Scream.

Výkřik.

LT

výkřik, 
otočila se

v očích
záblesky dvojsmyslného štěpení

rozcuchaná
otočila se

výkřik
opřela se

v bocích
vodní hladiny

dosedající labutě
nehty v mase

........

Scream.

LT

scream
she turned around

in the eyes
flashes of ambiguous cleavage

disheveled
she turned around

scream
she leaned back

in the hips
water levels

perching swans
nails in the flesh

..........
Devět Pohárů.

Tempest !

Lyrics: Meanwhile, a storm
Prospero
romantic
Prospero
I can't get some things out of my head
Prospero
suddenly it's different
Prospero
how myths are created
Prospero
something will happen
Prospero
the mechanism of the Flood
Prospero
i can't get you out of my blood
Prospero
we swim in the river of skin

Prospero
raised
hands
Prospero

romantic

Prospero
closed
eyes
Prospero

openly
closed
openly
closed
openly
closed
scalded scalded scalded
that eyesMusic credit to TheFlayFishingFilmaker

,,Rytíř Holí" , card from Your deck, Mr.Crowley...and Her ....

Citát.

Tři Hole.

,,Through the empty archway a wind of the spirit enters, blowing insistently over the heads of the dead, in search of new landscapes and unknown accents: a wind with the odour of a child’s spit, crushed grass, and Medusa’s veil, announcing the endless baptism of freshly created things.”

Federico García Lorca

Where cedars grows.

cedry

lubomír tomik

do líbánonu pro cedry,
aby všechno nebylo jen zkvašené včera

neznámo ,
jsme jen duchové určení Tvým očím

potrava pro děla Tvé mysli
dnešek plný nečekaných věcí slov chování

vlajky na hlavní stěžně,
vyplouváme!

.....
for
....


cedarsto kíssánon for cedars,
so that everything is not just fermented yesterday

unknown
we are only spirits determined to Your eyes

fodder for the cannons of Your mind
today full of unexpected things words behavior

flags on the mainmast,
we are setting sail!
....................................................................................................................................................................................

Yeah, that word is ,,Lebanon" , where cedars grow and in the czech is simplier ,,Líbánon" land of the kisses - in the english - ,,Kissánon" is strange, but sounds interesting..,.and most of it - it comes suddenly and like flash from sky !

,,Příměří poskytuje příležitost bezpečně projít konfliktním územím a všemi spletitostmi, ze kterých konflikt povstal a které musí být rozřešeny (sítě na pozadí karty). Staré kultury Indiánů využívaly při vyjednávání čtyř zákonitostí, které vždy úspěšně vedly k míru. Říkalo se jim cesta čtyř kroků. Aby mohlo být přijato příměří, jedinec musel, za prvé na schůzku přijít, za druhé pozorně naslouchat druhé straně, za třetí mluvit pravdu a za čtvrté nebýt závislý na výsledku.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1019-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-holi36

Nebo se vydat do Líbánónu.

And a wandering cozy voice

Fotografie od Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n na Pexels.com
Papír.

Lubomír Tomik

A potulný útulný hlas
planeta se nězměnila
to jen my

svatyně kouzelných barev
podobná lidem v bytech 
pokojích
staveních,
ulicích
  pod 
mo  sty

útulní potulní pocestní
papír
........
Paper.


And a wandering cozy voice
the planet hasn't changed
it's just us

a sanctuary of magical colors
similar to people in apartments
rooms
constructions,
streets
   under
brid    ges

cozy wanderer
paper

----------------------------------------------------------------------
Deset Disků

We are interrupting the radio broadcast !

LT:

naleziště rukopisů......
žíly stříbra v kameni
identifikace mrtvých

zažloutlé fotografie
zmizí stejně jako data paměťových karet

někdo v minulosti napsal hodně dopisů,
svěřil je moři

žádný se nevrátil
kroky

....
 Nyní sport, a vážná událost :
,,Kam se poděly, 
všechny tenisové rakety a kola ? "

Přerušujeme vysílání rozhlasu :
,,Kan se ztratil televizní signál? Co budeme dělat ?"

Jsou dopisy na moři.


