Bride of god.

Fotografie od Oleksandr Pidvalnyi na Pexels.com

…………………………………………………………………..

Nevěsta.

Lubomír Tomik

před tisíci lety v jiném světě jsi zakletá

nevěsta boha
se obklopila paprsky

prošla polibkem
prošla výbuchem

nevěsta boha 
se obklopila paprsky

prošla nocí prošla ránem

nevěsta boha
se obklopila paprsky

nevěsta boha smrti
se obklopila pamlsky těl

před tisíci lety v jiném světě, rozkvetla


Bride.

......

thousands of years ago in another world you were cursed

bride of god
 surrounded herself with rays

she passed the kiss
 went through a blast

bride of god
 surrounded herself with rays

passed the night passed the morning

bride of god
 surrounded herself with rays

bride of the god of death
 surrounded herself with treats of bodies

thousands of years ago in another world, you blossomed

..........................................................................................

Stále rozkvétáš v mých slovech a vím, že ano, i v realitě, Tvůj úsměv je úžasný nádherný masožravý nakažlivý návykový upřímný a tak to má být, tak to musí být.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vlak Synchronicity se rozjíždí.

Genuine

Fotografie od Ivan Samkov na Pexels.com
Ryzí 
Lubomír Tomik

ve tvých očích teče řeka
kde její tok mizí

kde vprostřed duše
řeka vtéká

květina rozkvetla 
ryzí

......


Genuine

a river flows in your eyes
where its flow disappears

where in the middle of the soul
the river flows

the flower bloomed
genuine

........................................

Pes jí psa.

Cvičení střihu,seržant Rico .

Z výkladu karty-


Rytíř mečů MISTROVSTVÍ ZAPÁLENÉHO MYŠLENÍ A ODHODLÁNÍ
 
Je to stav soustředěné, odhodlané a jedním směrem zaměřené mysli.
 Tři vlaštovky znázorňují soulad, ve kterém jsou mysl, srdce a činy.

Připomínají tak, že aby bylo možné dosáhnout vytčeného cíle, musí se projevit odhodlání, vůle a nasazení na všech třech úrovních. 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1026-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-me

Scream.

Výkřik.

LT

výkřik, 
otočila se

v očích
záblesky dvojsmyslného štěpení

rozcuchaná
otočila se

výkřik
opřela se

v bocích
vodní hladiny

dosedající labutě
nehty v mase

........

Scream.

LT

scream
she turned around

in the eyes
flashes of ambiguous cleavage

disheveled
she turned around

scream
she leaned back

in the hips
water levels

perching swans
nails in the flesh

..........
Devět Pohárů.

Tempest !

Lyrics: Meanwhile, a storm
Prospero
romantic
Prospero
I can't get some things out of my head
Prospero
suddenly it's different
Prospero
how myths are created
Prospero
something will happen
Prospero
the mechanism of the Flood
Prospero
i can't get you out of my blood
Prospero
we swim in the river of skin

Prospero
raised
hands
Prospero

romantic

Prospero
closed
eyes
Prospero

openly
closed
openly
closed
openly
closed
scalded scalded scalded
that eyesMusic credit to TheFlayFishingFilmaker

,,Rytíř Holí" , card from Your deck, Mr.Crowley...and Her ....

Citát.

Tři Hole.

,,Through the empty archway a wind of the spirit enters, blowing insistently over the heads of the dead, in search of new landscapes and unknown accents: a wind with the odour of a child’s spit, crushed grass, and Medusa’s veil, announcing the endless baptism of freshly created things.”

Federico García Lorca

And a wandering cozy voice

Fotografie od Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n na Pexels.com
Papír.

Lubomír Tomik

A potulný útulný hlas
planeta se nězměnila
to jen my

svatyně kouzelných barev
podobná lidem v bytech 
pokojích
staveních,
ulicích
  pod 
mo  sty

útulní potulní pocestní
papír
........
Paper.


And a wandering cozy voice
the planet hasn't changed
it's just us

a sanctuary of magical colors
similar to people in apartments
rooms
constructions,
streets
   under
brid    ges

cozy wanderer
paper

----------------------------------------------------------------------
Deset Disků

We are interrupting the radio broadcast !

LT:

naleziště rukopisů......
žíly stříbra v kameni
identifikace mrtvých

zažloutlé fotografie
zmizí stejně jako data paměťových karet

někdo v minulosti napsal hodně dopisů,
svěřil je moři

žádný se nevrátil
kroky

....
 Nyní sport, a vážná událost :
,,Kam se poděly, 
všechny tenisové rakety a kola ? "

Přerušujeme vysílání rozhlasu :
,,Kan se ztratil televizní signál? Co budeme dělat ?"

