Výsledek činnosti mozku.

:
:
:
:

…—…

The result of brain activity.

Lubomír Tomik

irreversible arrest of all body functions,
still life with cypress trees

co
nscious
ness

orchestra,
conductor
She

and
with a knowing smile we ended up together in an unopened cafe

coffee
it was as black as the night around

what's up
that it was a clear day

and the sun was just a fashion accessory

..................................................................................................................................................................................

Výsledek činnosti mozku.nevratná zástava všech funkcí organismu,
zátiší s cypřišovníky

vě
do
mí

orchestru
dirigent
Ona

a
s vědoucím pousmáním jsme spolu skončili v neotevřené kavárně

káva
byla černá jako noc kolem
co na tom,
že byl jasný den

a slunce bylo módní doplněk jen
...
and the sun was just a fashion accessory

..........................................................................................................................................................................................
Hudba v pozadí - instrumentální verze Ministry - Jesus Built My Hotrod , nejsem majitelem autorských práv k hudbě, jen nejasná kulisa neotevřené kavárny, módní doplněk jen.

keen eye of the gods

Music credit to TheFlyFishingFilmmaker

 lyrics : 

keen eye of the gods

Lubomír Tomik

settled in places

settled in my mouth

damn scientific theory of the world

it is only the keen eye of the gods
bizarre street,

at night

of the sun's heat, settled in my mouth
 

.........

A4,akryl,,Tachometry

Lady with the colt.

Fotografie od cottonbro studio na Pexels.com

…..

Dáma s koltem.
Lubomír Tomik

prst na kohoutku a
VÝSTŘEL

následoval pohled
na žloutek dinosauřího vejce

následoval pohled
do soutěsek Noci

tma byla něžná jako její dotek

......
The lady with the colt.


tap finger and
SHOT

followed by a look
on the yolk of a dinosaur egg

followed by a look
to the gorges of the Night

the darkness was as gentle as her touch
.......

In the belly of the night

v žaludku noci

je bolest jediná stálá milenka

v žaludku noci

je milenka bolest

rozbouřené vlny trávicích šťáv

ledovce zbytků potravy

v žaludku noci na voru

bez plachet

v žaludku noci

se zaťatými pěstmi

do zprávy v láhvi

píši na Tvé tělo vzkaz

když nemůžu na spát

aspoň do snů

s očima do tmy otevřenýma,

zabalím nás

Dvě hodiny ráno, čas mezi psem a vlkem,

vlkodlakem.

…..

,, Proč musíš být tak dramatický?“

Proč jsi naživu?

Kdybych mohl ,zamíchal bych karty,

vytáhl bych tu naši.

……….

Jsem vzhůru,nebo se mi celý ten Karneval zdá?

magisTrálY noci

magisTrálY noci.

Lubomír Tomik

zatímco na svém koni obletěla Ráj
zatímco podkovy žhnuly a syčely v oblacích

zpěněné boky hnaly zvíře dnem i nocí
zpěněné vlny rvaly zemi na kusy

padáme spolu vstáváme spolu
v temnotě i světle

v uličkách, 
parcích 
a jejich lavičkách

okamžiky napětí,
virbl
a.....

Vítej,
na Magistrálách Noci!

slunce vychází,
a září pro nás oba stejně

doteky slov
 jsme sami a bůh nám žehnej

zatímco na svém koni obletěla Ráj,
tiskla svá ňadra

krmící se tichem,
tiskla je,
na mé břicho.


........................................
Highway of the Night

Lubomír Tomik

while She flew around Paradise on Her horse
while the horseshoes blazed and hissed in the clouds

foamy flanks drove the animal day and night
foaming waves tore the land to pieces

we fall together we rise together
in darkness and light

in the streets,
parks
and their benches

moments of tension,
snare drum
and.....

Welcome
on the Highways of the Night !

the sun rises,
and it shines the same for both of us

touches of words
 we are alone and god bless us

while on Her horse She flew around Paradise,
She pressed her breasts,

feeding on silence,
pressed them
on my stomach.

............................................................................................................................................................

