Back to flea.

Zpátky k bleše.

Lubomír Tomik

zpět k bleše,
médium řeklo:

,,Jsi pokrytý šupinami minulosti, svlékni je .Podívej se jí do očí,
rozpusť se v nich a buď hora."

zpět k bleše,
médium už chrčelo

,,Jsi hora, obleč si laviny, obleč si bouře, obleč si výhled do kraje"

zpět k bleše,
médium se svalilo k zemi z úst u pěny

,,Jsi kraj , jsi všechno, jsi zemská osa, jsi smrtky kosa."

Konec představení, blechy zpátky do krabičky !


A zpátky k bleše,
rozmáčkla mne ,
na svém nehtu,
plachtě Naglfaru.


...........................................................................
Back to the flea.

Lubomír Tomik

back to the flea
medium said:

"You're covered in the scales of the past, take them off. Look into her eyes,
dissolve in them and be a mountain."

back to the flea
the medium was already grunting

"You are a mountain, wear avalanches, wear storms, wear a landscape"

back to the flea
the medium tumbled to the ground from the mouth at the foam

"You are the country, you are everything, you are the axis of the earth, you are the scythe of death."

End of the show, fleas back in the box!


And back to the flea,
She crushed me
on your nail
sail of Naglfar.

.............................................................................................

Tullstorp rimestone, Sweden, picture above William Blake ,,Duch blechy“

Karta Crowleyho Tarotu je ….

Kosa v rose !

Kosa za úsvitu.

Lubomír Tomik

kosa v extrému,
zapomněl ji Sekáč

a když jsme ji našli,
svítalo

kosa v rose

a když jsme ji zvedli,
 slunce vyšlo

rosa v kose

a když po jejím zrezivělém ostří přejely první sluneční paprsky,
byla naostřená a zmizela

nestihli jsme si udělat fotografii malé zlaté destičky
,,Nesahat, nebo Vám useknu ruku u samého zadku a pak Vás vezmu na cestu bez návratu ! "

obyčejná kosa za úsvitu,
TA louka bude asi velká


..................................................................................................
Scythe at dawn.

Lubomír Tomik

scythe in extreme
The Reaper forgot 

and when we found her
it was dawn

scythe in the dew

and when we picked her up
 the sun came out

dew in the scythe

and when the first rays of sunlight passed over its rusted blade,
it was sharpened and disappeared

we didn't have time to take a photo of the little gold plate
"Don't touch, or I'll cut off your hand at the ass and then I'll take you on a journey of no return!" "

common scythe at dawn,
THAT meadow will probably be big
Fotografie od Alex Sever na Pexels.com

Optimistic windows ? Or Sad ? Iam worthy of You ?

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

……………………………………………………………………………………………………………………..

Optimistická okna nebo smutná?

Lubomír Tomik

smutná okna malých smrtí
cvakají zuby
a růžovými dásněmi jako o závod

rozšlapané žvýkačky na zemi a když se přilepíš na chodník,
 nemůžeš se hnout

smutná okna se chechotají
okenicemi práskají o rámy smíchy hotová

pak se přidají namyšlená okna plastová

až se na sklo vysype chodník už jsi dávno pryč

v plastových oknech to hrkne,
zavřou se a stáhnou žaluzie,

nevidí, naše tajemné meškající konvoje

smutná okna nebo optimistická,
rozhodni sama

rozhodni,
zda jsem Tebe hoden


............................................................................
Optimistic windows or sad?

Lubomír Tomik

sad windows of small deaths,
teeth chattering
and pink gums like a race

trampled chewing gum and when you stick to the pavement,
and you can't move

sad windows are giggling
the shutters crack against the frames with laughter done

then fancy plastic windows are added

by the time sidewalk spills onto the glass, you're long gone

it rattles in the plastic windows,
they close and draw the blinds,

they don't see our mysterious late convoys

sad windows or optimistic,
decide for yourself

decide
am i worthy of You, my girl

.................................................................
The devil.

Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

A všichni ti poéti.

…………………………………………………………………….

A všichni ti básníci.

