Vlivy.

Influences.

Lubomír Tomik

bodies can act on each other at a distance
two snakes spine
entwined in each other
when we hugged
Aphrodite has wetted us
molten gold and silver
pour in while
influences of moments

xxxxxx

Napsáno na nemocničním lůžku, čteno a nahráno v prázdné jídelně, publikováno z telefonu. Hodina života bez Tebe.

Vše je jen stav mysli.

Zoufalství i Touha.

Ve znamení karty Crowleyho Tarotu…o článek dříve…a to, že karta byla tažena PŘED čtením a nahráváním, ale až PO napsání a na Alanově verzi leje Mona Lisa ze dvou pohárů stejně jako Afrodita v básni zlato a stříbro…je už jen klasická Synchronicita.

Každý den je nový začátek.

Bartolomeo a Arati.

Welcome, Arati.

Fotografie od Oliver Jimenez na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bartolomeo .

Lubomír Tomik

naše oči naše oči oči oči oči
naše oči
jsou otevřeny románu z červené knihovny v němž,
sáhne jistý Bartolomeo Díaz po hvězdách
a  strašlivě se spálí

čas krásek a  špehů touhy,

zazvoníš u dveří až pojedeš kolem ,
stroboskopem,
jehož efekt vyráží dech,

chtěl bych jít ale Ty tu nejsi,
nejsi.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bartholomew.

Lubomír Tomik

our eyes our eyes eyes eyes eyes Quantcast
our eyes
are open to a novel from the Red Library in which,
a certain Bartolomeo Diaz reaches for the stars to burn terribly

a time of beauties and spies of desire,


you ring the doorbell when you pass by,
strobe,
whose effect is breathtaking,

I'd like to go but you're not here
you are not. 
XXXXXXXXXXXXXXMorning. / For You /

Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com
Ráno.

Lubomír Tomik

žijeme,
ráno jsme propluli skrze Scyllu a Charybdu,
gyroskopický kapitán Silver
dával poslední pokyny

obepluli jsme Mys Cit
a když pařát kostry ukázal na sever

přitáhla jsi strunu,
pak strangulační  rýha zanechala slunce v nás

toto je místo bez hran ,
brány,
sladký pentagram

žijeme ve světových mlhovinách,
kdo označuje časy dny a roky ?

světla,
na tajuplném plášti noci

žijeme,
v prostoru a času,
v neporušitelné pravidelnosti

vyslala jsi nesčetné pluky krásy a zničila mne útokem, 
hradby z borůvkových koláčů nevydržely nápor strašlivý, 
už dávno jsem Ti předal klíče od bran města,
sladkého pentagramu,
dal jsem Ti všechno,
nemám nic,
jen touhu.


XXXXXXXXXXXXXXX

,, Za Císařem vychází také slunce jako symbol přirozeného zdroje světla. Šamanistické kultury nazírají tento symbol jako projev magické moci, kterou má slunce. " z výkladu karty ,,Císař."
XXXXXXXXXXXXXXXX


Morning.

Lubomír Tomik

we live
in the morning we sailed through Scylla and Charybdis,
gyroscopic captain Silver
gave the final instructions

we surrounded Cape Feel
and when the skeleton claw pointed north

you pulled the string
then the strangulation furrow left the sun in us

this is a place without borders
gates
sweet pentagram

we live in world nebulae,
who indicates times days and years?

lights,
on the mysterious mantle of the night

we live
in space and time,
in inviolable regularity

you sent countless regiments of beauty and destroyed me by attack,
the walls of blueberry pies did not withstand the terrible onslaught,
I gave you the keys to the city gates a long time ago,
sweet pentagram,
I gave you everything 

I do not have anything
just desire

XXXXXXXX
Co na to říká Mr.Crowley ?-  ,,Císař."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

Cizinci.

Cizinci.

Lubomír Tomik

už jsme prý jen cizinci v šedém hávu všednosti,

nevěřím,

Ty,
jiná,
tak jiná
až oči zabolí,

co teprve zbylo ze mě ?
země?


zeměměřič mapující rozměr touhy po Tobě,
asi jsem se přepočítal,


není to k smíchu ?


Vsadit bank na jednu kartu ,
které ani není v balíčku.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Foreigners.

Lubomír Tomik

we are said to be just strangers in the gray garb of mundaneness,

I do not believe!

