Torn from shooting stars. Potrhaná od padajících hvězd.

Torn from shooting stars.

Lubomír Tomik

In the river of the gentle night sky 
You took a bath

neither woman, nor man,

ghost,
wandering in dreams


In the river of the gentle night sky ,
You took a bath

I handed you a towel of the deep sleep,
it was all torn,
from shooting stars. 
Right now….právě teď.

Potrhaná od padajících hvězd.

Lubomír Tomik

V řece něžné noční oblohy 
jsi se vykoupala

ani žena, ani muž,
přízrak,
putující ve snech

V řece něžné noční oblohy
jsi se vykoupala

podal jsem Ti osušku utkanou z hlubokého spánku,
byla celá potrhaná,
od padajících hvězd.

Dreaming Irish bride.

Dreaming Irish bride.

Lubomír Tomik

I almost drown in a rush of love,
 swallow, choke,
 hear the wings of bats tearing the night to pieces

I smell rotting meat
legs bitten by rats
blackness

I dive from the wet clay at Wounded Knee,
my wounds shine in Shiloh,
 scream in blooming Březinka

I almost drown in a rush of hatred,
swear with anger
which one is capable of

My dead pupils are at an obtuse angle
mosques fall into the dust
churches fall to the dust
wedges rammed into this island of time

swamp
cold
hand
heading
up

 Look you in the eye
 would like to hug you
 while my seams get wet

I will make Eddington's arrow out of your heart
and release him from the Bow of Sorrow.
From the collection of poems ,, Burnt plaster in the shape of a forest woman “ / 2013 /

Reanimized Irish bride.

Reanimized Irish bride.

Lubomír Tomik


In my dreams I run around the cemeteries,
I stir the tissues of the bones of consciousness
in the cauldron of the Macbeth witches,
I am fine.

I creep through the foothills of the gallows
in mass graves covered with lime of time.

I mix bone skin hair and dreams
in the cauldron of Macbeth's witches

I open Venetian houses sealed with the Black Death
I pick the body teeth lips
I pull out delicious pieces among the rotten meat
black haired raven

a cauldron of Macbeth witches awaits

on the plain without end
at night
the boiler is standing and I'm gone
help
I cancel the Death .

When You open your eyes,
I'm going crazy.
II.
I will hug You and press You against me
You smell, I would say, dreamily
as if you were, yesterday
 was not lying in the grave.
III.
I'll hug You and kiss You
like I'm drowning
you 're not breathing, and me
from the breath of the grave
would
drunkIV.
I'm glad I created you
when i look at YOU
it pours blood into my veins .
From the collection of poems ,, Burnt plaster in the shape of a forest woman “ / 2013 /

I already published it in Czech on an old blog before it was canceled, in English it’s suddenly different …

Buying. Nákupy.

Nákupy. 

Lubomír Tomik

-Rozmnožím tvé potomstvo jako prach na zemi- řekl bůh abrahámovi.

Otevřel jsem dveře do krámu,
prodavač se usmál.

-Dobrý den-řekl jsem - jednu jitřní hvězdu a...
nemáte náhodou nějakou Šelmu ? Aby měla v ideálním případě,
aby měla na zadku vytetované tři šestky, byla milá,
usmívala se a celkově byla něžná ?-

-Jitřní hvězdu mám,
šelmu ale neprodám,
nepatři nikomu,
jen sama sobě,
takže panáčku,
seber se a zmiz,
nebo...-

Byl jsem bílý jako stěna
byl jsem bílý jako Aboriginec,
byl jsem bílý jako černá mše mše mše,
byl jsem bílý jako peklo,
zase jsi mne dostala na lopatky,
polibky a polibky a polibky a proteiny.
Buying. 

Lubomír Tomik

-I will multiply your offspring like dust on the earth -god said to abraham. -

I opened the door to the store,
the salesman smiled.

-Hello - I said - one morning star and ...
don't you happen to have The Beast? Ideally,
to have three sixes tattooed on her ass, She was nice,
was She smiling and generally tender?

I have a morning star,
but I will not sell The Beast,
don't belong to anyone
only to myself
so doll
pick yourself up and disappear
or...

