Poet Video pro Tebe ,, Ve chvíli vidličky“

Vytvořeno ve Studiu Midian .Hudba ve videu credit to Ross Bugden.
Lyrics:

At the moment of the fork.

Lubomír Tomik

tiger lives in Indias
cats everywhere
a script long gone,
peacocks scream from banquet tables

nothing will happen if i bring flowers
nothing will happen if i bring the colors of silence

landscape,
the fog
the prickle of her eyes

the shadows of the churches fall on the streets,
ships wander the sea,
they don't have the right map

"Map of the Continent of Your Heart"

Divoké oči.

Divoké oči.

Lubomír Tomik

divoké oči se plíží úvozem,
urvané ze řetězu

hluboké oči se vznáší,
utržené ze života

zatažené drápy se vysmeknou,
zanechají dráhy planetární

vyrvané z kořenů !
..................................................................
Wild eyes.

Lubomír Tomik

wild eyes creep through the woods,
snatched from the chain

deep eyes float,
torn from life

retracted claws slip,
they leave planetary orbits

uprooted!
....................................................................................

Past hromu. /Audio/

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Napsáno 15.9.22, čteno 16.9.22 5.30, publikováno teď.

……………………………………………………………………………………………………….

Past hromu.

Lubomír Tomik

chycena v pasti hromu
chycena v mlze
chycena za kotník
chycena v duze
 na počasí nezáleží
jen na Ní

zbytečně si stýská
zbytečně počítá dny
žádný není první
žádný není poslední

jdou, jsou
léto za létem
zima za zimou

chycena v pasti hromu,
blýská očima a usmívá se


........................................................................
Thunder trap.

Lubomír Tomik

caught in a thunder trap
caught in the fog
caught by the ankle
caught in the rainbow
but the weather doesn't matter
only on Her

She misses himself unnecessarily
She counts the days 
none is first
none is the last

they go, they are
summer after summer
winter after winter

caught in a thunder trap
She flashes her eyes and smiles
..................................................................................................

Původní ostrov.

Původní ostrov.

Lubomír Tomik

původní ostrov genetické stability
byl v této chvíli v minulosti

vlny omývaly jeho a naše břehy

teď je za královstvím lží krásných očí

nejsi nikdy utahaná,
nikdy není utahaná ani má Můza

původní ostrov genetické stability šel do vln jako Atlantida
Platón se usmíval a pohnul rty-
,,Neříkám tak ani tak, na má slova dojde"

Slova,
někdy hladí
někdy jsou jak roj netopýrů za soumraku,

chtějí naši krev.


.........................................................................
The original island.

Lubomír Tomik

the original island of genetic stability
he was at this moment in the past

the waves washed over his shores and ours

now he is behind the kingdom of lies of beautiful eyes

you are never tight
it's never tight, nor is my Muse

the original island of genetic stability went to waves like Atlantis
Plato smiled and move his lips-
"I'm not saying it like that, my words will come true"

words,
sometimes caresses
sometimes they are like a swarm of bats at dusk,

they want our blood
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video ,,Totiž !“

……………………………………
Lyrics:
Namely.

Lubomír Tomik

Namely!


And therein lies the trouble.

lures, when running out of air
are the most useless trinkets,
feather coats

red eyes,
as if someone had painted them

lures, when you run out of air
are water on velvet,
drop drop drop
drop drop
drop
drop
...

Vyrobeno ve Studiu Midian, napsáno , čteno, nahráno. Krátké záběry modelu z filmu Karla Zemana ,,Baron Prášil“ natočeny v https://www.muzeum-zlin.cz/obuvnicke-… se svolením, děkuji.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

Náš tajný spolek II.

Fotografie od Kammeran Gonzalez-Keola na Pexels.com

………………………………….

Náš tajný spolek II.

Lubomír Tomik

může být okno 
do hlubokého lesa,

chytrý had ovíjející jablko
jako spirála Mléčné dráhy

při svitu pochodní
do hlubokého lesa,
tam,
kde je vše černé

náš tajný stolek
má svůj spolek

oči úsměvy sny doteky slova
znovu a znovaOur secret society II.

