Herald

Amazing, love this.

The Lexicon

I feel as Æthelflæd, warrior queen,
                     dangers often surround me
               Lurking off in the distance/
                                  oars heaving
                   into the sea/ against the ground

the bruises on my arms heal slowly,
turn blue, purple and fade-
        green as the lone fickle frog
clim
         bing/
                    shadowed                                            stairs &                         

baiting me——->

T’wards the waning white breast
                                       of the moon
                        rejoicing in our summer
                                         remnants
                           Harbinger of the rain
                                  so the symbols say
 
As do I_____
            For it has poured all day &
                                                        night
                                         And yet, all year
                                        This is the first
                                               I’ve seen astray
                    

 — LM

[Authors Note: inspired by The Last Kingdom first, and true events]

Zobrazit původní příspěvěk

Malý úšklebek. / For You and For You…too/

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Malý úšklebek.
/For You/
/ For.../

Lubomír Tomik

možná vše vzniklo z jednoho ohně,
byla jsi každý plamen

dnes je den ohně

někomu stačí, 
       jiskra když přeskočí,
někdo věří v termonukleární explozi

dnes je den ohně

ve snu znovu ztrácím svou duši,
na sklonku dne ji nalézám,

dnes je den ohně

když ztratím svou mysl v hudbě tureckých varhan,
rachot v průsmycích,

dnes je den ohně  a zítra bude zase,

žiji ve stínu hnízda Fénixe,

jeho pera se na mne snáší ve vývrtkách a v explozích ropných plošin,

vrhají odlesky na Tvou krásu,
světlo je ten nejněžnější milenec,

staniž se!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od The Lazy Artist Gallery na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A small grin.
/ For You /
/ For … /

Lubomír Tomik

maybe it all came from one fire,
You were every flame

today is day of fire

someone just needs a spark ,
someone believes in a thermonuclear explosion

today is day of fire

in a dream I lose my soul again,
at the end of the day I find Her,

today is day of fire

when I lose my mind in the music of the Turkish organ,
rumble in the passes,

today is the day of fire and tomorrow will be again,

I live in the shadow of the Phoenix’s nest,

his feathers fall on me in corkscrews and in oil rig explosions,

they cast reflections on Your beauty,
light is the tenderest lover,

so be it!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od moein moradi na Pexels.com

The card of the Crowleys Tarot on the publication of this poem is ,, THE DEVIL “ .

YOU.

YOU TOO.

Ephemeral Elegy.

Fotografie od Olha Ruskykh na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Efemerní elegie.

Lubomír Tomik

šaty utkané z touhy,
brána úst,
zámky očí se neotevřou,

projděme se bouří,
nepotřebujeme bohy,
máme jeden druhého

roztrhej mne na kusy,
pohoď  mezi bodláčí,
všechno pomine,
jen my


a na rtech se objevil úsměv,
jsi oděna do šupin Slunce a vypaluješ mi oči stále znovu
tak nádherná,

nádherná.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ephemeral elegy.

Lubomír Tomik

a dress woven of desire,
gate of the mouth
eye locks do not open,

let's go through the storm,
we don't need gods
we have each other

tear me to pieces
throw them among the thistles,
everything will pass,
just us


and a smile appeared on Her lips,
You are clothed in the scales of the sun and you burn my eyes again and again,
beautiful,

beautiful.
Fotografie od Brady Knoll na Pexels.com

Nález století , podruhé…

Podařilo se, Franto, tohle bude zajímavý poslech, poprvé jsem ji slyšel v osmnácti, vážně KDYSI. Ty jsi měla třináct.

Bylo to,stalo se, přesto, stále hraje,nejsme jen ztracená alba,songy mizející v minulosti , občas nás někdo najde.

,, Malý úšklebek“ … dokončeno pro Tebe…

… někdy jsou sny takové děvky, odcházíme na hodiny někam jinam?