I was white as a wall
I was as white as an Aboriginal,
I was white like a black mass mass mass,
I was white as hell,
you got me on my shoulders again,
kisses and kisses and kisses and proteins.

Corinth between us. Korint mezi námi

Corinth between us.

Lubomír Tomik

It was light,
we stood opposite each other,
only Corinth divided us,
the ships below us were sending furious S.O.S
and there was a beating of the captain's caps on the steering wheels,

it took minutes hours days months like in fact
there was a thunder,
it wasn't Dio's lightning,
the earth shook, and both sides of the canal began to draw closer to each other,
You were just within reach
I didn't think and jumped,
I smelled your scent and

it thundered loudly again,
only Corinth divided us


and the walls receding were like Your eyes,

Your outfit of a million parties was melting like mist on the moors,
Aphrodite's temple above the harbor clothed in light,
the surface was approaching, Monitor and Merrimac, the steel coffins were in an eternal embrace like us, one of us will eventually sink, in an eternal embrace in the eternal never on me never on me never on me never on me never on

Someone applauded.
A room immersed in the gloom,
the shadows of the hypnotists fought with themselves the shadows of lovers meant nothing the shadows on my heart were just echoes in the woods,
I was supposed to go to the light, not listen to your voice, it didn't work,
You are strong above all lionesses. 
Merrimack and Monitor
Korint mezi námi.

Lubomír Tomik

Svítalo,
stáli jsme naproti sobě,
dělil nás jen Korint,
lodě dole pod námi vysílaly zběsilá S.O.S.
a ozývalo se tlučení kapitánských čepic o kormidelní kola,

trvalo to minuty hodiny dny měsíce jako ve skutečnosti,
ozvalo se zahřmění,
nebyl to Diův blesk,
země se zatřásla a obě strany průplavu se začaly přibližovat k sobě,
byla jsi jen nadosah,
nepřemýšlel jsem a skočil,
ucítil jsem Tvou vůni a

mocně znovu zahřmělo,
byl tu jen Korint mezi námi 
a vzdalující se stěny byly podobné Tvým očím,

Tvůj outfit milionu večírků se rozplýval jako mlha na vřesovištích,
Afroditin chrám nad přístavem oděn do světla,
hladina se blížila Monitor a Merrimac , ocelové rakve ve věčném objetí byly jako my, někdo z nás se nakonec potopí, nevydrží,ve věčném objetí ve věčném nikdy na mne neza nikdy na mne nikdy na mne nikdy na mne nikdy na

Někdo zatleskal.
Místnost ponořená do šera,
stíny hypnotizérů sváděly boj sami se sebou stíny zamilovaných nic neznamenaly stíny na mém srdci byly jen ozvěny v lesích,
měl jsem jít ke světlu, neposlouchat Tvůj hlas, nešlo to,
jsi silná nade všechny lvice.
Monitor and Merrimack.
I was in Corinth in 1998, the canal was ... something left in me and suddenly it came up in connection with You,now. 

To You. K Tobě.

From the title poems from the upcoming collection Map of the Continent of Your Heart, for which wrote a foreword by Pavel Jonsson from the band Zuby Nehty and the use of his words was approved by Alan Moore.


Aleister Crowley photographed by Jules Jacot Guillarmod during the K2 expedition, 1902

To You.III.

save me from blind spots
                      on map,
save me from the silent
               decision making,
who we are, where we are going and what is waiting for us

save me
from books loaded on mules

falling into snowy abysses,
pulling sherpas with them. 

photo by Jules Jacot-Guillarmod 1902

K Tobě.


III.

spas mne od slepých míst
                      na mapě,
zachraň mne od tichého
                   rozhodování,
kdo jsme, kam jdeme a co náš čeká-
zachraň mne,

od knih naložených na mezky
padajících do zasněžených propastí,
strhávajících s sebou i šerpy.

Dracon sowing. Dračí setba.

Dragon sowing.

Lubomír Tomik

powerful warning of mysterious unusual species of man

Dragon sowing,
Cadmos scattered the teeths of dragon from a position in front of the navel,
they fit into the furrows and purple

where Your great eyes were like lunar craters,
the hand traced the semicircle as if blessing the incinerator.

