Fever .

Když jsem něco slíbil, plním. Každý je originál. Každý. For David L O’Nan

Fotografie od Shelby Waltz na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mind fever.

Lubomír Tomik


wolves howl in the fever of the mind,

I have plucked the Iberian flowers by which I pour out the way for you,

wolves pull the wheel of the sun,
sometimes they hurry
sometimes they drag,

in one of the first frosty mornings this year,
 cafes are opening ,
smell of the hot,
the shadows of the trees recede,

I had a fever of my mind,

 takes me down every time ,
YOU.         36 degrees
YOU .        37 degrees
YOU  .         100 degrees 
and a lot of flame:

F as Flowers
K as Kennedy
L as Love

You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Vlad Bagacian na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Horečka mysli.


Lubomír Tomikvlci vyjí v horečce mysli,

natrhal jsem pyrenejské květy jimiž Ti vysypávám cestu,

vlci táhnou kolo slunce,
někdy spěchají,
někdy se vlečou,

v jednom z prvních mrazivých rán letos se otevírají kavárny,
stíny stromů ustupují,

zachvátila mne horečka mysli,

sejme mne pokaždé když ...
TY.      36 stupňů
TY .         37 stupňů
TY            100 stupňů
a hodně plamenů :

P jako pyrenejské květiny
K jako Kennedy
L jako Láska

Ty.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta na publikaci, karta Crowleyho Tarotu , teď : ,,Mečová Devítka.“ Krutost. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1024-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-me

Crowley - devitka mecu

S tím se porvu, důležitá je jiná karta, která dnes padla, v souvislosti s Tebou, všechno bude v pořádku.

Eviny ospalky.

Fotografie od Ksu&Eli na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Eva's sleepy.


Lubomír Tomik

Eva stretches after waking up,

drowsiness in the eyes,
the devil is waiting nearby

You are my fire in the storm,
You are the light at the end of darkness

withered pieces of sleep fell to the ground,

one picked it up and held it in a glowing palm

Eva felt cold
and she shook,
when he...
when you ...

when the devil took drowsiness in his mouth,
when he tasted it,
when he taste you.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Evin ospalek.


Lubomír Tomik


Eva se protahuje po probuzení,

ospalky v očích,
ďábel čeká opodál

jsi můj oheň ve vichřici,
jsi světlo na konci tmy

uschlé kousky spánku dopadly na zem,

jeden zvedl a držel ho v žhnoucí dlani

Eva pocítila chlad 
a otřásla se ,

když je...
když tě...

...Ďábel vzal do úst,
když ji ochutnal,
když tě ochutnal.


Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci v nedělním ránu : – TEĎ -,,Smrt“ i takové karty jsou…něco končí, něco začíná.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Crowley - 13 - smrt

,,Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit.
Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.“

Nejsou špatné karty, jen jak přijmeme to , co přichází.

Léthé.

Fotografie od Julia Kuzenkov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Léthé.

Lubomír Tomik

let's drink the water of Léthé
and everything starts again tomorrow,

let us drink the water of Léthé,
let's taste the arms of The Lioness

let us drink the water of Léthé,
let's head home

let us drink the water of Léthé,
flute to flutists
radio to radio operators
orchards to sadists
chess players nudists bohems

Everything to You
let's drink from the waters of Léthé
and tomorrow ,
let's meet again
to hunt,
let's go together
WE.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Léthé.

Lubomír Tomik

napijme se vody Léthé
a všechno začne zítřkem znovu,

napijme se vody Léthé,
ochutnejme náruč Lvovu

napijme se vody Léthé,
zamiřme k domovu

napijme se vody Léthé,
flétnu flétnistům
rádio radistům
sady sadistům
šachistům nudistům bohémům

Tobě všechno,
napijme se z vod Léthé
a zítra ,
poznejme se znovu,
k lovu,
vyrazíme spolu,
MY.

Drinking from the River of Léthé
Of hearth and bone, Underworld Powders Series- Lethe

Karta Crowleyho Tarotu , ze 78…Princ Pohárů ,,Princ pohárů je obrazem vášnivého srdce a mistrovství citové touhy.“ A znovu. Víš….

crowleyhttps://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

Crowley - princ poharu

Tarot.