Nebo odtud do snů, budíme se v nich, žijeme v nich a pak se musíme probudit a někdo jiný si říká…-Proč se mi zdá o životě někoho jiného?-

Sny ve snech jiných snů a třeba se probudím a Ty.

-Kávu?-

Time in the Studio Shaark.

Come with Paul Speckmann to see behind the scenes the recording of his last project in May 2021, in Studio Shaark, an interesting experience.

Pojďte s Paulem Speckmannem nahlédnout do zákulisí nahrávání jeho posledního projektu v květnu 2021, v bzeneckém Studiu Shaark, zajímavá zkušenost.

https://speckmetal.net/

http://www.shaark.cz/

Modré slunce.

Blue sun.

Lubomír Tomik


I have not deviated from the path to You,

You are my blue sun


burning me fluctuations of microwaves


You are my glowing sky

burying me in the sand of the Sahara


You are my blue sun

I can't see the colors
because You are them

 changed them all, not one,

whatever you want

only one face shines in the sky
and it is not the sun.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Modré slunce.

Lubomír Tomik


neodchýlil jsem se od cesty k Tobě,

jsi mé modré slunce


spalující mne výkyvy mikrovln


jsi má žhnoucí obloha,

zasýpávající mne pískem Sahary,


jsi mé modré slunce,

nevidím barvy,
protože jsi je 

všechny změnila na tu jednu jedinou,

kteroukoli budeš chtít,

na obloze září jen jedna tvář
a Slunce to není.
Alchymist II : Kubrick.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Alchemist II: Kubrick.

Lubomír Tomik

zapálil pod kotlem s milion tunami sazí na povrchu,
zapálil pod horou,
tisíce zaklínadel v divné době

kdy místo aby vládci v utajení a převlecích chodili mezi lidem,

budují protiatomové kryty 
i když rakety fantazie už dávno dopadly

alchymista chycený v Tobě zčista

alchymista dentista nebo filatelista terorista,

synchronicita,
do nás vyrytá

TOTO JE MAGIE SLOV,
chytila jsi mne do té nejpevnější nejjemnější nejpevnější pavučiny,

jsme zaříkávadlo padající do kotle,
to nevadí,
budu s Tebou,
 navždy.

Magie slov.
Stále pravdivá.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kubrick.

Lubomír Tomik

ignited under a kettle with a million tons of soot,
set fire to mountain,
Thousands of spells in weird times

when, instead of rulers in secret and disguise walk among the people,

they build anti-nuclear shelters
although fantasy rockets have long since failed

an alchemist caught in You purely

dentist alchemist or terrorist philatelist,

synchronicity,
engraved on us

THIS IS THE MAGIC OF WORDS,
you caught me in the strongest, softest, strongest web,

we are an incantation falling into the kettle,
it does not matter,
I will be with You forever.

Magic of the words.

Still true.

Alchymista.

Alchemist.

Lubomír Tomik

silent devil
 whispered dreamily in silence

and when we climbed in spacesuits along the optic nerves to the soup of the brain,

neither of us had a taste for jelly anymore,
we just wanted to hold each other,
let the air bubbles rise around us

the piano flaps from a distance were a ladder of tones,


after which we carried

gold, enveloped memories,
broths, doubloons, chains,

the coachman slowed his carriage and shouted, "Whitechapel, ma'am, get out!" "

the fog dissipated,
Spartacus' legionnaires still laughed,
so far the trees were still growing.

You,
my Love.
Alchymista.

Lubomír Tomik

tichý ďábel
zticha zašeptal zasněně

a když jsme sešplhali ve skafandrech po očních nervech
 až k polévce mozku,

ani jeden z nás už neměl chuť na želé,
chtěli jsme se jen držet v náručí,
nechat bubliny vzduchu stoupat kolem nás

klapky klavíru zpovzdálí byly žebřík tónů,


po kterých jsme vynášeli

zlato, obalené vzpomínky,
bujóny, dublony, řetězy,

kočí přibrzdil bryčku a houkl: ,, Whitechapel, paninko, vystupovat! "

mlha se rozptýlila,
Spartakovy legionáři se zatím ještě rozesmáli,
zatím stromy pořád rostly.