New Year Thousand.

Nový rok tisíc.

Lubomír Tomik

mrazivá noc
očekávání šmouhy
na nebi

a krupobití
a třetí díl stromů shořel

když louka rozkvetla
chapadla vůně
Tě obtočila
dlaň

/a patnáctkrát řekni ,,Dlaň."/


...................................................................

New Year Thousand.

Lubomír Tomik

frosty night
anticipating the smear
in the sky

and hail
and the third part of the trees was burnt

when the meadow bloomed
scent tentacles
She wrapped you around
palm


/and say "Palm" fifteen times./

Karta Velké Arkány. 14.

Myšlenky a.

Fotografie od Jeffry Surianto na Pexels.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Myšlení.

Lubomír Tomik

raci jsou opaření do ruda
,
létající
,
jsi se mnou 
protnula
,

racci jsou stíny v příbojích míhající se větrem
,

létající rak Tě štípne klepetem do paže a řekne -JÉ ! To jsi Ty ?-


Rty Ti ze zubů svlékají noc..............................................................................................................................................

Thoughts.

Lubomír Tomik

crayfish are scalded red
,
flying
,
are you with me
crossed

,
seagulls are shadows in the surf flickering in the wind

,
a flying crayfish will bite you in the arm with its claw and say -HEY! It's.... ?-


Lips from teeth stripping night to You.

................................................................................................................................................

Sedm holí.

Káva po ránu, silná ,černá jako noc….

…plná snů, která je námi.

…………………………………………………………………………………………………

Vytržení jazyka.

Lubomír Tomik

kávový dýchánek
a při dezertu mu vytrhla jazyk

seděl, mlčel a polykal sladkou železitou krev
a před polednem,

ode dneška za měsíc, před sto jedna lety
vykročil do vln

kávový dýchánek,
ještě ani pořádně nezačal

zaťala nehty do jeho zad,
devítiocasá kočka

s vytrženým jazykem, mžikem,
básníkem.


Nejsem uvnitř svého těla; mé tělo je uvnitř mě,
jsi uvnitř mne,
jsi a najednou na tom nezáleží

Začneme od začátku.
Na počátku bylo slovo.

V tomto případě,
je to telefonní číslo.

..........................................................................................................................................................................................

Tearing out the tongue.

Lubomír Tomik

coffee party
and at dessert she tore his tongue out

he sat silent and swallowed the sweet iron blood
and before noon,

one month from today, one hundred and one years ago
stepped into the waves

coffee party,
he hasn't even really started yet

she dug her nails
 into his back
the cat of nine tails

tongue out, in a blink of an eye,
a poet.


I am not inside my body; my body is inside me
you are inside me
you are and suddenly it doesn't matter

Let's start from the beginning.
In the beginning was the word.

In this case, 
is the phone number.

...................................................................................................................................

An Apartment….with The Surprise.

Apartments.

Lubomír Tomik

I.

ours would just ours
our
our,
in even twilight
hunger

II.
under the dark poplars
gothic buildings

a million sparks flew
she rode the wind

III.

anything but life
is pettiness
life in apartments,
with you
Apartmány.

I.

náš by jen náš
náš
náš,
v rovnoměrném přítmí
hlad

II.
pod temnými topoly
gotické budovy

milion jisker se vzneslo,
osedlala vítr

III.

cokoli kromě života
je malichernost,
života v apartmánech,
s Tebou

...........

Apartments.I.

Yours would just ours
our
Your,
in even darkness
lust

II.
under the lighthouse of the dawn
romantic ships

a million sparks went out,
She rode the night

III.

anything but life
is dream,
life in rooms of thoughs,
with YOU

.............................................................................

Tarot. Trumfová karta číslo čtrnáct a Disky, jejich Rytíř, karty jsou rozdány.
Fotografie někam zmizely , jako by nebyly.
Všechny jsem je smazal, i s telefonním číslem,

Chrlí lávu, … sopka v dálce.

A4,akryl.

……………………………………………………………….

Probádaný svět noci.

