Návrat k upřímnosti. Return to sincerity.

Return to sincerity.

Lubomír Tomik

The Devil's eyes gleamed,
white glow,
they spun like a displays one-armed bandit 
who never got me, 
he didn't stand a chance, just like I with You


I ended up in a spider web of a Girl,
 wanted Her to eat me,
I'm probably not very tasty and juicy anymore,
after all, after all, after all,
 heaven that i would give you is probably not so much fun,

The Devil's eyes gleamed,
the flames went out and tasted me,
-I'll eat your soul! - he said in a terrible voice,
 so what, i don't have any anymore,
 left her in the cobwebs of the Girl,

-Good taste- flew through my head, sadly,
because never see You again,                                                                       i didn't care
 that became another course,
in the famous restaurant of Hell . 
Photo by Andreas on Pexels.com
Návrat k upřímnosti.

Lubomír Tomik

Ďáblovy oči se zaleskly ,
bělmo žhnulo,
protáčely se jako displeje Jednorukého bandity,
který mne nikdy nedostal, 

skončil jsem v pavoučí síti dívky,
chtěl jsem aby mne sežrala,
zřejmě už nejsem moc chutný a šťavnatý,
vždyť přece nebe, které bych Ti dal, asi není tak zábavné,

Ďáblovy se zaleskly oči,
plameny vyrazily ven a ochutnaly mne,
-Sežeru Tvou duši ! - řekl hrozným hlasem,
 no a co, už žádnou nemám,
nechal jsem ji v pavučinách Dívky,

-Dobrou chuť- prolétlo mi hlavou, smutně,
protože už Tě nikdy neuvidím, bylo mi jedno,
že jsem se stal dalším chodem,
ve vyhlášené restauraci Pekla .