Lubomír Tomik

a všichni ti básnící pod hvězdnatým nebem,
byli, jsou a budou,
bratři stále na odchodu,
pěšáci v nerovných bitvách-

jsme ocejchováni černým znamením Poezie,
jsme ti poéti na prknech tohoto světa,

a tak to musí být,
najdeme můzu která nás provází na vrchol vize,

blázniví lezci po skalách dní provokující smrt

z vrcholu vize se můžeme vrhnout dolů,
možná se rozmázneme o dno,
možná tam také čeká hromada peří,

dokud neskočíš, 
nevíš

odrážím se každé ráno a padám


......................................................................
And all those poets.

Lubomír Tomik

and all those poets under the starry sky,
were, are and will be
brothers still on the way
pawns in unequal battles-

we are branded with the black mark of Poetry,
we are the poéts on the boards of this world

and so it must be
we find the soul that accompanies us to the top of the vision,

crazy rock climbers of death provoking days

from the top of the vision we can plunge down,
maybe we'll fade to the bottom
maybe there's a pile of feathers waiting too,

until you jump
you don't know

I bounce every morning and fall

...........................................
Picture from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video pro Tebe ,, Něco musí být ! „

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Vytvořeno ve Studiu Midiam. Chrome music lab, LT. Napsal, čte pro Tebe.
Lyrics:

There must be something.

Lubomír Tomik

something terrible,
something wonderful,
when tears embrace together

something wonderful
something unexpected

touch me
burn me with a dark flame

in dreamland
where we may remember our death?

remember

.......
,,Lust." je karta Crowleyho Tarotu . 
Chtíč je skutečný, to ví každý z nás.

Jezera plná hvězd / Audio /….

Fotografie od Kyle Roxas na Pexels.com
,,Jezera plná hvězd.“ Vzniklo během okamžiku ve Studiu Midian. Čte a dokončuje LT za zvuku z archivu BBC, konkrétně : Lake – Red-winged Blackbirds, Canada Geese and other birds including Blue Jay at end. Spring: Early Morning K použití pro neziskové projekty, jako je tento.

lyrics :

Lakes full of stars.

Lubomír Tomik

stars full of lakes,
mixed feelings on Eternity

the waves wash out the glitter,
and when you walk on the shore
in sand,
Your ankles turn to Herm's anklets,
tied with silver cords

.../with shoelaces ... strange...-ooooo -with shoelaces....- let's leave it there /

 silver cords

/ read for the third time....and the "laces" didn't fit there, in the end they did. /
..............................
And now something completely different.
Orion.
Fotografie od Frank Cone na Pexels.com

A něco obvyklého…. ,,Smrt.“… je karta Crowleyho Tarotu, není to špatná karta, je to…zamyšlení.

Symbol Smrt / Znovuzrození je univerzálním principem odpoutání se a uvolnění z pout. Jenom cestou odpoutání jsme schopni vytvářet nové struktury.

Poet Video pro Betku ,, Průsmykem draků.“

Záběry katedrály Sv.Štěpána ve Vídni natočila D.O., děkuji !
Blesky nad Starým Městem ,napsal a vše ostatní LT. Ne že bych blesky způsobil, jen jsem je natočil .
Zvuky ve videu z Archivu BBC , volně k použití pro neziskové účely, konkrétně , cesta časem - do roku 1950 :Weather 2 - Storms - WHITBY !!!!!!Lighthouse's Foghorn sounding. (Elliptical horn, c.1950s.) (Distant perspective.) 
Lyrics:

Through the Dragon Pass.

Lubomír Tomik

buttons in the eye sockets,
you turned on enough

you are generous
you shake the written word here and there,
photo after a year

I'm definitely more with you than you are with me
i understand 

everything happens around

I'm not lying on my back in the Temple of the Jaguar at all,
a perfect day without you

in the eye sockets the buttons roll out,
when one grabs me by the hands and the other by the legs,

the buttons aim
dragon pass

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A karta Crowleyho Tarotu je... THIS IS THE DEATH CARD !

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Začátek něčeho nového ! https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Arab.

Fotografie od Idriss Meliani na Pexels.com Tangier.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Arab.