Lubomír Tomik

Potřebuješ svět noci když víš co v něm žije ?

Den,
výměna kulis,
skrývá tolik výzev.


.......................................................................................................

The explored world of the night.

Lubomír Tomik

Do you need the world of night when you know what lives in it?

Day,
 change of scenery,
 hides so many challenges.
............................................................................................................................

Teď už jsem…. hora jen.

Kroky.

Fotografie od Elias de Carvalho na Pexels.com

uprostřed rozvalin dnů
v jejích krocích bylo vše co hledáš

schody se jí klaněly když si vyšla ven

věděla co chce a co si může dovolit

každý den stoupala do schodů a scházela 
z nich dolů

a v jeho krocích a jejích dlaních

byla noc,
v níž se stalo všechno.................................................................................................
amid the ruins of days
in her steps was everything you are looking for

the stairs bowed to her as she stepped outside

she knew what she wanted and what she could afford

every day she went up and down the stairs
down from them

and in his steps and her palms

it was a night,
in which everything happened
.................................................................................................................

Představ si.

Špionážní družice.

Lubomír Tomik

Sítě
sítě
sítě
přehodí Tě

nitě
hedvábné,

nocí nošené.


....

Spy satellite.

Lubomír Tomik

Networks
networks
networks
they will throw over you

threads
silky

worn at night.

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Postavy.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Postavy.

Lubomír Tomik

nemáme konec,
jen tajuplná hra bez ztichlých hráčů

tápou a motají se skrze další noc
bez ozvěny naplňijící sílu okamžiku

pulsující,
v tiché agónii

skrytí v závojích snů,
deroucí se na povrch v eonech dnů

už je brzy, 
když se vrátíme k Tobě domů
.....
Characters.

Lubomír Tomik

we have no end
just a mystery game without silent players

they fumble and toss through another night
without an echo filling the power of the moment

pulsating
in silent agony

hiding in the veils of dreams
surfacing over eons of days

it's early
when we return home to You
......

Deliriózně barokní.

Deliriózně barokní.

Lubomír Tomik

má fantazie je prérijní ústřice,
nic mne nemůže zlomit,

má fantazie je oheň planoucí na horách,
protože zlomený už jsem byl

má fantazie jsi Ty,
bikiny pocitů napnuté k prasknutí

má fantazie je hrdlo času,
krůpěj Noci,
která cinkla o stěnu skleněného srdce


............................................................
Deliriously baroque.

Lubomír Tomik

my fantasy is a prairie oyster
nothing can break me

my imagination is a fire burning on the mountains
because I was already broken

my fantasy is You
a bikini of feelings stretched to bursting

my imagination is the throat of time
sprinkle of Night,
which clinked against the wall of the glass heart
.......

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

brzy

představ si, jen zavři oči

Napsáno čteno a nahráno TEĎ, najednou. V pozadí hraje část skladby Solstafir ,,Her fall from grace“

Ve Studiu Midian.

Soon.

you will soon wake up to the Night.
we're about to dive into acid

soon will start the end of the tape
soon you hope in the circle

if we care,
our thumbs
they nibble on flocks of latimeria

blue lightning bolts
under water
Picture above from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

K večeru….

Fotografie od Vitaliy Izonin na Pexels.com
K večeru nás...

Lubomír Tomik

K večeru nás zastřelili.

včerejšek byl jako kulka
tlačící se na kůži
nad kořenem nosu
zavrtávající se projektil voní 

nenechali jsme si dát pásku přes oči
abychom mohli v poslední chvíli pohnout hlavou a uvidět fantastické zítřky,

nic není tak jak má být,
svůj život řídíme sami a dokud nebudu s Tebou nic není tak jak má být

můžeme se znovu narodit 
jako lvi
jako krokodýli,
možná

k večeru života stejně kat mávne rukou
TEĎ
k večeru .....ale teď je stále ráno,
nejsou žádní kati, žádné projektily, žádné cukání prstů na spoušti

jsme živí teď a každou vteřinu kterou ztratíme,
když nejsme spolu,
jen leštíme polobotky ,
žehlíme obleky,
někomu jinému

třeba zrovna katovi,
ani si toho nevšimneš

-K líci zbraň ! -
Prásk.