„Tarot by se dal přirovnat k Božské knize obrazů…a snad i k nebeské šachové partii, kde trumfy představují entity, které se na svých cestách přes šachovnici čtyř živlů pohybují respektujíc zákony, jež samy vytvářejí.“

Lady Frieda Harrisová

A Crowleyho Tarotu…Ty…dnes :https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

Tedy pojďme, neztrácejme čas.

Crowley - 14 - umeni

Solve et Coagula.

Ty.

Jaký ?

Jaký ?

Lubomír Tomik

jaký je Tvůj večer , Krásko,
pod stejnou noční tmou zataženou oblohou,

za noci ,
kdy každý z nás je uuuukřižován citem,
 buch citem buch citem buch,

kladivo dopadá s nezmenšenou intenzitou
nebo je to srdce,
stále znovu,

hvězdy šeptají Tvé jméno,
má lásko.
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVR

What kind?

Lubomír Tomik

how is your evening, Beauty
under the same night dark cloudy sky,

at night,
when each of us is cruuuuuuuuuuuuuuuuucified with the feeling of boom with the feeling of boom with the feeling of boom,
the hammer strikes with undiminished intensity,
or maybe its the heart


over and over again
the stars whisper Your name,
my love
Fotografie od Snapwire na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně pro Tebe je…https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

Jak jinak, je to upřímné a na nic si nehraji

Crowley - dvojka poharu

,,Ve velkém moři Bina, za Noci času“… Babalon, pro Tebe.

Fotografie od Anna Nekrashevich na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik


the blade of Alenka's shoes,

early cold,
early hunger,
early eye dance,
              fingering

we can see every thing,
CAN WE SEE HER?

Woman,
dressed in scarlet.

You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Babalon.

Lubomír Tomik

břit Alenčiny boty,

brzký chlad,
brzký hlad,
brzký tanec očí,
             prstoklad

každou věc můžeme vidět,
VIDÍME ji ?

Žena,
do šarlatu oděna.

Ty.
Fotografie od Engin Akyurt na Pexels.com

Karta na publikaci , karta Crowleyho Tarotu: https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1036-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-pohar

Crowley - sedmicka poharu

Nejsou jen dobré karty, někdy jsou i ty nejhorší, dobré vědět, můžu s tím bojovat.

Barvy.

Fotografie od mh cheraghi na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barvy.

Lubomír Tomik

barvy podzimu
barvy už napořád Tebe

barvy nočních příbojů
barvy Tebe

barvy Tebe ukládájící se do nekonečné paměti,

snímky Tebe ve vysokém rozlišení věčnost krát okamžik

tvář namalována odpoledním sluncem,
když jsem se Tě nadechl.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od NEOSiAM 2021 na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Colors.

Lubomír Tomik

Colors of autumn
colors forever You

colors of night surf
colors of You

the colors of You stored in infinite memory,

slides of You in high Definition infinity times moment

face painted in the afternoon sun,
when I inhaled You.
Fotografie od Clement percheron na Pexels.com

Karta na publikaci pro Tebe , napsáno v ambulanci dnes po cestě z UH do Zlína, od Napajedelského Zámku do Otrokovic, najednou. Publikovano beze změn.

Karta je : ,,Královna Holí“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1013-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-holi

,,Pokud vás přitahuje symbol Královny holí, znamená to, že procházíte procesem sebeobjevování a nebo prožíváte něco, co vám umožňuje do sebe více nahlédnout. Tento symbol je spojen s měsíci ohnivých znamení: Berana (21. března – 21. dubna), LVA LVA LVICE (21. če r v ence -21. srpna) a Střelce (21. listopadu -21. prosince). Případně předznamenává osoby zrozené v těchto znameních ve vašem věku nebo starší, které jsou zrcadlem vašeho hledání vlastní podstaty. Během období pod vládou ohně je pro vás jednodušší spojit se se svým nejhlubším jádrem, a tak pochopit, jak velký kus cesty jste urazili, abyste se mohli octnout tam, kde se právě nacházíte.“

…a karty na dnešní den jsou rozdány.

