Poet Video Panteři Partneři

………………………………………………………..Vytvořeno ve Studiu Midian…………………………………
Vy
Vy 
Vý
střel
výstřel
leřtsýv
tohs

do krajiny zázraku
pitvám okamžik,
plíce přehozené přes ramena

bakchantky a jaguáři,
panteři,
partneři.

Ha!
.........................................................................................
you
you
You
shot
shot
light gray
that

to the land of wonder
I dissect the moment
lungs slung over shoulders

bacchantes and jaguars,
panthers,
partners.

Ha!
................

Juggling with bears.

Fotografie od cottonbro studio na Pexels.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Žonglování s medvědy.

Lubomír Tomik

co mi stačí k životu nemusí stačit tobě
nemusíš mít to co je součástí mě

žonglování s medvědy,
s kostrami velbloudů,
hrází za noci

vychováni v kulturách pouští,
ukládají své nrtvé ke spánku do písku,
do hnízd,
která se vznesou k obloze
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Juggling with bears.

Lubomír Tomik

what is enough for me may not be enough for you
you don't have to have what's part of me

jugglingwith bears,
with the skeletons of camels,
dams at night

raised in desert cultures,
they lay their dead to sleep in the sand,
into the nests
that rise to the sky

.................................................................................................................................................................................................................................................................................


Pod paží s Paříží.

Fotografie od cottonbro studio na Pexels.com
Fotografie od Whicdhemein One na Pexels.com

….

S Paříží pod paží.

Lubomír Tomik

vydraží
 každé 
nároží
 nádraží
místo k životu

 nejdražší 
    stopaři
       putující tmou

          mumií okamžiků bandáží
                přivázala jsi mne k skleněné vitráži

                                    než dopadne kámen,
do středu v pátek

a pohladí mne skleněné střepy,
pod Paží,
s paříží
.............................................................................................................................
With Paris under his arm.

Lubomír Tomik

auction
 every
corner
 station
                a place to live

                                        the most expensive
trackers
                                                          wandering through the darkness

                 with mummy moments bandages
you tied me to the stained glass window

before the stone falls
to the center on Friday

and shards of glass caress me
under the Arm
with paris

.........................................................

Dam.

Fotografie od Frans van Heerden na Pexels.com

…a vlny přinesly tato slova…..napsané i mluvené, najednou.

…Ve Studiu Midian, v pozadí hraje Im the Mountain od Stoned Jesus, nejsem majitelem autorských práv:

Nádech.

Lubomír Tomik

krok za krokem 
nádech za nádechem
krok za krokem
nádech za nádechem
krok za krokem
brokovnice brokem

ten výstřel nikdy nevyjde,
i když zemřel jako chlap

někteří rybáři v kalných vodách berou klusající ledny útokem

když se vlny převalily přes hráz Středozemního moře byl někdo kdo by zaslechl hlínu padající dolů?

hráz nádech za krokem krok za nádechem
klopýtání padání nedýchání
další krok

nemáme žádný konec
má přítelkyně ,příteli


..................................................................................
A breath.


LT

step by step
breath after breath
step by step
breath after breath
step by step
shotgun by shot

that shot never goes
though he died a man

some murky water anglers are taking trolling jays by storm

when the waves rolled over the dike of the Mediterranean there was someone who would have heard the dirt falling down?

dam breath by step step by breath
stumbling falling not breathing
next step

we have no end,
my girlfriend,friend
.......................................................................................................................

Dedicated to everyone who went on the journey with me,

we have no end, friends.

Today is about people. About You. About prof.Knížák.

Dobrý den,

Posílám Vám a všem co budou mít zájem jednu z posledních básní a chtěl bych přidat výzvu: hlídejte si pečlivě zbytečky demokracie, které v naší společnosti zbyly. Uvědomte si např., že desinformace a cenzura jsou synonyma.

Zdravím Milan Knížák....................................................................................................................

 

Halo Bože

Opusť rajské lože

Vracím život zpět

Pářu trapný rubáš

Ano, Pane náš

A co Satanáš?

(slova mě vždy zavedou jinam než jsem plánoval)

Princezna sídlí na zámku v Hladíkově kde plavou ptáci a ryby chodí na procházku.

Je něžná jako píseň co si šeptají trávy, jako závoj slimáččí nevěsty, pošetilá jak sny konvalinek.

Leželi bychom na levém boku v řadě za sebou.

Asi bych tě tlačil břichem.

Přehozenou rukou bych tě hladil a do uší šeptal blázniviny.

Jsi teplá a vláčná.

Nad námi sedí Bůh a čůrá lásku.


....................................................................................

Hi Mr. God

Leave your bed of paradise

I do return my life back

Striping down the robe

Yes, Our Lord

Satan’s sword?

(The words always take me somewhere other than I planned)

The princess resides in the castle of Caressness where birds swim and fish walk.

She's gentle as a song whispered by the grasses, like a snail bride's veil, foolish as dreams of lilies in the valley.

Lying on our left side in a row behind each other.

I probably push you with my belly.

Stroking you with my hand leaning over your body and whisper crazyness into your eyes.

You're warm and soft.

God sits above us, peeing love.

..............................................................................................................................
překlad MK , 21.3.23, 
Publikováno se svolením.

Buďte zdráv a děkuji, pane profesore! 

A ……za chvíli začínáme.

Zítra.

VŠECHNO je pořád zítra.

MACBETH

Zítra a zítra, zítra, zítra, zítra, tak ze dne na den jeden po druhém se sunou dny do konce letopisu a včerejšky nám bláznům svítily na cestu k prachu. Zhasni, svíčičko! Život je pouhý stín, ubohý herec, jenž chvíli křepčí, křičí na scéně a zmlkne navždy. Je to historka vypravovaná blbcem, ruch a vzruch postrádající smysl.

William Shakespeare

Place.

Fotografie od Dorota Semla na Pexels.com

……..

Místo.

Lubomír TomikCo je na Jih od Jihu ?


Místo plné otazníků,

Co je na Sever od Severu ?


Jen slovo,

pojmenování

hladový vlk


místo místo místo místo 
místo vlčích zubů je město které Tě spolkne
každého z nás


a když padáš dýchací trubicí
na Jih od Jihu
zavřeš oči

vidím Tě před sebou,
usmíváš se i když nemáš tvář
........................

Place.

LTWhat is South of South?


A place full of question marks

What is North of North?


just a word

naming

hungry wolf


place place place place
instead of wolf teeth is a city that will swallow you
each of us


and when you fall down the breathing tube
to the South of the South
you close your eyes

I see you in front of me
you smile even though you don't have a face
...........................................................................................................................................................................................................

Protože věřím.

Lady Frieda Harrisová jede na lvu a v dlani má sopku.