Vítězové v kostkách.

Winners in dice.

Lubomír Tomik

The winners grabbed the prize in the dice,
 took away the probability and went to destroy,

until you later understand that the match never ends, the gong doesn't sound, no one throws a towel in the ring, it's forever, bum bum bum, 
I open my eyes in the morning every day and You are not next to me

The dice winners must roll again,
the cubes roll on the table, hitting the edges of the sides,
again and again until it stops and two sixes fall 
.... and then one more!
Vítězové v kostkách.

Lubomír Tomik

Vítězové v kostkách shrábli výhru,
sejmuli pravděpodobnost a odešli se zničit,

až později pochopíš, že zápas nikdy nekončí, nezazní gong, nikdo nehodí do ringu ručník, je to napořád,           bum bum bum, zatnout pěsti,
každý den ráno otevřu oči a Ty nejsi vedle mne.

Vítězové v kostkách musí házet znovu,
kostky se kutálejí po stole, narážejí na hrany stran,
znovu a znovu až se zastaví a padnou dvě šestky,
....a pak ještě jedna!

Three times the tenth Kingdom. / For You /

Třikrát Desáté království.

Lubomír Tomik

buď mou průvodkyní,
buď mou průvodkyní,
v šatech do pasu,

Vládkyně
 Třikrát desátého Království,

v klidném místě,


kde se čas zastavil a není,
a za hranicemi lidského světa jsou stíny,

má Paní,
buď mou průvodkyní,
buď mou průvodkyní,
můj zázraku/ Z Wikipedie, článek o slovanské mytologii : 
,, Podsvětí zvané nav, někdy ležící za mořem, je chápáno jako klidné a vlhké místo. Vládl mu nejspíš Veles. V pohádkách se často Onen svět vyskytuje spíš jako říše přízračných bytostí než mrtvých duší. Bývá také nazýváno „Třikrát desáté království“, které leží za hranicemi lidského světa. Cesta do něj se většinou neobjede bez průvodce, který může být třeba čarodějnice, kůň či pták, případně bez pomoci kouzelného předmětu. Tento motiv může být ovlivněn sibiřským šamanismem a průvodce pak má funkci psychopompa." / 
Three Tenth Kingdom.

Lubomír Tomik

be my guide,
be my guide,
in a waist dress,

The ruler
 Three Tenth Kingdom,

in a quiet place,


where time has stopped and is not,
and beyond the borders of the human world are shadows,

my Lady,
be my guide,
be my guide,
my Miracle
/ From Wikipedia, an article about Slavic mythology:
"The underworld , sometimes lying behind the sea, is understood as a quiet and humid place. He was probably ruled by Veles. In fairy tales, the Otherworld often appears more as an empire of ghostly beings than dead souls. It is also called the "Three Tenth Kingdom", which lies beyond the borders of the human world. The journey to it usually does not go without a guide, which can be a witch, horse or bird, or without the help of a magical object. This motif may be influenced by Siberian shamanism, and the guide then has the function of a psychopomp. "/

Básnické Video : ,, Rány Dryád „

Napsáno včera, dokončeno dnes.
Záběry bouřky nad naším domem 25.7,  záběry Zámku Holešov, Kozla z Napajedel, anatomický model lidského těla a socha Moai z výstav na Zámku Holešov.

Pro Tebe...však víš.
Když byl včera opravdu vyjímečný den. 
Jednou Ti budu vyprávět.
Zasmějme se spolu.

Lyrics:

Wound of Dryad.

Lubomír Tomik

into a leaky drum,
cursed in green ice,
reflections of emeralds,
honey bath
I look over my shoulder,
You are my shadow


I look at the world from behind the world,
on the way to the tendrils of the jungle,
vines,vines,vines,


Every breath without You is empty,
every exhalation is empty,
Dryads have only one wish.

Sprinters to the sunset,
You are so lovely.

Výtržnosti v aristokratickém prostředí.

Riots in the aristocratic environment.

Lubomír Tomik

She raised an eyebrow,
I got old too fast.

We move in constant variable matter,
let it be time
let it be thoughts
let it be You
be it riots in an aristocratic environment,

words spoken in amazement,

tickle,
You laughed,
smile,
that was All,

glowing eyes

female footprints in a snowy forest,

the most beautiful string of pearls.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Výtržnosti v aristokratickém prostředí.

Lubomír Tomik

Zvedla obočí,
zestárnul příliš rychle.