You came from the Planet of Love,
flew through the Pleiades
and landed to me,
dreamy.

I expected you to be from another dimension of reality, the dimension of the dream fantasy of the sunken alleys of fog and ghosts,

Dragon sowing,
sharpened swords,
everything fell silent
the hand traced the semicircle as if blessing endless grain linen. 
Dračí setba.

Lubomír Tomik

mocné varování tajemných neobvyklých druhů člověka

Dračí setba,
Kadmos rozhazoval zuby draků z pozice před pupkem,
zapadávaly do brázd a nachověly
kde byly Tvé ohromné oči jako měsíční krátery
ruka opisovala půlkruh jakoby žehnala spáleništím.

Přišla jsi z Planety Lásky,
prolétla Plejádami
a přistála u mne,
zasněná.

Očekával jsem že jsi z jiné dimenze reality rozměru fantazie snu zapadlých uliček mlh a přízraků,

Dračí setba,
ostřily se meče,
všechno ztichlo,
ruka opisovala půlkruh jakoby žehnala obilným lánům bez konce.

A romantic compound. Romantická sloučenina.


Romantická sloučenina.
Lubomír Tomik

Celý dům vylétnul do povětří,
pokusil jsem se získat romantickou sloučeninu,

některé sloučeniny jsou silné žíraviny,
 poškozují pokožku, oči, ústa, nos a jiné 
                                části těla nebo materiály, 

při práci s nimi, proto musíme dodržovat tyto pravidla:

1. Nezamilovat se
2. Nevidět Tě všude
3. Při potřísnění Tebou postižené místo omýváme proudem tekoucího vlažného času,

 omýváme srdce tak dlouho,
                      až zbydou tkáně visící na kousíčku,

nedoufat,
kdyby zbyly dveře ,
v troskách je zavřít za sebou,
nejde to,

sotva jsem opustil nezapomenutelná, také nepochopitelná místa,
spadla mi na hlavu kometa a rozmázla mne,
měla Tvou tvář.

Celý dům vylétnul do povětří,
zažíval jsem ztrátu času, 
desítky let.


 


A romantic compound.

Lubomír Tomik

The whole house blew up,
I tried to get a romantic compound,

some compounds are strong corrosives,
       they damage the skin, eyes, mouth, and others
                                           body parts or materials,

when working with them, therefore we must follow these rules:

1. Don't fall in love
2. Not seeing YOU everywhere
3. In case of splashing by You, wash the affected area with a stream of running lukewarm time,

 we wash the heart for so long
                   until there are tissues hanging on the piece,

don't hope
if there was a door left,
in ruins, close them behind,
it is not possible,

I have hardly left unforgettable, also incomprehensible places,
a comet fell on my head and smeared me,
she had your face.

The whole house blew up,
I experienced a waste of time,
decades. 

Klasická náhoda.

Hned po ránu, náhody a drobné souhry okolností se neomezují jen na jedno místo- u snídaně dočítám příběh, hrdinka pochází z vesmíru číslo TRN565 – podívám se ze židle oknem ven na parkoviště před domem, nemám na svém autě SPZ- …..565 ? Mám.

Earth-TRN565 | Marvel Database | Fandom

V like.

I just found my older collection of poems … the first, sometime around 2011 and just a poem ,,V like“ . I thought I wouldn’t mention YOU in any way, it doesn’t work, it comes by itself.

V  like.

Lubomír Tomik / 1.6.2010 /

V like the murderous sand of time
V as the ripeness of a human spirit full of the moon and burns
V as a smoothing of the feelings of the destruction of the soul
V as a very special acquaintance full of disgusting sex detachment
V like capital letters on the nails of a ghostly woman's breasts full of pillows

V like a garden bushy corpse on a fly 
V like the rumble of my tiger there inside the spider web
V like Vimanika Shastra the sky over India full of ghosts
V like softened cheese running down the folds of the body

Get ready for me
I open my mouth and swallow a thousand thousands light bulbs

and like Mohammed I will dance,
                             unrecognizable uninvited .