You,
other,
until the eyes hurt 

what's left of me?
Earth?


a surveyor mapping the dimension of desire for You,
I guess I recalculated,


isn't that funny?


Bet a bank on one card,
which is not even in the package.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ale ,,Mág " v  Crowleyho Tarotu je a tyhle slova jsou ostří které mne pořezalo....
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

,,.... představuje přímou a bezelstnou komunikaci, která je dokonale načasovaná"
Crowley - 1 - mag

A ze zbytku dne.

Crowley - desitka poharu
,,Desítka pohárů zastupuje citovou nasycenost a spokojenost. Jde o stav nejvyššího uspokojení, který pramení v nitru a prozařuje všechny úrovně života, což symbolizuje deset pohárů tvořících Strom života. “ Ano, protože jsem dnes byl upřímný a ,,Desítka Pohárů“ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci ….
A ze zbytku dne.

Lubomír Tomik


mraky dští síru
na zbytky kolejnic,

jedeme a nevíme kam
jedeme a nezbývá nic,

touha prší na naše tváře,

modlíme se,
modlíme u rozbitého a ztraceného oltáře.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVAnd from the rest of the day.

Lubomír Tomik

Clouds rain sulfur
on the rest of the rails,

we go and we don't know where
we go and there is nothing left

desire is raining on our faces,

we pray,
we pray at the broken and lost altar.Domov je tam, kde je začátek.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Dmitriy K. na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ti co odlétli.

Lubomír Tomik


dnes v noci
dnes v noci

ti co odlétli
ti co odlétli

na křídlech spánku
na křídlech spánku

daleká cesta,
údolí zatopená vodou

mám Tě rád,
každou vteřinu pouhou

noc se svíjí
hrou stínů,
přiškrcena touhou.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Those who flew away.

Lubomír Tomik

tonight
tonight

those who flew away
those who flew away

on the wings of sleep
on the wings of sleep

a long way,
valley flooded by water

I love you,
every second just-

the night is writhing
a game of shadows,
strangled by desire.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A je to tady, karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov je... 
,,Smrt"

Crowley - 13 - smrt

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

V téhle chvíli,

Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.

Ať už je jakýkoliv.

Hymnus na granátové jalbko. Pro Tebe.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hymn on a pomegranate.

Lubomír Tomik

at the paradise spring in the East
She took water in Her hands

at the paradise spring in the East
She washed away his words

at the paradise spring in the East
She sang out loud

and it was a singing voice,
similar to the muezin's call at noon

at the paradise spring in the east
on Ramadan nights to You
She sang hymn,

I would like to listen to Her ringing words,

sweet,

the sweetest

like pomegranate juice


sweet.
Fotografie od Charlotte May na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hymnus na granátové jablko.

Lubomír Tomik

u rajského pramene na Východě
nabírala do dlaní vodu

u rajského pramene na Východě
ze sebe smyla jeho slova

u rajského pramene na Východě
nahlas si zpívala

a byl to hlas zpěvavý,
podobný volání muezína o poledni

u rajského pramene na východě
za ramadánových nocí Tebe
zpívala hymnus,

chtěl bych naslouchat jejím zvonivým slovům,

sladkým ,

nejsladším,

jako šťáva z granátového jablka


sladkým.
Fotografie od Badulescu Badulescu na Pexels.com

Ve století, v němž žijeme, kdy jsou lidé od sebe vzdáleni jeden pohyb, několik tlačítek, pět měsíců Tě neslyšet a osm měsíců nevidět… jestli tohle o něčem nevypovídá.

O touze, které je věčná.

Nevěděl jsem, jestli mám tuhle báseň pro Tebe publikovat…ovšem v kartách, v Crowleho Tarotu, přímo na publikaci vyšel ,,Ďábel“ , Tvá karta, následován ,,Hvězdou“ a ,,Zkázou“ tedy ano, rozsekněme to . Jako jablko na poslední fotografii.

Pro Tebe.

Barbara. / Pro D.o. /

Po smrti Albrechta z Valdštejna (1634) získal panství Dětenice jeho synovec Adam z Valdštejna. Adamův vnuk Oktavián (1670-1717) nechal vystavět morovou sochu sv. Salvatora (1713), sochu panny Marie u Suchánků a sochu Barbary v zámeckém parku… https://www.zamekdetenice.cz/