Pohybujeme se v neustálé proměnlivé hmotě,
ať je to čas,
ať jsou to myšlenky,
ať jsi to Ty,
ať jsou to výtržnosti v aristokratickém prostředí,

slova pronesená s úžasem,

lechtání,
smála jsi se,
smála,
bylo to Všechno,

žhnoucí oči,

ženské stopy v zasněženém lese,

nejkrásnější šňůra perel.

Rány Dryád. Wounds of Dryads.

Dryáda v podání malířky Evelyn De Morgan
Wound of Dryad.

Lubomír Tomik

Blows 
into a leaky drum,
cursed in green ice,
reflections of emeralds,
honey bath
I look over my shoulder,
You are my shadow


I look at the world from behind the world,
on the way to the tendrils of the jungle,
vines,vines,vines,
sprinters to the sunset,
You are so lovely

Every breath without You is empty,
every exhalation is empty,
Dryads have only one wish.
Tvůj stín.
Rány Dryád.

Lubomír Tomik

Rány
do děravého bubnu,
zakletá v zeleném ledu,
odlesky smaragdů,
koupel v medu,
ohlédnu se přes rameno, 
jsi můj stín,

dívám se na svět zpoza světa,
cestou na úponcích džungle,
liány liány liány,
sprinteři k západu Slunce,
líbezná jsi.

Každý nádech bez Tebe je prázdný ,
každý výdech je prázdný,
Dryády mají jen jedno přání.

Lovkyně na hřbitově.

Hunter in the cemetery.

Lubomír Tomik

A whisper swung over the wall,
shadow,
elegant figure blinked
the smell of daisies

suitable constellation of stars,
The beauty still woke up,
before someone buried a pitcher in the ground with the victim,
until someone forgot to return the tombstone to its place,
what is "your"?

How ironic I am for you,
he was never "good" enough,
what is "good"?

The huntress in the cemetery fired an arrow,
with a rumble he sank into a wooden cross by the wall,

in the middle of carved words
"He loved it
 - drnnnnkkkk, - died, naive "

in another reality there is no huntress, there is no cemetery, there is no arrow, no one has died,

we just walk down the street together,
nothing more.
Lovkyně na hřbitově.

Lubomír Tomik

Přes zeď se přehoupnul šepot,
stín,
elegantní postava se mihla,
vůní kopretin

vhodná konstalace hvězd,
Růženka se přesto probudila,
než někdo zakopal do země džbán s obětí,
než někdo zapomněl vrátit náhrobní desku na své místo,
co je to ,,své" ?

Jak je ironické, že jsem pro Tebe ,
nebyl nikdy dost ,,dobrý",
co je to ,,dobrý "?

Lovkyně na hřbitově vypustila šíp,
se zadrnčením se zabořil do dřevěného kříže u zdi,

doprostřed vyřezaných slov 
,, Miloval a ze 
 - drnnnnkkkk,- mřel, naivní "

v jiné realitě není lovkyně,není hřbitov, není šíp,nikdo nezemřel,

jen jdeme spolu ulicí,
nic víc.

Time of the Wolf Claw. Čas Vlčího Spáru

Time of the Wolf Claw.

Lubomír Tomik

Set for tea,
on top of desert dunes at dusk,
when everything seems 
clear,
other,
welcome,

like Your eyes,
face,
smile,
and view,
which ignites ,
all those bronze shields and mirrors burned me,
like Archimedes Roman ships,

wolf's time,

chills on the spine.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Čas Vlčího Spáru .

Lubomír Tomik

Postav na čaj,
na vrcholku pouštních dun za soumraku,
kdy se vše zdá 
jasné,
jiné,
vítané,

jako Tvé oči,
tvář,
úsměv,
a pohled 
který zapaluje lodě,
všechny ty bronzové štíty a zrcadla mne sežehly,
jako Archimedes římské lodě,

čas vlčího spáru,

mrazení na páteři.

Básnické VIDEO : Dívka jménem Hefaista.

Dívka jménem Hefaista. A girl named Hephaesta – Midian Poet
Pro Tebe. Napsáno 22.6.21, natočeno se souhlasem v Kovárně KovoZoo Staré Město, čteno dnes, D.O. též načetla svůj part dnes, ve sklepeních v Opavě. Snad se Ti bude líbit, je o Tobě.

Lyrics:

A girl named Hephaesta.


