11.8.1999

11.srpen 1999

Lubomír Tomik

na hlavě svářečskou kuklu,
dívali jsme se na zatmění Slunce,
úplné

a když žlutý kotouč zčernal,
vše ztichlo,
někdo nechal zmizet barvy

Měsíční kotouč vstoupil do Slunce zprava a odešel

uběhlo 23 let,
mrknutí oka,

-Zatmění oka,
tanec víček!-
pomyslí si chlápek na druhé straně nebe a otevře oko

na nás se vylije všechna barva,
i ta,
dávno vybledlá,

čas zředěný cestami a objetími,
které nakonec nic neznamenaly

...............................................................................................................

August 11, 1999

Lubomír Tomik

on the head with a welding helmet,
we watched the solar eclipse
completely

and when it turned black
everything went quiet
someone made the colors disappear

The lunar disc entered the Sun from the right and left

23 years have passed
blink of an eye

-Eclipse of the eye,
eyelid dance!-
the guy on the other side of the sky thinks and opens his eye

all the color pours on us
even that
long faded

time diluted by paths and hugs,
which in the end meant nothing
.........

Fotografie od Drew Rae na Pexels.com

Napsáno minulý týden, kdy jsme na částečné zatmění Slunce zapomněli, jako na vše ostatní, že jsme naživu.

Rainbow girl

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Dívka duha.

Lubomír Tomik

Žena Duha nad městem,
byla kdysi dívka

ráda se projela na motorce,
tančila v arabských zemích

nic vážného,
Žena Duha měla o jednu barvu navíc,

schovala do svého závoje Měsíc
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rainbow girl.

Lubomír Tomik

Woman Rainbow over the city,
She was once a girl

She liked to ride a motorbike,
She danced in Arab countries

nothing serious,
the Rainbow Woman had one extra color,

She hid the moon in her veil
Fotografie od Daniel Joseph Petty na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov v den kdy se stalo skoro VŠECHNO a pořád se děje je …

Aha. Jak jinak, že? …už dávno to není …ani k pousmání.

Miluji když CHVILINKU jsi a karta se objeví po…..dlouhé době.

Nejstrašnější napsaná slova. Ivan Goran Kovačič -,,Jáma.“

V českém překladu Luďka Kubišty.

Po třiceti letech, kdy jsem ji poprvé četl, u Vojenského útvaru Civilní Obrany v Bučovicích , při základní vojenské službě.

Co je to třicet let ? Nic, ta hrůza je stejná. Co může člověk člověku udělat.

Čteno a nahráno ve Studiu Midian, za zvukového doprovodu z Archivu BBC , konkrétně – Small Arms Fire – Fairly close shots from several rifles
The Pit

Ivan Goran Kovačič

BLOOD is my daylight, and darkness too.        
Blessing of night has been gouged from my cheeks          
Bearing with it my more lucky sight.        
Within those holes, for tears, fierce fire inflamed           
The bleeding socket as if for brain a balm –        
While my bright eyes died on my own palm.        

While played, I never doubt, God's feathered creatures,
Reflected still in them, and clouds' procession;  
But all I felt were my blood–spattered features,
Bruised gulfs in that once brillant profusion.  
Haw radiant lay my eyeballs in my hand,
Yet from those eyes no tear could more descend!

Then ever other fingers ran the warm
Coagulating blood my slaughterer found  
By the profounder agony of holes he formed
For better grip, more sensuously to wound;  
But me the softness of my blood enthralled,
And I rejoiced as blood were red tears falling.

The final light before the frightful night
The lightning swooping of the polished knife,  
The cry too white still in my blinded sight,
The bleach-white bodies of the murderers,  
Who stripped their torsos for their sweaty task –
Was dazzling even to my blinded mask.

O painful daylight, never so hard yet
Or penetrating did you break the East  
With fiery arrow; I might have thought I shed
Teardrops with leaping flames that seared my cheeks  
Through all that hell so many lightnings brent,
So many cries of other victims rent.

What time that furious conflagration fanned,
All that I knew of time were callouses for eyes,  
Hard-grown and aching; and could hardly stand.
And only then my slippery eyeballs fingered  
And knew – and cried: My sight, O Mother mine, is gone.
How shall I wepp when your life too is done?

