Kolem.

…………………………………….

Around.

Lubomír Tomik

around the spring
past the stream tearing through the moss

to take You in one breath
around the building spacious

among the multitudes
between the void

between moments
before we catch fire

......

Kolem.

....

kolem pramene
kolem bystřiny rvoucí se mechem

pojmout Tě jedním dechem
kolem stavby prostorné

mezi zástupy
mezi prázdnem

mezi momenty,
než vzplaneme


..............................................................................................

Around.

...

around the stream
past the spring tearing through the moss

to take You in one breath
around the building spacious

among the multitudes
between the void

between moments
before we catch fire

................................................................................................

A hlavu měl holou a krk také,
,,spring" a ,,pramene" není chyba.
nejsou chyby,jen špatná rozhodnutí,
nejsou ,,špatná", nejsou ,,rozhodnutí".

Jen není cesty zpět.
,,Mág."
Jarem, lesní bystřinou rvoucí se mezi mechem, stejně jsme chodili, spolu.

Norman castle.

Fotografie od Mike van Schoonderwalt na Pexels.com

…………………………………………………

Normanský hrad.

Lubomír Tomik

maso
    po hladu,

pastýř je
     naše touha

hradby na pochodních normanských hradů

plápolající do noci
               řve kolem

řve a řve řve
hlad v útrobách lvic

všechno
nebo 
nic

VÍC!


........................................................................
Norman castle.

Lubomír Tomik

meat
    after hunger

the shepherd is
           our desire

ramparts on torches of Norman castles

blazing into the night
             roars around

 roars and roars and roars
hunger in the stomachs of lionesses

all
or
nothing

MORE!

...........................................................

Dust.

Fotografie od Sebastian Voortman na Pexels.com

………………………………………………………………..

Popel.

Lubomír Tomik

Zachovej si
stále 
Schopnost Úžasu !

Nad vším.

Nenech ji shořet na popel rozfoukaný větrem,
nenech zavládnout šedé nic.

Zachovej si sebe!

Svou jedinečnost a originalitu,
žádný popel,
hoř každý den ! 
..........................................................................................................................................................
Ash.

Lubomír Tomik

Keep it,
still
the Power of Wonder!

Above everything.

Don't let her burn to windblown ashes
don't let the gray take over.

Keep yourself!

Your uniqueness and originality,
no ashes,
fire everyday!
.................................................................................................
Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Trochu bláta.

Trocha bláta.

Lubomír Tomik

trochu bláta na botách,
může skrývat cokoli,
všechno nebo nic

klaksony v ulicích,
vzduchem vznášející se 
virníky 
vinníky

rozemleté zuby
žně
hladomor
prudkou krev
řev každého svítání bez Tebe

trocha bláta-
,,Zavřete do paláce vrata, dnes hoříme !"
řekla.

zbrojnoši poslechli a
                 všichni uhořeli

když jsme spáleništěm pak procházeli,
na botách nám ulpělo
trochu bláta
........................................................................................................
A bit of mud.

Lubomír Tomik

a little mud on your shoes
can hide anything
all or nothing

horns in the streets
floating in the air
virniks
the culprits

ground teeth
harvest
famine
violent blood
the roar of every dawn without You

some mud-
"Close the gates to the palace, we are on fire today!"
she said.

the men-at-arms obeyed and
                 they all burned

when we were walking through the crematorium
it stuck to our shoes
a bit of mud

...............................................
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je .... Devět Pohárů.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1038-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-pohar

Je to tak. V okamžiku kdy jsem přestal míchat, protože tiskárna právě dotiskla první hmatatelný výtisk mé budoucí sbírky ,který jdu procházet a dolaďovat drobné rozdíly před přípravou do tisku v tiskárně a Devět Pohárů už bylo otočeno -jaká je šance, karta se otočí během míchání a zůstane tak v ten moment kdy dotiskne domácí tiskárna a všechny ostatní karty jsou neotočené ...je to ,,Radost."  ?
Je.
Je to neuvěřitelné.
Děje se to.
Pro Tebe.

,,V mandragoře.“ …..slova máme.

V mandragoře. 