Lubomír Tomik


I will be your anvil

I will be your hammer

Your glowing steel

And when Hephaestus breathed life into Pandora,
silenced Zeus,
that he created her sister,
Hephaesta

dressed in desire,
full of sensual words,
for the one who wanted to listen through the armor

I will be your anvil
I will be your hammer
Your glowing steel

and when I'm still asleep
loud blows of steel to steel sound like the ringing of bells,
on the edge of the jungle,
Your voice is already silent and only the bells are ringing on the last journey,

I will be your anvil
I will be your hammer
Your glowing steel

Dívka jménem Hefaista. A girl named Hephaesta

A girl named Hephaesta.

Lubomír Tomik

I will be your anvil

I will be your hammer

Your glowing steel

And when Hephaestus breathed life into Pandora,
silenced Zeus,
that he created her sister,
Hephaesta

dressed in desire,
full of sensual words,
for the one who wanted to listen through the armor

I will be your anvil
I will be your hammer
Your glowing steel

and when I'm still asleep
loud blows of steel to steel sound like the ringing of bells,
on the edge of the jungle,
Your voice is already silent and only the bells are ringing on the last journey,

I will be your anvil
I will be your hammer
Your glowing steel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dívka jménem Hefaista.

Lubomír Tomik


budu Tvou kovadlinou,

budu Tvým kladivem,

Tvou žhnoucí ocelí,

A když Hefaistos vdechl život Pandoře,
zamlčel Diovi,
že stvořil její sestru,
Hefaistu

oděnou do touhy,
plnou smyslných slov,
pro toho kdo chtěl přes pancíř naslouchat

budu Tvou kovadlinou,
budu Tvým kladivem,
Tvou žhnoucí ocelí,

a když stále spím ,
hlasité údery oceli na ocel znějí jako cinkot zvonků ,
na okraji džunglí,
Tvůj hlas už ztichl a jen zvonky zvoní na poslední cestě,

budu Tvou kovadlinou,
budu Tvým kladivem,
Tvou žhnoucí ocelí,

PS: Když jsem dnes měl hlavu v tunelu při CT vyšetření mozku a kolem mne tančily zelené záblesky laserů, někde se vzala tahle báseň a v okamžiku, kdy mi kapačkou do žíly začal proudit jód a pálilo to jako děvka, byla najednou…kompletní, teď už jsem ji jen přepsal ze sešitu , stále si nemůžu pomoci, všechno zmizelo.

Tohle všechno je jen sen , spím v nemocnici, hrdlo rozervané tracheotomií a přístroj dýchá za mě a až se probudím , tak Tě obejmu a už nikdy neopustím.

Dnes ve 20.00…. ,, Konfliktní diamanty.“

Dnes mi v nemocnici vzali krev, když vše klapne ,zítra vyšetření CT mozku, půl dne úplně k.o… abych na to nemyslel, byla jsi se mnou a tohle video je pro Tebe.

Z ničeho, vzniklo jen …z Tebe, ze vzpomínky, natočené záběry ostrova Isis, zaparkovaného krokodýla, zahrada, el. kytara p.Šmídka z Gongu ,načteno, sestříháno a najednou se dívám a …mám problémy s vnímáním času, protože mi scházíš.

….lyrics :
Conflict diamonds.

/ Pro Tebe /
Lubomír Tomik

Appeared on the market
quality royal stones,

pieces inviting a meter and a half square of human skin,
You wrapped me in ,

duvets for eternity,
I can always feel you in the night cold,

silvery skin in the moonlight
sewn hems of underwear,
conflict diamonds.

,,Věčné ženství nás přitahuje .“

Goethe.

The Letter Y. Písmeno Y.

The letter Y.

Lubomír Tomik

The iron tree filled the sky above you,
at the end of silver branches
hung a million amusement parks spinning
around around around

swans on swans swans
shiny necks longing to be pinched

Iron tree with branches clinking to each other,
carillon in summer ozone without you,
the new king of Sodom bound heaven by the femoral veins,
I was looking for your hand, hand for hand,
lips on lips lips,
cracked heart longing for bleeding

Iron branches are intertwined, chain loops are silk,

the shadows of hooves cover me,
mouth goes from left to left from left
the mouth is from right to right,
draw on the body on the table the letter:

Y

and they meet
shares a scar,
in the shape of a letter

Y.
Písmeno Y.

Lubomír Tomik

Železný strom vyplňoval oblohu nad Tebou,
na konci stříbrných větví 
zavěšeno milion lunaparků točících se 
dokola dokola dokola
labutě na labutích labutích
nablýskané krky toužící po sevření

železný strom s větvemi řinčícími o sebe,
zvonkohra v letním ozónu bez Tebe,
nový král Sodomy spoutal stehenními žílami nebe,
hledal jsem Tvou ruku ruku ruku,
rty na rtech rtů,
popraskaná srdce toužící po krvácení

Železné větve se splétají, očka řetězů hedvábná,

stíny kopyt mne pokryjí,
ústa jdou zleva zleva zleva
ústa jsou zprava zprava zprava,
obkreslují na tělo na stole písmeno :

Y

a setkají se,
dělí se o jizvu,
ve tvaru písmene

Y.