Then dazzling daylight like a myriad carillons
From endless gleaming bell-towers in my crazy  
Brain illumined like the lights of Zion,
A lovely light – a light which sanctified –  
Bright birds, bright river, trees and, brilliant
Boon pure as mother's milk, still brighter moon.

Now came a torture I had never guessed –
My murderer commanded "Break your own eyes!"  
I nearly prayed for mercy to the beast,
But slimy-fingered spasmic hands obeyed –  
And then no more I heard, no more could tell,
To empty nothyng faltered, and I feel.

XXXXXXXX

Proto si važme KAŽDÉHO okamžiku a nepokládejme NIC za samozřejmost.

Four letters of the Hebrew alphabet.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXX

Čtyři písmena hebrejské abecedy.

Lubomír Tomik

A lovec 
Blýskl náhle
Gepardíma očima
Divočáci prošli mýtinou

poslední v řadě se zastavil a zavětřil

-Máme kata ?
-Máme!-
ozvalo se z posedu
a třeskl výstřel

někdo najednou zhasnul,
poslední co jsem viděl,
 byly Tvé indiánské oči

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Four letters of the Hebrew alphabet.

Lubomír Tomik

A hunter
  flashed suddenly
with
cheetah eyes
  wild Boars went through the clearing

the last in line stopped and swayed

-Do we have a hanGman?
-we have!-
it came from the sitting room
and a shot rang out

someone suddenly went out,
the last thing I saw were your indian eyes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je.....,, Měsíc."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Kdysi dávno jsem při sběru hub v lese narazil na šest podobných monster, musel jsem se schovat za strom a být neviditelný, jen prošli kolem, najednou se mi vzpomínka vybavila při čtení slov -Čtyři písmena židovské abecedy.“

Hvězdná loď ve štěkotu psa.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Hvězdná loď ve štěkotu psa.

Lubomír Tomik

pohon hvězdné lodi zanechával za sebou v chladném kosmu proud tříštících se mrznoucích shluků virionů

cesta byla nekonečná,
už dávno jsme se měli líbat na pláži moří jiných galaxií
na pomezí mezi živým a neživým

viry,
my ,
pasažéři kulaté hvězdné lodě ve štěkotu psa


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Starship in a barking dog.

Lubomír Tomik

the starship's propulsion left behind a stream of shattering, cold clusters of virions in the freezing cosmos

the journey was endless,
we should have kissed on the beach of other galaxy seas a long time ago
on the border between the living and the inanimate

viruses,
we,
passengers round star ships in a barking dog
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu je..... jsou ,,Čtyři Disky". ,,Moc."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1047-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-disk

Vortex.

Fotografie od Fiona Art na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Taktéž.

Lubomír Tomik

taktéž vykoupení,
            zpod světel nekonečných měsíců a Měsíců bez Tebe a zářivek
a kde zůstaly všechny noci ?

                           v tichém výkřiku -Ty!-

tento diamantový vír slov řeže jako skalpel:

-Krá! Krá! Krá! - křičely kdysi vrány nad Long Islandem,
             černočerní ptáci zapomnění které spaluje Tvé světlo,
jsme 
     záchvěvy 
buněk
     klopýtáme,
perleť 
      odlétla anebo možná ne,
tma bez tebe mi
      navždy zůstala,
vteřina s Tebou vynahradí staletí v propasti,
jsem hromosvod
a Ty
jsi můj blesk,
                jsme zděšené lekníny na hladinách našich srdcí,
          chci se po jejich listech dostat na druhou stranu řeky,
jsou to právě vyčištěné krokodýlí tesáky a
prostě 
Ty 
a musím tato slova napsat 
nebo
 shoří uvnitř,
oblečme se do nachu vycházejícího slunce,
sluší Ti to,
nejvíc
-Krá! Krá! Krá! !!!!-

Taktéž.
A když vír slov odešel, vzal s sebou všechno.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Also.

