Rostla…

….v domě oběšencově. Horký kandidát na dnešní Poet Video.

P.L. mi laskavě zaslal video přistávajícího vrtulníku a domů se mi dostala … tato…bylina, z domu, kde se oběsil muž. To jsem se samozřejmě dozvěděl až později.

Proč nevyužít všechno? Proč ne ? I stíny jsou součástí tohoto světa.

Proč do nich nevpustit trochu světla.

Koláž L.T.

Hlas s typickým přízvukem.

Nahráno na postarší smarthpone, mikrofony ve Studiu Midian jsou off, technické problémy. A… napíšu jí, spustím překladač abych slyšel zvuk anglických slov a znovu jako včera večer – kolem projíždí ambulance nebo hasiči, v dálce zvuk sirény na cestě, jak moc je pravděpodobné tohle řekne Crowleyho Tarot a Trumfová karta je –

Fotografie od Luciann Photography na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hlas s typickým přízvukem pro tento kraj.

Lubomír Tomik

šel pěšky ?
vedle ní , usmívala se

odvážná ?
rozkvetlá Boudica ,
řítila se ulicemi Londonia

šel pěšky ?

s typickým přízvulkem kraje kde žila,
nemluvila,
skoro zpívala !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
A voice with a typical accent for this region.

Lubomír Tomik

walked?
next to her, she smiled

brave?
blooming Boudica,
she rushed through the streets of London

walked?

with the typical accent of the region where she lived,
she didn't speak
she almost sang!

Poet Video pro Tebe ,,Song č.94.“

Hudba v pozadí, Rob Zombie ,,100 ways“ album Educated horses. Nejsem vlastníkem autorských práv. Song je instrumentální .
Nahráno na zahradě Studia Midian. Natočeno v domě P.L. , v Nemocnici Uherské Hradiště.
Song No.94.

Lubomír Tomik

crazy music
and which is not

and which is,
magic rampage

I will snatch the devil's horns,
devils hooves

before I move on
for You into the deep burning sky

The secret of the will is to get up every morning,
to wake up to the world
in which you are a dream,
gentle fingering
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik

,,Without words“ pro Tebe.

Ant Sp. (Formicidae) – close-up drumming of ants on rattan leaves. Cicadas and birds calling in background. NB: Day & month of recording is not given.

Zvuk : Ant Sp. (Formicidae) – close-up drumming of ants on rattan leaves. Cicadas and birds calling in background. NB: Day & month of recording is not given. Zdroj: Archiv BBC , volně dostupné pro neziskové účely

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa beze slov je …. ,,Vůz.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz

Good plan.

Crowley - 2 - veleknezka

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

Napsáno čteno nahráno ve Studiu Midian TEĎ .

XXXXX

Dobrý plán.

Lubomír Tomik

byl to dobrý plán,
předpokládal, 
že už se nevrátíme,
předpokládal

pátrání po tajemstvích
a všech
našich chvílích,
všech ,
všech,
všechchchchchchchchchch,

květinou mne šlehni,
ať trny zanechají škrábance
   jako od divokých vřískajících koček
s hlavou ztracenou,
        zemřu pod tebou

XXXXXX

A good plan.

Lubomír Tomik

it was a good plan
assumed
that we will not return
 assumed

searching for secrets,
and all
our moments
all
all
all
all
allllllllllll ...

beat me with a flower beat me
let the thorns leave scratches on face 
like from wild screaming cats

with head lost,
    will die under you 

XXXX
Crowley - 2 - veleknezka

Šero.

Fotografie od Angela Roma na Pexels.com

XXXXXXXX

Šero.

Lubomír Tomik

pohodíš hlavou někam k Západu,
pohádková ,
zvláštní

ráno a šero,
jaká jsi za soumraku,
když se vkrádám do Tvých snů
a přístavů ?

utrhni květ,
z mých žil
z mých žil

aby jsi viděla,
že jsem žil

někdo z mých žil 
utrhl květ
 a
vše vypil, 
nachový úsměv

zbylo dosti,
nejen zlámané kosti,

abych mohl pěstmi otevřít šero.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

         


Dusk.

Lubomír Tomik

you throw your head somewhere to the West,
fairytale,
strange

morning and twilight,
how are you at dusk
when I creep into your dreams
and ports?

           pluck a flower
of my veins
of my veins

so you can see
that I lived

someone 
plucked a flower from my veins
 and
drank,
purple smile

enough left
not just broken bones,

so I can open the gloom with my fists.


XXXXXXXXXXX
Crowley - 18 - mesic

For Her.

Fotografie od Nina Uhlu00edkovu00e1 na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro Ni.

Lubomír Tomik

Ona je květina.

Nezaléváš ji, nebo příliš,
uschne nebo odpadne.

Nechci ani jedno,
zachránila jsi mi život,
teď jsem na řadě,

karabiny, lana a záchranné sítě
připraveny,

nenechám Tě spadnout,
nikdy.
Fotografie od Flo Maderebner na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

For her.

Lubomír Tomik


She is a flower.

You don't water it or too much,
dries or falls off.

I don't want either,
You saved my life
now it's my turn

carabiners, ropes and safety nets
prepared,

i won't let You fall
never.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarou na publikaci slov pro V. , pro Ni, pro Tebe, je :

Crowley - 18 - mesic
Luna.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic


,,Přitahují mě tajemná místa v mém nitru i v nitru ostatních.
Svou volbou mohu změnit svou zkušenost.“

Wow. Tarot neoklameš.

Fantastické květiny.

Fotografie od Hayron Vieira na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fantastické květiny.

Lubomír Tomik


kromě rádoby zdravého světa

existuje souběžně svět poražených


existují jiné stíny,
jiné mělčiny


roucha Eviny,
něžné serpentiny

pohmožděniny princezny 
od Pýthie z věštírny,

přinesu Ti jen,
fantastické květiny,

nic méně.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fantastic flowers.

Lubomír Tomik


except for a healthy world

there is a parallel world of losers


there are other shadows
other 


Eva's robe,
tender serpentines

bruises of the princess
from Pythia 

I'll just bring you
fantastic flowers,

nothing less.
Fotografie od u0412u044fu0447u0435u0441u043bu0430u0432 u041du0435u043cu0447u0435u043du043au043e na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov pro Tebe :

,,Věž“ – https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

Crowley - 16 - vez

,,Věž je symbolem proměny a probuzení, které je nutné ke zbourání všeho, co je v našem nitru umělé, falešné anebo si klade ke své existenci podmínky.

V době probíhajících vnitřních i vnějších změn je nutné mít na paměti tato slova: „Buďte k sobě jemní.“

WOW.