Under the Iron Tree. Pod Železným Stromem.

Pro Tebe, měníš mi život. Iron Tree. Yes. To zní…však víš. Tohle je TEMNÁ polovina básně.

Under the Iron Tree.

Lubomír Tomik

Instead of leaves,
hooks at the end of chain branches,
ground to the tip,
a
n
d 

in

ge
ne
ral,

we have breakfast after the iron tree,
leaning back to back,
how much closer can we let the darkness go?

Instead of leaves,
hooks ground to the tips at the end of the chain bra- and suddenly set up and...

...and expose our muscles,
stripped of leather,
we intertwine
under the Iron Tree.
Pod Železným Stromem.

Lubomír Tomik

Místo listí,
háčky na konci řetězových větví,
zabroušené do špiček,
a

v
ů
b
e
c,

snídáme pod Železným Stromem,
opření zády k sobě,
jak moc si pustíme temnotu blíže ?

Místo listí,
háčky zabroušené do špiček na konci řetězových vě-  najednou vyrazí a...

...a obnaží naše svaly,
svlečeni z kůže,
propleteme se , 
pod Železným Stromem.

Děkuji za inspiraci M.J. / tahle zkratka zní dobře, už jenom zkratka, ne tak Vaše nápady, ty jsou….báječné! /

Conflict diamonds for You. Konfliktní diamanty pro Tebe.

Conflict diamonds.

/ Pro Tebe /
Lubomír Tomik

Appeared on the market
quality royal stones,

pieces inviting a meter and a half square of human skin,
You wrapped me in ,

duvets for eternity,
I can always feel you in the night cold,

silvery skin in the moonlight
sewn hems of underwear,
conflict diamonds.
Konfliktní diamanty.

/For You /
Lubomír Tomik

Na trhu se objevily 
kvalitní královské kameny,

kousky zvící metru a půl čtverečního lidské kůže,
zabalila jsi mne do ní,

peřina na Věčnost,
už napořád Tě cítím v nočním chladu,

stříbřitá kůže v měsíčním svitu 
pošitá lemy spodního prádla,
konfliktní diamanty.

Zbrusu nové Video z Ostrova If pro Tebe.

Napsáno pro Tebe 16.7.21, včera natočeny záběry majáku KovoSteelu, pátrajícího svým světelným prstem za Noci po Tobě, sestříháno a čteno, dokončeno dnes,18.7.21.
Time is imprisonment in Fortress If.
/ For You /

Lubomír Tomik

I.

Prison on If Island is a time,
beauty
beauty bigger,
than You,
Abbé Faria had never seen,

walled up in the deepest indecision of grounded miracles,
walking on the broken spine of death,
after boiling water,
and emerging from the swamps of the mind,
behind the walls of the gardens, Merrimack and Monitor lead the battle,
circling around,
around and in the fortress If,
starched shrouds merge from the moon,
You have a thorn in your hand and You will run like an immortal Fairbanks
on the sail down,
into my arms

touch the petals of a rose,
diamond dust

suddenly She grabbed my hand
and we escaped down a spiral cast iron staircase,
Abbé Faria closed eyes and took a deep breath.


II.

Descendants of dolphin and mermaid sailors
and Captain Jean Baptiste Chataud
enters the port in explosions of batteries of cannons,
rider in a rich turban
seemed full of shadows,

or you have a cell with a window and a fireplace on the first floor,
You don't even know
 live on top of wishes,
lanterns glow into the night,
try not to lose everything every day,
house of the sovereign people
it is built on dusty stakes
in Lake Bina
and She sailed to start a new life.III.
The sea below the Fortress leaves no trace,
when You step on the waves,

I will pluck a rose to You, growing on the edge of the solar system,
her scent is full of meteors of Your words,
I am the hungry atmosphere of the planet,
longing for the glowing pieces of stone You,
      with Abbe's words to Faria on her lips:

"She burned you with the light of the stars."