První z nich byla ,,Slunce“ na publikaci básně pro Tebe a ostatní…můžeš si vybrat, jen já vím :

Ty, Minulost, Publikace, Přítomnost, Budoucnost, Dnešní den, a …,,Rytíř Pohárů“ v tento velmi důležitý den :

,,Rytíř pohárů představuje mistrovství věrného citu, citové štědrosti a nepodmíněné lásky. Rytíř pohárů nám také připomíná, že ničím nepodmiňovaná láska, tj. přijímání všech a všeho bez výhrad, má spolu s pozitivním přístupem moc uzdravovat. :“

666, naše číslo, samozřejmě nechybí.

Pokřtěný nyní. /Pro Tebe/

Fotografie od James Wheeler na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Baptize now.

Lubomír Tomik

baptized in the Desert of Terror
baptized in the roses of the West,
baptized with the edge of the Sword,
baptized by the blows of Vesel,
baptized by the Salinity of Water,
baptized in the Forest of forests,

did something changed,
my eyes were suddenly molten lead,

Your eyes taste like deep blueberry pools,
in the autumn sun.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pokřtě nyní.

Lubomír Tomik

pokřtěný v Poušti Děsu
pokřtěný v růžích Západu,
pokřtěný ostřím Meče,
pokřtěný údery Vesel,
pokřtěný Slaností vody,
pokřtěný Lesem lesů,

něco se změnilo,
má oči najednou byly roztavené olovo,

Tvé oči chutnají jako borůvkové tůně hluboké,
v podzimním slunci.

Fotografie od Gabriela Palai na Pexels.com

Karta na Crowleyho Tarotu na publikaci …pro Tebe…Ty….Teď je : ……. ,,ĎÁBEL“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Na co teď myslím, Ti už řeknu jen do očí.

čas. / Pro Tebe /

Fotografie od Rachel Claire na Pexels.com
time.

Lubomír Tomik

time is a chair that you slowly move away from
set table at a banquet

but you never sit down

up to once.

Menu:

Appetizer: Dream.
Soup: Dreamy.
Main course: A dream filled with a dream in a dream.
Dessert: A fluffy dream.

time is a chair You cut into splinters,

because,

YESTERDAY.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

čas.

Lubomír Tomik

čas je židle kterou pomalu odsunuješ od
prostřeného stolu na hostině

nikdy si ale nesedneš,

až jednou.

Menu:

Předkrm : Sen.
Polévka : Snová.
Hlavní chod : Sen plněný snem ve snu.
Dezert : Nadýchaný sen.

čas je židle kterou rozsekáš na třísky,

protože,

VČERA.
Fotografie od Ruba Abdulaziz na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarot na publikaci básně : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1003-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-holi

Znovu a znovu…..wow ,,Jste nad věcí “ a vzápětí Ty a karta

Crowley
Devět pohárů – Radost

Devítka pohárů představuje stav štěstí. Cínové poháry symbolizují hmatatelné štěstí, které může být spojováno jak se zdravím, tak financemi, ale i s prací, tvořivostí a vztahy. Je to štěstí, které naplňuje nitro a je podporováno i zvenčí. Vnitřní stav štěstí je znázorněn třemi poháry seřazenými ve svislé řadě, které ukazují, že štěstí proniklo na úroveň mysli, ducha a těla. Vodorovná řada pohárů představuje štěstí, které se promítá do našeho projevu ve vnějším světě. Astrologickým aspektem této karty je Jupiter v Rybách. Jupiter je planeta příležitostí, růstu a štěstí. Ryby jsou astrologickým symbolem spojovaným s plynutím a plností.
Devítka pohárů proto popisuje štěstí (Jupiter), které plyne v bohatém proudu jako Ryby. Stav, který právě prožíváte, je dokonalým štěstím (lotosové květy), které se hmatatelně projevuje i ve vnějším světě (cínové poháry).

Když si tuto kartu vytáhnete, znamená to, že jste schopni během příštích devíti týdnů nebo měsíců prožít vrchol citového naplnění se vším všudy, na vnitřní i vnější úrovni. Jste schopni vyvážit své hluboké city a své přátelské chování, abyste z nich mohli čerpat svůj pocit štěstí a pohody.

Crowley - devitka poharu

Poet Video : ,,Natalia.“

Pro Tebe.

Lyrics:

Natalia.

Lubomír Tomik

dreams of queeNs,
dreAms never ends in losT,

celestiAL dIamonds,
vAluables

range of cupid arrows
never ends in lost

so much,
i miss You so much,
so much

MUUUUUUUUUUUCHCHCH!

