Poet Video ,,Zlatem a lasturami“

Deset let staré, nalezené video z Lanového Centra někde na Moravě, záběry z Galerie Slováckého Muzea v Uherském Hradišti. 

Lyrics:

Gold and seashells.

Lubomír Tomik

covered with gold shells

before the throne,
when they fall into the dust,

at your command, the Phoenixes will open their claws,

all shades of Your lipsticks are falling from the blue sky,
Beauty.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Karta na publikaci Poet Videa je ....  ,,Pricezna Pohárů " a ve výkladu slova...které vyrážejí dech ...

,,Krystaly na jejím rozevlátém plášti, který naznačuje tvar LASTURY, ukazují na její schopnost vidět věci tak, jak jsou, a nikoli tak, jak by si je přála viděl. Dává lotosovému květu svobodu, což je vyjádřením srdce plného důvěry, a dává tak najevo, že odmítá touhu ovládat a vlastnit. Tato karta zobrazuje schopnost uvědomil si objektivně své city, ať jsou opětovány nebo ne, a naznačuje pevné rozhodnutí stát si za nimi."


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

Crowley - princezna poharu

Shadow boxing.

Fotografie od Julia Larson na Pexels.com
Deset kol v ringu.

Lubomír Tomik

Jen na Tebe myslet,
je jako projít miliony peyotlových seancí

svět je barevný, všechno je jasné,

pokládám ovčí kůži do horských potoků aby se na ni nachytalo zlato

myšlenky na Tebe ,
každá z nich je deset kol v ringu s obrovským boxerem,

stejně znovu vstanu,
mám sílu na dalších deset sto tisíc,

když jsi tady , 
nic mne nepřemůže,
nic mě nezabije
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ten laps in the ring.

Lubomír Tomik

Just think of You
it's like going through millions of peyote sessions

the world is colorful, everything is clear,

I put sheepskin in mountain streams so that gold can be caught on it

thoughts of You
each of them is ten rounds in the ring with a huge boxer,

i will get up again anyway
I have strength for another ten hundred thousand,

when You're here
nothing can beat me,
nothings kill me
Fotografie od cottonbro na Pexels.com

Alchymista.

Alchemist.

Lubomír Tomik

silent devil
 whispered dreamily in silence

and when we climbed in spacesuits along the optic nerves to the soup of the brain,

neither of us had a taste for jelly anymore,
we just wanted to hold each other,
let the air bubbles rise around us

the piano flaps from a distance were a ladder of tones,


after which we carried

gold, enveloped memories,
broths, doubloons, chains,

the coachman slowed his carriage and shouted, "Whitechapel, ma'am, get out!" "

the fog dissipated,
Spartacus' legionnaires still laughed,
so far the trees were still growing.

You,
my Love.
Alchymista.

Lubomír Tomik

tichý ďábel
zticha zašeptal zasněně

a když jsme sešplhali ve skafandrech po očních nervech
 až k polévce mozku,

ani jeden z nás už neměl chuť na želé,
chtěli jsme se jen držet v náručí,
nechat bubliny vzduchu stoupat kolem nás

klapky klavíru zpovzdálí byly žebřík tónů,


po kterých jsme vynášeli

zlato, obalené vzpomínky,
bujóny, dublony, řetězy,

kočí přibrzdil bryčku a houkl: ,, Whitechapel, paninko, vystupovat! "

mlha se rozptýlila,
Spartakovy legionáři se zatím ještě rozesmáli,
zatím stromy pořád rostly.

Ty,
má Lásko.

2017-Ukrajina, Zborov.

Kde jsme byli s výpravou Ministerstva Vnitra ČR, velmi zajímavá cesta, odhalení pomníku legionářům ČR, kteří bojovali v I.světové válce …před více jak sto lety, náhodou jsem při úklidu v PC fotky našel.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Zborova

….a při cestě busem bylo vidět :

Midas.

Tohle je článek číslo 3666 a nemůže být jinak než naše číslo a tedy jen pro Tebe, ať už to budeš číst a poslouchat či nikoli


Midas.
Lubomír Tomik

Jak to, že si ráno všechno pamatuješ,
když něžně upadáme do malé smrti každý den,

k čemu jsou kulisy,kamera a herecké výkony,
parnoramatické záběry ve vysokém ….kdyby jsi tady byla serval bych s Tebe šaty a 
zasypal Tě něžností,

Midas v linii zlata jako v téhle přímce bytí vedoucí k Tobě Tobě Tobě,
místo zlata se vše proměnilo v Tebe,
vše,
čeho jsem se myšlenkou jen dotknul.
Read and recorded in Staré Město, Today for You,now.
This is article number 3666 and it cannot be other than our number and therefore only for You, whether You read and listen to it or not


Midas.
Lubomír Tomik

How come You remember everything in the morning,
when we gently fall into little death every day,

what are the scenery, camera and acting performances for,
parnoramatic shots in high…. if You were here I'd rip your clothes off  and
 filled you with tenderness,

Midas in the line of gold as in this line of being leading to You You,
instead of gold, everything has changed in You,
all,
what I just touched on the thought.