Yes, You burned me with the light of the stars.Epilogue:

Time is imprisonment in the Fortress If,
time IS Fortress If,
we sew into bags of corpses and
 pretend to die

when our bodies slide into the depths,
cut thorns from roses canvas and
 hug each other underwater,
before we run out of breath
before the sharks' teeth do their job,

all for one moment,

one moment in time,
                 on the island of If.Ve větrném studeném letním ránu…

…přímý úder na solar…tři karty Crowleyho Tarotu na dnešní den :

Minulost, Přítomnost, Budoucnost,

znovu – 78 karet a :

MINULOST PŘÍTOMNOST BUDOUCNOST

…Smrt byla…..
…Blázen vychází
skoro každý den…

… Eso mečů časté…

Crowleyho tarot – Malá arkána – Eso mečů (probud.se) :

,,…stav mysli, která nezná pochyb…“

,,…Tato mysl všechno přijala a se vším se vyrovnala, a přesto zůstává hluboce vnímavá, jak to naznačují dva půlměsíce na rukojeti meče…“

,, …budete moci realizovat své originální nápady nebo uskutečnit svůj velký sen… “

TY !

O půlnoci… Reality ,Realita….

…mi scházíš nejvíc a tady je báseň pro Tebe, když se psala, byla jsi se mnou jako tehdy, kdy jsem měl možnost nakouknout za Tvou tvář, tedy pro Tebe….

Reality. / For You/

Lubomír Tomik

joy taking
 lives expeRimentally
and hopEs, hard faith
light opAl,
ink Lived,
dream dreamIly
alabasTer trail

melted again
measured in exile
alaska fall
walled up with love
iluminated mountain
breaking the valleY of you
a triedr


momEnt in the pAst and
I can feeL the stRaps of Your jeans
locked Thumbs,
my thumbs.
Fotografie od Sound On na Pexels.com

Realita. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

Radost beR
Experimentálně žijE
A doufá, tvrdá vírA
Lehký opáL,
Inkoustem žilI,
Trhaně sníT
Alabastrová stopA

Roztály znovA
Exilově měřiT
Aljašku zřítI 
Láskou zazdiL
Iluminovaná horA
Tříštící údolí tebE
A triedR


momEnt v mInuLosti A
cítím pouTka tvých Riflí
zAklesnuté palce,
mé.

Duchové slov.

Fotografie od Pedro Figueras na Pexels.com
Ghost of Words.

Lubomír Tomik

The spirits of the words are hungry,
looks around the room,
looking around for You,
after your scent
and
You,
beautiful

She got up that morning
smiling behind the lids,
when She opened Her eyes
smiling behind the lids,
time,
to be reborn
again

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Yaroslav Shuraev na Pexels.com
Duchové slov.

Lubomír Tomik

Duchové slov jsou hladoví,
rozhlíží se pokoji,
rozhlíží se po Tobě,
po Tvé vůni
a
Ty,
krásná,

To ráno vstala,
s úsměvem za víčky,
když otevřela oči,
s úsměvem za víčky,
čas,
zrodit se znovu,
znovu

Hebké světlo Jupitera. The soft light of Jupiter.

The soft light of Jupiter.

Lubomír Tomik

The soft light of Jupiter caresses your face,

the waves come with the wind,
like words with an open mind,

Country Punt.

I am a refugee cure!
On the water slide of ideas to the demilitarized zone of You,

You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hebké světlo Jupitera.

Lubomír Tomik

Hebké světlo Jupitera Tě hladí po tváři,

vlny přicházejí s větrem,
jako slova s otevřenou myslí,

země Punt.

Jsem uprchlík lék!
Na tobogánu myšlenek do demilitarizované zóny Tebe,

Tebe.

Time is imprisonment in Fortress If. Čas je vězení v pevnosti If.

Time is imprisonment in Fortress If.
/ For You /

Lubomír Tomik

I.

Prison on If Island is a time,
beauty
beauty bigger,
than You,
Abbé Faria had never seen,

walled up in the deepest indecision of grounded miracles,
walking on the broken spine of death,
after boiling water,
and emerging from the swamps of the mind,
behind the walls of the gardens, Merrimack and Monitor lead the battle,
circling around,
around and in the fortress If,
starched shrouds merge from the moon,
You have a thorn in your hand and You will run like an immortal Fairbanks
on the sail down,
into my arms

touch the petals of a rose,
diamond dust

suddenly She grabbed my hand
and we escaped down a spiral cast iron staircase,
Abbé Faria closed eyes and took a deep breath.