Lubomír Tomik 

Ve španělské galeoně, 
v železné panně 

rituály dní sloužíme odhodlaně 

v ledu, 
v ohni 

den po dni, 
v rovinách pravděpodobností 

v mandragoře, 
v tajícím světě 

v mandragorách, 
touhách. 
................................................. 
In mandragora. 

Lubomír Tomik 

In a Spanish galleon, 
in the iron maiden 

we serve the rituals of the days with determination 

in the ice, 
in fire 

day after day, 
in the planes of probabilities 

in mandragora, 
in the melting world 

in the mandrakes, 
desires.

……………………….

Dva Poháry , karta Crowleyho Tarotu .

Z výkladu karty :

Dva poháry jsou symbolem lásky. Je to láska, která oživuje a je plná tvořivé energie, inspirace a čistoty. Všechny naplňuje stejnou měrou. Jedním z hlavních rysů takové lásky je mocná komunikace, kterou naznačují červení delfíni naprosto zaujatí sami sebou. „Je prožívána nejen v nitru, ale vyzařována i navenek, jak to symbolizuje dvojitý růžový květ lotosu, který zastupuje princip „jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak navenek“. Dva poháry naplněné až po okraj zosobňují vyrovnanou a mimořádnou lásku, která k sobě nepotřebuje vázat svůj milovaný protějšek. Tato láska proudí z nejhlubšího nitra a naplňuje druhého bez toho, aby se dopouštěla zrady na sobě samém a sebe sama pokořovala.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Halo.

Fotografie od samer daboul na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Halo.

Lubomir Tomik

colour is silent,
dreamer

the colour speaks
Take a moment

The colour smiles
 It knows no sense of hopelessness 

Fire
fire
fire

Hourglass without glass
The sand is silent
 Stopped in the moment with You 

There is no time,
♪ Just an invention of men to catch up with everything ♪

♪ There are no hourglasses ♪
♪ And clocks, no more ♪

You feed Your eyes with colors
They're loud,
My dreamer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svatozář.

Lubomír Tomik

barva mlčí,
snílku

barva mluví,
věnuj jí chvilku

barva se směje,
nezná pocit beznaděje

oheň
oheň
oheň

přesýpací hodiny beze skla,
písek mlčí,
zastavil se v momentu s Tebou

není žádný čas,
jen vynález lidí, aby všechno stihli

nejsou žádné přesýpací
a hodiny už vůbec

krmíš oči barvami
jsou hlasité,
můj snílku

.........................................................................
Šest Pohárů je karta Crowleyho Tarotu na publikaci prvního použití překladače DeepL, zajímavé, děkuji Pavle za tip !

Crowley - sestka poharu
Šest pohárů – Rozkoš Šestka pohárů je radost. Tato karta symbolizuje citové potěšení, které má moc uzdravovat a hojit rány (měděné poháry), ale i navracet energii a sílu (oranžové lotosové květy) a nahrazovat staré novým, jak to naznačují hadi stočení na dně každého poháru. Je to radost, která proniká až do hlubin nitra….

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Wicker man.

…………………………………………………………………..

Zapaluje.
Lubomír Tomik

zapaluje doteky a pohledy věci,
zapaluje mne znovu a znovu každé ráno když otevřu oči a pomyslím na ni,
jsem jen proutěný muž v proutěném muži,
šplhám před ohněm po větvích vteřin
není úniku není úniku a ani nechci uniknout,
proutí hoří jako ubíhající čas,
prostě mne zapálila a je to fantastické,
hořet
…………………………………………………………
She ignites.
Lubomír Tomik

She ignites things with the touch and sight
She fire me up again and again every morning when I open my eyes and think of Her,
I’m just a wicker man in a wicker man,
I climb in front of the fire on the branches of seconds,
there is no escape there is no escape and I don’t even want to escape,
the wicker man burns like the passing of time
She just turned me on and it’s fantastic,
burn

……………………………………

Karta Crowleyho Tarotu na ohnivá slova je…….. Tři Hole, ,,Ctnost.“
Budiž, je to tak.

,,Rýmovačka na lodi z rakví“ dopsána….

…a najednou včerejší kresba tužkou se změnila …

…kresbu tužkou , formát A4. Toto Poet Video je…jiné, protože někde jsi, právě jsem to po těch letech pochopil, jenže….