.......................................

site of manuscriptsveins of silver in the stone
identification of the dead

yellowed photos
will disappear along with the memory card data

someone wrote a lot of letters in the past,
     entrusted them to the sea

none returned
steps

....
 Now sport, and a serious event :
"Where did they go,
all tennis rackets and wheels ? "

We are interrupting the radio broadcast:
"Can the TV signal be lost? What do we do ?"

There are letters at sea.
.....................................................................

And my web is still alive -says spider with flash eyes,

world

wide

wide as

slovo

jako Tvá fantazie,

nekonečná

…….

Princ Mečů

Ilustrované dějiny papežů…

…a jednou se galerie zaplní.

Fotografie od Toa Heftiba u015einca na Pexels.com

……………………………………………………………………….

Ilustrované dějiny papežů

Lubomír Tomik

pokrytá mechem kniha
vlhkostí pralesa
trosky
výstavní

síně,
kde nikdo nejídá

stanice,
kde se přepřahají dostavníky bez myšlenek

náhodní jezdci na šachovnici,
ilustrovaní
.........

Illustrated History of the Popesmoss covered book
humidity of the forest
debris
exhibition

hall,
where no one eats

station,
where stagecoaches are pulled together without thoughts

random knights on the chessboard,
illustrated
--------------------------------------------------------------------------------_________________--------------------------

Mág.

,,Pod nátěrem „…

… dopsáno,přepsáno,upraveno,čteno teď,nahráno ustřiženo,vloženo.

……………………………………

Nátěr. 

Lubomír Tomik

Pod tím,
nátěrem zdánlivým
civilizačním

čím hlouběji ,
tím více divošství

bavlněné sucho !
..................
Coating.

Under it,
apparent coating,
civilized

the deeper
the more savagery,

cotton drought !

Stalo se TOTO:

Mág a Mág, karta která neměla být.

Variace variací.

Zatřást Nocí

Jen

Lubomír Tomik

pro to tuto chvíli jsem ztratil zbývající čas,
slunce ve větvích stromu na poušti

jen jsem chtěl vědět jaké by to bylo
BYLO

Neskutečno je jako vanilka v kávě,
ucítíš ostří chuti a pak zmizí navždy,

nebo než se znovu napiješ,
než bude znovu horká.

Když zatřeseš Nocí,
někdy padají hvězdy 
někdy tma.

Zvykni si.

............................................................

Just

Lubomír Tomik

for this moment I lost the remaining time,
sun in the branches of a tree in the desert

I just wanted to know what it would be like
WAS

Unreal is like vanilla in coffee,
you will feel the edge of the taste and then it will be gone forever

or before you drink again
before it gets hot again

When you shake the Night
sometimes stars fall
sometimes dark.

Get used to.
.................................................................................................................................


Pick up diamonds

Fotografie od Stijn Dijkstra na Pexels.com

.-….

seber démanty,
co víly v lese zanechaly

blýskají se a třpytí,
kameny mládí

rezavějí meče chladné,
v horách, skrýších,
kam jen oko dohlédne-
člověk

krvesmilstvo a palácové převraty,
žádané
     vývozní zboží

stín Anděla kyne opačným směrem,
návrat k bdělosti

jak můžu být ostražitý,
když mi někdo šplhá po páteři

otevřít mysl a 
stín Anděla letí opačným směrem

z Tvé přetvářky upletu svetr,
obléknu si ho ,
lehnu si mezi plameny !!!!!

kam mám jít když jsi cestu změnila na pulsující svěrák v žaludku

nahé zdi 
kolem Krajiny bez Konce
......................................................................................................................................................................................................................................................

pick up diamonds
what the fairies left in the forest

they flash and sparkle
stones of youth

rusting swords cold
in mountains, hiding places,
as far as the eye can see-
human

incest and palace coups,
requested
 export goods

the shadow of the Angel rises in the opposite direction,
return to wakefulness

how can i be guarded
when someone is crawling up my spine

open mind and
the shadow of the Angel flies in the opposite direction

I will knit a sweater from your pretense,
i will wear it
I'm going to lie down in the flames!!!!!

where should I go when you turned the road into a pulsating vise in my stomach

bare walls
around the Land without End

........