Lubomír Tomik

can be a window
  into the deep forest

clever snake wrapping an apple
   like the spiral of the Milky Way

by torchlight
into the deep forest
there,
where everything is black

our secret table
he has his own secret society

eyes smiles dreams words
again and again

.............................................
,,Královna Mečů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1027-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-me

Poet Video pro Veroniku ,,Kopretiny.“

Kopretiny ztroskotaly na zahradě Studia Midian. Všechno spáchal LT.
Zvuk v pozadí z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové účely , konkrétně :Ships & Tugs: Whistles & Sirens - R.M.S. Aquitania, ship's horn, sounded several times.
Lyrics :

Daisies.

Lubomír Tomik

Sensationalist press
raced in the dramatic headlines!

Daisies went to the bottom!
Shipwrecked Daisies!
Daisies in someone else's dream!

colporteurs pounced on unsuspecting passers-by like wolves in packs

spectators and dragons arrived in the stormy and cold weather of the second signal system

the wrecked daisies...were for Her, of course

She was a labyrinth within a labyrinth within a labyrinth,
in swarms of meteors in the night sky

he saw Her eyes, so perfect

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Crowleyho Tarot říká ,,Císař!"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

Vnímání.

Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prostorové vnímání.

Lubomír Tomik

zavřená,
chycená v pasti
zavřená

zavřená 
chycená
zavřená

skutečnost se stane neskutečnou


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Spatial perception.

Lubomír Tomik

closed,
trapped
closed

closed
caught
closed

the reality becomes unreal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je...jsou ,,čtyři Meče."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1019-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi36

Poet Video pro Tebe ,,Dlažební kostky.“

Včera byly pokreslené, v noci pršelo. Nezbylo skoro nic. Zvuk smíchán ve Studiu Midian. 
Čte L.T. Kamera P.L.
Lyrics:
Cobblestones.

Lubomír Tomik

green as a clearing
green like leaves before and after the rain

every cube in the street
is a step into the rhythm of chansons

granite casts glare,
quartz rattles like a heart at the bottom of coffee

when you stop
the idea is like a granite cube

find bone reconstruction museum chalk drawing

green as a clearing
green like your eyes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je... ,,Smrt."


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

The smell of lightning.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Vůně blesku.

Lubomír Tomik

zdivočelé oči
nemožnost úniku,

vůně blesku,
kdekoliv budu kdekoliv budeš
neumisťuji nás v čase,

my jsme vůně blesku,
dlaněmi si cloníme zrak,
před explodujícím sluncem,

živé prsty ukazují k Gibraltaru,
ostrovy a dýmající kontejnery,
slepé koleje,
elektrárny,
šum
už
TEĎ

vůně blesku,
za rozbřesku,
to je , 
kdo jsmeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The smell of lightning.

Lubomír Tomik

wild eyes
impossibility of escape,

the smell of lightning,
wherever I will be wherever you are
i don't place us in time

we are the smell of lightning,
we shield our eyes with our palms,
from the exploding sun,

living fingers point to Gibraltar,
islands and smoking containers,
dead end
power plants,
noise
already
NOW

the smell of lightning,
in the beautiful morning, 
thats we are

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Verš ,,živé prsty ukazují k Gibraltaru“ je variace Burroughsovy věty ,,smutně mává rukou z hebké mašinky, mrtvé prsty ukazují k Gibraltaru“, protože není smutek, nikdo nemává na rozloučenou, nejsou žádné mrtvé prsty které by někam ukazovaly, natož k Gibraltaru.

Věta se dnes vynořila z hlubin mozku a právě teď se mrtvé prsty změnily v živé.

Vteřinová ručička.

Vteřinová ručička.

Lubomír Tomik

patříš tichu víc než kdy předtím,
jsi poklad a střevíc v prachu,

když chceš doplout na konec řeky která nemá žádný konec,
nesmíš vystoupit z lodi,

v třeskutém okamžiku jsi vteřina někde jinde,
smějeme se,
směješ se ,


nevidím dál než do Tvých očí rtů a přístavů,
patříš tichu víc než kdy předtím 
jsi střevíc a poklad v prachu

nesnáším vítr který ho zvedne a odnese nad moře,
nechci být naběračka v polévce slz

chci být záblesk ve Tvých očích,
jejich stíny mne pronásledují,

do lesů bludných kořenů jež jsem překročil všechny najednou,
vteřinová ručička je ...

změň se ve skok lvice a roztrhej mne na kusy,
pak zase vejdeš do šapitó,
klauni se budou usmívat,
hudba bude hrát,
vlastně se nic nestalo,
just little wave in the river of time


XXXXXXXXXXX

Second hand.