Těsně vedle.

........................................................................................................................................
Towards evening ...

Lubomír Tomik

Towards evening they shot us.

yesterday was like a bullet
pressing against the skin
above the bridge of the nose
the penetrating projectile smells

we didn't get blindfolded
so that we can move our heads at the last moment and see fantastic tomorrows,

nothing is as it should be
we run our lives alone and until I'm with you nothing is as it should be

we can be born again
like lions
like crocodiles
maybe

towards the evening of life, the executioner waves his hand anyway
NOW
towards evening.....but now it's still morning
there are no executioners, no projectiles, no trigger finger twitching

we're alive now and every second we waste
when we're not together
we're just polishing shoes,
we iron suits
for someone else

for example to the executioner,
you won't even notice it

- To the cheek a gun! -
A bang.

Near miss.
................................................

Někdy stačí jen slova….

…právě teď.

……
Kdyby.

Lubomír Tomik

kdyby neexistovala Noc,
stvořila by ji,
aby v ní řekla :
,,Černá."

,,Jen černá." 


slova jako
řezy nádhernou 
žiletkou

........................................................................
If.

Lubomír Tomik

if there was no Night
would you create her
so that you can say in it:
"Black."

"Just black."
words as
 cut by
beautiful razor blade

…..Když pro Tebe musím něco napsat a nahrát tak musím TEĎ, v pozadí hraje Vektor, album Black Future…song Oblivion.Nejsem majitelem autorských práv.

Karta Crowleyho Tarotu je….. ,,Zkáza.“ Ta už tady dlouho nebyla. Deset mečů, pojďme na ni a zadupeme ji do země.

,, Spojovací uzly.“…

… rozepsáno.

Křeč ve zraněné noze znamená pro dnešek konec spánku,najednou…. ,, Spojovací uzly.“ 

Jen název, dvojice…slov. Na konci bude Poet Video, se spojovacími uzly,ať už to znamená cokoli.

Najednou byla slova ve tmě a když přišla, z nějakého důvodu. Postavme na tomto základu dnešní den ,je 4.15 ráno,za okny ještě noc, voní létem.

Karmínové ticho noci.

Karmínové ticho noci.

Lubomír Tomik

 dříve než spadne listí ze stromů,
princip spojených nádob nás svede
dohromady

Bélo Lugosi,
Ona je karmínové ticho noci,

obal není vším,
není

věk opadá jako listy ze stromů,
princip spojených nádob,
jednou to zjistíš sama

v karmínovém tichu noci
pokud chceš, 
jsi na tahu
...............................................................................................
Crimson silence of the night.

Lubomír Tomik

 before the leaves fall from the trees
the principle of connected vessels will lead us astray
together

Bela Lugosi
She is the crimson silence of the night

packaging is not everything,
it isn't

age falls like leaves from trees
principle of connected vessels,
one day you will find out for yourself

in the crimson silence of the night
if you want,
you're on the move
nothing more


................................................
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Za noci času.

Fotografie od Marta Romashina na Pexels.com

……………………………………………….

Za noci času.

Lubomír Tomik

za noci času syn Jitřenky vařil kávu,
drcená mezi kameny ucpávala zubní mezery,

mlýnky ještě neexistovaly,
nad hlavou se kosmické stanice neproháněli

za noci času půvabná kosmonautka
 přitiskla rty na pancéřové sklo průhledu a poslala vesmírný vzdušný polibek dolů na Zemi

shořel v atmosféře,
malý nádherný zbývající kousek polibku mi prorazil lebku ,
zasyčel ,
 proletěl páteří a 
uvedl 
krev 
do 
varu

za noci času syn Jitřenky vařil Kávu,
Lilith sehnala v Ráji mlýnek,

už byla
  mletá  
mletá
  mletá

,,Panebože to je ale rozdíl!-, pomyslel si syn Jitřenky a celý se tou kávou polil,

scházíš mi, víš ?

za noci dne v této hodině minutě vteřině,
není žádný čas,
byly jsou a budou chvíle kdy Tě uvidím,
to JE čas !