Lubomír Tomik

vidím bezedné propasti mezi námi všemi,
když procházím chodbami,
v nichž září mladí lidé ztracení v čase a prostoru,
uvěznění uvnitř sebe a nemůžou křičet,
svým způsobem v Tangeru

ani nevíte kolik máte štěstí

nakonec jsem Arab také,
masivní kus nevyužitého nábytku
s kterým nic nepohne v kouzelných horách ,
propastech na konci rozkvetlých luk,
jimiž se nakonec projdeme všichni
PS: Tak daleko jsem se nedostal, ovšem v nemocnici jsem mluvil s chlapíkem, který klinickou smrt prožil , několik minut ticho na přístrojích , rovná čára a všechno bylo stejné, popisoval věci které jsem viděl taky , ale na rozkvetlou louku jsem se nedostal ani k propasti za ní.
Po smrti tunel, pád do světla, pak rozkvetlá louka a za ní propast, dobrodružství životem nekončí, nakouknul jsem jen za oponu....a teď je ze mne Arab v Tangeru.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arab.

Lubomír Tomik

I see the bottomless chasms between us all
as I walk the halls,
in which shine young people lost in time and space,
trapped inside and unable to scream
in a way in Tangier

you don't even know how lucky you are

after all i am arab too,
a massive piece of unused furniture
with whom nothing moves in the magic mountains,
the chasms at the end of blooming meadows,
which we all go through eventually


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PS: I didn't get that far, but in the hospital I talked to a guy who experienced clinical death, a few minutes of silence , a straight line and everything was the same, he described the things I saw too, but I didn't even get to the blooming meadow the abyss behind her.
After death, a tunnel, a fall into the light, then a blossoming meadow and an abyss behind it, the adventure of life does not end, I only peeked behind the curtain... and now I am an Arab in Tangier.
Fotografie od Casablanca Stock na Pexels.com

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik

Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji.

Z výkladu karty.

A nejen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A nejen.

Lubomír Tomik

nejen hřmění,
nejen dunění nad hlavou,
příval, smrt a kataklyzmata

Měním realitu.
TEĎ!

Říkám nahlas ta slova,
zní pokojem
zní jako hromy a blesky a kataklyzmata,

POKUŠENÍ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

And not only.

Lubomír Tomik

not just thunder
not just a rumbling overhead,
flood, death and cataclysms

I change reality.
NOW !

I say these words out loud
sounds through the room
sounds like thunder and lightning and cataclysms,

TEMPTATION.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Poet Video pro Tebe ,,Dav v Tangeru.“

Crowd in Tangier.

Lubomír Tomik

we are a crowd in Tangier,
we're heading for another alley,

above us grains of silver ways 
from flying carpets,

palms wipe dust
from everything,
of magic lamps of memories

we are a crowd in Tangier
heading for the dead ends of death

two or three sandstorms in our pockets,
kisses with chapped lips

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tři dny se sešly v jediné minutě! Hudba z archivu BBC volně dostupná pro neziskové účely, Panova píštala a zvonkohra v PC LT, smícháno ve Studiu Midian.
Napsáno a čteno ve Studiu Midian, kovový brouk je z KOVOZOO 


https://www.kovozoo.cz/

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12. Střídá se s ,,Uměním.“Teď.

,, Rýnské zlato.“… v den Mága.

Nezřeknu se přece všeho co jsi mi dala i nedala.

Nikdy.

Když jsem byl na vojně, chodili jsme na cvičák střílet kolem kapličky v polích, na níž bylo napsáno :

,,Umři dřív než umřeš a neumřeš, když umřeš.“

Po třiceti letech … vzpomínka na větu, která tam někde přežila.

Za dva dny mne čeká něco výjimečného.

Jsi tam někde. A..tohle jsou dopisy a zprávy, které k Tobě snad doputují.

,, Rýnské zlato“ dopsáno.

Poet Video pro Tebe ,,Dlažební kostky.“

Včera byly pokreslené, v noci pršelo. Nezbylo skoro nic. Zvuk smíchán ve Studiu Midian. 
Čte L.T. Kamera P.L.
Lyrics:
Cobblestones.

Lubomír Tomik

green as a clearing
green like leaves before and after the rain

every cube in the street
is a step into the rhythm of chansons

granite casts glare,
quartz rattles like a heart at the bottom of coffee

when you stop
the idea is like a granite cube

find bone reconstruction museum chalk drawing

green as a clearing
green like your eyes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je... ,,Smrt."