Lubomír Tomik

you belong to silence more than ever,
you are a treasure and a shoe in the dust,

if you want to reach the end of a river that has no end,
you can't get off the ship

in a cracking moment you are a second somewhere else,
we are laughing,
you are laughing ,


I see no further than your eyes to the lips and the harbors,
you belong to silence more than ever before
you are a shoe and a treasure in the dust

I hate the wind that lifts him up and takes him over the sea,
I don't want to be a ladle of tear soup

I want to be a flash in your eyes,
their shadows haunt me,

to the forests of wandering roots which I have crossed all at once,
second hand is ...

turn into a lioness jump and tear me to pieces,
then you enter the tent again,
the clowns will smile
music will play
in fact, 
nothing happened,
jen vlnka v řece času

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

Autorka videa je D.O., zachytila chvíli kdy se čas na nově koupených hodinách synchronizoval se satelitem, hodiny jsou digitální, děkuji za zaslání, den po vánocích, uklízím v pc a dnešní báseň pro Tebe se jmenovala ,,Vteřinová ručička“, synchronicita.

Tvá slova před očima.

Noc.

Lubomír Tomik

teď je noc,
sníme o neonových křídlech draka,

o pustinách kde se řeka klikatí do tmy,

řekni mi jen jedno slovo

dávný příslib noci v níž uprchneme do sebe,

-...dlouhý a sladký polibek- 

mám ta slova před očima,

jsou skutečná,

Tvoje


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Night.

Lubomír Tomik

now is the night
we dream of neon wings of a dragon,

about wastelands where the river meanders into darkness,

just tell me one word

the ancient promise of a night in which we will flee to each other

-... long and sweet kiss-

I have the words in front of my eyes. 

They ARE real,
from You.

XXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

Moulin Rouge, 1935.

Palác zapomnění.

Lubomír Tomik

V paláci zapomnění 
smrt na nás zuby cení,
Moulin Rouge beznadějně plná

sedneme si k poslednímu stolu,

 náš dech

se promění ve dvě sbíječky 
                         ticha,

romantika za zdmi Jericha,

tančíme bez muziky,
která neutichá

náš dech,
byl jeden,
náš dech

palác zapomnění lehl popelem,
palác zapomnění dávno není

jen se mi zdává o Tvých očích,
půlnočních,

rituální přidušení,
když se na mne díváš shora.


Jak pojmenovat Krásu,
             než Tvým jménem ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Palace of Oblivion.

Lubomír Tomik

in the palace of oblivion
death values teeth,
The Moulin Rouge is hopelessly full

we sit at the last table,

 our breath

turns into two jackhammers
                          of silence,

romance behind the walls of Jericho,

we dance without music,
which does not ends

our breath
was one
our breath

the palace of oblivion lay in ashes,
the palace of oblivion is long gone

I just dream of Your eyes of
midnight,

ritual suffocation,
when You look at me from above .

How to name Beauty
            if not in your name?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov z Moulin Rouge roku 1935 je.... JE a není to možné, skutečné, aby se propojila slova s kartou ,JE ?

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Na palouku dikobraz !

Fotografie od Anca Silvia Orosz na Pexels.com
Na palouku dikobraz.

Lubomír Tomik

bodliny namáčel do barev
bodliny namáčel do barev
bodlinami vzpomínkami nakreslil nejdříve
oči
rty
linii nosu
ušní boltce
obrysy ramen,

v zemi za zrcadlem.


XXXXXXXX

Porcupine in the meadow.

Lubomír Tomik

spikes soaked in color
 spikes soaked in colors
 drew the prickly memories,

 first -
eyes
lips
nose line
ear lobes
shoulder contour,

in the world,
 behind the mirror. 

XXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Strachem.