Děkuji Natalii Castellucio https://www.youtube.com/channel/UCKt7… za nápad dále s mou básní ,,Natalia “ pracovat, původně mělo být video jiné, zámek, zahrada…a :

Pro Tebe.

A karta Crowleyho Tarotu na publikaci : ,,Uskutečnění “ Čtyři Hole. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1005-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi

Made of hot iron. / Pro Tebe /

Fotografie od Darrell Gough na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ze žhavého železa. / Pro Tebe /


Lubomír Tomik

Nehodujeme 
náhodou na zbytcích minulosti ?

Nezpívají a nehrají nám dávno zhaslé idoly, jako se koupeme ve světle dávno mrtvých hvězd ?

Naostřím tužku,
teď,
TEĎ,
TEĎ !

Je z ní spár,
je z ní dráp,
je z ní Prométheův zoban,

přicházel každé ráno,
klovat Orlovy játra,


každý den znovu vstal,
s hlavou plnou Tebe,

Orel nebo Prometheus.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Fotografie od Gordon Bishop na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Made of hot iron.


Lubomír Tomik

We do not feed
by chance on the remnants of the past?

Don't they sing and play long-extinct idols to us , like we bathe in the light of long-dead stars?

I sharpen a pencil,
now,
NOW,
NOW!

It's a gap,
it's a claw,
it is Prometheus' beak,

he came every morning
pecking Eagle's liver,

got up again every day,
with head full of You,

Eagle or Prometheus.

Fotografie od Sunsetoned na Pexels.com

Kata Crowleyho Tarotu na publikaci této básně pro Tebe je ,,Soužení“ Pětka disků…. https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1048-crowleyho-tarot-mala-arkana-ptka-disk

,,Obavy jsou stavem, kdy jsme zaujatí budoucími a minulými událostmi, což nám nedovolí zaměřit se na přítomnost „

pieces of lungs

Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vždy nejde psát jen o jedné straně mince, ta druhá je tu s námi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

pieces of lungs.

Lubomír Tomik

I miss You so much
that the word "miss" has lost its meaning

darkness without You,
a new kind ,
burdensome,
suffocating,
gripping,
arms tight around the neck

I can't breathe if I can't hug you

still sodium hydroxide fumes,
devouring my lungs to pieces, almost taste them, their irony taste

they were asleep in Bethlehem for the time being 
and someone was about to take a walk in the night city.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com
kousky plic.

Lubomír Tomik

scházíš mi tak moc,
že slovo ,, scházíš " ztratilo význam

temnoty bez Tebe,
nový druh ,
tíživé,
dusivé,
svírající,
ruce kolem krku,

nemůžu se nadechnout když Tě nemůžu obejmout,

pořád jsou to výpary hydroxidu sodného, 
rozežírající plíce na kousky, skoro je chutnám, cítím jejich železitou příchuť,

prozatím v Betlémě spali a někdo se chystal na procházku nočním městem.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci : https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

78 karet, píši vždy pravdu, nevymýšlí si, nebo nepodvádím.

Stíny na obloze…a…

…autorka fotografie D.O. , všude jsou horkovzdušné balony, tento byl u řeky Opavice v Opavě…byl to TEN balón, z videa ,ztroskotaný, nakonec vzlétl, jde na přistání, nebo do mešity komína…..muezzíni volají…:

-Pojď ke mě…přistaň! –

Můžu já k Tobě ?

Karta ,,Mág“ Crowleyho Tarotu…mění všechno.

,,MÁG“.

To You. For everything, for keep me alive.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tobě.

Lubomír Tomik

Rty Tvé jsou loubí,
na nichž v snách se zřím dovádět,

Tvé vlasy voní přes závoje dní,
právě utržený dálek květ

Tvá mysl,
nejskvělejší dílo matky přírody

nejkrásnější ze všech,
jestli je na krásu třeba zbrojní pas,
musíš skládat zkoušky zas a zas,

možní tisíce životů prožil jsem a nevím o tom,

potkal jsem Tebe,

nic už potom.


Jsme jen skalní malby ,

na něž pochodně vrhají stíny,

v chodbách Altamiry.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Thee.