......................................................................................

In the night of time.

Lubomír Tomik

in the night of time the son of Morning Star made coffee,
crushed between the stones it clogged the gaps in the teeth,

grinders didn't exist yet,
space stations were not racing overhead

in the night of time, a graceful cosmonaut
 she pressed her lips to the armored glass of the vista and sent a cosmic air kiss down to Earth

burned up in the atmosphere
the little beautiful remaining piece of the kiss pierced my skull,
  hissed
 flew
 through
 the spine
 and
stated
blood
to
boil

in the night of time the son of Morning Star brewed coffee,
Lilith found a mill in Paradise,

she already was
   grinds
grinds
  grinds

-oh my god, that was a difference, thought the son of Morning Star, 
and poured cofee all over his fancy dress,

I miss You, you know?

in the night of the day at this hour minute second,
there is no time
there were and will be times when I see you
it's time!
...............
Karta Crowleyho Tarotu na slova, při jejichž psaní jsem málem omdlel, nebezpečná kombinace chůze, horka, úřadů a Galerie Jožky Úprky, někdy jsi jediná záchrana...karta je... 

A protože je to ,,Mág." nekončíme, příspěvek pokračuje -
……
za noci času
za času dne
za dne,
teď
teď
teď

mletá káva chutnala po všem co nás ještě čeká

 jsme použitelní kdykoli


...........................................................................................
in the night time
during the day
during the day
now
now
now

the ground coffee tasted like everything that still awaits us

 we are available at any time
................................................................
Nebýt Tebe a Crowleyho Tarotu, nedopadlo by to.

Nejhorší je ta bezmoc, vstanu a chci lámat skály, udělám krok a padám do propasti.

Noc zurčí.

Tato karta je zasvěcena Býku, a ten je znamením, které je povoláno k tomu, aby spojovalo vnitřní struktury s vnějšími. Z výkladu Karty Crowleyho Tarotu,,Velekněz.“

Autorka fotografie D.O. , Slovensko za noci.

…………………………………………………

Noc zurčí.

Lubomír Tomik

noc zurčí ranním chladem,
už teď ztratila punc kouzla

plakáty a výstavní kusy,
všechna odmítaná pozvání všude

noc zurčí úkolem,
zpoza křesel a sukní pohledem

každé ráno vyplujeme z přístavu
a doufáme ,že žádná Mína loď nevybije do posledního člena posádky

nepřiváže kapitána ke kormidelnímu kolu,
v klec zlatou

píchla do minulosti vidličkou,
lahodné sousto vzpomínek,

už jen vzpomínek,
když noc zurčí


...........................................................................................
The night roars.

Lubomír Tomik

the night roars with the morning chill,
had already lost her touch of charm

posters and exhibition pieces,
all declined invitations everywhere

the night roars with task
from behind the chairs and skirts with a look

we sail from the port every morning
and we hope that Mina's dont destroyed crew of the ship until the last one

does not tie the captain to the steering wheel,
in a golden cage

jabbed into the past with a fork,
a delicious bite of memories

just a memory
when the night roars
....................................................................
,,Velekněz." je karta Crowleyho Tarotu na publikaci smutných slov, všichni měli kdysi rádi noc, teď, po tom všem vidím, že to byla jen revoluce, která pozřela své děti.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Ty jsi Lvice / předchozí příspěvek, jsi na začátku všeho/ , ve znamení Býka narozen já.

Tedy dnešek je náš.

Defense of Poetry !

Fotografie od Vansh Sharma na Pexels.com

Hudba v pozadí Cradle Of Filth – She mourns a lengthening shadow (instrumental) , nejsem majitelem autorských práv, balíček karet Crowleyho Tarotu tomu chtěl. Vytvořeno, čteno, nahráno, sestříháno ve Studiu Midian. Pro Tebe.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Defense of Poetry.