Fotografie od Couleur na Pexels.com
Strachem.

Lubomír Tomik

strachem kamenná,
hladím jí ramena,
odplouvá

vetknutá do dračích očí napořád,
rozednívá se čistě a jasně,

v kráteru na Měsíci sníš svůj sen,
žena mého druhého života

v kráteru na konci duhy býval hrnec zlata

v kráteru po raketě středního doletu,
zamknutá
realita kouzla bez kouzel

strachem kamenní
lekníny se dotýkají rameny,

přemýšlel jsem dne v noci o tobě,
jak daleko jsme ochotní zajít ?


XXXXXXXXXXXXX

Fear.

Lubomír Tomik

fear of stone she was,
I stroke her shoulders,
departs

stuck in the dragon's eyes forever,
it dawns cleanly and clearly than ever,

in the crater on the moon you dream your dream
the woman of my second life

there used to be a pot of gold in the crater at the end of the rainbow

in a mid-range rocket crater,
locked
the reality of magic without spells

fear of stone
water lilies touch the shoulders,

I thought about you day and night,
how far are we willing to go? 

XXXXXXXX

Fotografie od Alice AliNari na Pexels.com

XXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na báseň v brzkém ránu kdy bolestí ve zlámaném koleni nemůžu spát …je…ovšem. Když je pro Tebe, když jsou slova pro Tebe.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Čtení ,brnkání, výstřely na pláži ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“ Kapitola čtyřicet !

Deja Vuuuuuuuuuu v kaaaartě Crowleyho Tarotu ,,Aeon“

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXX

And I held astronaut Peters in my hand. Chapter 40!

Chapter Forty!

For now, our expedition….

Disappointed noise in a vast universe full of myriad galaxies.
-Still west. Still in that direction. Tata Iwi.-I’ll say.-
William, Bobby and Suzanne nod.
-This is the right time. Illusion doesn’t hurt. It only hurts faith in it.-
William preceded us and, with the feeling of a forgotten little man somewhere downstairs, waves at us and shouts – Hola hou !!!! –
The former flight attendant also faded.

At the dawn of time, the whole world was empty – the first morning the creature wrote what the dawn of the last day would read.
Clouds fly fast, but aliphatic fire hydrocarbons can still be seen in the distance.
The sea rustles from the darkness, the wind rises, the storm approaches, the sand swirls around, in the distance the darkness is interwoven with the forks of lightning, I want to freeze this moment, to keep it in my memory. Lovecraft on the dark Italian coast during a storm.

Bobby bites the hamburger around and catches ketchup and mustard with his tongue, always a fraction of a second before it lands on her tie. But that’s a nimble tongue. He could do things!

Something suddenly gripped me and I was thrown into space-time vortices. I flew through history, rushed through the sky in a staccato of lightning, and civilizations were bleeding below me.
I was here. Faces battered by time, Imaginary Shotgun aimed directly at Mr. Marek, slightly crouched, legs nailed to the ground to catch the recoil of the shot.
-Ha !- said Mr. Marek.
I didn’t expect anything and pulled the trigger lightly.
I missed.
The blonde slid to the ground. She held her left hip with both hands, and the sound that echoed the shot sounded hoarse.
I lost a few seconds looking at the blonde rolling in pain on the ground. I couldn’t do otherwise. Something in her eyes…
Something in them kept me awake.
She denied them to me.
Out of the corner of my eye, I caught a movement — Mr. Marek running, fleeing, and escaping me again and again — but I forgot about it. For one second, for something in the woman’s eyes.
There was something.
-Kaaa… gaaa.-she got out of her throat. Suddenly I had deja-vu.


I approached her. Carefully.
-Kaaaa -.-she tried to speak again.
A trickle of blood ran down her throat. I leaned over and looked in her eyes for what was coming.
-Kaaa… .is it’s you? / Can a dying person distinguish between poking and howling, I mean capital letters, this is a fantasy, this is not real, is it? / -Kaaaaa-….
-Íííííííí- there was a sound so low in her throat that I had to plug my ears. I dropped my handgun to the ground. She fell quietly into the grass.
The skin on her neck began to stretch. She tensed with unknown force, her veins, capillaries, muscles cracked, her head began to separate from her body.
When she finally rose to the top.

