Zatmění Měsíce …

…se nekonalo, zataženo je úplně všechno, závěsy, žaluzie, obloha, Ty.

K mým uším se dostala demoverze ,,Summer girl“ od Type O Negative, kdyby mohly křičet překvapením, řvaly by, je snad lepší než originál na cd verzi, mimochodem, kdo bude v dubnu na cd vydavatelské firmy? Jeden Tobě známý hlas……. samozřejmě pro Tebe, Tvůj jsem neslyšel už měsíc, taky takové zatmění….hlasu.

Zatmění hlasu.

Lubomír Tomik

držím v rukou Tvou fotografii,

posvátnou relikvii,
zapomínám dýchat,

dusím se,
nasazuji Ti Saturnovy prstence

jsi někde v dálce za mořem plným šarlatu,
na pobřeží pádí bílý kůň pastvinami Tvého zběsilého srdce,

je tanečnicí téhle prázdné chvíle bez Tebe,
je v mlze šmouha,

rychlý jako bolest,
rychlý jako touha,

střih,
bitevní pole,
střih,
bílý kůň,
střih,
vyhřeznuté vnitřnosti,

na hostině černé dámy sladkosti a my ji hledáme a stejně minem,
Ona si nás najde sama.

Některé už našla a zas je nechala jít,
zatmění Měsíce, Tebe, šerosvit.
Fotografie od Sebastian Voortman na Pexels.com
Voice eclipse.

Lubomír Tomik

 hold Your photo in my hands,

sacred relic,
I forget to breathe

I'm choking,
I'm putting on Saturn's rings on Your fingers

You are somewhere in the distance beyond the sea full of scarlet,
a white horse is running on the shore through the pastures of Your furious heart,

the dancer of this empty moment without you,
there is a smudge in the fog,

fast as pain
fast as desire

shear,
battlefield,
shear,
White horse,
shear,
protruding entrails,

at the feast of the black lady sweets and we are looking for her and still miss,
She will find us herself.

She had already found some and let them go again,
lunar eclipse, You, chiaroscuro.


Karta Crowleyho Tarotu na publikaci ,,Mír" Dvojka Mečů...

Crowley - dvojka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1017-crowleyho-tarot-mala-arkana-dva-mee
Fotografie od Dids na Pexels.com

For Her.

Fotografie od Nina Uhlu00edkovu00e1 na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro Ni.

Lubomír Tomik

Ona je květina.

Nezaléváš ji, nebo příliš,
uschne nebo odpadne.

Nechci ani jedno,
zachránila jsi mi život,
teď jsem na řadě,

karabiny, lana a záchranné sítě
připraveny,

nenechám Tě spadnout,
nikdy.
Fotografie od Flo Maderebner na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

For her.

Lubomír Tomik


She is a flower.

You don't water it or too much,
dries or falls off.

I don't want either,
You saved my life
now it's my turn

carabiners, ropes and safety nets
prepared,

i won't let You fall
never.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarou na publikaci slov pro V. , pro Ni, pro Tebe, je :

Crowley - 18 - mesic
Luna.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic


,,Přitahují mě tajemná místa v mém nitru i v nitru ostatních.
Svou volbou mohu změnit svou zkušenost.“

Wow. Tarot neoklameš.

Buzz.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Buzz.

Lubomír Tomik


and maybe you'll get a Medal of Honor,

or land on the Moon,

 walk in craters,

buoyancy with a desire for life,
 you're waving a reality taxi,
its not far,
just around the corner
and when the car stops,
a furious taxi driver says:
"It will be six hundred and sixty-six crowns and some change. How will you pay ? Cash or card or gun?

You think about it.
Fotografie od Guilherme Rossi na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Buzz.

Lubomír Tomik


a třeba dostaněš Medaili Cti,

anebo přistaneš na Měsíci,

projdeš se v kráterech,

nadnášení touhou po životě,
 mávneš na taxík reality,
není to daleko,
jen za rohem
a když auto zastaví,
zběsilý taxikář řekne :
,,Bude to šest set šedesát šest korun a nějaký drobný. Jak budete platit ? Hotově nebo kartou, nebo pistolí ?-

Zamyslíš se .
Fotografie od Rakicevic Nenad na Pexels.com

Syrový pštrosí žaludek.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Raw ostrich stomach.