Lubomír Tomik

every time the thunder strikes,
every time the sun comes up,
the animal within us grows

we are Vesuvius before the eruption,
every time night falls,
we just take a breath

the form is the shape of Your body,
I live in timelessness when I'm not with You

wake me up with a kiss on the eyelid,
lips burn through the skin

defense of Poetry against everything,
press me into the clay

to the place beyond the sun,
in Continent unexplored

You sentenced me to life...
and...
HOW INCREDIBLE IS EVERY DAY
LIVE THE STORY!

LIVE.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
A poslední ze tří karet Crowleyho Tarotu, které vedly k publikaci těchto slov pro Tebe je...
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Gothic.

Fotografie od Hunter Harmon na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kutálí se.

Lubomír Tomik

kutálí se trny,
kutálí se háji olivovníků

kutálí se nocí pastýřů,
kutálí se tmou,
elegantní

vyrvanou z času,
gotickou

mám před Tebou jedenáct let náskok
a trvalo mi tři roky porozumět

přesvědč noc aby vycházela ráno,
soumrak aby přišel za svítání

Slunce má hřejivé paprsky, může i spalovat,
vypalovat rány,
kde nejsou,
čas je další noc
další den,
i když dávno nebudem.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

She's rolling.

Lubomír Tomik

the thorns roll
  through olive groves

 rolls with the night of the shepherds,
rolls through the night
elegant
gothic
torn from time

I've been ahead of you for eleven years
and it took me three years to understand

persuade the night to come out in the morning,
dusk to come at dawn

The sun has warm rays, it can burn,
burn wounds
where they are not
time is another night,
next day,
even if we be there,
 won't for a long time
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mág.Mág.Mág.Mág.Mág.Mág.
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Starry Ocean.

Starry ocean.

Lubomír Tomik

We threw ourselves into a hydrogen jukebox of
our dreams.

And the songs that will start playing in a while,

they will be incredible
will be unique.

Ours!

They drive out emptiness!

xxxxxx

Hvězdný oceán.

Lubomír Tomik

Naházeli jsme do vodíkové hrací skříně
naše sny.

A songy které začnou za chvíli hrát,

budou neuvěřitelné,
budou jedinečné.

Naše!

Zaženou prázdnotu!

xxxx

Trumfová karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov po noci skoro beze spánku v nemocnici je…jak jinak .

,,Mág.“

Promethea is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.

Poet Video pro Tebe ,,Arzenály noci !“

Studio Midian. Mé oči, freska z Paláce Dáreia I. v Súsách.
Melodie L.T. , basová kytara.
Lyrics:

The arsenals of the night.

Lubomír Tomik

You're every cracked vein in my eyes
You're a boiler of blood blazing
You are dawn
You are a day
You are an arsenal of the night
You're a bullet folding from shadows extending with amazing accuracy
I became the target without wanting

Vein river stems in the mountains
tensioning
tensioning
tensioning

to rupture.

....Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je znovu ,,liveD" a vůbec to není podivné....jak řekl Alan Moore, 'The one place gods inarguably exist is in the human mind' Ďáblové také.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

The land of subtlety.

Fotografie od Matheus Bertelli na Pexels.com

XXXXXXXXX

Krajina jemnosti.

Lubomír Tomik

jen 
takhle
:

jemně
     divoce
mazlivě
      krotce
drsně
      zlehka
hedvábně
       jako déšť
tiše nekonečně 
roztomile

se dotknout,

nechat svět zmizet,
v krajině jemnosti

jezdci na vyslovených zaklínadlech,
kde snad měsíc mizí ve vlnách
kde se vynoříme a jdeme

do skřípání rotorů helikoptér noci 
bez Tebe

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

The land of subtlety.

Lubomír Tomik

just like this:
softly
     wildly
cuddly
     tame
harshly
    gently
silky
     like rain
quietly infinitely cute

to touch
make the world disappear
in the land of subtlety

riders on pronounced spells,
where perhaps the moon disappears in waves
where we emerge and go

to the creaking of helicopter rotors at night,
without You 
XXXXXXXXXXXXXX