Zámek Žeravice a kostel STĚTÍ sv.Jana Křtitele.

Kostel STĚTÍ … jsem nikdy neslyšel…kostel stětí. Existuje kostel SEŽRÁNÍ LVEM ?

Poslední modlitba křesťanských mučedníků, Jean-Léon Gérôme (1883)

When he saw Her dancing.

Když ji viděl tančit.


Lubomír Tomik


Když ji viděl tančit,


smrt,


pak byla jen nějaké další dobrodružství.
When he saw Her dancing.


Lubomír TomikWhen he saw Her dancing,


then death,

          was just some more adventure. 
From the colection of poems ,,Veronica “ / 2018 / On the cover actress Veronica Lake and of course You … and in the end it’s a story from my life, when I saw You dance, death was really just another adventure and when I danced with You, I’m suddenly immortal, no matter what happens.

Song….

…může znamenat cokoli…třeba když jsem opouštěl poslední bazén v DARKově hrál a dobře jsem věděl, že to není náhoda, jako nic z toho všeho. Karta Crowleyho Tarotu TEĎ, po tom všem je stejná…jako… na začátku v DARKově, první den…nejsou žádné náhody.

Crowleyho tarot – Malá arkána – Devítka holí (probud.se)

Report on Whats App.

Report on Whats App.

Lubomír Tomik

Wrote to Her- Thank You for ... I want to tell You in the face.... that You -

The explosion changed him beyond recognition,
merciful rubble,
buried the crater ,

pieces
 of 
meat

  dreamed of You,
               in dandelions. 
Zpráva na Whats App.

Lubomír Tomik

Napsal jí - Děkuji Ti za ... Chci Ti říct do očí .... že Ty -

Výbuch ho změnil k nepoznání,
milosrdná suť,
zasypala kráter,

kousky
  
      masa

   snily o Tobě,
                v pampeliškách. 

Great laundry.

Great laundry.

Lubomír Tomik

I was collecting big laundry,
they were large pieces of human skin colored golden
dried by the warm breeze rattling the bones of magnificent old men

I was collecting big laundry
they were the sludge of the Venetian lagoons of cobbled streets butt down to the sea
pieces of handkerchiefs full of saliva of tears of semen of the nobles and court ladies

all of that
all of that

now i will have to iron. 


From the collection of poems ,,Bowel of the fancy fish “ /2017/

Hrob v písku. Grave in the sand.

Grave in the sand.
Lubomír Tomik

Have you ever seen a grave in the sand,
on the sea shore?

the tides like the pulse of the beating blood wash away the grains
until only the bones remain,

the mourning procession never took to the streets,
I died
no one noticed

and then the skeleton of memories the sea swallows up,
scars,
all those little deaths,

have you ever seen a sand castle?

You walk along the waves and the moat is wide,
the furrow left by the sea,
like you in me,

when you walked along the waves,
a light came on in the tower
and no one
did not want to go out,
no one wanted to attend
shooting a burning arrow,
safer way
safer way
bite the burning arrow in half. 
Hrob v písku.

Lubomír Tomik


viděla jsi někdy hrob v písku ,
na břehu moře ?

příliv a odliv jako tep hrnoucí krev odplavují zrnka 
až zůstanou jen kosti,

smuteční průvod nikdy nevyrazil do ulic,
zemřel jsem ,
nikdo se toho nevšimnul

a pak i kostry vzpomínek spolkne moře též,
jizvy,
všechny ty malé smrti,

viděla jsi někdy hrad z písku ?

jdeš podél vln a příkop je široký,
brázda, kterou nechalo moře po sobě, 
jako Ty ve mně,

když jsi šla podél vln,
ve věži se rozsvítilo světlo
a nikdo,
nechtěl zhasnout,
nikdo se nechtěl zúčastnit,
vystřelení hořícího šípu,
jistější způsob,
jistější způsob,
překousnout hořící šíp vejpůl.

Don’t touch me, you’re exciting me.

Don't touch me, you're exciting me.

Lubomír Tomik

do not touch me
do not touch me

you excite me
you excite me

do not touch my heart
do not touch my heart

you excite me
you excite me

one morning you will wake up
you are sailing on the surface of Styx

do not touch me
do not touch me

you excite me
you excite me, 

girl,
on the edge of sanity,

 Im on the edge of madness.