Lubomír Tomik

also redemption,
under the lights of the infinite months and moons without You and the fluorescent lights
and where did all the nights stay?

in a quiet cry -You! -

This diamond vortex of words cuts like a scalpel:

-Floe! Floe! Floe! - crows once shouted over Long Island
                black birds of oblivion that burns Your light,
we are
      tremors
cells,
we stumble,
                      pearl
flew away or maybe not,
darkness             without you
 stayed forever
                     a second with You will make up for centuries in the abyss,
I'm a lightning rod
and You,
You are my lightning
              we are terrified water lilies on the surface of our hearts,
        I want to get to the other side of the river after their leaves,
    they are just cleaned crocodile fangs and
just
You and I have to write these words
or burns inside,
let's dress in the purple of the rising sun,
It suits You,
most
-Floe! Floe! Floe! !!!! -

Also.
And when the whirlwind of words left, he took everything with him.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Fotografie od Maksim Istomin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

A vortex po sobě nechal ,,Slunce.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Audio ,, The meaning of word god“.

Fotografie od Rahul Genie na Pexels.com

Čteno a nahráno ve Studiu Midian.

V pozadí hlas – Ratu (Priest) – close-up prayers from Ratu at sea edge. Sounds of seawash. N.B. Prayers possibly to Goddess of sea, Nyale. Recorded prior to Pasola festival.

Lyrics:

The meaning of the word "god".

Lubomír Tomik

no part of the life of our bodies is to be thrown away,
whatever we want
white black little big legless or Sleipnirs

whatever we want
just don't lie
stand up for yourself
back to the ring every morning
do not give up
not giving up
live

when I embrace you I understand the word "God",
actually

,,Goddess",

pack of words
bristles whistling on frozen snow,
sounds over the white plain
The moon closed its eyes,
prevents movement,

believe and touch the sun
to burn and laugh

traces of pearl and ivory,
a transport plane flies over the velvet sea

soul air corridor,

we're going to land,
to take off again,


every moment there is a bite at the end of the fork,
Are you hungry ?

I do, after YOU. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Čtení v děšti na sobotní večer pro Tebe ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“ Kapitola padesátá třetí.

Napsáno více jak před deseti lety , jakákoli shoda se skutečností je náhoda nebo synchronicita.

Chapter 53 Part One – Risk lovers.
Fotografie od Tsvetoslav Hristov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik

Chapter Fifty-Three.

Risk lovers.

They parked in front of a tall, narrow house, the windows on the ground floor were closed by faded net curtains. A battered brick wall, a trickle of water trickled down the broken gutter, leaving a slimy green stain on the front steps.
It was a two-story house, and the upper broken beams towered over the branches of the trees like the strange keels of shipwrecks. A dead house among thousands of dead houses, whispering the message of a bygone era.
Everything is coming to an end.


Somewhere in the suburbs of London, someone plays a gramophone record and the quiet, deep and hoarse voice of the singer Varja Panin came to us in silence: "My dear, it's a purely feminine point of view-

"Try to stop me, do a miracle
There is nothing so magnificent in the world
Make it a big bomb
She couldn't blow up
Someone is calling me from the outside, I don't want to be alone now "

-She says, in fact, he says he has bad blood.- Bobby said.
I smiled. We walked in silence after the song ended.
The world of adults differs from children's only minimally. It is a world where rapists are at their best, where excuses do not satisfy anyone, least of man alone, where cowardice corrodes the soul and you don't care.
-That's what the song is about, ”Suzanne said.
It's thundering and raining. The tree branch flutters sharply in front of the dim light of the street lamp, casting grotesque shadows on the glistening sidewalk.
We missed the playground. Abandoned. We walked in silence.
From the course we went to the cenote dagrado-sacred well, it is not strange that the Mayans, who worshiped the god of rain, considered the well sacred. There are no rivers nearby. If anyone knew at all that an underground river appeared and lost again in the underground jungle, then it must have been only the chosen people. And suddenly, in a place where the water was nowhere, a twenty-meter-thick layer of limestone collapsed and sediment appeared. Shrubs and trees disappeared under the water in the depression, and the white walls in the middle of the lush green forest demanded sacrifices like the teeth of the big mouths of the rain god. According to legend, the most beautiful girls threw themselves into the well. They dressed them richly, adorned them with precious jewels, and led them to a well under white bedspreads. However, a special group that examined the bottom of the well in 1974 proved that girls were not thrown into the well. All the skeletons found at a depth of thirteen meters belonged to men.
Daddy Iwi, in an anachronistic swallow attire and with his knees dropped, bowed silently to the ground. It was a success. Everyone laughed.
His lips are pale and his eyes shine dangerously.
His mind immediately began to imagine, and the businesswoman, Růžena Rybízová, opened herself dressed in a colorful shiny robe and blinked in surprise.
Lines of clouds chase around the pale moon, which is just disappearing behind a black wall of rain.
Bobby burst out laughing.
Tata Iwi, with a seemingly stern face, announces that she needs to get something in Miss Currant's grocery store.
Anger freed me from judgment and deprived me of caution.
-Freat! Be careful not to let your miserable soul come out of you!
In our world, news is spreading at the speed of light. However, this will not always be the case. Dad glared at me.
-Look! We live with germs around us, and when we become immune to them, we may not care that they exist. Yes, I'm glad I know that. I'm glad I know exactly who is rubbing his mouth on me. From which corner do they throw mud at me. Earlier… before…, when I was young. Do you realize that you are running to pagan superstitions to avert God's wrath? Which shows how confusing you are about religion.-
He spoke flawless German, tired and chubby ala Graf Zeppelin, and ended his sentences with a violent, imbalance laugh that went into violent and unbearably bright tones. The head was covered with a cap with sewn-on ears from an old wolf. They stuck to the sides, always trapped, as if they sensed danger.