Ty,
má Lásko.

Propršené ráno.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Propršené ráno.

Lubomír Tomik


z milionu konví se valil proud deště,

ale aspoň se mi o Tobě zdálo


ve snu jsme mohli běhat po loukách neobjevených,

v objetí se dívat na východ slunce nad mořem


sen je sen je sen,
neosedlaný, divoký.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rainy morning.

Lubomír Tomik


a stream of rain rolled from a million cans

but at least I dreamed of You


in a dream we could run through meadows undiscovered,

in an embrace watching the sunrise over the sea,


dream is dream is dream
bareback, wild.
Fotografie od Hernan Pauccara na Pexels.com

The Real Poet Video : Her Beauty.Krátká obrazová a zvuková koláž pro Tebe, skutečné básnické video.

Lyrics:


Her Beauty.

Lubomír Tomik

Her beauty,
web.

It's moving
first,
second,
third rope.

She sets out for preyBouře nad naším domem, thajské ryby v Praze, Hotel Hasa v Praze

Autor titulní ilustrace: Mike Mignola
Zvuky z archivu BBC, či zakoupeny / Harmonika /

The Lexicon.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

The Lexicon.

Lubomír Tomik

pod paží klíč k srdci,
vítr se zvedl,
otočil stránky Lexiconu

někdy je překvapení součástí cesty,
překvapovala jsi mne pořád,
pořád

miloval jsem to,
vždy jsi na realitě udělala pevný uzel ,

musel přijít jiný Alexandr,
aby ho rozseknul

mne jsi rozsekla jen napůl,

má nejkrásnější Gilotino
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Artem Beliaikin na Pexels.com
The Lexicon.

Lubomír Tomik

under the arm the key to the heart,
the wind picked up,
 turned the pages of the Lexicon

sometimes surprise is part of the way
You always surprised me

always

I loved it
You've always made a real knot in reality,

another Alexander had to come,
to chop it up

You only cut me in half,

my the most beautiful guillotine!

Guardian of leprosy.

https://www.diyphotography.net/photographer-shares-the-heartbreaking-horrors-of-leprosy-in-iran/

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Guardian of the leprosy.

Lubomír Tomik

drove away flies in the hot air this afternoon,

 stepped out of the door directly opposite him and whispered:

"The concept of time is the moment,
in which you take the handle,
a year later you enter
a year later you will look Her in the eye,
a year later  hug Her and ...
or not,

EVERYTHING IS NOW,
IT'S JUST HAPPENING !!! "

in slow motion
started with leprosy to sick people,
infected,
limbs fall off,

you can't divide the world into vaccinated and unvaccinated,

what are we going to wear, other stars?

and suddenly,
from behind the walls of bodies,
crying behind a wall of mirrors,
sadness is a smile
a smile is sadness

NOW,
I dance with You and YOU are breathtaking.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strážce leprosérie.

Lubomír Tomik

odehnal v rozpáleném vzduchu odpoledne mouchy,

vystoupil ze dveří přímo naproti němu a zašeptal :

,,Koncept času je okamžik,
v němž bereš za kliku,
o rok později vejdeš,
o rok později se Jí podíváš do očí,
o rok později Ji obejmeš a...
anebo ne,

VĚCHNO JE TEĎ ,
PRÁVĚ SE TO DĚJE !!! "

ve zpomaleném záběru
začali leprou nemocným lidem,
nakaženým,
odpadávat končetiny,

nemůžete přece dělit svět na očkované a neočkované,

co budeme nosit, jiné hvězdy ?

A najednou,
zpoza hradby těl,
pláč za zdí zrcadel,
smutek je úsměv,
úsměv je smutek,

TEĎ,
tančím s Tebou a jsi dechberoucí.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX