Leviathan Poet Video

Vytvořeno ve Studiu Midian. Lyrics :

Ryba.
Lubomír Tomik

měla hlas lidský,
melancholický

zdála se být sama na pobřeží zimy,
na trati Betlém - Hebron stál chlápek

Jonáš jel domů,
Leviathanové ztroskotali

z velryb se stala hora masa a kostí 
chaluh


zrnka písku přežvykovaná mořem
chroupání písku

jestli chceš upadni si do jednotvárné zastaralosti,
Tvým cílem budiž zbytečná smrt

my chceme jít dál do neznáma
nevědět co přinese příští minuta

Hudba ve videu : 'Eternal Love' by Twisterium 🇺🇸 | Romantic Music (No Copyright)

You don’t turn off.

Fotografie od Quang Nguyen Vinh na Pexels.com

….

Nevypneš.

Lubomír Tomik

nevypneš se dokud Tě někdo nevypne

zapnula jsi mne tak si mne i vypni


vzdálenosti mezi námi  se stále mění

žádný výsledek není správný


v určitém momentu na určitém místě aby se odehrál děj

v předivu času

prostoru

co leží před námi

nejvzdálenější


,,Listy času z koster stromů se každý rok snášejí k zemi!"-

pomyslel si Jidáš


a upletl si provaz  z příjemných chvil,

z nejvzdálenějších oáz.


-------------------------------------------------------------------------
You don't turn off.

Lubomír Tomik


you don't turn off until someone turns you off

you turned me on, turn me off


the distance keeps changing

no result is correct


at a certain moment in a certain place for the action to take place

in the warp of time


space

what lies ahead

the most distant


"The leaves of time from the skeletons of the trees fall to the ground every year!"-

Judas thought

and weaved a rope of pleasant moments,


from the most distant oases.

Into the center

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

….

Do středu.

Lubomír Tomik

do středu všeho
do středu úsměvu
do středu země a ano vím jak chutná
do středu kruhu cest čehokoliv 
do středu drážek v hlavních
do středu Tebe
do středu duende
do středu hrdla
do středu okamžiku

bod mezi námi
bod

vlna nás mete oba

...

To the Middle.to the center of everything
to the center of the smile
to the center of the earth and yes I know what it tastes like
to the center of the circle of paths of anything anything anything
to the center of the grooves in the main ones
to the center of you
to the middle of the duende
to the center of the throat
to the center of the moment

point between us
point

the wave sweeps us both away

..........

Až bude slunce.

Je to neuvěřitelné, ale skutečné, ze 78 karet Crowleyho Tarotu a dvou Mágů je to karta Slunce,na publikaci a venku nesvítí, zataženo, mrzne….všechno je slunce je tady a tam kde jsi TY.

when the sun is up
to eat crow soup
when the sun shines in places
where we were unborn

when she's hungry.

nibbling bones of thought
greasy so-called black eyes on soup level
and...

wasn't there somewhere ,,the sun"?

Yes,
heated the soup from crow
and coffee,
coffee too.

Přímo…

… před okny studia Midian dnes… dutá rána, hlasitá, BUCH, podívám se z okna,HAVÁRIE, dvě auta v sobě, všude kousky plastu, naštěstí se nikomu nic nestalo, aut je už trochu moc.

Kdysi jsem napsal verš ,, asfaltové žíly země „

… teď, dnes, po dvaceti letech jsou žíly ucpané a může přijít už jen….

,,Trocha vůně hřbitovní hlíny? Hmm?“ – řekla.

Už vlastně neřekla, někdo ji zašil ústa .

,,Vítej v morbidním pátku!“ -řekla a smála se, smála a smála, smála.

Za okny prosinec.

Night Old City.

Vytvořeno za neuvěřitelných okolností. Noční Staré Město u Uherského Hradiště. Hudba ve videu Night Music – Kevin MacLeod (No Copyright Music) Zvuky v pozadí z archivu BBC ,konkrétně : Royal Albatross (Diomedea Epomophora) – close-up bill-claps and `sky calling‘ display. Red-billed gulls in distance. K použití pro neziskové účely zdarma.

1.12.2022 se Sleipnirem o závod.

1928, Louis Moe

………..

Se Sleipnirem o závod.

