your task.-
-I wonder if you could shoot how the turtle eats. -Vlček thought.
He said it didn't fumble.

Klein's eyes were suddenly like the head of a crook.
-The patient does not move! The patient does not move! I can't see his face. It will probably be a woman! Sported Klein suddenly himself.
The wolf froze. He wanted to howl and whimper.

-The commanders are a few, a dozen, a hundred. But there are millions of us who suffer saber blows and bow our heads. I say there is something that can be done. I know something can be done, "said Wolf.
Klein just walked away and plucked a peppercorn flower in his fingers.
Otakar Vlček closed the door of the apartment on the fourteenth floor behind him.
He walked through the room, opened the closet, and pulled out a pistol. He turned on the turntable and sat down in his chair.

It was a Christmas song Jingle Bells, and it was sung by a dog barking rhythmically to the sounds of music.- Haf Haf Haf, Haf Haf Haf Haf, Haf Haf Haf Haf Haf Haf!WOOOOWWWW! -
But in the end, Otakar Vlček found himself in a motorboat loaded with six men and ten shotguns and three thousand American twelve-caliber bullets. The night was warm and humid. Otakar actually shot very well and now he wanted to enjoy it.

End of chapter forty-six. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Co to je ? ,,Kuňský trus" ,,Mořští jezdci ?"
Znovu a je to karta ,,Spravedlnost"...karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro :

MIRACLE OF MANIFESTATION
IREVUO
ABDULLAHI USMAN YARIMA

Čteno a nahráno ve Studiu Midian, zvuky nemocnice v pozadí z Archivu BBC, pro neziskové účely volně dostupné ,několik drobných jazykových chyb je způsobeno mimo jiné i mou zdrátovanou čelistí , co se dá dělat. Takový už je život. Jsem plný slov citů a železa. 
Sakra, taky jsem to dávno mohl vzdát!

NIKDY ! A teď, když se válčí o jeden stát vedle -Česko.....    Slovensko a Ukrajina -už vůbec NE !
Chci aby mi z konečků prstů cákala krev, jak budu bušit do klávesnice a mít Tě před očima !

Poet Video z vyhlášené restaurace ,,O Místě II.“

Crowley - 20 - aeon
lyrics:

XXXX

O místě II.

Lubomír Tomik

s Ní sním o místě
kde se dobře najíme,

na jídelním lístku
Adamovo žebro,
Mohamedova pupeční šňůra

XXXXXXXXX

About the place II.

Lubomír Tomik

I dream of a place with her
where we eat well

on the menu
Adam’s rib,
Muhammad’s umbilical cord

XXXXXXXXXXX

ze sbírky ,,Noční stěhováci “ /2019/

Fotky obálky z japonského lesa Aokogihara.

Autorka obálky grafička Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

Crowley - 20 - aeon
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

,,…žena s tělem barvy noční oblohy

Šero.

Fotografie od Angela Roma na Pexels.com

XXXXXXXX

Šero.

Lubomír Tomik

pohodíš hlavou někam k Západu,
pohádková ,
zvláštní

ráno a šero,
jaká jsi za soumraku,
když se vkrádám do Tvých snů
a přístavů ?

utrhni květ,
z mých žil
z mých žil

aby jsi viděla,
že jsem žil

někdo z mých žil 
utrhl květ
 a
vše vypil, 
nachový úsměv

zbylo dosti,
nejen zlámané kosti,

abych mohl pěstmi otevřít šero.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

         


Dusk.

Lubomír Tomik

you throw your head somewhere to the West,
fairytale,
strange

morning and twilight,
how are you at dusk
when I creep into your dreams
and ports?

           pluck a flower
of my veins
of my veins

so you can see
that I lived

someone 
plucked a flower from my veins
 and
drank,
purple smile

enough left
not just broken bones,

so I can open the gloom with my fists.


XXXXXXXXXXX
Crowley - 18 - mesic

Večer s Tebou šest….

…a je to ,,Zámek“

Zámek.

Lubomír Tomik

I.

Slyšíš ?
když Noc se Úplňku klaní,
bledá vlastním strachem ze svítání,
Slyšíš?

to táhlé a hladové je vlčí vytí,

dám Ti k nohám lesní kvítí,
kvítí
kvítí,

čtyřnohé pastorále,
čenichy u země větří,
stopa je čerstvá.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Castle.

Lubomír Tomik

I.

Do you hear
when Night bows to the Full Moon,
pale with her own fear of dawn,
Do you hear

the long and hungry is the wolf's howl,

I will give you forest flowers at your feet,
flowers
flowers

four-legged pastorals,
muzzle winds at the ground,
the footprint is fresh.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Beru karty tak jak jsou v balíčku po posledním míchání...a zatím je příběh takový-
Královna Holí se Soužila, Smrt musela být, jinak by jsi na lvu Chtíče nejela a karta Crowleyho Tarotu na Šestý Večer s Tebou je ,, ŠEST DISků", Miluji Tě.
Crowley - sestka disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1049-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-disk

Crystal smile.

Fotografie od Klaus Nielsen na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Kříšťálový úsměv.

