A quiet cry. / for Gabriela Maria Milton / Tichý výkřik.

Its done, hope You will like experimetal poem reading for You in..very special place .

/heartbeat/

A quiet cry. / for Gabriela Maria Milton /

Lubomír Tomik

a quiet cry
return of deception

a quiet cry
return of deception

jukebox
jukebox

a quiet cry
a quiet cry

shadow makers
shadow makers

a quiet cry
a quiet cry

age of taste
age of taste

a quiet cry
a quiet cry

all places
all places

a quiet cry
a quiet cry

journey through time
journey through time

a quiet cry
a quiet cry

jukebox
jukebox

a quiet cry
a quiet cry

return of deception
return of deception

a quiet cry

YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU
 YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU
YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU YOU 

you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow you are at the end of the rainbow,
the devil is annoyed and it doesn't matter because YOU're here,
at the end of the rainbow. 

/heartbeat/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tichý výkřik. /pro Gabrielu Marii Milton /

Lubomír Tomik


/tlukot srdce/

tichý výkřik
návrat klamu

tichý výkřik
návrat klamu


hrací skříňka
hrací skříňka

tichý výkřik
tichý výkřik

výrobci stínů
výrobci stínů

tichý výkřik
tichý výkřik

věk chuti
věk chuti

tichý výkřik
tichý výkřik

všechna místa
všechna místa

tichý výkřik
tichý výkřik

cesta časem
cesta časem

tichý výkřik
tichý výkřik

hrací skříňka
hrací skříňka

tichý výkřik
tichý výkřik

návrat klamu
návrat klamu

tichý výkřik
TY TY TY TY TY TY TY
TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY TY 

Jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy jsi na konci duhy,
ďábel je rozmrzelý a nezáleží na tom, protože jsi tady Ty,
na konci duhy.

/tlukot srdce/

Zvony z Carfaxu…

…znějí najednou na konci právě dokončeného videa ze čtení v Jezuitské koleji. Zítra bych ho chtěl publikovat a potřeboval jsem hlasité zvonění kostelních věže na konci videa jako doprovod k fotografii Kostela svatého Františka Xaverského,kde jsi byla před staletími,víš. Použito z archivu BBC, na výběr bylo ze dvou nahrávek : zvony Carfax, Oxford – Wikipedia a Big Ben je všeobecně známý, obrazově a zvukově by vůbec neladilo, použit Carfax.

Získalo to neskutečný nádech, najednou:

Carfax Abbey is a fictional residence that features prominently in the Dracula multimedia franchise. It was a key setting utilized in Bram Stoker’s 1897 novel Dracula

Klasická náhoda, cokoli dělám pro Tebe, do sebe takhle zapadá.

Bela-lugosi-as-count-dracula-and-helen-chandler-in-carfax-abbey-photograph-from-dracula-coincidence.

Aby toho nebylo málo, četl a nahrával jsem ten den v Jezuitské koleji ,Felixově sále, i vlastní překlad textu Bauhaus ,,Bela Lugosi is dead“ . Byl na přední straně textů, které jsem chtěl v Jezuitské koleji číst, asi moc poslouchám Petera Murphyho.

Tady :

Drobné …souhry okolností.

Caliban and Sycorax.

Caliban and Sycorax.

Caliban and Sycorax.

Lubomír Tomik

What did you lock my love, in the drawer of your memory?
Lovely moments, laughter and tenderness,
early cold
and I …

can’t understand,
I can’t do that.

From the upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart, read and recorded on January 19, 21 in KovoSteel Staré Město, www.kovozoo.cz, in the exhibit of the L-610 aircraft, which was only ours, mine and Yours for an hour.
Kalibán a Sycorax.

 Lubomír Tomik

 Co jsi má lásko, zamkla v šuplíku své paměti ?
 Líbezné chvíle, smích i něhu,
 brzký chlad
            a já …
 pochopit,
         to nedovedu.

Z chystané sbírky básní Mapa kontinentu Tvého srdce, čte a nahráno 19.1.21 v KovoSteelu Staré Město, www.kovozoo.cz , v exponátu letadla L-610, které bylo díky vstřícnému přístupu ze strany firmy , na hodinu jen naše, mé a Tvé.


PS: Honey, I'm publishing this article for you at 2 hours 2 minutes 22. seconds 2.2.2021...

Paul Speckmann ve Studiu Shaark…po čtvrté.

Nahrávaly se poslední dva songy, devět a deset, z připravovaného alba dvojice Johansson a Speckmann. Rychlé , dobře napsané…hudba otevřená všem lidem ochotným naslouchat, ochotným zkusit něco nového. Marně jsem přemýšlel , co mi připomíná, Rogga ji složil skutečně originálně, přitom je tvrdá, melodická, nečekané změny tempa, důrazná, ale i pomalejší, stále originální. Příští týden se vokály snad doladí, třeba ne, jde možná jen o poslední symbolickou návštěvu. Small fix. Rogga poslal ze Švédska hudbu, Paul ji otextoval, nazpíval,nahrál .