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Má-li.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

Má-li.
Lubomír Tomik

Má-li

oči,
musí mít hlavu,

hlavu,
musí mít cerebrum

cerebrum,
musí mít bílou a šedou hmotu

má-li šedou a bílou hmotu,
nazuje si botu.

V mozkových komorách stále hluk a ryk
ozvěna jména ,
žiji v pavučině pavučin synaptických spojení,
poslední romantik.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

If She has.
Lubomir Tomik

If She has

eyes,
 she must have a head,

head,
she must have a cerebrum

cerebrum,
she must have white and gray mass

If she has gray and white mass,
She puts on his shoe.

In the brain chambers still noise and Her voice,
the echo of the name,
I live in a web of cobwebs of synaptic connections,
last romantic.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na lavinu slov je.... ANO ! I když se to zdá nevhodné, karta ,,Smrt" v tuto chvílí jen ,,ANo!"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

,,Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit.
Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.“

Na veselejší notu. / For All of You, Sisters and Brothers /

On a happier note.

Lubomír Tomik

Sun and shadow
in the meadow of imagination
between life and death
after passing through the tunnel,
where they come to life
magic plants,
fantasy flowers
and on them
pollen of ideas

anf We,
Sisters and Brothers,

We harvest it.

Karta Crowleyho Tarotu je…

,, Velekněz.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Včera jsem mluvil s člověkem, který si prošel klinickou smrtí, dostal se o něco dál, prošel tunelem, ale nevrátil se jako já – ,,Pak byla rozkvetlá louka, šel jsem přes ni až k propasti , jen na dohled.Dál ne. Je to skutečné místo!“ Pak ho oživili .

Vzbudil jsem se s myšlenkou, že právě toto je místo, kde se berou nápady, místo fantazie,imaginace.

The Real Ideaspace.

Příliš mnoho pavouků.

Mažu starší fotky v telefonu a…jeden pavouk s ,,Večeří u Minského“ , jeden černobílý. Karta Crowleyho Tarotu je ,,Smrt.“

Promethea is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.

Je to docela vhodná karta.

Jedno končí,aby mohlo začít něco jiného.

A synchronicita…. na pokoji v nemocnici ležím s chlapíkem, který prožil klinickou smrt. Máme stejné zážitky.Tunel, světlo ,já do něj nešel, on ano a ocitl se na rozkvetlé louce.

Pak ho zdravotníci resuscitovali.

Jen potvrzení toho, že vše BYLO skutečné.

Není se čeho bát.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Black bowler hat.

Fotografie od Ben Mack na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na přídi slunečního korábu.

Lubomír Tomik

pouta předsudků,
celé dny

uložená v schránce času,
v datech,
v informacích,
v dešifrovacích kódech,
pečetích babylonských bran

jsme jen shluky buněk s pamětí,
vědomí buňky která je buňkou větší buňky,

černá buřinky


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

At the bow of a solar ship.

Lubomír tomik

bonds of prEjudice,
all days

stored in the time boX,
in the data,
in the information
in decryption codes,
seals of the Babylonian gates

we're just clusters of cells with memory,
consciousness of the cell which is the cell of the larger cell,

black bowler hat 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

What IF.

Fotografie od Ronailson Santos na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Co když.

Lubomír Tomik

Co když je, 
          po smrti i smrt ?

Kdo jí zatančí,
          šavlový tanec ?

Co když je jen, 
         zaběhnutý dostihový chrt ?

Pro smrt si přišla jiná smrt,


-,,Padla, zavíráme."- řekla.

Chtěla se poškrábat za ušima,
                        žádné neměla.

-Chjó.- si povzdechla.


Drželi jsme všechno na špičkách jazyků.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

What if.

Lubomír Tomik

What if it is,
           death is dead?

Who will dance her,
          sabre dance ?

What if it's just
          a well-established greyhound?

Another death came for death,


-"Its over, we're closing,"- she said.

She wanted to scratch her ears,
she didn't have any.

-OGooooood.- she sighed.


We kept it all at the top of the tongues

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1010-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-holi
Trumfová ,,Vůz.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz

čtení ve 20.00. 15.2.2022.

A za ruku jsem držel astronautku Petersovou. Kapitola dvacet . Část druhá.

And I held astronaut Peters by the hand.

Chapter twenty. Part three.

The girl woke up all night in the bushes in the dark agony. They were looking for her, no doubt about it. She eagerly drank the icy voices brought to her by the wind and walked along the road. Her face had the charm of the moon, pensive craters of eyes filled with love for Allen, she could think of nothing but him, Allen, oh God, Allen, she couldn’t kick him out of her mind as she became in love, wherever she looked everything reminded her of him. Gorgeous white neck, and then, everything else, who wouldn’t want to be a woman? -You thought. Her heart was beating so violently, so violently, so violently, she put her hand on him and felt him, her heart beating, put her hand in and suddenly you feel alive — she told herself — but she knew how it would end.

His hot, hot lips.

She knew she would never see Allen again. It was still despair here. Allen yesterday in the woods. She will return from the darkness, grow into a man and be with her, he will be with her until her head is spinning. Like I’m spinning now.
A gray dawn full of harsh voices crept around. They were looking for her. She saw a figure named Freedom disappear into the trees.
And the birds roared.
When they caught up with her, they knocked her to the ground and then the three of them rushed at her. Fainted.
The treacherous moon cast their shadows across the forest. The girl’s throat screams. The sound of her wounded heart sounded like Death was gnashing its teeth.
She didn’t know how long it took. When she opened her eyes, she was somewhere else and all three were dead. Their bodies lay torn around.

Transylvania 1895.

I stood over her and smiled. There was nothing else to do. The leaves rustled, the forest roared in silence, the divers down by the river made such disgusting sounds that for a moment I thought I had mistaken the coordinates of space-time. I took her with me. Here, she will like it here. The moon rose over the jagged rock, illuminated the contours of the ruins, and she looked at me.
I snapped my fingers in front of her eyes and disappeared into another story.

Then, as I pondered aboard the starhisp Surf, what might stop me, I realized that one thing would be there.

Fire.

The thought of being trapped in a story, in a book consumed by fire, frightened me so much that I left everything, set the dispenser to two tablets, poured Dead Sea salt into the tub, opened the tap, and disappeared in the clouds of steam.

Can I survive this?
Can we all survive?

Certainly not.

End of the twentieth chapter.

Crowley - 5 - veleknez
Aha.

Čtení s elektrickou kytarou ,,A za ruku jsem držel astronautku Petersovou“ kapitola 19 část II.

Napsáno více jak před deseti lety, jakákoli podobnost se jmény postavami povoláními příjmeními je čistě náhodná nebo je to klasická synchronicita.

78 karet Crowleyho Tarotu plus dva Mágové a znovu-

Crowley - 13 - smrt
Crowley - 13 - smrt

In the area in front of the church, Don Balosa watches intently and with religious astonishment a small fire.
Several men are debating a little further. They are middle-aged and look like bank clerks. Jackets and rims.
-And if someone killed me?
-That wouldn’t be good either. Even if you committed real suicide, it would spread around the world as news that you had been murdered.
-I do not get it…-
-Do you know the power of the media? Do you know how much gossip is? Do you know the power of the Word?
You have a book about Marilyn Monroe and two of her albums. Your weakness, isn’t it?
He wanted a cigarette, he didn’t dare ask them if he could reach into the ashtray in their presence. So he said- Give me something to drink. Today I smoked until.-
Suddenly he jumped up and threw himself into the corridor. Like my Guardian Angel !!!! –

On the fishing boat, someone comments in amazement: – Champagne! –
And he swallows, almost as if he thought he had drunk.

How much time has passed? Mr. Marek stares into the darkness. The woman next to him is sleeping. It’s quiet now. There is silence in the house. Don Balosa is already sitting in his usual place, at the table.
He is silent, he does not move, just knead the small balls from the bread crumbs.
He conscientiously rounds them up, so that he then rolls them with his palms on the ground.
Suddenly hollow blows.
He stops in fright.
From the upper window of the house you can see Grandpa talking to a man in the corner of the garden, I guess it could be me. It’s me.
Grandpa looks suspicious.
-But I don’t understand what’s going on?
I take him by the arm.
-They’re watching over you. Your situation is unhappy. Once the Surf returns, you’ll have little time to save yourself. Do you actually know who you are? –
I’m shaking with him.
-You’re the one with the key to everything. You know more than I do! you are so damn important… .You have to save yourself.-
-So they’re really watching over me?

In the area in front of the church, seven- to eight-year-old children dance around the mill wheel around the campfire.