A zatím jen chlemtáme horkou měďnatou krev dní, i když se chci dotýkat nebe,
Ďábel nikdy nehraje narovinu.

And for now we just sip the hot copper blood of the days, though I want to touch the sky,
The devil never plays straight.

Good for him, my jsme jiní.:)
,,The Hangmen"
Ukřižování ega.

Emily

Emily Dickinson.

and Her Original Lyrics f

Heart, we will forget him!
You an I, tonight!
You may forget the warmth he gave,
I will forget the light.

When you have done, pray tell me
That I my thoughts may dim;
Haste! lest while you’re lagging.
I may remember him!

Clipchamp,freesound.com,Emily Dickinsonová v překladu J.Haukové/

Conrtrolled

kontrolovaná

lubomír tomik

kontrolovaná exploze Orfeovy hlavy na vlnách
přes oceán její zbytky míří k Tobě

příliv Ti ji přinese k nohám
kousky kostí

a klenbu 
nebes
si postav na noční stolek jako lampu

stíny na zdech vyprávějí příběhy

-Ale není to něco jako TV, že ne ? Protože se na televizi nedívám ,víš ?-

-Ne není, jak by jsi do Orfeovy hlavy chtěla dostat elektrický proud ? -

Ten už tam dávno je,
kontrolovaně mne spaluje


.................................................................................................................................................................

conrtrolled

lubomir tomik

controlled explosion of Orpheus' head on the waves
across the ocean her remains are headed for You

the tide will bring it to your feet
pieces of bone

and vault
the heavens
put it on your bedside table as a lamp

the shadows on the walls tell stories

-But it's not like television, is it? Because I don't watch TV, you know?-

- No, it's not, how would you like to get an electric current into Orfeo's head? -

He's been there for a long time
it burns me in a controlled manner

........

,,Mág."

I know that ,,controlled" is right, BUT ,,corntrolled" is interesting word...say him aloud and try dont break Your tongue !

Její houslový klíč

Aplikace Clipchamp, cvičení střihu, obrazu a vůbec, zdánlivě nesouvisející obrazy tvoří obraz...Její houslový klíč.Lyrics :

language

Lubomír Tomik

Do you see language as music?
You hear the words
when you fall into silence?
Do you see a face like a treble clef?

Unlocks every note
when you lose your breath

....

Distant colonies

Vzdálené kolonie.
Lubomír Tomik

ve vzdálených koloniích
podivná postava

se tmou plouží
oči jí doutnají

v ticho se hrouží

město je ospalé,
neslyší nevidí

co také jiného ,
čekat od ….

no to určitě,
když zjistíš, že pode dnem je další dno
a pod ním dno,
které dno nemá

nevzdáš se,
zatneš zuby,
budeš dál bojovat i když nemůžeš


…………………………………….


Distant colonies.
Lubomír Tomik

in distant colonies
a strange figure

creeps with the dark
her eyes smolder

they are in silence

the city is sleepy
can’t hear can’t see

what else
wait from

sure,
when you find out that there is another bottom under the bottom
and below it the bottom,
which has no bottom

you won’t give up
you clench your teeth
you will keep fighting

even if it seems like it

Lady with the colt.

Fotografie od cottonbro studio na Pexels.com

…..

Dáma s koltem.
Lubomír Tomik

prst na kohoutku a
VÝSTŘEL

následoval pohled
na žloutek dinosauřího vejce

následoval pohled
do soutěsek Noci

tma byla něžná jako její dotek

......
The lady with the colt.


tap finger and
SHOT

followed by a look
on the yolk of a dinosaur egg

followed by a look
to the gorges of the Night

the darkness was as gentle as her touch
.......

Bedouin arrow live

Music in background: sound of arrows, Celtic trap by Vivalavinil
Lyrics:

Bedouin arrows

Lubomír Tomik

laboratory
cold and silver
air saturated with cleaning chemical fumes

sterilized
logic
it stops working
in a state of weightlessness
thoughts and shores

„Akerveh“! cried the scientist, „Bread of angels! None of the people will ever go hungry again! We’ve done it!“
his colleague in an ironed white coat
looked up from the microscope and said enthusiastically:
„How much margin do we throw at it? !“

……………………………………………………………………………………………………

,,Královna Holí.“ Anima.