Lubomír Tomik

Because ate all the people,
the tigers wandered through the wilderness

 pulled the noose around us

we stood on opposite sides of the sea,
you shouted - Take a torch in your mouth, swim to me! 

There is a fire in the middle of it and we will make an island on it-

and...

and I keep swimming and maybe it just seemed to me that you were screaming across the sea,


the last person in a raw ostrich stomach,

it has to start somewhere,
BUT YOU KNOW,
I just swim.
Fotografie od Sippakorn Yamkasikorn na Pexels.com
Syrový pštrosí žaludek.

Lubomír Tomik

Protože sežrali všechny lidi,
tygři bloudili pustinou

stáhli smyčku kolem nás

stáli jsme na opačných stranách moře,
křikla jsi - Vem do úst pochodeň, plav mi vstříct ! Uprostřed je oheň a na něm rozděláme ostrov!-

a...

a plavu pořád dál a možná se mi to jen zdálo, že jsi křikla přes moře,

poslední člověk v syrovém pštrosím žaludku,

někde se přece začít musí,
VŠAK VÍŠ,
prostě plavu.
Fotografie od GEORGE DESIPRIS na Pexels.com

Na ostří nože.

On a knife edge.


Lubomír Tomik


We put a hacienda on the edge of the knife,

a young couple optic nerves in love rode in a light carriage in the early evening,


The Moon sprinkled silver dust on the road,

they didn't see it,
 it was the optic nerves taped to a different gaze,

they thought they were going down a smoky alley in the fog,

assaults lurk around the corner and
they are and always have been 
chrysanthemums.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na ostří nože.


Lubomír Tomik 


Postavili jsme si haciendu na ostří nože,

mladý zamilovaný pár očních nervů jel v lehkém kočáru podvečerem,


Měsíc sypal na cestu stříbrný prach ,

neviděli to, byly to zrakové nervy našpónované na jiný pohled, 


mysleli si že jedou začouzenou uličkou v mlhách,

za rohem číhají přepadení a 
přitom jsou a vždy to byly 
chryzantény.

Moc mne mrzí. / Pro Tebe /

I'm so sorry. / For You /

Lubomír Tomik

I'm so sorry
that I didn't reach the Moon,
and could not pour a handful of dust from the Sea of Calm into your palm,

from distant coasts,
from distant coasts,
the streets of Paris,
the streets of Paris,
from distant coasts
from distant coasts,

where a hundred Turkish day laborers dug up Troy,

the plains around,
glowed with heat and Your beauty.

I'm so sorry I coughed in the silence of the night,
cough at height,
inside the Trojan Horse,

the patrol on the galleries made a noise

and when flames whipped from below,
they licked the belly of a horse filled with the sword and destruction,
I remembered the future

Wicker man!
Wicker man!
Wicker man!

in the morning we rubbed with chilled fat from human bodies,
went through the ranks of drummers with human bones,

are you dancing
are you dancing
are you dancing?

as I remember forever?

Your maid Helen of Troy lowered eyes and said with exaggeration, "My Queen."

You smiled
you were the Source,
you were the Source of the Stream.

I'm so sorry
that I didn't drink from You.

The weight of time is the moment when at the end of the day You say,
just tomorrow , tomorrow,
perhaps.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Moc mne mrzí. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

Moc mne mrzí,
že jsem nedosáhl až na Měsíc,
a nemohl Ti vsypat hrst prachu z Moře Klidu do dlaně,

ze vzdálených pobřeží,
ze vzdálených pobřeží,
ulic Paříže,
ulic Paříže,

ze vzdálených pobřeží
ze vzdálených pobřeží,

kde sto tureckých nádeníků vykopalo Tróju,
pláně kolem žhnuly horkem a Tvou krásou.

Moc mne mrzí,
že jsem v nočním tichu zakašlal,
zakašlal ve výšce,
uvnitř Trojského koně,

hlídka na ochozech spustila povyk

a když zespodu šlehaly plameny,
olizovaly břicho koně nadité k prasknutí meči a zkázou,
vzpomněl jsem si na budoucnost.

Proutěný muž!
Proutěný muž!
Proutěný muž!

Ráno potřeli jsme se schládlým tukem z lidských těl,
procházeli řadami bubeníků s lidskými kostmi,

tančíš,
tančíš,
tančíš?

Tak jako si to navždy pamatuji?