-Kate – Kate !!! – I shouted.
It hovered about two meters above me. I grabbed the Imaginary Shorgun and headed for all the future.
Kate-Kate stood still and grinned.
-Rusts of rust and mittens,- „he said.
I fired, the bullet flew out of the barrel, the cylindrical shape aimed directly at the face of the strangeness.
Suddenly, Kate-Kate’s mouth spread across her face, opened, and the projectile disappeared inside.
Kate-Kate flew in which Mr. Marek was fleeing.
I saw the red. Again.

In her shop, Miss Růžena Rybízová stared at the stove. The observed water does not boil. It lay quietly and dead at the bottom of the pot.
Mr. Marek’s quick steps.
Broken breath.
Atmospherics.


-We are sending an extraordinary message. Citizens of the Earth! We are sending an extraordinary… –
Cracking in the ether.
-… right. Extraordinary dreams have appeared! … .Citizens of the Earth! Citizens of the Earth! Here is….-


I went after him.

End of chapter forty.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta je Aeon .

End of chapter forty.

Karta je Aeon

End of chapter forty a karta je Aeon.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

Nahráno ve Studiu Midian. El.kytara, zvuk přílivu přehrávaný ,současně při čtení, z archivu BBC ,konkrétně,, Seawash: Sea Breaking On Shore – Seawash: Sea breaking on shore, close perspective“, některé chyby vznikly při úpravě hlasitosti, čtení, brnkání, nahrávání, překladu, je to ale OPRAVDOVÝ záznam jednoho TEĎ!

XXXXXXXXXXXXXX

teďteďteďteďteďteďteďteďTEĎ!

Zeměpisci. / for Write it all, for Mr. Psychotherapist / Welcome !

Fotografie od Monstera na Pexels.com
XXXXXXXXXXX


Zeměpisci. / for Write it all, for Mr. Psychotherapist /

Lubomír Tomik

Každý moment je
poklad v Ali Baobababově jeskyni zázraků,

zeměpisci neví, 
kde 
přesně
 leží,

ostatně,
záleží na tom snad ?

Všechno zlato je třpyt v Jejích očích,
přikrytých baldachýnem modři nebe !


XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Geographers. / for Write it all, for Mr. Psychotherapist /

Lubomír Tomik

Every moment is
a treasure in Ali Baboabaobas's Cave of Miracles,

Geographers ,
they,
 dont know,

exactly where does it lie
after all,
does it matter?

all gold is glitter in Her eyes,
covered with a blue canopy of skye! 
XXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec

Médeo ! Dnešek bude na hranicích…

…bolesti, cenzury, všeho…naživu jen jednou a žádné další pokusy už nemám, jeden jsem už podělal.

Médea.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je….

Crowley - 18 - mesic

XXXXXXXXX

Odyseus III.

Lubomír Tomik

Ó Médeo !
Proklej mne !

Přikaž mi rozvázat lana,
uvolnit zvíře v nás a 
tužkou si propíchnout oči,
srdce!

Každým slovem !

Věřit ve vykusování rtů!
Proklej mne !
Vypusť zlo a saj,
              vysaj ho !


Odyssey III.

Lubomír Tomik

Oh Medea !
Curse me  !

Show me to untie the ropes,
to release the animal in us and
pierce my eyes, 
with a pencil
pierce my
heart!

With every word!

Believe in biting lips!
Curse me!
Release evil and suck,
 suck it up! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Crowley - 18 - mesic
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic
,,Měsíc je univerzálním principem volby, která je založená na vnitřní opravdovosti. Tomuto symbolu se také často říká karta karmy, slovo karma znamená „práce, která musí být udělána“. Každý den nás čeká rozhodnutí, zda se postavíme na stranu svého pravdivého já, a nebo za naši falešnou masku ve hře na svědomité. Každý den u této brány stojíme a rozhodujeme se, jestli opustíme staré známé světy a projdeme branou, abychom mohli objevovat světy nové.