Jsou dopisy na moři.


.......................................

site of manuscriptsveins of silver in the stone
identification of the dead

yellowed photos
will disappear along with the memory card data

someone wrote a lot of letters in the past,
     entrusted them to the sea

none returned
steps

....
 Now sport, and a serious event :
"Where did they go,
all tennis rackets and wheels ? "

We are interrupting the radio broadcast:
"Can the TV signal be lost? What do we do ?"

There are letters at sea.
.....................................................................

And my web is still alive -says spider with flash eyes,

world

wide

wide as

slovo

jako Tvá fantazie,

nekonečná

…….

Princ Mečů

Ilustrované dějiny papežů…

…a jednou se galerie zaplní.

Fotografie od Toa Heftiba u015einca na Pexels.com

……………………………………………………………………….

Ilustrované dějiny papežů

Lubomír Tomik

pokrytá mechem kniha
vlhkostí pralesa
trosky
výstavní

síně,
kde nikdo nejídá

stanice,
kde se přepřahají dostavníky bez myšlenek

náhodní jezdci na šachovnici,
ilustrovaní
.........

Illustrated History of the Popesmoss covered book
humidity of the forest
debris
exhibition

hall,
where no one eats

station,
where stagecoaches are pulled together without thoughts

random knights on the chessboard,
illustrated
--------------------------------------------------------------------------------_________________--------------------------

Mág.

Zatřást Nocí

Jen

Lubomír Tomik

pro to tuto chvíli jsem ztratil zbývající čas,
slunce ve větvích stromu na poušti

jen jsem chtěl vědět jaké by to bylo
BYLO

Neskutečno je jako vanilka v kávě,
ucítíš ostří chuti a pak zmizí navždy,

nebo než se znovu napiješ,
než bude znovu horká.

Když zatřeseš Nocí,
někdy padají hvězdy 
někdy tma.

Zvykni si.

............................................................

Just

Lubomír Tomik

for this moment I lost the remaining time,
sun in the branches of a tree in the desert

I just wanted to know what it would be like
WAS

Unreal is like vanilla in coffee,
you will feel the edge of the taste and then it will be gone forever

or before you drink again
before it gets hot again

When you shake the Night
sometimes stars fall
sometimes dark.

Get used to.
.................................................................................................................................


Pick up diamonds

Fotografie od Stijn Dijkstra na Pexels.com

.-….

seber démanty,
co víly v lese zanechaly

blýskají se a třpytí,
kameny mládí

rezavějí meče chladné,
v horách, skrýších,
kam jen oko dohlédne-
člověk

krvesmilstvo a palácové převraty,
žádané
     vývozní zboží

stín Anděla kyne opačným směrem,
návrat k bdělosti

jak můžu být ostražitý,
když mi někdo šplhá po páteři

otevřít mysl a 
stín Anděla letí opačným směrem

z Tvé přetvářky upletu svetr,
obléknu si ho ,
lehnu si mezi plameny !!!!!

kam mám jít když jsi cestu změnila na pulsující svěrák v žaludku

nahé zdi 
kolem Krajiny bez Konce
......................................................................................................................................................................................................................................................

pick up diamonds
what the fairies left in the forest

they flash and sparkle
stones of youth

rusting swords cold
in mountains, hiding places,
as far as the eye can see-
human

incest and palace coups,
requested
 export goods

the shadow of the Angel rises in the opposite direction,
return to wakefulness

how can i be guarded
when someone is crawling up my spine

open mind and
the shadow of the Angel flies in the opposite direction

I will knit a sweater from your pretense,
i will wear it
I'm going to lie down in the flames!!!!!

where should I go when you turned the road into a pulsating vise in my stomach

bare walls
around the Land without End

........

A zatím jen chlemtáme horkou měďnatou krev dní, i když se chci dotýkat nebe,
Ďábel nikdy nehraje narovinu.

And for now we just sip the hot copper blood of the days, though I want to touch the sky,
The devil never plays straight.

Good for him, my jsme jiní.:)
,,The Hangmen"
Ukřižování ega.

Její houslový klíč

Aplikace Clipchamp, cvičení střihu, obrazu a vůbec, zdánlivě nesouvisející obrazy tvoří obraz...Její houslový klíč.Lyrics :

language

Lubomír Tomik

Do you see language as music?
You hear the words
when you fall into silence?
Do you see a face like a treble clef?