Tvá služka Helena Trójská sklonila oči a řekla s přemáháním : ,,Má královno ".

Pousmála jsi se,
byla jsi Zdroj,
byla jsi Zdroj Pramene.

Moc mne mrzí,
že jsem se z něj nenapil.

Váha času je moment na konci dne kdy řekneš sama sobě,
zítra, tedy zítra,
snad.


Orientální reportáž. / PRO TEBE /

Fotografie od GEORGE DESIPRIS na Pexels.com
Oriental reportage. / PRO TEBE /

Lubomír Tomik

the changes in Tiger's diet were shocking,
without blinking enjoyed eating Chinese boat at the mouth of the river with sailors

swallow the Moon with traces of Neil Amstrong,
the photo traps caught him hesitant between the Milky Way dessert
and the addition of Pluto

smash me with the remnants of His feast on my head,
to the bone gnawed Mercury,
Neptune free of the marrow,
throw comets and stardust at me!

,, And that was Oriental reportage, our reporter straight from hell, without YOU! "
Fotografie od Gabriele Brancati na Pexels.com
Orientální reportáž. / FOR YOU /

Lubomír Tomik

změny v Tygrově jídelníčku byly šokující,
bez mrknutí oka si pochutnal na džunce v ústí řeky i s námořníky

spolknul Měsíc i se stopami Neila Amstronga,
fotopasti ho zachytily váhajícího mezi dezertem Mléčné dráhy 
a přídavkem z Pluta

třískni mne se zbytky po Jeho hostině po hlavě,

až na kost ohlodaný Merkur,

Neptun zbavený morku kostí,

házej po mě komety a hvězdný prach !


,,A to byla Orientální reportáž , náš reportér přímo z pekla, bez TEBE ! "


Fotografie od Martin Martz na Pexels.com

Estetická hračka. Aesthetic toy.

Aesthetic toy.

Lubomír Tomik

You are
the most beautiful giant machine,
crush everything in front of you.

You are
smiling Ganesha,
You pierced your fang
The Moon and my heart,

You're in dark labs
the most beautiful proof of life after death,
You are in the shine of snow the top of K2,

I grit my teeth somewhere for overhang,
slowly solidifies already solidified!
Estetická hračka.

Lubomír Tomik

Jsi
nejkrásnější gigantický stroj,
drtíš vše před sebou.

Jsi
usmívající se Ganéša,
propíchla jsi svým klem
Měsíc a mé srdce,

jsi v setmělých laboratořích
nejkrásnější důkaz života,
jsi v lesku sněhu vrcholek Ká Dvojky,

někde pro převisem drkotám zuby,
pomalu tuhne už ztuhlé !

Zatímco opona spadla…

….venku Měsíc ….a dnes…yes.
Přiblížený pro Tebe,jsem máchnul udicí a přitáhl ho pro Tebe…dnes to bylo… to JE… úžasné… pokaždé je to TEĎ.
A tohle M …na Mé ruce…..jako Měsíc , teď mi to docvaklo….klasika…M jako Měsíc… Mé ruce už je účelně,aby to bylo potřetí… Měsíc je….. Tak tohle M…bude mít…velmi zajímavé pokračování.

Je možné ,aby se tolik neuvěřitelných věcí stalo v jednom jediném dni? Jenom to, než jsem se odhodlal, pak drobná synchronicita -já Ti psal a Ty jsi napsala.-

Jungle. Džungle.

Džungle.

Lubomír Tomik

betonová džungle v časech viru se zdá býti mýcena,
automobilová zvěř prchla z dálnice do svých útočišť,
s překotem prchají lýtka lapená lhostejností zdánlivou,

v misionářských stanicích nákupních center,
v oázách šílenství lidé s očima podlitýma krví ženou před sebou nákupní vozíky nedostatku,

jakoby zítra snad měla být válka v betonových džunglích,
šeptají stíny,

 indiáni z Potosí uléhají ke spánku a
                              šaman se usmívá pod vousy které ani nikdy neměl,

jakoby zítra snad měla být válka v betonových džunglích,
 šeptají stíny,

 z galeon se vylodilo milion holičů a
                            povzdechlo si

betonová džungle v časech viru se zdá býti mýcena,
obchody krachují,
ulice jsou prázdné


jakoby zítra snad měla být válka v betonových džunglích,
 šeptají stíny,

Měsíc shlíží na mámení,
v kapsách tuny kamení,
vnoří se do vln,

jako já do Tvých myšlenek,
na okraji betonových džunglí.Jungle.