Slovy z právě dopsané básně –

,,I’m not a spark that would jump


I’m a fire,
which caresses You!“

Poet Video ,,Vrcholky myší.“ …

…pro Tebe, dnes více než kdy jindy.

XXXXXXXXXXX

Vrcholky myší.

Lubomír Tomik

na vzdálených vrcholcích naolejovaných projektilů 
které přilétají naostřené z vrcholků myší , věží,

jsme zahnaní do kouta a rozkoušeme třeba i dráty,
abychom se zachránili

ze vzdálených vrcholků myší, věží,

nejsme kouř z pecí,
jsme oheň !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mouse tops.

Lubomír Tomik

on distant tops of oiled projectiles
which arrive sharply from the tops of mice, towers,

we are driven into a corner and we also bite even wires,
to save ourselves

from distant tops of mice, towers,

we are not furnace smoke,
we are fire!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ... má číslo 6....Trumfová....

,,Zamilovaní."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani
Zároveň je to i zkouška PC programu, ,,hudba“ v pozadí, spíše -zvuky- vytvořeny na PC, nahráno ve Studiu Midian, výsledný zvuky vystřižen z 5 minutového audio souboru načteno smícháno pro Tebe. Shodou okolností P. L. i P.S. poslali svá videa věží, skoro najednou, takhle to vždy začne , náhodou.

Včera letadlo dnes, věže. Vůbec to není synchronicita.

Večer.

Fotografie od Kateryna Babaieva na Pexels.com
XXXX
Večer.

Lubomír Tomik

večer kulminoval v jediném okamžiku,

kolem svištěla auta nekonečný kordon prokletí
nic není třeba

chlápek se protáhnul,
plivl si do dlaní,
vzal lopatu a
začal
pálit padlá těla andělů,
někteří ještě třepotali křídly

luxusně natřená a nenasytná 
byla ústa krematorní pece

hučení plamenů v soundtracku 
rezavých větráků

po andělech přišli na řadu lidé,
v ruce jsem držel vzpomínku na Tebe
kousek duhy

jen to pak krátce zasyčelo,
stalo se to ?

Večer kulminoval v jediném okamži   
KUK!
a mám Tě, 
žádný smutek,
usměj se prosím,

nakonec pece vyhasly,
někdo lusknul prsty a andělé se znovu vznesli,

plazil jsem se popelem,
už byl skoro venku a
najednou 
-Prásk!-

zavřely se dveře pece a vyšlehly plameny,
teď už nepálily,
byli spíše s polibky obeznámeny,
vítány!

Večer kulminoval v jediném okamžiku a co je to okamžik ?

Jen mžik.


XXXXXXXXXXXXXX


Evening.

Lubomír Tomik

the evening culminated in a single moment,

an endless cordon curse cars hissed around the us 
nothing is needed

the guy stretched
  spat in his hands,
took a shovel and
  he has begun
burn the fallen bodies of angels,
some were still fluttering their wings

luxuriously painted and voracious
was the mouth of a crematorium furnace

the roar of flames in the soundtrack of
rusty fans

after the angels came people,
I held the memory of You in my hand
a piece of rainbow

only then it hissed briefly,
it happened ?

The evening culminated in a single moment
-LOOK!-
and Gotcha,
no sadness
smile, please,

eventually the furnaces went out,
someone snapped by fingers and the angels rose again,

I crawled to ashes,
 was almost out and
suddenly
- Crack! -

the furnace door closed and flames erupted,
they didn't burn now
they were more familiar with the kisses,
welcome!

The evening culminated in a single moment and what is the moment?

Just a moment. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov po ránu kdy...na tom nezáleží, karta je -,, Smrt."

Kosti, vytvářející náš dnešní obraz, představují linii našich předků, ale i naše odhodlání růst a vyvíjet se opakovanou smrtí a po ní následujícím znovuzrozením.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Plody, které Smrt sklízí kosou v lese synchronicit rostou.

Třeba jako dnešní Poet Video. Ještě neexistuje, jen idea. Propojení tří věcí z pohledu mrzáka.

Nelituj se , zvedni zadek .

V roce 2017….jsem napsal budoucnost.

Ve sbírce ,,Veronica a jiné básně“ z roku 2O17 jsou tyto slova….

XXXXXXXXXXX

Today, after all ...

