ABRAHADABRA.

ABRAHADABRA 
aneb Kouzlo o Začátku, Prostředku a Končí.

Lubomír Tomik

Kouzelník na pódiu se ukloní.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ABRAHADABRA
or the Magic of the Beginning, the Middle and the End.

Lubomír Tomik

The magician on the stage bows.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxI. Začátek . / Konec Světa /
Včera byl konec sssssssssssssssssssssss
sssss…….světa,
kousla jsi mne do očí,
ostré dlouhé zoubky se zabořily
do bezstarostné bělostné bulvy,
sklivec vytekl na stůl přede mnou,
donutila jsi mne ochutnat,
vzít se do úst syčících,
včera ssssss…………končil svět
sssssssssss…stejně stejné oči nebyly potřeba ,
Tvůj obraz byl vypálený hluboko dovnitř a nové záblesky
nebyly k mání,
Tvůj obraz byl nade vším a na počátku
bylo Slovo a to Slovo bylo od Tebe,
co bych mohl ztratit,
když jsem už ztratil všechno?


Kouzelník si svlékne sako, třese z něj slova, v bílé košili je před Tebou
prakticky nahý.
I. Beginning. / End of the world /
Yesterday would be the end of wwwwwwwwwwww……world,
you bit my eye
sharp long teeth sank
into a carefree white bulb,
the vitreous spilled onto the table in front of me,
you made me taste it
take a hissing mouth
yesterday eeeeeeeee…………ended the world
sssssssssss… same eyes were not needed,
Your image was burned deep inside and new flashes
were not available,
Your image was above all and in the beginning
was the Word and the Word was from You,
what could i lose
when i already lost everything?

The magician takes off his jacket, shakes the words from it, in a white shirt is in front of you
practically naked.
II.	 Prostředek.  / Jezdkyně. /

Jeskyně,
projíždíš zavátým esem,
z nějž se ztratilo L a je Esem Tebe,
Trumfovou kartou čnící nad Universem,
nejvyšší kartou napříč okamžiky, zeměmi, vesmíry a dimenzemi,
oba máme ledový dech ,
zmrazíme se navzájem v momentu objetí.Kouzelník si sako oblékne, podívá se Ti přímo do očí, žádná jiskra, vyšlehnou plameny a sežehnou ho.
II. The Middle / Rider. /

Cave,
you drive through an orest in deep snow,
from which F is lost and is card Ace of You ,
A trump card towering over the Universe,
the highest card across moments, countries, universes and dimensions,
we both have icy breath,
we freeze each other in the moment of hugs.The magician puts on his jacket, looks you straight in the eye, no spark, flames and burn him
III.	Končící.     / Hlubokým sněhem. /                                                                                   


Jezdkyně,


jezdkyně
hlubokým
sněhem.Kouzelník luskne prsty, ukloní se a zmizí.
Zvedneš se a odcházíš, někdy zatleskej, zapískej a řekni si o přídavek.

Jistě nebudeš zklamaná.
ABRAHADABRA
ABRAHADABRA
ABRAHADABRA
III. Ending. / Deep snow. /


Horsewoman,

has
horsewoman
deep
through the snow.
The magician snaps his fingers, bows, and disappears.
You get up and leave, sometimes clap, whistle and ask for an allowance.

You certainly won't be disappointed.
ABRAHADABRA
ABRAHADABRA
ABRAHADABRA

Prague song.Magický a povedený, velmi, až neuvěřitelně.

Magický

Prague Song by Pavla Jonsson, performed by Laurie Amat.

To snad ani není možné, kolik je v Prague songu magické krásy,

Pavlo, kouzelné,povedla se Ti myslím mimořádná věc! Měli by vidět všichni!

Počtvrté asi nejsilnější dojem….jak tam najednou na začátku vtančíš…to je báseň…TY jsi báseň, úžasné.

Domino Lásky. Domino of Love.

Domino of Love.

Lubomír Tomik

I fell into the Magic of You,
I fell into all the rotating sixes,

I fell into magic,
I fell into a verse,
I fell into spells,
I fell into sacrificial formulas,
I fell into the books of pure magic,
I fell into a sign
and frantic fantastic synchronicities across the centuries,
my Beast,

the power of the art of nature,
inventions of magicians
and
from their magical black reality changing hats covering the entire planet
You stand up
 in a white blouse with a bouquet of roses,

I fell into You,
I fell into Your traps,

You tore me up
like the grimoires of our times, according to which I invoke my love,

You get off your hats with grace,
it's the falling Domino of Love. 
Domino Lásky.

Lubomír Tomik

Upadl jsem do Magie Tebe,
upadl jsem do všech rotujících šestek,

upadl jsem do magie,
upadl jsem do verše,
upadl jsem do zaklínadel,
upadl jsem do obětních formulí,
upadl jsem do knih ryzí magie,
upadl jsem do znamení,
a zběsilých fantastických synchronicit napříč staletími,
má Šelmo,

síla umění přírody,
výmysly kouzelníků
a
z jejich čarovných černých realitu měnících klobouků pokrývajících celou planetu
se vztyčíš Ty,
v bílé blůzce s kyticí růží,
upadl jsem do Tebe,
upadl jsem do Tvých osidel,
roztrhala jsi mne,
jako grimoáry našich časů, podle nichž vzývám svou lásku
s grácií vystoupíš z klobouků,
je to padající Domino Lásky.

Smlouvy. Contracts.

Stala se opravdu zvláštní věc, shoda náhod. Na zahradě jsem napsal ,,Smlouvy“ , pil kávu a četl časopis z devadesátých let ,,Fantastická fakta “ , byl tam článek o Magii, ,,každý čaroděj musí mít hůlku a další propriety“ . Aha. Šel jsem přepsat báseň do pc a při úklidu -,,Co s tímhle , vyhodit ?“-

Nevěřícně , detail doširoka otevřených očí, je to … protože je to :

kouzelnická hůlka z dětských let mé dcery.

Drobné náhody…jak je něco tak nepravděpodobného možné? Během několika minut došlo ke střetu momentů v čase, momentu kdy dcera dostala hůlku od mých rodičů, momentu kdy jsem si časopis koupil a momentu dnes na zahradě kdy jsem časopis četl a momentu , kdy dcera hůlku odložila, aby se objevila v moment kdy jsem já o hůlkách četl a jedna se mi najednou ocitla v ruce. Příběh o cestování v čase a takhle se mi to děje i s Tebou, se vším, asi nic , jen drobná náhody, no jasně.

a tedy ,,Smlouvy.“ z dnešního podvečera , pro Tebe, jako za starých časů, protože žádné staré časy vlastně nejsou, jsi se mnou někde teď, je to úžasné, jako to vždy bylo, vždy,právě teď se s Tebou někde líbám, cítím Tvé tělo v mém objetí, vidím Tě.

Smlouvy.


/ pro Tebe /

Lubomír Tomik

z různých kovů,
z hedvábí,
z grimoárů šeptaných Tvým hlasem,

-Jaké to asi je ?- pomyslela si.

z grimoárů šeptaných,
z různých kovů tepaných,
z hedvábí laskající kůži,

-Jaké to asi je, pomyslela si ?-

z různých vůní
dálek, tůní, Zahrad Hesperidek,

-Jaké to asi je...- pomyslela si a 
smlouvy byly uzavřeny,

Královna střevícem rozšlápla korunu,
do zrcadla se dívala dlouho,
upřeně

byla nalezena nová slitina,
v odstínu zapadajícího slunce,
paprsky Tvého úsměvu
a osvěžující rosa,
roztaveny , 
po vychladnutí se změní v
hroty Dianiných šípů,
vůdkyně štvanice v šeptajícím listí.

-Vím jaké to je .-pomyslela si.

A spustila nohy z postele dolů,
ještě rozcuchaná,
z nočního lovu.
Contracts.

/For You/

Lubomír Tomik

of different metals,
of silk,
from grimoires whispered by Your voice,

- What is it like?-She thought

from grimoires whispered,
of various wrought metals,
made of silk caressing the skin,

-What is it like, she thought?-

of different scents,
distance, ponds, Hesperides Gardens,

-What's it like ...- she thought and
contracts have been concluded,

The queen stepped on the crown with Her shoes,
She looked in the mirror for a long time,
fixedly

a new alloy was found,
in the shade of the setting sun,
rays of your smile
and refreshing dew,
melted,
after cooling it changes to
the tips of Diana's arrows,
leader hunting in whispering leaves.

-I know what it's like, ”she thought.

And lowered Her legs from the bed,
still disheveled,
from night hunting. 

Píši to i anglicky proto, že se snažím ještě upravovat překlady z Google Translator, je to úplně něco jiného, vkládat myšlenky do jiného jazyka, vidět obrazově, vidět Dianu v odlescích slunce, chládnoucí hroty na jejich šípech a jedním z nich míří přímo na Tebe, vidíš ten hrot ?

Grazing black sphinxes. / For You /

Pasení černých sfing.

Grazing black sphinxes.

Lubomír Tomik

It was light,
the shepherd was restless,
he dreamed of you all night,
rotten canned dreams suddenly came to life with new colors,
come alive with the world, with worldly light,
mysterious weddings spinning like crazy unstoppable carousels,

ebony sphinxes circled the lamb,
soothed him
soothed with their demonic bubbling voices,
before they tore him to pieces,
they were fighting over which one to roar from the roaring lamb
a larger piece of meat,
just like You tore me apart
blood tests,
skin,
guts,

red blood running down the polished ebony,
You're beautiful. 
Pasení černých sfing.

Lubomír Tomik

Svítalo, 
pastýř byl neklidný,
celou noc se mu zdálo o Tobě,
ztrouchnivělé zakonzervované sny najednou ožily novými barvami,
ožily světem, světlem světským ,
tajuplnými svatbami roztáčejícími se jako bláznivé nezastavitelné kolotoče,

ebenové sfingy kroužily kolem beránka,
konejšily ho, 
utišovaly svými démonickými bublavými hlasy,
než ho roztrhaly na kusy,
rvaly se o to která si z bečícího beránka urve
větší kus masa,
stejně jako Ty jsi rozervala mne,
šlehy krve,
kůže,
vnitřností,

rudá krev stékající po naleštěném ebenu,
jsi nádherná.

Soft words about the end.

She drawn by me with a pencil.

Soft words about the end. Read and recorded For You in Studio Shaark once.
Soft words about the end.

Lubomír Tomik

You're hovering over an ice field,
silent scars cut into the body of the snow.

I haven't known You in so long,
blood drew soft words in the snow
at the end.


Suddenly You're everywhere ... and the story begins.

From the ,, Dinner at Minski´s“ /2016/

I stepped on the dried bird’s skeleton. Pro Tebe, má lásko.Ze srdce.

Kvůli použití zvukových efektů prosím doporučuji poslech ve sluchátkách. Due to the use of sound effects, I recommend listening in headphones. A zavřít oči, prosím, vážně…díky and close your eyes,seriously, thanks.

ORIZABA | Passengers in History
Rozšlápnul jsem vysušenou ptačí kostru.
Read and recorded FOR YOU LOVE in Studio Shaark

I stepped on the dried bird’s skeleton,

Lubomír Tomik,

and the tiny chest cracked,
I limped
someone put a bottle in my trail.

she pounded me with dolphin skin,
THE MAGIC beauty of His being,
someone asked:- A shot?-
answer: -Tomorrow, or in eleven days.-

It started to rain, the car chuckled uncertainly
water splashed out of the exhaust,
then he rode in the rain, in the distance over the mountains
it flashed,

he drove and thought of the man,
who burned his poems in the boiler room of the steamer Orizaba,
rolling black smoke
covered the sea
long
mourning
ribbon.

from ,,Dinner at Minski´s “ …i write this in 2016…….and now is reality.

Karta Crowleyho Tarotu …

…měla pravdu.

Tarot na dnešní nahrávání… – Midian Poet

Úžasný zážitek.

Bylo to jako….nakouknutí za oponu.

Z knihy výkladů.

-převrácený Pentagram. Splněno.

Četl jsem pro Tebe na místě, kde nahrával i třeba …ROOT.

-Nápad spojený s dalším rozvojem čeká v hloubce a je udržován naživu, dokud nepřijde čas jeho uskutečnění. Splněno.

-Uvěznění v pasti vášní…. Splněno, jsem uvězněn v Tobě, měl jsem celou dobu před sebou Tvou fotku.

-Prožívat vlastní pudy jako tvůrčí energii. Splněno.

-Nevědomé sítě moci a závislosti… Nemůžu posoudit, ….NEVĚDOMÉ- to víš jen Ty. Ale ano, máš mne ve své moci, ano, jsem na Tobě závislý.

Samozřejmě jsem nevybral vše, co karta představuje….ale je to ..jiné, vytáhnout ze 78 karet zrovna trumfového Ďábla, bylo to….ďábelské !

A jdu poslechnout , co jsme s Pavlem vykouzlili…..další heslo z knihy výkladů bylo- Černá magie.

Splněno….,co je magie, co jsou kouzla a zaklínadla , než slova, psaná nebo pronesená nahlas ?