Dr. Klein is back. He came to the table and looked at the old man’s body. He took an electric saw and very diligently and deftly began to divide the larger parts into smaller ones. He first started at the wrist. The palm, with thick fingers that looked like sticks, looked like a discarded, unnecessary glove. Only the furrows on the rings indicated that she was once alive and belonged to a human.

End of chapter nineteen.

XXXX

Čteno s elektrickou kytarou, nahráno ve Studiu Midian.

Crowley - 13 - smrt
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Čtení s Fénixem ,,A za ruku jsem držel kapitolu astronautku Petersovou“ Kapitola devatenáct.

Crowley - 13 - smrt


And I held astronaut Peters by the hand.

Lubomír Tomik

Chapter nineteen.

My situation?

I woke up relatively late in the morning. I could tell by the bright daylight gleaming through the cracks in the curtains.
I had a tuft of cotton wool in my head instead of a brain.
It disintegrated into microscopic droplets, which clumped into lumps into something like a sponge, and began to grow and grow.


Everything around was white, only Dr. Klein’s cloak was strewn with blood splatters. And then the table. The bloody and illegible flesh gave off the smell of death.


He finally finished. Sweat beaded on his face and high skull. He put down the tool and contentedly overlooked his work.
-But why the fake waiter… why the fake waiter gave me a glass out of my hand?
The big hand of the old man he had just operated on rests on his head.
There is something comforting in that hand.

-Do you agree with this procedure?-
-Who can explore the product, he can learn something about other things. They wanted to burn all the bridges, stop being inquisitive. But it works, I want to know everything, I want to know everything, I want to try everything. There will be three. You have to save yourself, Doctor. You have forgiving feelings like people of the last century. I wish you a good night and beautiful dreams.-said the old man and died.


The doctor stepped back without a word. When I walked in, he locked the door and locked it thoroughly, in a lot of locks. The corridor sank in the dark. He went first and I followed him, my hand running up the wall. It was kind of conspiratorial and strange. The smell of chemicals lingered in the hot air. Next door.
We went out.


I saw the face of a man, an embarrassed and shy peasant, trying to tell us his judgment.
-I advise you not to listen to anyone’s advice, do not consider mine, I do not hide that I represent certain interests, neither God nor providence has sent me to see you.-
He didn’t care if I believed him or not, and he really continued to enjoy his snail.
Two young men appear, pick him up and take him out of the church.
Dr. Klein turns, proceeds between teeth. – Take him to the brothel.! –
And then it occurred to me that the unfortunate man might have wanted to tell us something important.


Maybe something about the spaceship Surf….

……

XXXXXXXXXX

Crowley - 13 - smrt

Kart na publikaci tété audio nahrávky ze Studia Midian je ,,Smrt“. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

,,Mám radost ze svého růstu a z toho, že se stále více přibližuji svému původnímu určení.

Dávám volnost lidem i tomu, na čem lpím, s lehkostí a důstojností.

Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit.

Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.

Ano. Začalo to.

A o pár hodin dříve…v předchozím článku dnešního dne :,,nejsem majitelem autorských práv, k videu ani zvuku, kdyby náhodou, článek ihned odstraním, nejdříve jsem se ZEPTAL, důkaz mám……. jen to zapadlo jako ozubená slova do sebe…příprava na dnešní čtení.. . skončil jsem a začal hrát Satyricon. Nový začátek.“

Co zpívala Naděžda v roce 1995 .

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Co zpívala Naděžda v roce 1995.

Lubomír Tomik

Na rozoraná pole sněží,

Smrti háv,
plášť ,
ve větru se chvěje.

Splývá ,
se siluetou těla.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

What Naděžda sang in 1995.

Lubomír Tomik

It's snowing on the plowed fields,

Clothes of Death,
Cloak ,
      trembles in the wind.

It merges
with body silhouette.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta na publikaci náhlých a nečekaných slov je....Crowleyho Tarot a je to...,,Star."

Crowley - 17 - hvezda
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

Změna je život…

….čekání na zázrak je jediné : Pomalá smrt.

Tak jako jsou všichni z téhle po sto letech nalezené fotografie arktické expedice mrtví a zbyly jen stíny na nevyvolaných fotkách v ledu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Přes řeku času.