Lubomír Tomik


křišťálový úsměv nebe vyčaroval Tvé pousmání

píseň našeho chleba,

den a noc,
dobro a zlo,

naše každodenní pokrmy


křišťálový úsměv Tebe a

země elektrických nočních můr


co na to sejde,
když tam někde v dálce JSI,

pečeme další chleby,
připravujeme další jídla
cizí obrazovky září do Noci,

my prožíváme vlastní příběh,
píšeme si ho sami a jmenuje se :

,,Křišťálový úsměv"


V hlavní roli - TY


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Crystal smile.

Lubomír Tomik


the crystal smile of the sky conjured Your little shiny smiles,

the song of our bread,

day and night,
good and evil,

our daily meals


crystal smile you and

land of electric nightmares,

what comes together
when somewhere in the distance YOU are


we bake more breads,
we are preparing other meals
alien screens glow into the night,

we live our own story,
we write it ourselves and it is called:

"Crystal Smile"

In the lead role - YOU

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci nedělních slov pro Tebe, venku mrzne, přikryj mne sametem, karta je .... 
,,Slovo chtíč, touha má v angličtině podobu lust a má stejný základ slova jako slovo lustre, které znamená lesk, třpyt, světlo. Nemůžeme „zevnitř vyzařovat", pokud neovládáme svou vnitřní energii, svou osobní sílu. Lidé, kteří ji umí projevit, jako by skutečně září. Síla a světlo jsou dvě kvality, které se často nedají oddělit. V jiných karetních souborech se tento symbol nazývá Síla neboli krása, jež zkrotila zvíře. V egyptském hieroglyfickém písmu jsou síla a světlo vzájemnými synonymy, tj. ve svém původním významu stejná."tRumfová.kEdeNáctá. Kráska a zVíře. ,,chtíč" AnO. chcI.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila


Crowley - 11 - chtic
,,Osoby narozené ve Lvu budou vašimi důležitými zrcadly, odrážejícími váš potenciál projevovat se tvůrčím způsobem.

Dostal jsem šanci…

na něco opravdu vyjímečného, bude to…výzva. Všechno teď bude trochu jinak.

Druhá šance je vlastně takový…přepych, trošku nereálná situace.

A Ty… v úplňkové Noci , rituál.

TY a víš přece kolikrát ještě, správné číslo

SLOVA

Říkám

Teď

a

Tady

SLOVA

slyš je

slyš je

slyš je

ZNOVA SLOVA

Tvé jméno je Krása.

Tvá Karta Crowleyho Tarotu je

Crowley - ctyrka holi

,,Uskutečnění“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1005-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi

,,něco končí a současně něco začíná

POET VIDEO ,,P.K.“

Měsíc nad naší zahradou..nebo tunel ke světlu? Velmi podobné a šťastnou náhodou jsem zachytil CO se vlastně stalo, natočená vzpomínka.
lyrics:
P.K.

Lubomír Tomik

eyes full of Your tender fingers,
walked around the room
step step  step  step by step ets pets pets

thou
ght
of You

applause is borne by the country,
with an open window,
among the clouds
the Sun,
the Moon

Your fingers full of tender eyes,

eyes full of Your tender fingers

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta na publikaci Poet Videa je ,,Kolo štěstí“

Crowley - 10 - kolo stesti
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

Dusk.


Fotografie od Alesia Kozik na Pexels.com

36363636363636363636363636363636363636

Soumrak.

Lubomír Tomik

uprostřed rozvalin
a skrytých sněhových projektilů
přilétajících z nebe za úsvitu-

posedlí tichem 
a nářkem Noci-

jen bezcílné putování za krásou,

za Tebou


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Dusk.

Lubomír Tomik

in the middle of ruins
    hidden snow projectiles
arriving from the sky at dawn

obsessed with silence
to cry at the Night-

just aimless wandering for beauty,

to You

Gift with a meaning : Own bamboo.

Crowley - ctyrka mecu

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1019-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi36

A karta na publikaci je ,, Příměří“ , karta Crowleyho Tarotu, plním slib tímto článkem.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

,,Dárek s Významem“ pro Tebe…protože najednou …je možné VŠECHNO.
Dárek s významem 
:  Vlastní bambus.


Lubomír Tomik

vybral jsem si dárek s významem, vlastní bambus a až zakoření a povyroste trochu více,

 chci z něj zbudovat:

               obrovskou tyč s níž se odrazím, 
až Tobě do náruče,

lešení pro stavbu Babylónské Věže a z nebe budou padat slovníky

bambusová párátka ručně nabroušená, tajuplné louče v mlhách
a zastřené hlasy,

pochod nocí na
tajená místa,
uprostřed lesí,
uprostřed srdců.RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRA gifts with meaning
 : own bamboo.


Lubomír Tomik

I chose a gifts with meaning, own bamboo and up to root and grow a little more,

 I want to build from it:

            a huge rod with which I bounce,
into your arms,

scaffolding for the construction of the Tower of Babel and dictionaries will fall from the sky

bamboo toothpicks hand sharpened, mysterious beams in the mist
and veiled voices,

march of nights on
secret places
in the middle of the woods,
in the middle of hearts.
Fotografie od Suat iNAN na Pexels.com

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRYOURRRRR