Ostrov mnoha jazyků. An Island of Many Languages.

Děkuji za D.O. za poskytnutou fotografii .
An Island of Many Languages.

Lubomír Tomik

Lived on the Island of Many Languages,
through and through crucified,
adult,
arboreal,
hidden in the leaf,

with a secret passion for wood,
 laughed for a while,  cried for a while,
with a secret passion for nails,

before the waves of green flooded him again
looked noble,
consecrated,
faintly,

cruel disillusionment under the guise of masculinity on the cross of the Island of Many Languages,
lost in Never and Nowhere,
time was just in the eye blink,
the nails are rusted, the wood is embraced by a worm,
he was suddenly a disappointed romantic

fell into various traps in the garden,

on the Island of Many Languages,
plaiting parrots shouted his name and he was
lonely intoxicated by the endless echo,

when I inscribed in Your body with my tongue,
the most beautiful alphabet. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ostrov Mnoha Jazyků.

Lubomír Tomik

Na Ostrově Mnoha Jazyků žil ,
skrz naskrz ukřižovaný,
dospělý,
stromový,
skrytý v listový,

s tajnou vášní pro dřevo,
chvíli se smál, chvíli plakal,
s tajnou vášní pro hřeby,

než ho znovu zalily vlny zeleně
 vypadal vznešeně,
zasvěceně,
zemdleně,

kruté rozčarování pod maskou mužnosti na kříži Ostrova Mnoha Jazyků,
ztraceného v  Nikdy a Nikde,
čas byl jen v oku tik,
hřeby zrezly, 
dřevo objal červotoč,
najednou z něj byl zklamaný romantik

chytil se do rozmanitých pastí v zahradách,

na Ostrově Mnoha Jazyků,
 prostořecí papoušci vykřikovali jeho jméno a
osamělý se opájel nekonečnou ozvěnou,

když jsem jazykem psal do Tvého těla,
tu nejkrásnější abecedu.

Sál Království.

Astonishments of the Orient spell deprived.

Úžasy Orientu kouzla zbavené.

Lubomír Tomik

Jedinečný velký mág získal nechtěně báječné místo s výhledem,
mezi dvěma zločinci,
krev byla všude na rukou kůži střence nože,
stékala po želvím krunýři,
kutálejícím se v z vrcholku Golgoty,
otočil hlavu na kříži,
ale hřeby,
držely pevně.

Mysl plná obrysů lyry,
hladoví supové se rvali o mršinu želvího tělíčka,
vykotlaná kost,
Ježíš odvrátil zrak,
Hermés  nedbale zapózoval,
zmáčkla jsi spoušť fotoaparátu,
cvaknutí snímku vyplašilo nenažrané bestie, poodlétli do dálky,
a usadili se,
v očekávání hostiny,
ovšem už žádné další kusy masa,
dnes ještě ne.

Úžasy Orientu, kouzla
zbavené.
Golgotha.
Hermes vyrábí první lyru z želvího krunýře.

Astonishments of the Orient spell deprived.

Lubomír Tomik

The unique great mage inadvertently won a wonderful place with a view,
between two criminals,
blood was everywhere on the hands of the skin of the knife handle,
ran down the turtle's carapace,
rolling in from the top of Golgotha,
he turned his head on the cross,
but nails
held tight.

A mind full of lyre outlines,
hungry vultures were fighting over the carcass of a turtle's body,
broken bone,
Jesus looked away,
Hermes posed carelessly,
you pressed the camera shutter,
the click of the picture startled the uneaten beasts, flew into the distance,
and they settled down,
in anticipation of a feast,
but no more pieces of meat,
not yet today.

Astonishments of the Orient, magic
deprived of.