Behind the glass.

Za sklem
Lubomír Tomik

za sklem
žvýkej svaly žvýkej stavy

zvláštní příběhy z minulosti
bubliny na povrchu času

slova
slova
slova

za sklem
můžeš cítit cokoli

PLOP
bublina vytvořila miliony bublin
chapadla krakatice s Tvými rty
….


Behind the glass
Lubomír Tomik

behind the glass
chew muscles chew states

strange stories from the past
bubbles on the surface of time

words
words
words

behind the glass
you can feel anything

PLOP
the bubble created millions of bubbles
octopus tentacles with Your lips

Tónované sklo.

Fotografie od Josh Sorenson na Pexels.com
Tónované sklo.
Lubomír Tomik

Na rovinu,
potřebujeme opakování všeho ?

nekonečných svátků narozenin a skleněných golemů ženského pohlaví
abychom si připomněli jak moc je všechno ztracené

krasobruslařky na zubní sklovině odfrčí s vlajícími červenými šálami

zahřívají nás
opakování
světlo tma světlo tma
úsměv pláč úsměv pláč
ticho zvuk ticho zvuk
kouzlo prázdnota Tvé oči
skrývající se ve stínu Visutých Semiramidiných zahrad

opakování,
znovu rodící se úponky,
lapají po vzduchu jako já po Tobě

jsme jen žongléři s beznadějí radostí smutkem a chvílemi,
když bouře odnese všechno opakování
a teprve teď,
TEĎ
stojí za to žít,
až si to nakonec přiznáš

plavba proti větru,
ale můžeš plavat,
plaveš,
tempa slova
tempa jsou slova

před virem slov nechrání žádná vakcína,
jen silná injekce lenosti

a když otevřeš oči,
nad Tebou zaduní dřevěné prkno,
nebo Tě olízne plamen,
smějeme se ,
až nám tečou slzy,

protože 

jsme naživu.


.............

Tinted glass.
Lubomír Tomik

On the face of it,
do we need a repeat of everything?

endless birthday parties and female glass golems
to remind us how much everything is lost

figure skaters on tooth enamel puff away with billowing red scarves

they warm us
repetition
light dark light dark
smile cry smile cry
silence sound silence sound
the magic of the emptiness of your eyes
lurking in the shadows of the Hanging Gardens of Semiramis

repetition,
regenerating tendrils,
they gasp for air like I gasp for you

we are but hopeless jugglers of joy and sorrow and moments
when the storm will take away all the repetition
and only now
NOW
worth living
until you finally admit it

sailing against the wind,
but you can swim
you swim
tempos of words
tempos are words

no vaccine protects against the words virus,
just a strong injection of laziness
and when you open your eyes
a wooden plank will rumble over you,
or the flame will lick you
we are laughing ,
to the point of tears

because
,
we are alive
....

Poet Video pro Tebe ,,Rozpuštění hranic“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Music credit to BeatFinit 
lyrics:

Dissolving borders.

Lubomír Tomik

dissolution of borders
dissolution of borders
dissolution of borders
between us

Rotterdam glass annealed by the sun

brindled,
like hyenas on barbed wire

dissolving the boundaries of the unimaginable
blood flows in the canyons

springs dry up sooner
they come to life with the moisture of bodies

arteries are arteries are chatty neighbors at the lodges

dissolution of borders
dissolution of borders
dissolution of borders
between us

Rotterdam glass annealed by the sun

brindled,
like hyenas on barbed wire

...Trumfová karta Crowleyho Tarotu je ,,Mág."

Optimistic windows ? Or Sad ? Iam worthy of You ?

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

……………………………………………………………………………………………………………………..

Optimistická okna nebo smutná?