The end of the first part.

End of the fifty-third part.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Několik drobných omylů při čtení ponecháno, konec s dovětkem a následným zahřměním je ponechán pro ilustraci, protože..... je to záznam jednoho TEĎ...a hlavně, ani nevíš co to pro mne znamená , být naživu, mít možnost, dělat to co dělám.
Můj právní zástupce mi včera řekl, že šance na přežití při sražení automobilem v rychlosti šedesáti pěti kilometrů za hodinu, jak se to stalo mě, je deset procent. 

DESET.

Karta Velké Arkány Crowleyho Tarotu na publikaci sobotního čtení je - ,,Mág."


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

PS: A ano – ,,V DĚŠTI“.

Poet video ,,Měsíc není sarkofág“

Nahráno ve Studiu Midian. První část při psaní a vzniku básně, druhá při čtení , smícháno.

Měsíc není sarkofág.

Lubomír Tomik

Měsíc je jen měsíc,
ať je to čas,
ať je to planeta nebo není,

nejsou stržené nehty,
ani pohlazení,

nejsou oči,
ani vyteklé sklivce,

ani nádherné protisluncové brýle,
když svítí Měsíc,

nejsme zavřené sarkofágy v dunách,
Měsíc je jen Měsíc

má Tvůj úsměv v piruetách.

XXXXXXXX

The moon is not a sarcophagus.

Lubomír Tomik

The moon is only the moon,
let it be time
whether it is a planet or not,

nails are not pulled,
not even a caress,

there are no eyes
not even spilled vitreous,

not even gorgeous sunglasses,
when the moon is shining,

we are not closed sarcophagi in the dunes,
The moon is just the moon

has your smile in pirouettes. 
XXXXXXXX

WOW ! Karta ze 78 karet Crowleyho Tarotu....ze 78 karet, bezmyšlenkovitě ji otočím, -Aha.-
SYNCHRONICITA.
Karta je ,,Měsíc."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic
Ani mne ta možnost nenapadla, ale..... tak to vždycky je...to co chceme dostaneme, až to chtít přestaneme.

Poet Video ,,Orfeovo vítězství.“

Vytvořeno ve Studiu Midian.

Napsáno, načteno, nastříhány záběry , které natočil P.L., smíchán zvuk, přidány efekty křídel, řevu, ohně, zkompletováno.

Lyrics:

Orpheus' victory.

Lubomír Tomik

Sun and Moon -
Sun and Moon -

reality gears
 fit together

Sun and Moon-
Moon and Sun-

hanging
     on the shadows of extinct gas lamps

imagine-
Sun and Moon-
 one day the sun will go out and the moon will shine,
dragon eyes behind prison walls,
confessions 
XXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka
Crowley - 2 - veleknezka

Skutečně.

Orpheus‘ victory.

Orfeovo vítězství.

