Strážci majáků.

Strážci majáků.

Lubomír Tomik


v chladném světě viru strachu rýžování peněz ze všeho,

jsme jen strážci osamělých majáků na rozbouřených pobřežích

jsme sami , 
Ty v dálce,
ve vlnách se na výletních lodích tančí

jsem s Tebou více než kdy dřív,
můj světe.

http://www.kovosteel.cz

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lighthouse keepers.

Lubomír Tomik


in the cold world of fear , of virus, of panning for money from everything,

we are just guardians of lonely lighthouses on stormy shores,

we are alone,
You in the distance,
they dance in the waves on cruise ships

I'm with you more than ever,
my world.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Crowley - ctyrka holi
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1005-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi

Čtyřka holí je symbolem ukončení. 

Vědecká výprava.

Fotografie od ArtHouse Studio na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Scientific expedition.

Lubomír Tomik

crowds in the harbor,
the orchestra roared,

half of the mountain fell into the sea

crush in space,
hooting ambulance

half of the mountain collapsed into milled grain

crowds everywhere
everyone wanted a scientific expedition,

no one wanted to board the ship.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vědecká expedice.

Lubomír Tomik

tlačenice v přístavu,
zaburácel orchestr,

polovina hory se zřítila do moře

tlačenice ve vesmíru,
houkání sanitek

polovina hory se zřítila do zlatého obilí

tlačenice všude,
všichni chtěli na vědeckou výpravu,

nikdo nechtěl nastoupit na loď.
Fotografie od Johannes Plenio na Pexels.com

Rope ladder. / For You /

Fotografie od Karina Zhukovskaya na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Provazový žebřík. / Pro Tebe /

Lubomír Tomik

je spuštěný z letadla
je spuštěný v přístavu
je spuštěný napůl žerdi

je spuštěný z letounu, vlaješ ve větru na poslední příčce,
pevně sevřené rty v oblacích,
síťované punčochy

je spuštěný v přístavu,
rozbíjíš při křtu plavidla láhev šampaňského,
ozve se rána a k obloze vzlétnou barevní motýli

je spuštěný napůl žerdi,
kapitán nechal trosečníky připlavat blíže, nalákal je,
až pak nařídil
                               spustit palbu 

rudé stuhy, rozvířené
lodním šroubem na všechny strany,

na pláž ostrova dorazí zbytky žraločí polévky snídaně večeře oběda

vrčení motoru,
z výšky máváš na pozdrav,
z výšky se usmíváš,

je to více než dost,
více než dost.
Fotografie od Asad Photo Maldives na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rope ladder.

Lubomír Tomik

is launched from an airplane
running in the harbor
running half mast

is launched from the plane, You flutter in the wind on the last rung,
tight lips in the clouds,
fishnet stockings

is launched in port,
You break a bottle of champagne at the christening of a vessel,
a bang will sound and colorful butterflies will take off

is running half mast,
the captain let the castaways float closer, lured them,
until then ordered
                                   open fire

red ribbons, swirled
propeller on all sides,

leftovers of shark soup arrive at the island's beach breakfast dinner lunch


engine growl,
from above You wave to salute,
You smile from above


it's more than enough,
more than enough.
Fotografie od Ellie Burgin na Pexels.com

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci básně pro Tebe : ,,STAR“ https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda WOW: ,,…se můžeme rozvinout jako květy a vyrůst do krásy (motýli).“

Hrdlo amfory.

Amphora throat.

 Lubomír Tomik

 on the edge of the Corinth Canal we observe ships in depth,
they pass through the giggles of the seagulls,
they come to You, through
amphora throat,

who would have thought
when I was walking shortly afterwards
The Lion's Gate in Mycenae,
that the Lioness will change my life,

completely,
She takes everything and turns it upside down,

who would have thought
that the Lioness slams the door to Death's nose,
"It's not time yet."

It doesn't seem to be.

Seems,
that the white teeth of the Lioness were in action,

 me, the lady with the scythe and the whole ensemble of the night race,
that You had us for dinner. 

She is amazing.
Hrdlo amfory.

 Lubomír Tomik

 na hraně Korintského průplavu sledujeme lodě v hloubce,
proplouvají chechotem racků,
připlouvají k Tobě, skrze,
hrdlem amfory,

kdo by si pomyslel, 
když jsem zakrátko poté tehdy procházel 
Lví Branou v Mykénách,
že Lvice změní můj život,

kompletně,
vezme všechno a obrátí vzhůru nohama,

kdo by si pomyslel,
že Lvice přirazí Smrti dveře před nosem ,
,,Ještě není čas."

Zdá se , že není.

Zdá se,
že vyceněné bělostné zuby Lvice byly v akci, 
že si mne, dámu s kosou a celý ansámbl noční rasy ,
že si ho dala k večeři.

Je báječná.

Je to už dvacet tři let, co jsem na těch místech byl….its now ,its forever, like You.