Lubomír Tomik

smutná okna malých smrtí
cvakají zuby
a růžovými dásněmi jako o závod

rozšlapané žvýkačky na zemi a když se přilepíš na chodník,
 nemůžeš se hnout

smutná okna se chechotají
okenicemi práskají o rámy smíchy hotová

pak se přidají namyšlená okna plastová

až se na sklo vysype chodník už jsi dávno pryč

v plastových oknech to hrkne,
zavřou se a stáhnou žaluzie,

nevidí, naše tajemné meškající konvoje

smutná okna nebo optimistická,
rozhodni sama

rozhodni,
zda jsem Tebe hoden


............................................................................
Optimistic windows or sad?

Lubomír Tomik

sad windows of small deaths,
teeth chattering
and pink gums like a race

trampled chewing gum and when you stick to the pavement,
and you can't move

sad windows are giggling
the shutters crack against the frames with laughter done

then fancy plastic windows are added

by the time sidewalk spills onto the glass, you're long gone

it rattles in the plastic windows,
they close and draw the blinds,

they don't see our mysterious late convoys

sad windows or optimistic,
decide for yourself

decide
am i worthy of You, my girl

.................................................................
The devil.

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Padišáh.

Padišáh.

Lubomír Tomik

stepní padišáh sklepní
a padišáh v kopytech zrozený

padišáh procházející tvarohem
čáhající padišáh za rohem

padišáh tišící bolest
silný, nejsilnější

mocný nejmocnější
skleněný


............................
Padishah.

Lubomír Tomik

steppe padishah cellar
and a hoofed padishah born

the padishah passing through the curd
looming padishah around the corner

padishah soothing pain
strong, strongest

the mighty the mightiest
glass

...............................................................
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Míchané nealkoholické nápoje.

Fotografie od Hassan OUAJBIR na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Míchané nealkoholické nápoje.

Lubomír Tomik

poručík psal morseovkou do sklenice s míchaným nealkoholickým nápojem,
dloubal do kostky ledu točící se kolem plátku citrónu uprostřed,
led cinkal o sklo
jako klekání v rozpáleném lánu obilí ,
mihotání horkého vzduchu ,
poručík se potil

byl to jen led,
nic jiného,
ale oči psaly krutou píseň,
tu nejkrutější

XXXXXXXXXXXXXXXXXX


Mixed soft drinks.

Lubomír Tomik

the lieutenant wrote in Morse code in a glass with ice,
he dug into an ice cube that revolved around a slice of lemon,
the ice crashed against the glass
like sound of church bell in a hot grain field,
hot air flicker,
lieutenant sweated

it was just ice,
nothing else,
but the eyes wrote a cruel song,
the cruelest one

XXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na první slova po návratu, po deseti dnech je... ,,Válečný Vůz."
Z výkladu karty:
Vůz zastupuje univerzální princip změny a zákon příčiny a následku. Taoistická filozofie říká, že změna je úspěšná tehdy, když přirozeně vznikne stav „do hloubky zakořeněného stromu u proudící řeky“. Tato orientální metafora říká, že v období probíhající změny je nutné střídat ve stejném poměru klid (do hloubky zakořeněný strom) s aktivitou (proudící řeka). Karta zobrazuje postavu sedící na voze, která je ve stavu rozjímání a klidu, avšak připravená být znovu aktivní.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz

,,Druhé mělo být první.“

Fotografie od Paul Rowland na Pexels.com
Druhé mělo být první.

Lubomír Tomik

Listopad je pryč,
Modrá v povětří,
Tiše přede slova,
Letět kočkou pana Schroedingera!

Rolety skákací
Ruce touhou
Prosecco proseklo
Motiv,motivy
Skleněná růže

vystavená na odiv,

Odin plný hodin,
o konci ujištěný,
granát odjištěný

ne, ne !

BUM
XXXXXXXXXX

The second was to be the first.

Lubomír Tomik

November is gone,
Blue in the air,
Quietly before the words
Fly Mr. Schroedinger's cat!

Jumping blinds
Hands desire
Prosecco cut through
Motiv, motives
Glass rose

exposed,

Odin full of hours,
reassured about the end,
grenade departed

no no !

