Přírodní úkaz.

Přírodní úkaz.

Lubomír Tomik

pršelo a vyšlo slunce,
v oku hurikánu vykvetla duha ,
oděná jen do černé a bílé

černobílá duha, 
 smuteční nebo svatební stuha

na všech ostatních barvách jsme se krmili my

podívej,
usmívám se i když jsem v pekle

rád věřím v přírodní úkaz 
v Tebe


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Natural phenomenon.

Lubomír Tomik

it was raining and the sun was rising
a rainbow blossomed in the eye of the hurricane
dressed only in black and white

black and white rainbow 
or mourning or wedding ribbon

we fed on all the other colors

look,
I smile, even when I'm in hell

I like to believe in a natural phenomenon
in You

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Psáno pod vlivem karty …

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Krajkové listí.

Fotografie od Following NYC na Pexels.com
Čteno , nahráno , jen pár kláves na virtuálním klavíru…..ve Studiu Midian.
Krajkové listí.

Lubomír Tomik

krajiny,
krajiny v pekle 3x

hlučná zátiší,
krajiny v pekle malovány nejtiššími barvami
krajiny v mysli zašustí

kritici se zamyslí :
moc ďábelské
moc odvážné
 moc fantazie
 moc stažené kůže
nepravděpodobné nemožné směšné
krajiny v pekle

každý má ty své,
když do nich zavítáš nestačíš se divit a
myslet přitom na suvenýry

krajiny v pekle 3x

jak to že ohně pořád hoří,
kam chodí účet za plyn a mnohem
důležitější 
otázky bez otazníků -

kde berou vodu do kotlů
co dělají se vším tím vývarem
 kdo ostří satanovi vidličku, 
    s níž vytahuje vyvařené kůže zpod rozžhavených poklic,
 

Ty, 
zakrytá jen krajkovím listí ?

Ovšem ten pohled,
k nezaplacení.

v krajinách v pekle usnu a probudím se ,
zvoní budík,
už se těším jak půjdu spát a zase Tě uvidím,
v krajinách v pekle
v krajinách v pekle


 krajináchv pekleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlandscapesinhellLace leaves.

Lubomír Tomik

countries
landscapes in hell 3x

noisy still life,
landscapes in hell painted in the quietest colors
landscapes in the mind rustles

critics think:
very devilish
very brave
 very fantasy
  very tight skin
unlikely impossible ridiculous
landscapes in hell

everyone has theirs
when you visit them you are not surprised and
think about souvenirs

landscapes in hell 3x

as the fires are still burning,
where the gas bill goes and much
more important
questions without question marks -

where they take water to the boilers
what they do with all that broth
 who sharpens satan's fork,
with which he pulls the skin from under the red-hot lid
 

You, 
covered only by lace leaves?

But the view
priceless.

in the lands of hell I will fall asleep and wake up,
the alarm is ringing,
I'm already looking forward to going to bed and seeing you again 
in landscapes of hell
in landscapes of hell

XXXXXXXXXXXXXX


Crowley - 2 - veleknezka
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

78 karet plus jeden Mág navíc, který byl k balíčku přiložen .

Některé nepřijdou. Některé se opakují.

Nemíchám pořád stejně, není vzorec, všechno je nahodilé, přesto, karty chodí v sériích.

Karty chodí…možná taky Moai kdysi chodily.

Mám daleko větší problém. Kapitola třicátá pátá.

Už je načtena .

Nejlepší na tom je, že se odstavce přesně takto promíchaly a zapadly do sebe, tehdy, před více jak deseti lety….střihová novela.

Pořád, je to jen literární fantazie, sice deset let stará, ale stala se mi a objevila se odnikud a nehodlám se cenzurovat.

Možná vždy na začátku článku upozorním -Pozor ! Jiná realita!

Ovšem na konci února to teprve bude …pravá krajina v pekle.

Slaví v pekle Valentýna ? Slaví ho na zimních stadionech ?

Předpokoj.

Karta na publikaci slov , karta Crowleyho Tarotu je …,,Princezna Pohárů“

Crowley - princezna poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar
Fotografie od Roman Ska na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Velvyslancův pokoj.

Lubomír Tomik


šero nás přikrylo jako křídla vran,

plná ústa černých perutí,


za závěsem visel viselec a netvářil se zle

šero nás přikrylo
jako sníh kříže na hrobech,

plná ústa pohledů

na zavřené dveře s ozdobným kováním

tapetování námi,


v předpokoji Pekla


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ambassador's room.

Lubomír Tomik

the gloom covered us like the wings of crows,

full mouth black wings,

a hangman hung behind the curtain and didn't look bad


the gloom covered us
like the snow of a cross on graves,

full mouth glances

on a closed door with decorative fittings

wallpapering by us,


in the anteroom of Hell

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TY a karta má jako vždy pravdu .

V pekle…

….po kilometru a půl chůze v silném větru, už v něm jsem,

Tebe, chlape, který jsi mne srazil vozem více jak v 65 km/ a myslel si, že mi dáš pár drobných a já zapomenu…..proklínám.

Koneckonců , tohle je moje stránka, když vidím co všechno se publikuje,točí fotí a je to pokládáno za něco normálního, obyčejného…. proč bych nemohl psát,točit,fotit, kdo mi to zakáže?

Posílám Ti trochu bolesti, v tom místě byl nárazník auta, které pak museli sešrotovat, protože jsi ho o mě rozbil.