Brána také představuje proces volby, ve kterém se rozhodujeme mezi naší opravdovostí a hranou svědomitostí. Volba má tři funkce, které nám umožňují: 1) vytvářet nové skutečnosti, 2) držet se přítomné skutečnosti nebo 3) pustit se, a tím se osvobodit od skutečností, které nám už nemají co nabídnout.

Poet Cooperation: ,, Atomic mushrooms! Harvest ! „

Yassie / Lubomir

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

https://yassy66.wordpress.com/

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Atomic mushrooms ! Harvest !

Yassie and Lubomír Tomik

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LTLTLTLTLTLTLTLTLTLT

behind the windows of a gray face / za okny šedavé tváře,

at the end of the road,

broken glass lanterns will never find glassmakers

/

na konci cesty,

porozbíjená skla luceren nikdy nenajdou skláře

/

and White Nights, / a bílé Noci,

the shore is out in the haze of fog / břeh rýsuje se v oparu mlhy

YAS SIE YAS SIE YAS SIE YAS SIE YAS SIE YAS SIE

Faces like words             /    Tváře jako slova
Expressions soundless         /    Nehlučná vyjádření
Seeking understanding        /    Hledají porozumění
A metamorphosis            /    Metamorfóza
Bursting                    /    Propukající
Into existence               /    Do existence
Light in the haze             /    Světlo v oparu
Finding the sixth sense        /    Nalezení šestého smyslu
A glass that survives the crash  /    Sklenice přežije náraz
Shattering into renaissance    /    Rozříští se do renesance


LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLT
tváře mlčící  /  faces silent

náhle se měnící  /  suddenly changing

v atomové hřiby Tebe  /  in the atomic mushrooms of You

za ranních mlh je posbíráš do košíku ,
u snídaně
/
in the morning mist you collect them in a basket,
at breakfast,
/

 mne pak zahrneš něhou
kávou ,
/
 then you will embrace me with tenderness
coffee,

sama sebou,
neuvěřitelná Ty
/
by You,
unbeliavable You

YlylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylylL

Face masks cling               /  Masky přilnou
Eyes light up                  /  Oči se rozzáří
In the oxygen that floats         /  Ve vznášejícím se vzduchu
You collect them in your breath   /  Ty je sbíráš svým dechem
And embrace me with life        /   A objímáš mne životem
Your soul sparkles              /   Tvá duše jiskří
Unbelievable                  /   Neuvěřitelná
Breathing                     /  Dýchající
Tender                        /  Něžná 


YASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSIE
LUBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMIR
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov napříč planetou…je….

Trumfová.

,,Spravedlnost“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Crowley - 8 - spravedlnost
Yasmin, it was very unique experience for me.... Thank You, Hestia !https://yassy66.wordpress.com/

Předkrm… malá ochutnávka.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dívka s květy v očích.

Lubomír Tomik

dívko s květy v očích,
miluj mne,
dívko s květy v očích ,
miluj mne


prší, slzy mizí,
prší a my jsme si cizí,
prší, slzy mizí,
prší a my jsme si cizí

dívko se světlem v očích,
zabij mne,
dívko s propastí v očích,
zabij mne,

smutkuXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Girl with flowers in Her eyes.

Lubomír Tomik

girl with flowers in Her eyes
love me
girl with flowers in Her eyes
love me


it's raining, the tears are disappearing,
it's raining and we're strangers,
it's raining, the tears are disappearing,
it's raining and we're strangers

girl with light in Her eyes
kill me
girl with abyss in Her eyes
kill me

sadness 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a karta Crowleyho Tarotu na publikaci prvních slov dnešní Nico... myslím Noci...Nico říkala něco o tom, že chce být Tvým zrcadlem....karta je...jsou Čtyři Hole ... ,,Uskutečnění ".... tedy dnes ?
Crowley - ctyrka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1005-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi

Leopardí muži.

Fotografie od SHVETS production na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prérijní ústřice.

Lubomír Tomik


prérijní ústřice byly nejlepší snídaně,

když jsi se probrala,
zavoněly,

s rozšlehaným vejcem jsme měli kandidáta na snídani šampionů,

škoda jen,
že leopardí muži byli rychlí ,
 všechno nám snědli,

a když se pustili do nás,
chutnali jsme středně propečeně,

na dušené zelenině,

plout do temnoty číhajících leopardích očí,

kde naše cesta znenadání končí.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Prairie oysters.