Lubomír Tomik

přes řeku času plout 
na hladinu zírat,

dost bylo zklamání,
dost bylo splínu

jestli je každý nový den právě teď,
už ne bezmocně pěsti svírat

postavit hráz v řece času,
ať se rozleje do polí,

TEĎ,
zlomený,
ne bezmocný,

putujeme z chvíle do chvíle,
čas nemá hranice

za okny ptačí zpěv,
zní,
jako posledního soudu polnice

máme místo v první řadě,
a masky padají dolů,
když jsme obnaženi až na kost

básník střílí šípy do nebe ,
zarývají se do dávno mrtvých bohů,

jsme jen lidé,
no a co ?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Across the river of time.

Lubomír Tomik

cross the river of time
stare at the surface

enough was disappointing
enough was spleen

if every new day is right now,
no longer helpless clenching fists

build a dam in the river of time,
let it spill into the fields,

NOW,
broken,
not helpless

we wander from moment to moment
time has no limits

behind the windows bird singing,
sounds like
as the last court of the bugle

we have a place in the first place,
and the masks fall down,
when we are exposed to the bone

the poet shoots arrows into the sky,
they dig in the long dead gods,

we're just people
so what ? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Crowleyho Tarot :

Crowley - princezna poharu

Dopis, který nebyl odeslán.

On a sentence by Allan Ginsberg.

XXX

Lubomír Tomik

XXX

Death is a letter I received and opened,

but he never found out

what was the message

XXX

crumpled and thrown in the trash,

a car with men on the footrests took him to the dump

and waiting to be covered by soil,

how convenient.

XXXXXX

Na větu Allana Ginsberga.

XXX

Lubomír Tomik

XXX

Smrt je dopis který jsem dostal a otevřel,

nikdy se ale nedozvěděl,

jaká byla zpráva,

zmačkán a vhozen do smetí,

auto s muži na stupačkách jej odvezlo na skládku

a čeká na zahrnutí zeminou,

jak příhodné.

XXX

Nejdřív jsem si uvědomil kde jsem udělal chybu, ve jménu Allan se píší dvě L, takže když jsem psal Alanu Moorovi, napsal jsem ,,Allan“…asi si musel myslet , že jsem šílený.

Jsem.

A karta na publikaci zcela nečekaných slov, původně tady měla být krásná, tajemná a romantická báseň pro někoho koho jsem dříve znal,…. najednou slova která krutě řízla…protože karta je ,,Krutost“

Crowley - devitka mecu
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1024-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-me

Leviathanové připluli.

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Když připuly Leviathanové.

Lubomír Tomik


Když připluly Leviathanové,

lidé z pobřežního městečka

nasadili masky,


začali s nimi rozmlouvat,

karnevalový rej a cukrová vata na pláži,

pak byl čas smrti a velryby vypustily duše,

lidé z městečka se vrátili do tepla domovů, ke krbům a nedojezeným porcím fazolových polévek jakoby se nic nestalo,

jen kdesi na nebi,
 zaplálo tucet nových hvězd.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
When the Leviathan arrived.

Lubomír Tomik

When the Leviathan arrived,

people from the coastal town,

they put on masks,


they started talking to them,

carnival party and cotton candy on the beach,


then it was time for death and the whales released their souls,

the people of the town returned to the warm homes, to the fireplaces and the uncooked portions of bean soup as if nothing had happened,

just somewhere in the sky
a dozen new stars ignited.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYOU
Crowley - 5 - veleknez
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Poet Video pro Tebe ,, Když ji viděl tančit „

Lyrics :


When saw Her dancing.

Lubomír Tomik


When he saw Her dancing,

death,
it was just some more adventure.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

https://www.mestohluk.cz/mesto/tvrz-206/tvrz/
from the collection "Veronica and other poems" / 2017-2018 / pro Veroniku.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe je…. ,,Velekněz“

Crowley - 5 - veleknez
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Queen.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Smrt.

Lubomír Tomik

smrt je královna v téhle hře,
skáčeme z bílých polí na černé a zpět

rychle měníme své tváře,
podle pocitů a přání

jakoby život byl jen sen
a ne rytířské klání

zítřejší Luna,
rudé meče,
jílce,
sevřené pevně.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Death.

