Rope ladder. / For You /

Fotografie od Karina Zhukovskaya na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Provazový žebřík. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

je spuštěný z letadla
je spuštěný v přístavu
je spuštěný napůl žerdi

je spuštěný z letounu, vlaješ ve větru na poslední příčce,
pevně sevřené rty v oblacích,
síťované punčochy

je spuštěný v přístavu,
rozbíjíš při křtu plavidla láhev šampaňského,
ozve se rána a k obloze vzlétnou barevní motýli

je spuštěný napůl žerdi,
kapitán nechal trosečníky připlavat blíže, nalákal je,
až pak nařídil
                               spustit palbu 

rudé stuhy, rozvířené
lodním šroubem na všechny strany,

na pláž ostrova dorazí zbytky žraločí polévky snídaně večeře oběda

vrčení motoru,
z výšky máváš na pozdrav,
z výšky se usmíváš,

je to více než dost,
více než dost.
Fotografie od Asad Photo Maldives na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rope ladder.

Lubomír Tomik

is launched from an airplane
running in the harbor
running half mast

is launched from the plane, You flutter in the wind on the last rung,
tight lips in the clouds,
fishnet stockings

is launched in port,
You break a bottle of champagne at the christening of a vessel,
a bang will sound and colorful butterflies will take off

is running half mast,
the captain let the castaways float closer, lured them,
until then ordered
                                   open fire

red ribbons, swirled
propeller on all sides,

leftovers of shark soup arrive at the island's beach breakfast dinner lunch


engine growl,
from above You wave to salute,
You smile from above


it's more than enough,
more than enough.
Fotografie od Ellie Burgin na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci básně pro Tebe : ,,STAR“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda WOW: ,,…se můžeme rozvinout jako květy a vyrůst do krásy (motýli).“

Shark glassy skin.

Fotografie od Asad Photo Maldives na Pexels.com
Shark glassy skin.

Lubomír Tomik

a seaplane appeared overhead in a cloud of boomerangs,
You flew safely, gently,
overlooking the island below, on which no one wanted to live,

everything sound while reading
at least in me
the voice carried over the waves,
I left the cave,
 dressed in a furious struggle for life,
into the glassy skin of a shark,

yes, You didn't land
 just fluttered wings in greeting,
the island was rough,

it was a scratch card of horror,
it was impossible not to lose.
Fotografie od Nate na Pexels.com
Sklovitá kůže žraloka.

Lubomír Tomik

nad hlavou se v mraku bumerangů objevil hydroplán,
letěla jsi bezpečně, něžně,
s výhledem na ostrov pod sebou, na němž nikdo nechtěl žít,

při čtení znělo všechno,
aspoň ve mně,
hlas se nesl nad vlnami,
opustil jsem jeskyni,
oblékl se do zuřivého zápasu o život,
do sklovité kůže žraloka,

ano, jsi nepřistála,
jen zamávala křídly na pozdrav,
ostrov byl drsný,

byl to stírací los hrůzy,
nešlo neprohrát.
Fotografie od Asad Photo Maldives na Pexels.com

Special events.

Zvláštní příhody.

Lubomír Tomik

zvláštní příhody, 
na planetě,
kde jsi Královna Obrazů

zvláštní příběhy ,
v jazzových doupatech, 
kde jsi Královna Rytmu,

zvláštní příběhy,
o obyvatelích ostrova uprostřed oceánu,
 kde...

kde měli nejblíže ke hvězdám,
 jednoho dne jsi k nim sestoupila,
 stala se jejich Královnou a...

už mne nech, ať tě obejmu ,
kdekoli,
kde jsi mou Královnou.

Fotografie od eberhard grossgasteiger na Pexels.com

Special events.

Lubomír Tomik

special events, on the planet,
where you are the Queen of Paintings

strange stories
in jazz dens,
where are you Queen of Rhythm,

strange stories
about the inhabitants of the island in the middle of the ocean,
 where...

where the inhabitants were closest to the stars,
 one day you descended to them,
 became their Queen and ...

let me hug you, anywhere on world,
where You are my Queen.

Ostrov mnoha jazyků. An Island of Many Languages.

Děkuji za D.O. za poskytnutou fotografii .
An Island of Many Languages.

Lubomír Tomik

Lived on the Island of Many Languages,
through and through crucified,
adult,
arboreal,
hidden in the leaf,

with a secret passion for wood,
 laughed for a while, cried for a while,
with a secret passion for nails,

before the waves of green flooded him again
looked noble,
consecrated,
faintly,

cruel disillusionment under the guise of masculinity on the cross of the Island of Many Languages,
lost in Never and Nowhere,
time was just in the eye blink,
the nails are rusted, the wood is embraced by a worm,
he was suddenly a disappointed romantic

fell into various traps in the garden,

on the Island of Many Languages,
plaiting parrots shouted his name and he was
lonely intoxicated by the endless echo,

when I inscribed in Your body with my tongue,
the most beautiful alphabet. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ostrov Mnoha Jazyků.

Lubomír Tomik

Na Ostrově Mnoha Jazyků žil ,
skrz naskrz ukřižovaný,
dospělý,
stromový,
skrytý v listový,

s tajnou vášní pro dřevo,
chvíli se smál, chvíli plakal,
s tajnou vášní pro hřeby,

než ho znovu zalily vlny zeleně
 vypadal vznešeně,
zasvěceně,
zemdleně,

kruté rozčarování pod maskou mužnosti na kříži Ostrova Mnoha Jazyků,
ztraceného v Nikdy a Nikde,
čas byl jen v oku tik,
hřeby zrezly, 
dřevo objal červotoč,
najednou z něj byl zklamaný romantik

chytil se do rozmanitých pastí v zahradách,

na Ostrově Mnoha Jazyků,
 prostořecí papoušci vykřikovali jeho jméno a
osamělý se opájel nekonečnou ozvěnou,

když jsem jazykem psal do Tvého těla,
tu nejkrásnější abecedu.

Pro Tebe : I can’t survive NOW. Nedokáži přežít TEĎ.

Nedokáži přežít TEĎ.

 Lubomír Tomik


 Nedokáži přežít TEĎ bez Tebe,

 čas je gumička ve Tvých vlasech ,
 natahuje se a smršťuje,

 čas je Tvůj úsměv, 
 natahuje se a smršťuje,

 čas je smrt vedle v nemocničním pokoji při docela dobrém obědě,
 najednou zmatek a shon,

 několik týdnů jsem se nehnul z pokoje, 
max na na invalidním vozíku , záchod a potají do sprchy,
 po nehodě jsem znal jen jeden ostrov,
 na něm Ty a pokoj s vyhlídkou na život,

 po jídle se natáhnout a otočit na druhý bok, 
 zavřít oči a díval se do Tvých,
 vše ostatní …nereálné,
 nedůležité….nějaká smrt při docela dobrém obědě,
 ve vedlejším pokoji,

 jen nedokáži přežít teď,
 bez Tebe.


I can't survive NOW.

 Lubomír Tomik

 I can't survive NOW without you,

 time is a rubber band in Your hair,
 it stretches and contracts,

 time is Your smile
 it stretches and contracts,

time is death next door in the hospital room at a pretty good lunch,
 suddenly confusion and hustle,

I didn't move out of the room for a few weeks,
 only on a wheelchair, toilet and secretly in the shower,
 after the accident I only knew one island,
 on it You and a room with a view to life,

 after the meal I reached out and turned to the other side,
  close eyes and looked at yours,

 everything else was… unrealistic,
 not recommended… .some death at a pretty good lunch,
 in the next room,

 just can't survive NOW
 without YOU.