BOOM
XXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

Skleněné .

Skleněné.

Lubomír Tomik

uložila jsi mé sny
uložila jsi mé sny
uložila jsi mé sny

do skleněných rakví

uložila jsi mé dny 
do skleněných rakví

nejkrásnější ozdoby
outfity,

skleněné rakve,
něžně budou rozbity

budou
budou
budou


XXXXXXXXXXXXXXX

Glass.

Lubomír Tomik

you saved my dreams
you saved my dreams
you saved my dreams

into glass coffins

you put my days in glass coffins

the most beautiful ornaments
outfits,

glass coffins,
they will be gently broken

they will
they will
they will 

XXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci slov pro Tebe a dnešní Poet Video je .... ,, Aeon."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

Unclean Jewels.

Fotografie od Jonny Lew na Pexels.com
XXXXXXXXXXXXXXX


Nečisté klenoty.

Lubomír Tomik

přidej do rakve klenoty,
zaval mne křišťálem

přidej do křišťálu,
přidej skotské spečené pevnosti,

sklo z afrických plání roztavený písek v dálavách,
ať se blýská,

třpyť se,
třpyť!

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Unclean Jewelry.

Lubomír Tomik

add jewelry to the coffin,
 covered me with crystal

add to the crystal,
add scotch baked fortress,

glass from the African plains molten sand in the distances,
let it shine

glitter
glitter! 

XXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu - Universum.


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

Crowley - 21 - vesmir

Poet Cooperation: ,, Atomic mushrooms! Harvest ! „

Yassie / Lubomir

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

https://yassy66.wordpress.com/

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Atomic mushrooms ! Harvest !

Yassie and Lubomír Tomik

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LTLTLTLTLTLTLTLTLTLT

behind the windows of a gray face / za okny šedavé tváře,

at the end of the road,

broken glass lanterns will never find glassmakers

/

na konci cesty,

porozbíjená skla luceren nikdy nenajdou skláře

/

and White Nights, / a bílé Noci,

the shore is out in the haze of fog / břeh rýsuje se v oparu mlhy

YAS SIE YAS SIE YAS SIE YAS SIE YAS SIE YAS SIE

Faces like words             /    Tváře jako slova
Expressions soundless         /    Nehlučná vyjádření
Seeking understanding        /    Hledají porozumění
A metamorphosis            /    Metamorfóza
Bursting                    /    Propukající
Into existence               /    Do existence
Light in the haze             /    Světlo v oparu
Finding the sixth sense        /    Nalezení šestého smyslu
A glass that survives the crash  /    Sklenice přežije náraz
Shattering into renaissance    /    Rozříští se do renesance


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLT
tváře mlčící  /  faces silent

náhle se měnící  /  suddenly changing

v atomové hřiby Tebe  /  in the atomic mushrooms of You

za ranních mlh je posbíráš do košíku ,
u snídaně
/
in the morning mist you collect them in a basket,
at breakfast,
/

 mne pak zahrneš něhou
kávou ,
/
 then you will embrace me with tenderness
coffee,

sama sebou,
neuvěřitelná Ty
/
by You,
unbeliavable You

YlylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylL

Face masks cling               /  Masky přilnou
Eyes light up                  /  Oči se rozzáří
In the oxygen that floats         /  Ve vznášejícím se vzduchu
You collect them in your breath   /  Ty je sbíráš svým dechem
And embrace me with life        /   A objímáš mne životem
Your soul sparkles              /   Tvá duše jiskří
Unbelievable                  /   Neuvěřitelná
Breathing                     /  Dýchající
Tender                        /  Něžná 


YASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIE
LUBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMIR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov napříč planetou…je….

Trumfová.

,,Spravedlnost“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Crowley - 8 - spravedlnost
Yasmin, it was very unique experience for me.... Thank You, Hestia !https://yassy66.wordpress.com/