Právě jsem viděl v bývalém JZD desítky autovraků.

Je 13.45.

Karta Crowleyho Tarotu…na publikaci….tohoto článku…je ,,Ďábel“. Trochu mne zamrazilo. 78 karet….a

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

At Tiffany’s, afternoon 27.9.21, 16.49.

U Tiffanyho,odpoledne 27.9.,16.49.

Lubomír Tomik

u Tiffanyho za slunečného odpoledne
láska si vždy najde cestu,

u Tiffanyho
za zamračeného podvečera
cesta si vždy najde lásku

u Tiffanyho
za noci radosti života
najde vždy cesta lásku

u Tiffanyho
Tě oslní diamant,
pozadí scény je hukot hořáku horkovzdušného balónu
 a v koši je peklo,

balon na obloze najednou explodoval

BOOOOOOOM

hedvábí hoří hladce,
v slunečném odpoledni u Tiffanyho!
Fotografie od Pixabay na Pexels.com
At Tiffany's, afternoon 27.9.21, 16.49.

Lubomír Tomik

at Tiffany's on a sunny afternoon
love always finds its way

and Tiffany
on a cloudy evening
the path always finds love

and Tiffany
at night the joys of life
 will always find way to love

and Tiffany
You are dazzled by a diamond,
The background of the scene is the drone of a hot air balloon burner
 and there is hell in the basket,

a balloon in the sky suddenly exploded

BOOOOOOOM

silk burns smoothly,
on a sunny afternoon at Tiffany's!
Fotografie od Efecan Efe na Pexels.com

Záběry Jihu Nebe. / Pro Tebe /

Fotografie od Prashant Gautam na Pexels.com

Shots from the South of Heaven. / For You /

Lubomír Tomik


If I wanted to capture footage of the Southern Sky,

I would have to have a fireproof camera,


if I wanted to shoot in Heaven above us,

camera would have to
be
Angel-resistant

as You are
no feathers nearby,
just two eyes in front of me.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Záběry Jihu Nebe.

Lubomír Tomik


Kdybych chtěl zachytit záběry Jižního Nebe

musel bych mít ohnivzdornou kameru


kdybych chtěl točit v Nebi nad námi,

musela by
být
Anděluvzdorná

jako jsi Ty,
žádné peří poblíž,
jen dvě oči, přede mnou.
Fotografie od icon0.com na Pexels.com

Oči jednorožce. Unicorn eyes.

Unicorn eyes.

Lubomír Tomik

You help me survive,
I paint unbelievable with your colors,
radiant of Your face,
purple, just like that,

You help me survive
I agree with everything,
mite carousel, Golgotha ​​spin,
whisper in dramatic television news:
"No one expected Hell to freeze, the devils are skating around the boilers
and the Star of the Morning, Lucifer, fell,
unexpectedly on ice, hidden in words "

You help me survive
in the unreal atmosphere of a crazy world,
to which I woke up from a coma,
drapes pure respirators viruses reality, steps into it,

shipment with ribbon, You will send, the most beautiful gift and
they probably strike at the post office,
shipment with ribbon,
once red

You help me survive
You are my Fremen clothing
You are a sharpened samurai sword
You are an eagle, a lioness with wings, hatch my liver!

the unicorn bathed in a corner of the mind,
You approached him
he bowed his head and let himself be stroked,
 didn't even defend himself much,
when you covered his eyes with your palm,
put fingers inside and grabbed the deeply hidden eye nerves,
 jerked and, still hot from the blood, put them in my empty eye sockets,
so hungry and hungry and hungry to look at You.

You help me survive,
if only I could help you,
suddenly I have unicorn eyes,
and because I see
I have to go on,
just like the others. 
Oči jednorožce.

Lubomír Tomik

Pomáháš mi s přežitím,
maluji neskutečno Tvými barvami,
zářivá Tvé tváře,
nachová, zrovna taková,

pomáháš mi s přežitím,
souhlasím se vším,
roztoč kolotoč, Golgotu pootoč,
v dramatických zprávách televizních zašeptej :
,,Nikdo nečekal, že Peklo zamrzne, čerti se prohání na bruslích kolem kotlů
a Jitřní Hvězda, Lucifer, padl,
nečekaně na led, skrytý v jinotaji“

pomáháš mi s přežitím,
v nereálné atmosféře šíleného světa,
do nějž jsem se probral z komatu,
roušky ryzí respirátory viry realita , kroky do ní,

zásilka se stuhou, pošleš se , nejkrásnější dárek a
na poště asi stávkují, 
zásilka se stuhou, 
kdysi rudou,

pomáháš mi s přežitím,
Jsi můj fremenský oděv
Jsi naostřený samurajský meč
Jsi orlice, lvice s křídly, vyklovej mi játra!

jednorožec se koupal v zákoutí mysli,
přistoupila jsi k němu,
sklonil hlavu a nechal se pohladit,
ani se moc nebránil,
když jsi mu dlaní zakryla oči,
vložila prsty dovnitř a uchopila hluboko skryté oční nervy,
trhla a ještě horké od krve mi je vložila do prázdných očních důlků,
tak lačných a hladových po pohledu na Tebe.

Pomáháš mi přežít, 
kdybych tak pomoci mohl já Tobě,
najednou mám oči jednorožce ,
a protože vidím, 
musím jít dál,
stejně jako ostatní.