Unlocks every note
when you lose your breath

....

Lady with the colt.

Fotografie od cottonbro studio na Pexels.com

…..

Dáma s koltem.
Lubomír Tomik

prst na kohoutku a
VÝSTŘEL

následoval pohled
na žloutek dinosauřího vejce

následoval pohled
do soutěsek Noci

tma byla něžná jako její dotek

......
The lady with the colt.


tap finger and
SHOT

followed by a look
on the yolk of a dinosaur egg

followed by a look
to the gorges of the Night

the darkness was as gentle as her touch
.......

Podél potoka

Nahráno ve Studiu Shaark http://www.shaark.cz , music credit to Vollkornbrot

you walk lavender along
stream
the scars had long since been filled
with river sand
Your beauty
amaze

…?
Zvuková nahrávka měla být původně součástí Projektu KEEP TOGETHER, neprošla dnešním vyřazovacím kolem.

Ze sbírky Veronika a jiné básně / 2018 /


Deset Holí

Gallant stories

Galantní příběhy.

Lubomír Tomik

složité vzory,
           nejsložitější
a jak lehce
           jak křehce
se rozplétají

galantní příběhy v nichž Romeové hynou,
a Julie,
ty na ...
/ verši si doplň sama,
napsat ho nehodlám, tady se realita dělí /

galantní příběhy v nichž Romeové hynou
a Julie,
ty .. ...... je oživují a snímají z křížů a ano ano ANO

nadechují se svou silou celou,
nadechnu se
zadržíme dech
TEĎ
NOW
READ:

Gallant stories.complex patterns,
the most complex
and how easy
how fragile
they unravel

gallant tales in which Romeos perish,
and Juliet,
you on...
/ fill in the verses yourself
I'm not going to write it, reality is divided here /

gallant stories in which the Romeos perish
and Juliet,
you .. ...... revive them and take them off the crosses and yes yes YES

they breathe in with all their might,
I take a breath
we hold our breath
NOW
TEĎ
TEĎTEĎŤEEDEDEDEDTotweďwonďet
DOST !

............

Hrom řekl :

Fotografie od Frank Cone na Pexels.com

………

Krása.

Lubomír Tomik

hrůza prostě existuje
s krásou se doplňuje

jak by jsi poznala co je krásné,
i když je to strašné 


do Tvých očí jsem vložil všechny klíče
stín který se sbíhá do linií sebeklamu

bouřkové mraky na modrém nebi
zmizely v nedohlednu

krása krása krása
blesky přes celou oblohu

statické elektřina
-BOOOMMMMMM!!!!-řekl Hrom


.....................................................................................................................................
Beauty.

Lubomír Tomik

horror just exists
with beauty it complements itself

how would you know what is beautiful
even though it's terrible


I put all the keys in Your eyes
a shadow that converges into the lines of self-deception

storm clouds in the blue sky
disappeared out of sight

beauty beauty beauty
lightning across the sky

static electricity
-BOOOMMMMMM!!!-said Thunder

Pohledná

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Pohledná.

Lubomír Tomik

pohledná kostra v kuřáckém salonku,
usadila se,
zakašlala

KUCK KUCK KUCK

sluha přispěchal
a nabídl silný doutník v kombinaci s portským vínem

,,Nekouřím, ale portské víno si dám!"

sluha byl v mžiku zpět a postavil dřevěnou číši na stůl

V zakouřeném salonu bylo najednou plno !

,,Nástupiště šesté ! Koňská porážka ! Panika v obchodním domě ! Kupuj kupuj kupuj!"

zarazil se - Tohle není nádraží ? Ani nároží ? Kde to zatraceně jsem ?-


-Kuck kuck kuck-

,,V příběhu. - řekla


Velbloudi zastavili u paty jiné pyramidy, slunce slunce slunce
konec věty,
kde je to slovo které bylo na začátku ?

Pohledná ?Handsome.


a handsome skeleton in the smoking lounge,
settled down
she coughed

KUCK KUCK KUCK

the servant hastened
and offered a strong cigar combined with port wine

"I don't smoke, but I'll have port wine!"

the servant was back in no time, setting the wooden bowl on the table


The smoky salon was suddenly full!


,,Platform six! Horse slaughter! Panic in the department store! Buy buy buy!"

he stopped - This is not the station? Not even a corner? Where the hell am I?-


-cuck cuck cuck-

"In story. - she said


The camels stopped at the foot of another pyramid, sun sun sun
end of sentence
where is the word that was at the beginning?

Handsome?

...............................................................................................................................................................