Být při tom, bylo jako sedět v první řadě na zápasu Rockyho a Apolla Creeda, několik úžasných hodin, sledovat Paula při práci znamená učit se od profesionála. Věty :- Zkusme to ještě jednou, umím to lépe!- a – Vím, že to umím lépe !!!- by si měl opakovat každý. Když nebyl spokojený , s jedním slovem, jeho výslovností, jeho načasováním, opakovalo se, s Pavlem se znají delší dobu, takže všechno proběhlo v dobré náladě, atmosféře,můžu jen doufat, že jsem malinko přispěl, celkové pohodě při nahrávání alba…najednou se z nahrávací místosti ozvalo….-Number nine…song number nine …number nine…Beatles! – Paul má smysl pro humor .

A pak –

Jsem rád, že jsem mohl být při tom, přeji Vám ať dokončovací práce proběhnou stejně jako natáčení, přeji albu správný obal, booklet, grafiku, dobrý marketing a hudba se vydá mezi lidi, vždyť v době podělaného Covidu a milionu nařízení a kontrol , my všichni jsme tak trochu…Guinea pigs in human form, Beneath the bleeding sky !!!

A snad příště, jednou… , budu ve Studio Shaark číst pro Tebe i já. Je to reálné.

Život…nepřináší nám nečekaná překvapení ?

Ano.

Paul Speckmann ve studiu… – Midian Poet

Second tour in The Studio Shaark today. – Midian Poet

Třetí expedice s Paulem Speckmannem. – Midian Poet

Jsi diamant.

Zima na Balatonu v Novém Hrozenkově.
Léto na Balatonu v Novém Hrozenkově.
Jsi diamant. čteno pro Tebe, 29.1.21 na Balatonu, z chystané sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce.
You're a diamond.

 Lubomír Tomik.

 You're a diamond,
 jewel,
 tiger joint,
 which grips
  and won't let go - never.

 The skin is sensitive,
 the scars change shape
 according to
 how You touch them.

 You're a diamond,
 beauty is a field
 In which you excel,
 In which you excel.


Jsi diamant.

 Lubomír Tomik.

 Jsi diamant,
 klenot,
 tygří spár,

 který sevře 
  a nepustí – nikdy.

 Kůže je citlivá,
 jizvy mění tvar
 podle toho
 jak se jich dotýkáš.

 Jsi diamant,
 krása je obor,
 V němž vynikáš,
 V němž vynikáš.

Kódy. Pro Tebe.

Kódy, báseň pro Tebe , i o dnešním dnu na Balatonu, nahráno na diktafon kousek od jezera
Codes.

 Lubomír Tomik

 Peter stood in the still,
 key-um, key, key, unlocked a miracle,
 they are content with the joy of the land,
 naturally acclimatized with a certificate,
 to the temperature of the riot.

 The battlefield is ready,
 Waiting for an order to attack, to follow Boudicea,
 Burning airships fall from the sky shot down by projectiles of your beauty.

 I wanted to tell You,
 I want to be really nice,
 Make you laugh, caress.

 I buried the other guy in the woods,
 In a cave under an overhang.

 Tired in the cold, I warm myself by a pile of hearts,
 again and again every morning I start beating,
 I'm still losing him in the evening,
 I go to sleep with an empty chest.

 This story doesn't end there,
 not even a light carrier,
 not even an armourer,
 With a smile, perhaps a smile,
 a pensive face, a smile, perhaps a smile.

You were beautiful today, incredibly,
 you opened me like a can of tuna,
 tender meat,
 spicy.
čteno pro Tebe dnes, tady,29.1.21, u jezera Balaton, v Novém Hrozenkově, bohužel,, není Balaton jako Balaton, přituhlo…….. read for You today, here, January 29, 21, at Lake Balaton, in Nový Hrozenkov, unfortunately, Lake Balaton is not like Balaton, it has tightened.
Kódy.

 Lubomír Tomik

 Petr stál ve strnulém šeru,
 Klíč-ehm, klíčem, klíčem,odemykal zázrak,
 Spokojeně lkají jsouce zemí srosteni,
 Přirozeně certifikátem aklimatizováni,
 Na teplotu vzpoury.

 Bitevní pole je připraveno,
 Čeká se na povel k útoku, následovat Boudiceu,
 Hořící vzducholodě padají k z oblohy sestřelovány projektily Tvé krásy.

 Chtěl jsem ti říct,
 Chci být skutečně milý,
 Rozesmát Tě ,pohladit.

 Toho druhého chlápka jsem zakopal v lese,
 V jeskyni pod převisem.

 Znavený v chladu se ohřívám u hromady srdcí,
 znovu a znovu mi každé ráno začně jedno tlouci,
 večer o něj pořád přicházím,
 chodím spát s prázdným hrudním košem.

 Tenhle příběh nekončí,
 ani světlonošem, 
 ani zbrojnošem,
 Úsměvem, snad úsměvem,
 zadumanou tváří, úsměvem, snad úsměvem


Dnes jsi byla krásná, neuvěřitelně,
otevřela jsi mne jako konzervu tuňáka,
jemné maso,
kořeněné.

Historie bombardování.