Lubomír Tomik

dvanáct kopyt zastavilo
a pak osm

tři sluneční koně se vzepjaly na zadních
a pak jeden

každý plamen byl šlehnutí trní na cestě k tobě
a pak znovu -Šleh!-

Sleipnir se už dávno krmil na hrudním koši noci
a pak vyšlo Slunce 

mělo tvou tvář
a vše sežehlo na prach

........

Race with Sleipnir.

Lubomír Tomik

twelve hooves stopped
and then eight

three solar horses reared up
and then one

every flame was a whipping of thorns on the way to you
and then again -Whip!-

Sleipnir had long since fed upon the ribcage of the night
and then the sun came out

it had your face
and everything burned to dust

......

Z výkladu karty: ,,Staví nové světy na pouštích budoucnosti“…. ANO.

Jestli..

…existovalo jedno perfektní TEĎ, bezchybné splnění snu, stalo se asi přibližně před dvěma hodinami před přibližně dvaceti lidmi.

NIKDY se nevzdávejte.

NIKDY.

A to jsem před třemi lety psal NAVŽDY a pořád to je a pořád se to děje a pořád se to děje ,

děje.

,,Its a full of …..“ , že pane Kubricku, je to zatraceně neuvěřitelné !

Sky.

Jedl ?

Lubomír Tomik

Jedl jsi někdy oblohu
jedl jsi někdy mlhu
jedl jsi někdy mráz

Jedla jsi někdy kouř na hlubokým údolím? 

triky,
triky a pověry

každý den můžou narůst křídla
každý den je může někdo upižlat ostrým rezavým nožem

buňky tam jsou a čekají
SLOVA jsou buňky,
mezihvězdný pohon

....
did he eat?

Lubomír Tomik

Have you ever eaten the sky?
have you ever eaten fog
have you ever eaten frost

have you ever eaten smoke in the deep valley?
tricks,
tricks and superstitions

every day they can grow wings
every day someone can stab them with a sharp rusty knife

the cells are there, waiting
WORDS are cells,
interstellar drive

....
Karta Crowleyho Tarotu je ,,The Art."
Musíme poslouchat volání můz, zkus mě chytit, zkus!

Moment dnes.

O němž si myslel.

Lubomír Tomik

dnes
dnes
dnes
dotknul se uvnitř Tebe místa o němž 
jsem si myslel, 
že neexistuje

hráli jsme na sebe navzájem
jako kytara na struny


.....

The one he were thinking about.

Lubomír Tomik

today
today
today
he touched the place inside You
I thought,
that it doesn't exist

we played each other
like a string on guitar

houses poet video

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Lyrics: 

boarding houses.

Lubomír Tomik

until those lionesses unleashed an unbridled rampage,
star mice rolled round loaves of mixed cheeses,
between the pores of the smiling moon

to boarding houses

there are and always will be tenement houses and their corridors and balconies
from which time pours
avalanche of moments

Závoj.

Fotografie od Namyoup Kim na Pexels.com

……..

Brnění.

Lubomír Tomik

brnění,
závoje,
brnění,
závoje,
brnění na spoušti svrbění

brnění nad kolty imaginace,
dlaně krouží nad Tvou kůží
vítr žene kola trní
trsy potřásají

brnění 
závoje
brnění 
závoje

sladká přestřelka u OK korálu,
na němž ztroskotaly galeony ticha

děla spící na písku,
jako blesky míhající se korálové rybky,
šlehy slunce do očí
..........

Armor.

Lubomír Tomik

armor,
veils,
armor,
veils,
tingling on the trigger of itching

armor over the colts of imagination,
palms circle over your skin
the wind drives the wheels of thorns
the bunches are shaking

armor
veils
armor
veils

sweet shootout at OK coral,
on which the galleons of silence were wrecked

cannons sleeping on the sand
like lightning flashing coral fish,
lashings of the sun into the eyes
....

Memories.

Vzpomínky.

Lubomír Tomik

vzpomínky se tváří že se nestaly
vzpomínky se usmívají i mračí,

přikryté Tebou,
co hrdlo ráčí,
plné horké hrnky voňavých deja -vu

zasyčet a zasytit stačí,
vzpomínky

....
Memories.memories pretend they didn't happen
memories smile and frown

covered by you
what's in the throat
full of hot mugs of fragrant deja-vu

it's enough to hiss and satiate,
memories
...