Lubomír Tomik

the concrete jungle in times of virus seems to be cleared,
car animals fled the highway to their refuges,
with calf fleeing the calves caught by apparent indifference,

in mission stations of shopping centers,
in oases of madness, people with bloodshot eyes carry shopping carts in short supply,

as if tomorrow there should be a war in the concrete jungles,
shadows whispering

 the Indians of Potosi lie down to sleep,
            the shaman smiles under a beard he never had,

as if tomorrow there should be a war in the concrete jungles, 
whispering shadow,

 a million barbers landed from the galleon and
 sighed

the concrete jungle in times of virus seems to be cleared,
shops go bankrupt,
the streets are empty

as if tomorrow there should be a war in the concrete jungles, 
shadows whispering,


The Moon looks down on deception,
tons of stones in the pockets,
 plunges into the waves,

like me to Your thoughts,
on the edge of concrete jungles. 

Závojem Noci. /pro Tebe/

Veil of the Night. /for You/

Lubomír Tomik

sea currents,
migratory birds,
veil of the night,

may we land on a deserted island,
started again on the remnants of the land,
fantastically and naively,

eruption,
the volcano continued,
we are stuck in the shallows of Darwin,
all those chromosons and
double strands of DNA,
just the legends of our times,

sea currents,
migratory birds,
the veil of the Night to You,

You walk in the moonlight
shady, pleasant alleys,
why do you have to be so amazing,
why. 
Závojem Noci. /pro Tebe/

Lubomír Tomik

mořskými proudy,
stěhovavými ptáky,
závojem Noci,

kéž bychom přistály u liduprázdného ostrova,
začali znovu na zbytcích souše,
fantasticky a naivně,

erupce 
sopky pokračovala,
uvázly jsme na Darwinových mělčinách,
všechny ty chromozomy a 
                        dvojité pásy DNA,
jen legendy našich časů,

mořskými proudy,
stěhovavými ptáky,
závojem Noci k Tobě,

jdeš za svitu Měsíce
stinnými, příjemnými alejemi,
proč musíš být tak úžasná,
proč.

Moon baby.

Read and recorded For You 19.1.21 ,in exhibit L-610 in the company KovoSteel, Staré Město. From the upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart, For You my girl.
Moon baby.

Lubomír Tomik.

You step on the right foot, you get up
and goVERnments are falling,

You look in the mirror and the prime ministers are shaking their heads
gunpowder from ancient mistress powder puffs,

A touch of BEAUTY brightens the planet,
months collide and dust
from their rains it will coVER you from head to heel,

to the heel,
BEAUTY
You took the upper hand, i feel.

The famous ones, forests. Hvozdy.

The famous one, forests. Hvozdy. Read and recorded in Studio Shaark, Bzenec.
Forests.

Lubomír Tomik

 On moonless nights flickering shadows,
 the crowns of the trees obscure the sky,
 full of dry hermit bones,

 On yellow nights cheese eye,
 with craters of outcasts,

 These are the famous ones, forests,

 Those beasts of horrors of our minds,

 full of snarling monsters and tracks,
 ending in the dark.

I’m writing to You from the Moon, right now.

I'm writing to You from the Moon, right now.

Lubomír Tomik

 At this moment I'm writing to You from the Moon,
 there seem to be no Russian bases here.

 The cheese is slushy in places and is no greater pleasure,
 than throwing crumbs of crater lerdammer,
 catching them in the mouth and throwing a goat in the moon's gravity.

 I have to finish, it's time to take my medication.


....ze sbírky básní Mísa vymyšlených ryb /2016/


 
 

 

 V tuhle chvíli ti píšu z Měsíce.

Lubomír Tomik
  
 V tuhle chvíli Ti píšu z Měsíce,
 zdá se ,že zde nejsou žádné ruské základny,
 sýr je místy rozbředlý a není větší rozkoše,
 než po sobě házet drobty kráterního lérdaméru,
 chytat je do úst a metat kozelce v měsíční gravitaci.
  
 Musím končit, je čas vzít si své léky. ....from the collection of poems ,,Bowl of Fictional Fish" / 2016 /