Čtu 19.1.21 uvnitř exponátu letadla L-610 ve společnosti KovoSteel, nedaleko od KovoZoo, pro Tebe…svou báseň Historie bombardování z chystané sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce.
Historie bombardování. History of the bombing.
History of the bombing. 

 Lubomír Tomik 

 Her thighs rubbed against each other
 like falling minarets, 
 she whispered from sleep, 
 she told stories to herself in dreams,
 some were true,
 some fictional 
 and some tasted
 like a grain,
 grain of
       well roasted coffee. 

Historie bombardování.

 Lubomír Tomik 

 Její stehna o sebe třela
             jako padající minarety,
 šeptala ze spaní,
 ve snech vyprávěla příběhy sama sobě,
 některé byly pravdivé,
 některé smyšlené
 a některé, 
    některé chutnaly  jako zrnko
                              dobře pražené kávy.

Turn it over to Munich.

Turn it over to Munich.

 Lubomír Tomik

 The barrel of the pistol was an antler cake,
 the barrel of the pistol was a ticket to the ending show,
 the relentless itching of the skin dominated the cockpit,
 backrests soaked with malice.

 The parked crocodile set off,
 he ran after the prey,
 hungrily.

 Girl,
 a girl
 my darling,
 you are his sharp tooth
 you are his clenched jaw,
 you are everything and more.

 Oxygen jellyfish above me,
 they descend to the surface,
 mischievous devastation.

 Turn it over to Munich,
 turn it over to Munich,
 turn your eyes to me,
  turn it around.

 When the engines shut down,
 we are just uninvited guests on the Baalbek terrace, applauding.

 Turn your life to Munich,
  devastating distraction,
 Your beauty is boiling oil,
 flowing down the walls,
 squeaking skin, dancing in flytraps.

 Turn it over to Munich.
 She smiled, pulled the pilot lever toward her, the machine headed for the cool, freezing height,
 transiently
        and vigorously.

 Air… is not needed when I can breathe You,
 You.
 Something is hidden in the perception of time,
 something is hidden in the perception of time,
                              stray root.
 When the darkness opens,
 engulf us,
 we will go despite the time of laughter, we will go to the grove of Persephony,
 light rhythmic chants on the lips.

 You came down to me,
                    from the star.

 Turn it to Munich or not!
 Turn it to the moon,
 we hang ourselves in a balloon basket on his crescent,
 we will spend our lives there, it is ground to dust,
 stray root,
 by swallowing the beating heart of the weasel,
 one can be closer to the Goddess,
 Goddess,
                    Thee.
                    Thee i worship now.I wrote this poem for You, for reading in a special, special place.

Otoč to na Mnichov. Z připravované sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce.

Kdyby jsi věděla.

Natočeno, nahráno, zahráno a čteno pro Tebe, 12.1.21. na Hradisku sv.Klimenta v Buchlovských horách .
Ze sbírky Noční stěhováci /2019/

Lyrics:

If you only knew.

if you knew
if you only knew

what have I done
what have I done

bit you to the bone, to the bone, hungrily and greedily
until it was a mouth,
full of marrow.

Komplexní kremační služby.

Nahráno, zahráno a přitom čteno dnes, 12.1.21 na Hradisku Sv. Klimenta v Buchlovských horách, ze sbírky Večeře u Minského a jiné básně /2016/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Hradisk… Věnuji Tobě.

Komplexní kremační služby.

Lubomír Tomik

Urno? Kde je Tvé vítězství?
Prachu ? Kde je Tvůj osten?


Přes trojitý krepový závoj cení zuby třetí matka,
vystoupáš nahoru a řekneš:
-,,Ještě minutku ,pane Kate.“

Comprehensive cremation services.

Lubomír Tomik

Urn? Where is your victory?
Dust? Where is your thorn?

Despite the triple crepe veil, the third mother values ​​her teeth,
you go on the steps to the gallows , saying :

,,One more minute, Dear Mr.Executioner „

Doporučeno

In the shadows by Paul Speckmann.

Cíl je……666 shlédnutí.

Chci Ti udělat radost, vykouzlit Ti úsměv na tváři.

Read by Paul Speckmann. https://speckmetal.net/ Written by Lubomír Tomik. Lyrics : https://midianpoet.com/2020/12/25/ve-… Recorded in Staré Město, November 2020. Thanks to Paul for reading from my upcoming collection of poems Map of the Continent of Your Heart. Pro Tebe.

Likér z měsíčního světla.

Nahráno se svolením 6.1.21 na hradě Malenovice, čtu pro Tebe svou báseň z připravované sbírky Mapa kontinentu Tvého srdce, předmluvu ke sbírce úžasně napsala Pavla Jonsson, použití několika svých slov schválil Alan Moore.

Při čtení jsem byl v pravých dveřích, ve zbrojnici.

Vřískající kočičí cirkus.

Báseň ,,Vřískající kočičí cirkus “ jsem četl právě s Tebou a tímhle výhledem , viz foto, v Mikulčicích 29.12.20, ze sbírky Mísa vymyšlených ryb (2017)….. dveře se označovaly vápnem, když přišel mor…a tady , teď ? Sprejem, fixem, kódem, cejchem na varlata ?