II.

Descendants of dolphin and mermaid sailors
and Captain Jean Baptiste Chataud
enters the port in explosions of batteries of cannons,
rider in a rich turban
seemed full of shadows,

or you have a cell with a window and a fireplace on the first floor,
You don't even know
 live on top of wishes,
lanterns glow into the night,
try not to lose everything every day,
house of the sovereign people
it is built on dusty stakes
in Lake Bina
and She sailed to start a new life.III.
The sea below the Fortress leaves no trace,
when You step on the waves,

I will pluck a rose to You, growing on the edge of the solar system,
her scent is full of meteors of Your words,
I am the hungry atmosphere of the planet,
longing for the glowing pieces of stone You,
      with Abbe's words to Faria on her lips:

"She burned you with the light of the stars."

Yes, You burned me with the light of the stars.Epilogue:

Time is imprisonment in the Fortress If,
time IS Fortress If,
we sew into bags of corpses and
 pretend to die

when our bodies slide into the depths,
cut thorns from roses canvas and
 hug each other underwater,
before we run out of breath
before the sharks' teeth do their job,

all for one moment,

one moment in time,
                 on the island of If.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Čas je vězení v pevnosti If.
/ Pro Tebe /

Lubomír Tomik

I.

Vězení na ostrově If je čas,
krásu, 
nádheru větší,
než Tebe,
nikdy Abbé Faria neviděl

zazděni v nejhlubší nerozhodnosti zakotvených zázraků,
chůze po zpřelámané páteři smrti,
po vřící vodě,
a vynoření se z močálů mysli,
za zdmi zahrad vedou bitvu Merrimack a Monitor,
krouží kolem sebe,
kolem pevnosti If a v ní,
naškrobené rubáše splývají z Měsíce,
v dlani máš trn a spustíš se jako nesmrtelný Fairbanks
na plachtě dolů
              do mého náručí,

dotýkat se okvětních plátků růže,
prach z diamantů-

najednou jsi mne chytla za ruku
a unikli jsme po točitém schodišti z litiny,
Abbé Faria zavřel oči a dlouze vydechl.


II.   

Potomci námořníků delfínů a mořských panen
a kapitán Jean Baptiste Chataud
vjíždí do přístavu v explozích baterií děl,
jezdec v bohatém turbanu
se zdál být plný stínů,

nebo máš celu s oknem a krbem v prvním patře,
ani o tom nevíš,
bydlíš na vrchu přání,
lucerny žhnou do noci,
snaž se neztratit všechno každý den,
dům suverénního lidu
je postaven na zpráchnivělých kůlech
v jezeře Bina
a ona odplula začít nový život.


III.
Moře pod pevností If nezanechá stopy,
	když našlapuješ po vlnách,

	utrhnu Ti růži rostoucí na okraji Sluneční soustavy,
	její vůně je plná meteorů Tvých slov,
	jsem hladová atmosféra planety,
	toužící po žhnoucích kusech kamene Tebe,
      se slovy Abbého Farii na rtech :

      ,,Spálila Tě světlem hvězd.“

Ano,
      spálila jsi mne světlem hvězd.Epilog :

Čas je vězení v pevnosti If,
čas JE pevnost If,
zašijeme se do pytlů na mrtvoly a 
předstíráme smrt,

když naše těla sklouznou do hlubin,
rozřízneme trny z růží plachtovinu a
pod vodou se obejmeme,
než nám dojde dech,
než zuby žraloků odvedou svou práci,
všechno pro jeden moment,
jeden moment v čase, 
na ostrově If.

Château d’If – Wikipedia

Abbé Faria – Wikipedia

Battle of the Monitor and Merrimack | Summary & Facts | Britannica

One of Douglas Fairbanks‘ most famous stunts: sliding down a sail in The Black Pirate (1926) : silentmoviegifs (reddit.com)

Sometimes. Někdy.

Ranní báseň pro Tebe, po nic plné snů.

Sometimes.

Lubomír Tomik

sometimes it's so hard without you,
that I'm extinguished like a cremation oven,

Your words are flames,
without which I can't be

without your cut lips,
those tender tambourines,

in the arms of you,
it was always a return home.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Někdy.

Lubomír Tomik

někdy je to bez Tebe tak těžké,
že jsem vyhaslý jako kremační pec,

Tvá slova jsou plameny,
bez nichž nemůžu být,

bez Tvých vykrojených rtů,
těch něžných tamburín,

v objetí Tebe,
pokaždé to byl návrat domů.