-Ne!-

PRINCIP SPOLUPRÁCE, TÝMOVÉ PRÁCE A PARTNERSTVÍ . / Z výkladu karty Crowleyho Tarotu ,,Slunce.“/

Fotografie od Binti Malu na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ne !
Lubomír Tomik

-Nezvládnu tu myšlenku!-

Zakopu ji, i když nemám nohy
Utopím ji , i když nemám ruce

Přejedu ji parním válcem
Shodím z letadla

Zavřu ji mezi stránky knihy
Rozškrábu nehty
Defenestruji ji

Stříhám slova na písmena a zahrají si ruskou ruletu!

-Nezvládnu tu myšlenku !-


Je to jako by mi někdo usekl polovinu hlavy 
těsně nad spodní čelistí,

hrdlo dusící se krví,
tělo odešlo postavit vodu na kávu,

jemné probublávání a chroptění,
vytřeštěné oči na podlaze bez Tebe.

Nezvládnu tu myšlenku.

Na Tebe.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No !
Lubomír Tomik

-I can't handle the idea! -

I'll bury her even if I don't have legs
I'll drown her even if I don't have hands

I'll run it over the steamroller
I'll drop off the plane

I'll close it between the pages of the book
I'll scratch her with my nails
I'm defenestrating her

I cut the words into letters and play Russian roulette!

-I can't handle the idea! -


It's like someone cut off half my head
just above the lower jaw,

throat suffocating with blood,
the body went to put water for coffee,

gentle bubbling and grunting,
staring eyes on the floor without You.

I can't handle the idea.

On You.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Kde se vzala tato myšlenka?

Hvězdná loď s miliony pasažérů, která jako pohon používá VIRY . Teď jsem napsal slova….kde to bylo ????

,, Hvězdná loď ve štěkotu psa.“

Dopsáno.

A starship with millions of passengers that uses viruses as propulsion. Now I wrote the words .... where was it ???? 
VIRUSES????

Starship in barking dog.
Written.

V životě jsem o něčem podobném neslyšel, vynořilo se najednou na posledních stranách sešitu psaného v Nemocnici UH .

The smell of gasoline.

Fotografie od Christopher Delcamp na Pexels.com
Čteno za doprovodu bicích, program na PC, Online Drums Machine, musicca.com,nahráno smícháno a stříháno ve Studiu Midian.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vůně benzínu.
/pro Paulu/

Lubomír Tomik

minulost je ze zdi tapeta stržená,
pralátka mysterií,
milion Šeherezád vypráví své příběhy
v běhu času v běhu času

Ukaž se mi, jako Madimi Kelleymu,
svázání tajnými slovy a čísly.

Při doplňování paliva do prázdné nádrže  v noci v poušti uprostřed ničeho,
nasaješ trochu benzinu,
vdechneš výparyyyyyyyyyy 
tapety stržené ze zdi minulosti
mysteriózní pralátky
příběh Šeherezády se po milionté vypráví
v času běhu v času běhu

Ukazuji se Ti jako Kelly Madimi,
sečteni vysloveni odhaleni rozvázáni.

Rozkašleš se,
byla to jen myšlenka a cigareta a 
 že žiji ve snu,
kdo z Vás ne ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The smell of gasoline.
/ for Paula /

Lubomír Tomik

the past is torn from the wall,
 substance of mysteries,
million Sheherazades tells their stories
in the course of time in the course of time

Show Your beauty to me, like Madimi to Kelley,
binding with secret words and numbers.

When refueling an empty tank at night in the desert in the middle of nowhere,
you suck in some gas,
you breathe fumes
wallpaper torn from the walls of the past
mysterious  substance
the story of Scheherazade is told for the millionth time
at run time at run time

I show myself to you as Kelly to Madimi,
summed up pronounced revealed untied.

You cough
it was just an idea and a cigarette and
  that I live in a dream,
which one of you not?

Which of you does not live in a dream?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ....
,,Princezna Pohárů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

Hallway to the phone.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Chodba k telefonu.

Lubomír Tomik

...silný pach spáleniště
chodbou k telefonu
a myslím na Tebe a napadlo mne :

Nikdy nikomu nechci ukrást sebemenší nápad ,
nikdy jsem to neudělal a neudělám vědomě,
ukrást něčí myšlenku.

Naopak, jiní lidé kradli ode mne a docela bolí zjištění, že s tím ti ubožáci ,
že  tím mohou žít dál, 
vydávat cizí nápad za svůj.

Nechám slova přijít sama, mám Tebe, nemusím krást.

Telefon na konci chodby zvonil,
nezvedl jsem ho, a začal psát :

...silný pach spáleniště
chodbou k telefonu...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hallway to the phone.

Lubomír Tomik

... the strong smell of an incinerator
hallway to the phone
and I think of you and I thought:

I never want to steal the slightest idea from anyone,
I've never done it and I won't do it knowingly,
to steal someone's idea.

On the contrary, other people have stolen from me, and it is quite painful to find that the poor people can live with it, pass on another's idea.

I will let the words come by myself, I have you, I don't have to steal.

The phone rang at the end of the hall,
I did not pick it up, and began to write:

... the strong smell of an incinerator
down the hall to the phone ...
Fotografie od NEOSiAM 2021 na Pexels.com