Russian roulette. Ruská ruleta.

Ruská ruleta.

Lubomír Tomik

Mé myšlenky jsou ruská ruleta,
v níž cvakám prstem naprázdno
a výstřel nepřichází

někdo mi Tě dal všude,
jsi revolver a spoušť a náboj v komoře
a výstřel nepřichází

musím být mrtvý a tohle je Peklo bez Tebe,
výstřel asi nakonec přišel

piš každý den a jsi spisovatel
maluj každý den a jsi malíř
tvoř hudbu každý den a jsi muzikant
skládej básně, dej slovům opratě každý den  a jsi básník
miluj každý den, každou hodinu minutu vteřinu a jsi…

odložená zastlaná zapomenutá mrtvola s křížem nad hlavou.

Kdybych mohl, rozervu už tak roztrhaný svět na kusy,
jen abych Tě objal,
jen abych se Ti mohl podívat do očí,
znovu.

Miluji Tě jako miluji náboj v komoře revolveru,
Střílej! Střílej! Střílej!

Zmáčkni spoušť,
natrop spoušť,
spočiň v chladných oázách,

nic složitého,
jen přejdi poušť,
poušť mezi námi.
Russian roulette.

Lubomír Tomik

My thoughts are Russian roulette,
in which I click my finger empty
and the shot doesn't come.

Someone gave You everywhere,
You are a revolver and a trigger and a charge in the chamber
and the shot doesn't come.

I have to be dead and this is Hell without you,
the shot probably finally came,

write every day and you are a writer
paint every day and you are a painter
make music every day and you are a musician
compose poems, give words to the reins every day and you are a poet
love every day, every hour a minute a second and you are…

a suspended, forgotten corpse with a cross over its head.

If only I could tear the already torn world to pieces,
just to hug You
just so I can look You in the eye

I love You like I love the charge in the revolver chamber,
Shoot! Shoot! Shoot!
press the trigger,
press the trigger, 
rest in cold oases,
nothing complicated, 
just cross the desert,
between Us.

Group. Skupinová.

Group.


Lubomír Tomik


The group hallucination took place
fox vaccination,
the cars suddenly had wheels instead
cheesecakes cheesecake cheesecake cakes  from Moravská Nová Ves

The group prayer took place
salt vaccination with pepper,
the cars suddenly had instead of rear-view mirrors
faces of drivers and on their necks
smiled mirrors from ancient India

The group love took place
vaccination of beautiful breasts of smiles and butts,
cars suddenly had hearts instead of engines
one of them was just going on
petrol steam of sheikh sons from Dubai in the elevator,

whether you don't care, whether you want to or not, or you don't care,
and if you stop me like that at any time, stop driving,
get out and please let
ignition keys,
otherwise the engine will not start again. 
Woman hitchhiker in the desert of Namibia, Africa. Car wreck burned as background.
Author of photography : bennymarty
Skupinová.


Lubomír Tomik


Skupinová halucinace proběhla
vakcinace lišek,
automobily měly najednou místo kol
tvarohové koláče koláče koláče z Moravské Nové Vsi

Skupinová modlitba proběhla
vakcinace solí pepřem,
automobily měly najednou místo zpětných zrcátek
tváře řidičů a na jejich krcích
usmívala se zrcadla z dávných Indií

Skupinová láska proběhla
vakcinace nádherných ňader úsměvů a zadků,
automobily měly najednou místo motorů srdce
jedno z nich už jelo jen na
benzínové páry šejkových synů z Dubaie ve výtahu,

ať se třeba nezajímáš , ať chceš nebo ne nebo je Ti to jedno
a když tak mne kdykoli zaraz, ukonči jízdu, 
vystup a nechej prosím,
klíče v zapalování,
jinak pak motor znovu nenaskočí.