Lubomír Tomik

She woke up to a sunny day,
into the distant rumble,
filled with cacophony of sirens,
honking ambulances and fire trucks.

She thought: -There can be no war today ... -

XXXXXX
Probudila jsi se a....
Bohužel je. Na čtyřech nezávislých zpravodajských serverech zpráva, že Rusové v noci OSTŘELOVALI JADERNOU elektrárnu na Ukrajině.
Doufám že TOHLE těm zabedněncům, kteří tvrdí , že žádná válka není,protože se to ,,PÍŠE" na sociálních sítích, otevře oči.
XXXXXXXX

Teď tato slova.  Válka KONČÍ. 

Karta Crowleyho Tarotu na ráno v pekle je .....
,,MÁG"
Nevzdat se !  NIKDY !!!!!!!!!!

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Dnes o Půlnoci.

Fotografie od Alex Fu na Pexels.com
Dnes o Půlnoci.

Lubomír Tomik

dnes o Půlnoci,
uprostřed lesa,
kolem ohně,
zvíře v nás plesá,
raduje se

mrtvým a zmizelým vzpomínku věnujte,
nad hrobem a pod půlnoční oblohou ,
jim zazpívejte

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Today at midnight.

Lubomír Tomik

at midnight today,
in the middle of the forest,
around the fire,
the animal is dancing in us,
rejoices

know the dead and the missing wreaths
above the tomb and under the midnight sky,
sing to them 

Crowley - eso poharu

Jméno.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jméno.

Lubomír Tomik

Tvé jméno je hořící sen,
spálím se o něj,
o Ty rty

Tvé jméno je hořící sen,
přikládám pod něj,
vyslovuji ho pomalu

hořím v něm,
hořím v něm,
hořem v něm plápolám

proutěný muž na pochodu,
všechen jásot a shon

Tvé jméno je hořící sen v proutěném muži,
měl jsem štěstí,
na chvíli jsem byl jeho rty,

teď jsem jen odklepnutý popel,
z každé Tvé cigarety.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Name.

Lubomír Tomik

Your name is a burning dream,
I'll burn for him
for Your lips

Your name is a burning dream,
I attach under it,
I pronounce it slowly

I'm burning in it
I'm burning in it
I am blazing in it

wicker man on the march,
all cheers and hustle and bustle

Your name is a burning dream in a wicker man,
I was lucky,
I was his lips for a while,

now I'm just knocked to ashes,
from each of your cigarettes. 


Fotografie od Rodolfo Clix na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Proutěného muže je…

https://en.wikipedia.org/wiki/Wicker_man

Karta je ,, Rytíř Holí“

Crowley - rytir holi
Cože je docela zajímavé… z výkladu karty : ,, Je schopen zbavovat se starých představ a ctít změnu v pojímání sebe sama a ostatních, což zosobňuje brnění se vzorováním hadí kůže. 

Nemám právě na stole včerejší báseň nachystanou ke čtení , k dnešnímu Poet Videu…,,Loď z hadí kůže “ ?

Samozřejmě , že mám, drobné synchronicity a dohromady spolu tvoří obraz Tebe.

Poet Video pro Tebe ,,Ohnivý prach“

Napsáno čteno nahráno sestříháno zvukově upraveno pro Tebe Veroniko ve Studiu Midian, Staré Město. Záběry holubů pořídil P.L.
Lyrics:

Fire dust.

Lubomír Tomik

the wind blew fire dust,
the wind blew in the linden trees,
veins,
odyssey

My Kirke,

The Laystrigons draw ,
when they tasted the roast,
one of them said:

-He was a good guy before! Before and after too!-

the wind blew fire dust,
the wind blew in the linden trees,
veins,
odyssey,

My Kirke.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa pro Tebe je… ,,Viselec“ Laystrigon.

Crowley - 12 - viselec
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec

A Laystrigoni byli…to by ale pak bylo moc jednoduché a připravil bych se o pointu.

Prostě byli a jedli.

Šťastnou cestu

Fotografie od Julia Filirovska na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Štastnou cestu.

Lubomír Tomik

Šťastnou cestu do další noci,
 Šťastnou cestu do spánku
Šťastnou cestu cestu do snů
 Šťastnou cestu cestu cestu
Šťastnou cestu do dalšího rána
 Šťastnou cestu cestu do fajn chvílí v kotli,

taky občas houknu na Lucipéra-
,,Přilož poleno pod kotel, přilož dřevo,přilož,přilož! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Happy journey.