Lubomír Tomik

Slunce a Měsíc -
Slunce a Měsíc - 

ozubená kola reality
zapadají do sebe

Slunce a Měsíc-
Měsíc a Slunce-

zavěšené
na stínech vyhaslých plynových lamp

představ si-
Slunce a Měsíc-
 jednoho dne slunce vyhasne a měsíc se rozzáří,
dračí oči za zdmi věznic,
zpovědnic

XXXXXXXXXXXXX

Orpheus' victory.

Lubomír Tomik

Sun and Moon -
Sun and Moon -

reality gears
 fit together

Sun and Moon-
Moon and Sun-

hanging
     on the shadows of extinct gas lamps

imagine-
Sun and Moon-
 one day the sun will go out and the moon will shine,
dragon eyes behind prison walls,
confessions 


XXXXXXXXXXX
Crowley - 18 - mesic
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Šero.

Fotografie od Angela Roma na Pexels.com

XXXXXXXX

Šero.

Lubomír Tomik

pohodíš hlavou někam k Západu,
pohádková ,
zvláštní

ráno a šero,
jaká jsi za soumraku,
když se vkrádám do Tvých snů
a přístavů ?

utrhni květ,
z mých žil
z mých žil

aby jsi viděla,
že jsem žil

někdo z mých žil 
utrhl květ
 a
vše vypil, 
nachový úsměv

zbylo dosti,
nejen zlámané kosti,

abych mohl pěstmi otevřít šero.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

         


Dusk.

Lubomír Tomik

you throw your head somewhere to the West,
fairytale,
strange

morning and twilight,
how are you at dusk
when I creep into your dreams
and ports?

           pluck a flower
of my veins
of my veins

so you can see
that I lived

someone 
plucked a flower from my veins
 and
drank,
purple smile

enough left
not just broken bones,

so I can open the gloom with my fists.


XXXXXXXXXXX
Crowley - 18 - mesic

Médeo ! Dnešek bude na hranicích…

…bolesti, cenzury, všeho…naživu jen jednou a žádné další pokusy už nemám, jeden jsem už podělal.

Médea.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je….

Crowley - 18 - mesic

XXXXXXXXX

Odyseus III.

Lubomír Tomik

Ó Médeo !
Proklej mne !

Přikaž mi rozvázat lana,
uvolnit zvíře v nás a 
tužkou si propíchnout oči,
srdce!

Každým slovem !

Věřit ve vykusování rtů!
Proklej mne !
Vypusť zlo a saj,
              vysaj ho !


Odyssey III.

Lubomír Tomik

Oh Medea !
Curse me  !

Show me to untie the ropes,
to release the animal in us and
pierce my eyes, 
with a pencil
pierce my
heart!

With every word!

Believe in biting lips!
Curse me!
Release evil and suck,
 suck it up! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Crowley - 18 - mesic
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic
,,Měsíc je univerzálním principem volby, která je založená na vnitřní opravdovosti. Tomuto symbolu se také často říká karta karmy, slovo karma znamená „práce, která musí být udělána“. Každý den nás čeká rozhodnutí, zda se postavíme na stranu svého pravdivého já, a nebo za naši falešnou masku ve hře na svědomité. Každý den u této brány stojíme a rozhodujeme se, jestli opustíme staré známé světy a projdeme branou, abychom mohli objevovat světy nové.

Brána také představuje proces volby, ve kterém se rozhodujeme mezi naší opravdovostí a hranou svědomitostí. Volba má tři funkce, které nám umožňují: 1) vytvářet nové skutečnosti, 2) držet se přítomné skutečnosti nebo 3) pustit se, a tím se osvobodit od skutečností, které nám už nemají co nabídnout.

Unknown.

Fotografie od Angela Roma na Pexels.com

XXXXXXX

Přicházíme k neznámu.

Lubomír Tomik

nemá tvar,
nemá tvar

polkni víčka na zlý časy

uprostřed zdí tam vevnitř

prokoukni Měsíc,
schovej se do svých snů,

přicházíme k neznámu a raději polykáme svý víčka,

smutek je temná květina kterou jsme utrhli a nepotřebujeme ji vidět,
nepotřebujeme víčka,
bez očí,

prý slyšíš svist kočičích křídel,
kdo by si pomyslel!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

We come to the unknown.