Lubomír Tomik

Thy lips are places,
on which I dream to play,


Your hair smells through the veils of days,

just torn flower in the distance


Your mind,
the greatest work of mother nature

most beautiful of all,
if you need a gun passport for beauty,
You have to pass exams again and again,

I have lived thousands of lives and I don't know about

I met you

nothing after that.


We are just rock paintings,

on which torches cast shadows,

in the vast corridors of Altamira.Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně pro Tebe je ta pro mne nejvyšší možná- https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Mág. Miluji Tě.

Rope ladder. / For You /

Fotografie od Karina Zhukovskaya na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Provazový žebřík. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

je spuštěný z letadla
je spuštěný v přístavu
je spuštěný napůl žerdi

je spuštěný z letounu, vlaješ ve větru na poslední příčce,
pevně sevřené rty v oblacích,
síťované punčochy

je spuštěný v přístavu,
rozbíjíš při křtu plavidla láhev šampaňského,
ozve se rána a k obloze vzlétnou barevní motýli

je spuštěný napůl žerdi,
kapitán nechal trosečníky připlavat blíže, nalákal je,
až pak nařídil
                               spustit palbu 

rudé stuhy, rozvířené
lodním šroubem na všechny strany,

na pláž ostrova dorazí zbytky žraločí polévky snídaně večeře oběda

vrčení motoru,
z výšky máváš na pozdrav,
z výšky se usmíváš,

je to více než dost,
více než dost.
Fotografie od Asad Photo Maldives na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rope ladder.

Lubomír Tomik

is launched from an airplane
running in the harbor
running half mast

is launched from the plane, You flutter in the wind on the last rung,
tight lips in the clouds,
fishnet stockings

is launched in port,
You break a bottle of champagne at the christening of a vessel,
a bang will sound and colorful butterflies will take off

is running half mast,
the captain let the castaways float closer, lured them,
until then ordered
                                   open fire

red ribbons, swirled
propeller on all sides,

leftovers of shark soup arrive at the island's beach breakfast dinner lunch


engine growl,
from above You wave to salute,
You smile from above


it's more than enough,
more than enough.
Fotografie od Ellie Burgin na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci básně pro Tebe : ,,STAR“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda WOW: ,,…se můžeme rozvinout jako květy a vyrůst do krásy (motýli).“

Ve tři ráno.

Fotografie od Frank Cone na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ve tři ráno.

Lubomír Tomik


Ve tři ráno jsi stejně vzdálená,

jedna z hvězd Orionova opasku


když bolestí nemůžu spát,

dívám se nahoru na Tebe,


v měkkém světle Měsíce,
nedosažitelná


přece za hodinu jízdy bych Tě držel v náručí,

nechceš abych nikdy nastartoval

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

At three in the morning.

Lubomír Tomik


At three in the morning, you're just as far away

one of the stars of Orion's belt


when i can't sleep in pain

I look up at you

in the soft light of the moon,
unreachable


after all, in an hour's drive, I would hold You in my arms

You don't want me to ever start a car
Fotografie od Nataliya Vaitkevich na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci této básně ,šestka Pohárů Malé Arkány…,, Rozkoš „https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

Ty.

Některé předměty.

Fotografie od Jess Bailey Designs na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Some subjects.

Lubomír Tomik

Some objects in your light fade,
you kill with love

it's so alive
amazing and unrepeatable, real

Some objects in your light fade,

for example me.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Některé předměty.

Lubomír Tomik

Některé předměty ve Tvém světle blednou,
zabíjíš láskou,

je to tak živé, 
úžasné a neopakovatelné, reálné.

 
Některé předměty ve Tvém světle blednou,

třeba já.
Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci téhle básně pro Tebe, vyšla…ze 78 karet…,,Zamilovaní“ šestá karta velké Arkány a :

Background of the Lovers Tarot card
The Lovers Thoth Tarot, the card of poetic beauty that connects the form from the outside with the inner creation, seeks the meanings beyond the everyday images inside the curtain of the Story of Creation and Fall of Man. This deep focus is taken from “The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz”, where drunkenness with a desire to be stylized into “surrounded by love”, but behind it, there is latent drowsiness which turns into “no longer exist”, corresponding to the restrained soul of the dark spirit.