Lubomír Tomik

prairie oysters were the best breakfast

when You woke up
they smelled

with a beaten egg we had a candidate for the breakfast of champions,

pity only
that the leopard men were fast,
                       ate everything ,

and when they entered us,
we tasted medium-roasted,

on stewed vegetables,

sail into the dark lurking leopard eyes,

where our journey suddenly ends.


Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Spring is wait…somewhere.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe je …

Crowley - desitka poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1039-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-pohar

,,Nasycený“ …Tebe se nikdy nemůžu nasytit. Života.

Pro Tebe trocha tekutého zlata.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

Výška slunce.

Lubomír Tomik

výška Slunce když zakloní hlavu

linie krku
lemuje tekuté zlato,

výška Slunce,
sundáš ho z oblohy a pověsíš si ho na krk,

linie krku 
lemuje tekuté
zlato,

zacláním si oči, záříš.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRr


The height of the sun.

Lubomír Tomik

the height of the sun as it tilts its head

neck line
lines liquid gold,

height of the sun,
you take it off the sky and hang it around your neck,

neck line
lines liquid
gold,

I close my eyes, you're glowing.

Karta na publikaci tekutého zlata je :

Crowley - princezna poharu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

Ano.

Eviny ospalky.

Fotografie od Ksu&Eli na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eva's sleepy.


Lubomír Tomik

Eva stretches after waking up,

drowsiness in the eyes,
the devil is waiting nearby

You are my fire in the storm,
You are the light at the end of darkness

withered pieces of sleep fell to the ground,

one picked it up and held it in a glowing palm

Eva felt cold
and she shook,
when he...
when you ...

when the devil took drowsiness in his mouth,
when he tasted it,
when he taste you.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Evin ospalek.


Lubomír Tomik


Eva se protahuje po probuzení,

ospalky v očích,
ďábel čeká opodál

jsi můj oheň ve vichřici,
jsi světlo na konci tmy

uschlé kousky spánku dopadly na zem,

jeden zvedl a držel ho v žhnoucí dlani

Eva pocítila chlad 
a otřásla se ,

když je...
když tě...

...Ďábel vzal do úst,
když ji ochutnal,
když tě ochutnal.


Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci v nedělním ránu : – TEĎ -,,Smrt“ i takové karty jsou…něco končí, něco začíná.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Crowley - 13 - smrt

,,Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit.
Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.“

Nejsou špatné karty, jen jak přijmeme to , co přichází.

,,Ve velkém moři Bina, za Noci času“… Babalon, pro Tebe.

Fotografie od Anna Nekrashevich na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik


the blade of Alenka's shoes,

early cold,
early hunger,
early eye dance,
              fingering

we can see every thing,
CAN WE SEE HER?

Woman,
dressed in scarlet.

You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik

břit Alenčiny boty,

brzký chlad,
brzký hlad,
brzký tanec očí,
             prstoklad

každou věc můžeme vidět,
VIDÍME ji ?

Žena,
do šarlatu oděna.

Ty.
Fotografie od Engin Akyurt na Pexels.com

Karta na publikaci , karta Crowleyho Tarotu: https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1036-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-pohar

Crowley - sedmicka poharu

Nejsou jen dobré karty, někdy jsou i ty nejhorší, dobré vědět, můžu s tím bojovat.

Kdo se umí dívat.

Fotografie od wendel moretti na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Who can watch.

Lubomír Tomik


there is no limit,

you can't buy your eyes on sale,

who can watch,
perhaps understands

You can watch
You have a sense of miracle

I can't blame me for living,

You did a good job,
the best one,

I live.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kdo se umí dívat.

Lubomír Tomik


není žádná hranice,

oči nekoupíš ve výprodeji,

kdo se umí dívat,
snad rozumí,

Ty se umíš dívat,
máš smysl pro zázračno

nemůžu za to, že pořád žiji,

odvedla jsi dobrou práci,
tu nejlepší,

žiji.
Fotografie od Noelle Otto na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně pro Tebe : ,,Princ disků“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1056-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-disk