Lubomír Tomik

has no shape
has no shape

Swallow the lids for bad times

in the middle of the walls inside

look at the moon,
hide in your dreams

we come to the unknown and prefer to swallow our eyelids,

sadness is a dark flower we plucked and we don't need to see it,
we don't need lids
without eyes

you say you hear the whistling of cat wings,
who would have thought!

XXXXXXXXXXXXX
Kareta Crowleyho Tarotu na publikaci slov ovlivněných fyzickou bolestí je...


Crowley - 21 - vesmir

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

,,Rubáše a polibky havraních cest“ …audio… Raven shrouds and kissess.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXX

Rubáše a polibky havraních cest. Čteno ve Studiu Midian.
Rubáše a polibky havraních cest.

Lubomír Tomik

utkané
utkané
utkané


peří

havraní
havraní
havraní

utkané havraní
utkané havraní
utkané havraní

zobáky

klovající 
klovající 
klovající

do 
očíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí.


XXXShrouds and kisses of ravens ways.

Lubomír Tomik

woven
woven
woven


feather

raven
raven
raven

woven raven
woven raven
woven raven

beaks

pecking
pecking
pecking

to
eyessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss.
XXXX

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Luna", Luno.
Crowley - 18 - mesic
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic
Fotografie od Mimmo Lusito na Pexels.com

Midnight…in… v minulosti a budoucnosti .

Fotografie od Eleonora Sky na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

…v minulosti ..2016…, napsáno, nahráno na jaře 2020 ve Studiu Shaark ve Bzenci http://www.shaark.cz

lyrics:

Pojednává o zvyku sibiřských šamanů pít odvar z muchomůrky obecné…somu ?…a pak s ním dále pracovat… použít ho.

Proto tady není text ..už jsem někdo úplně jiný, než ten kdo psal tyhle slova.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Napsáno právě teď, nakresleno, tužka, papír

,,Královna Holí“

Crowley - kralovna holi

POET VIDEO STORY ,,D.O. vssss Tasmanian devil.“

Účinkují, D.O., Tasmánský čert, zkouška sirén, Tvoje představivost .
Nejsem majitelem autorských práv k fotografiím a zvuku ďábla, ani ke zvuku sirén. Záběry garáží natočil P.L.

Všechny věci se objevily najednou a spojily se samy.

,,Karta na publikaci souboje s ,,Ďáblem“ je…a teď jsem zvědavý, ta možnost tady je. Míchám balíček karet Crowleyho Tarotu ….. a je to ,,Luna“.

Crowley - 18 - mesic
Měsíc je univerzálním principem volby, která je založená na vnitřní opravdovosti. Tomuto symbolu se také často říká karta karmy, slovo karma znamená „práce, která musí být udělána“. Každý den nás čeká rozhodnutí, zda se postavíme na stranu svého pravdivého já, a nebo za naši falešnou masku ve hře na svědomité. Každý den u této brány stojíme a rozhodujeme se, jestli opustíme staré známé světy a projdeme branou, abychom mohli objevovat světy nové.

Brána také představuje proces volby, ve kterém se rozhodujeme mezi naší opravdovostí a hranou svědomitostí. Volba má tři funkce, které nám umožňují: 1) vytvářet nové skutečnosti, 2) držet se přítomné skutečnosti nebo 3) pustit se, a tím se osvobodit od skutečností, které nám už nemají co nabídnout

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Zanedlouho přistaneme na Měsíci. /Pro Tebe/

Fotografie od SevenStorm JUHASZIMRUS na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Zanedlouho přistaneme na Měsíci.

Lubomír Tomik

ve vzduchové kapse uvnitř kráteru 
rozděláme oheň

stulíme se k sobě,
opečeme trochu morločího masa

a budeme naživu budeme naživu bude me na živu bude .....

až dojde vzduch,
jen usneme.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

We'll be landing on the moon soon.

Lubomír Tomik

in an air pocket inside the crater
we'll start a fire

we snuggle together
fry some morloc meat

and we will be alive we will be alive will me alive will be .....

when the air runs out
we just fall asleep,
we ,
my love.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe…po noci plné snů o Tobě je… ,,Čtyři poháry“

Crowley - ctyrka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1033-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-pohar