Pár.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pár.

Lubomír Tomik

pár může být líbající se dvojice 
pár vojáků na bitevním poli

pár může být růží
pár je buenos días

radost smutek lítost nenávist radost 
když se můžeš nadechnout mýtu
snu

pár slov,

pár ,
vražedných mašin polykající dny jako jednohubky bez kousání,
zvláštní je,

až máš všechno,
nemáš vlastně nic

když nejsi pár,
když jsi jen dravčí spár

a

játra, 
přikrytá řetězy na úbočí skal jsou připravena k hostině

šum peří,

skládání křídel,

krmení

a pár 

pár párů
v zemi nezemi 
v zemi bez nikoho


............................................................................................................................................


Few.

Lubomír Tomik

a couple can be a kissing couple
a couple of soldiers on the battlefield

a couple can be roses
the couple is buenos días

joy sadness regret hate joy
when you can breathe the myth

dream

few words,

couple
of killing machines swallowing days like canapés without biting,
strange is

when you have everything
you don't really have anything

when you're not a couple
when you're just a predatory claw

and

liver,
covered with chains on the side of the rocks are ready for a feast

feather rustle,

folding wings,

feeding

and a couple

a couple of couples
in the country of no country
in no man's land

...............................................................................................................................................................................................................

PS: TTTTTTTTTTTTTToto není nic smutného, ani násilného ani jiného – ého.

Jsou to slova která přišla, zevnitř, odněkud, chladné květnové ráno bez slunce,

In…….

V kůžích.

Lubomír Tomik


zaživa pochovaní mezi kostmi těch kteří byli před námi

zaživa pomuchlaní v kůžích těch kteří překročili hranice


nejsou žádné hranice

nejsou žádné ploty


jen bariéry a hradby

které vystavíme sami


,,Haló, tady Jericho, tady Jericho, nikdy se k nám nedostanou"


Do ticha někdo řekl-

,,Vytáhněte trubky."


zaživa
zaživa
zaživa

lámat kousky chleba andělů
házet je labutím


............................................................................................

In skins.

Lubomír Tomik

buried alive among the bones of those who came before us

fulkffing up alive in the skins of those who crossed the border


there are no boundaries

there are no fences


only barriers and walls

which we will create ourselves


"Hello, Jericho here, Jericho here, they'll never get to us"


Into the silence someone said-

"Pull the tubes out."


alive
alive
alive

break pieces of angels' bread,
throw them to the swan

....................................................................................................................

,,Devět Pohárů“

Poslední vrány.

The Last Crows.

Lubomír Tomik

while someone wrote nails on the wood of the coffin from the inside,
while someone wrote with crematorium ashes into the foam of vanilla lattes


the last crows have arrived

untidy in King Arthur's court,
unallocated hangers

last first crows

who knows if they are departing or arriving

gusts of wind driven by stronger winds

on the edge of the horizon
into throats where they take root

blood smears
ashen lips

Prospero.

Prospero.

Lubomír Tomik

Preparováni
Rozmarem
Opakujeme ty samé chyby pořád dokola
Soumrak
Přijde přesvědčivě
Epicky
Rozmarem

Odstřihnout se


od minulosti,
i když jsem tak naivní, 
že v lidech vidím jen dobro

není tam,
jsou tam mršiny plných nákupních vozíků,
jsou tam prdele vylepené v luxusních automobilech
jsou tam lži

Prospero všechno svrhává z útesu do Bouře ,
vlna si nevybere,
zhltne to najednou

zůstanou jen skály v moři.


/ Určeno mladému řidiči, který stál autem přede mnou na přechodu pro chodce a řekl mi , že že jestli se mi nelíbí kde stojí, tak mě příště přejede. To neměl dělat.
Lidi, co se to s Vámi děje ?/


.......................................................................................................................................
Prospero.

Lubomír Tomik

PrepaRed
On a whim
we repeat the same miStakes over and over again
dusk
it will come convincingly
epic
on a whim
cut yourself off


from the Past
even though i'm so naive
that i see only good in people

is not thEre,
there are caRcasses full of shOpping carts,
there are asses plastered in luxury cars
there are lies

Prospero throws everything off the cliffs into the Tempest,
the wave doesn't choose
swallow it all at once

only rocks will remain in the sea.


/ dediCated to the yoUng driver who stood in front of me at the pedestRian crossing and i had cant go he and told me that if i didn't like where he waS standing, hE would run me over next time. he shouldn't have Done that.
Guys, what's going on with you?/

Thrice.
Deset Disků.