Lubomír Tomik

happy journey to another night,
happy journey to sleep
happy journey to dreams
happy journey
until the next morning
happy journey to a nice moment in the cauldron,

I also sometimes shout at Devil-
,, Put the log under the boiler, put the wood, put, put!"

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Tarotu je ….,,Mág“

Crowley - 1 - mag
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

YES. Co proti tomu jsou tři hodiny v Nemocnici teď a injekce od bolesti. ,,Mág“ ,,Ty.“

Plameny ohně.

Fotografie od Little Visuals na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Plameny ohně.

Lubomír Tomik

jeden
jeden dva 
jeden dva tři
jeden dva tři čtyři
jeden dva tři čtyři pět 
šest
plameny ohně olizijí nenasytně kotníky,
až řetězy na zemi 
se svezou,
pak zmizí...
zmizíš.Flames of fire.

Lubomír Tomik

one
one two
one two Three
one two three four
one two three four five
six
the flames of fire lick
 the ankles greedily,

until the chains
 on the ground
 come together,
then disappears ...
you will disappear.
Fotografie od Arsham Haghani na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Tarotová karta Crowleyho na publikaci těchto slov je :

Crowley - 2 - veleknezka

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

…jak to ?

Malý úšklebek. / For You and For You…too/

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Malý úšklebek.
/For You/
/ For.../

Lubomír Tomik

možná vše vzniklo z jednoho ohně,
byla jsi každý plamen

dnes je den ohně

někomu stačí, 
    jiskra když přeskočí,
někdo věří v termonukleární explozi

dnes je den ohně

ve snu znovu ztrácím svou duši,
na sklonku dne ji nalézám,

dnes je den ohně

když ztratím svou mysl v hudbě tureckých varhan,
rachot v průsmycích,

dnes je den ohně a zítra bude zase,

žiji ve stínu hnízda Fénixe,

jeho pera se na mne snáší ve vývrtkách a v explozích ropných plošin,

vrhají odlesky na Tvou krásu,
světlo je ten nejněžnější milenec,

staniž se!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od The Lazy Artist Gallery na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A small grin.
/ For You /
/ For … /

Lubomír Tomik

maybe it all came from one fire,
You were every flame

today is day of fire

someone just needs a spark ,
someone believes in a thermonuclear explosion

today is day of fire

in a dream I lose my soul again,
at the end of the day I find Her,

today is day of fire

when I lose my mind in the music of the Turkish organ,
rumble in the passes,

today is the day of fire and tomorrow will be again,

I live in the shadow of the Phoenix’s nest,

his feathers fall on me in corkscrews and in oil rig explosions,

they cast reflections on Your beauty,
light is the tenderest lover,

so be it!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od moein moradi na Pexels.com

The card of the Crowleys Tarot on the publication of this poem is ,, THE DEVIL “ .

YOU.

YOU TOO.

Syrový pštrosí žaludek.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Raw ostrich stomach.

Lubomír Tomik

Because ate all the people,
the tigers wandered through the wilderness

 pulled the noose around us

we stood on opposite sides of the sea,
you shouted - Take a torch in your mouth, swim to me! 

There is a fire in the middle of it and we will make an island on it-

and...

and I keep swimming and maybe it just seemed to me that you were screaming across the sea,


the last person in a raw ostrich stomach,

it has to start somewhere,
BUT YOU KNOW,
I just swim.
Fotografie od Sippakorn Yamkasikorn na Pexels.com
Syrový pštrosí žaludek.

Lubomír Tomik

Protože sežrali všechny lidi,
tygři bloudili pustinou

stáhli smyčku kolem nás

stáli jsme na opačných stranách moře,
křikla jsi - Vem do úst pochodeň, plav mi vstříct ! Uprostřed je oheň a na něm rozděláme ostrov!-

a...

a plavu pořád dál a možná se mi to jen zdálo, že jsi křikla přes moře,

poslední člověk v syrovém pštrosím žaludku,

někde se přece začít musí,
VŠAK VÍŠ,
prostě plavu.
Fotografie od GEORGE DESIPRIS na Pexels.com