Lubomír Tomik

death is the queen in this game,
we jump from white boxes to black and back

we change our faces fast,
according to feelings and wishes

as if life was just a dream
and not knightly battles

tomorrow Luna,
red swords,
hilts,
tight.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Crowley - kralovna holi
Wow. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1013-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-holi

Na slova o královně ….Královna. Jedna ze čtyř.

Půlnoční pro Tebe, miláčku. ,,Do not come with flowers in your hands.“

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVEVVV
Nepřicházej s květinami v rukou.

Lubomír Tomik

nepřicházej s květinami v rukou,
nepřijížděj v zamřížovaném autě,

palba ticha,
zvuky které se vkrádají vkrádají

neusmívej se s krví v ústech,
nekřič s prázdnou hlavou,

protože tady číhá smrt,
tady je,
číhá smrt

běž do Noci, do té dobré noci,

vzhůru do bolesti,
nevracej se bez srdce naplněného temnotou,
temnou tmou,
krví mou
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVERONIKAVVVV
Do not come with flowers in your hands.

Lubomír Tomik

don't come with flowers in your hands,
don't come in a barred car,

silence fire,
creeping sounds creeping

don't smile with blood in your mouth,
don't shout with an empty head

because death is waiting here,
here is,
death lurks

go to night, good night

up in pain
do not return without a heart filled with darkness,
dark darkness,
my blood

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVV
/Kareta je želva, to jsem napsal špatně -KARETA-  a tedy.../ KARTA na publikaci půlnočních slov pro Tebe je ....karta Crowleyho Tarotu samozřejmě,.... ,,Rytíř Disků"
Crowley - rytir disku
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1054-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-disk

,,…. příležitosti, které vám poskytnou buď lidé narození ve znamení Lva, a nebo o hodně starší muži kteréhokoli znamení.“

ŽIJU TO.

Od začátku jsem teď psal ,,Nepřicházej …“ pro Tebe jako půlnoční, s tím ,že ji publikuji prvních šest minut po půlnoci a šest vteřin zítřka ….budiž.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

Půlnoční pro Tebe : Wandering with Antonius Block.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANTONIUS

Putování s Antoniem Blockem.

Lubomír Tomik


stromy listy těla odhalují,
ve své nahotě,
barevné písně lkají

i Ty jsi dnes zvláštní, mlčíš,
ptám se :- Co mi dnes povíš ?-

o zemi bez mraků , o králi rarachů, šedých dní , soumraků

dej mi příslib nových dní,
a třeba i černých vran,
cestou slepých funebráků rozejdem se do všech stran,

dej mi oči abych prohlédl,
dej mi ruce abych mohl psát,

jen život v oplátku můžu Ti dát,

Nevím, lakotíš.

ve tmě nevidíš,
záblesky očí,
ztrhaných, zoufalých,

lampy svítí na tvář města,
neóny zívají půlnočním jasem,

za Tvým kočárem se běží jen ztěžka,
prohrát v boji s časem,

svlékni svou kůži,
půjdu,

jeden příběh končí,
druhý začíná,

vlci vyrazili ze svých doupat,

v záchranu snad můžeš doufat,
Antonius Block smetl figurky ze šachovnice,

meč byl červ beznaděje,
chlápek s křídovou kůží se pousmál, 
vytáhl z kapsy brousek,
laskal svou nejmilejší přítelkyni, 
která políbila mnohé.BLOCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK


Wandering with Antonius Block.

Lubomír Tomik

trees leaves the body revealing
in their nudity,
colorful songs lure

You too are strange today, You are silent,
I ask: - What will you tell me today? -

about a land without clouds, about a king of devils, about gray days, about twilight

give me the promise of new days
and black crows too,
on the way of the blind mourners, we will part in all directions,

give me eyes to see
give me your hands so I can write

only life can I give back,


I don't know, you're hungry.

you don't see in the dark
eye flashes,
torn, desperate,

lamps shine on the face of the city,
neons yawn at midnight,

it's hard to run behind Your carriage,
lose against time

take off your skin
I'll go

one story ends
the second begins

the wolves came out of their lairs,

You can hope for rescue
Antonius Block swept the pieces off the board,

the sword was a worm of despair,
the chalk-skinned man smiled and pulled a whetstone from his pocket,
he kissess his dearest friend, 
who kissed many.