The first day of autumn.

The first day of autumn.

Lubomír Tomik

On the first day of autumn, I feasted on a bat
he was bitter and chewing didn't seem to help.

She offered to help
bit, twitched her head, and didn't want to let go
tore

She thought as she did so
above the tattoo directly on Her heart muscle

It would stand there:

BROKEN 
From the collection of poems ,, Bowel of fancy fish“ /2017/

I published the poem in Czech, not in English, had it on an old blog before it was canceled..so..it is my page, I am a poet and so publish .. in another language … brokenly, maybe wrong, … .This is my reality … I can write in it that I love you and nothing matters …. don’t care how it turns out …… so published poem and love you, girl, forever

Empty corridors. Prázdné chodby.Empty corridors.

Lubomír Tomik

Empty corridors,
glowing oranges on the wall,
otherwise dark,
off,

there is no such thing as an easy victory,
there is no such thing

after each attack
there are days without you,
rows of trenches,
rows of crosses,
rows of food for machine guns of life,

so what if i worship you
so what

you know how hard it is
with my imagination,
don’t think about
You in someone else’s arms,
every second
it’s like a disease
on which there is no cure,

which was,
empty corridors,
places without return,
somewhere in the distance,
in deep lakes and beyond,
Your scared smile.

Prázdné chodby.

Lubomír Tomik

Prázdné chodby,
na stěně dál žhnoucí pomeranče,
jinak tma,
zhasnuto,

není nic takového jako snadné vítězství,
nic takového neexistuje

po každém útoku
jsou tady dny bez Tebe,
řady zákopů,
řady křížů,
řady potravy pro kulomety života,

no a co když Tě uctívám,
no a co

víš jak je to těžké,
s mou představivostí,
nemyslet na
Tebe v náručí někoho jiného,
každou vteřinu,
je to jako nemoc,
na níž není lék,

co zbylo,
prázdné koridory,
místa bez návratu,
někde v dálce,
v jezerech hlubokých a dál
Tvůj vyděšený úsměv.

Archimedes statue. Archimédova socha.

Archimedes statue.

Lubomír Tomik

Bronze,
 took to the streets today,
tripped over morbid dreams thrown into lives,
mobile dreams of a tanks on wheels,
shit s.u.v,

unnecessary bandas with milk lam,
she tripped
there,
where everyone wanted to be exceptional,
nobody wanted to be a target,

why do Your arrows hit me with unprecedented accuracy,

I pulled a rope into the streets
and first I wanted to send statue to the ground,
but why,

let it pass
let the body compress the disgust to the size of sardine boxes
let it be just us
and tanks to devour the junkyard,
let it be just us
and not a square monster box,

you want to prove how special you are
lift your ass and do something

and don't wait for death in a tin box,
 when you're old, 
you can only get in a wooden car or a parked urn anyway,
parked on all the time of the world.
Archimédova socha.

Lubomír Tomik

Bronzová,
vyrazila si do ulic dneška,
zakopávala o morbidní sny vrhnuté do životů,
mobilní sny o tancích na kolech,
posraná s.u.v,

nepotřebné bandasky s mlékem lam,

zakopávala,
tam 
kde všichni chtěli být vyjímeční,
nikdo nechtěl být terč,

proč jen mne zasahují Tvé šípy s nevídanou přesností,

natáhnul jsem do ulic lana
a nejdřív jsem ji chtěl poslat k zemi, 
ale proč,
ať se projde,
ať slisuje karosérie hnusu do velikosti krabiček od sardinek
ať jsem to jen my
a tanky ať sežerou vrakoviště,
ať jsme to jen my,
a ne hranaté monstr krabice , 

chceš si dokázat jak jsi jedinečný,
zvedni prdel , něco dělej,
a nečekej na smrt v plechové krabici, 
až zestárneš, 
stejně se vlezeš jen do povozu ze dřeva, 
nebo napořád zaparkované urny.

Under the white blouse.

Under the white blouse.

Lubomír Tomik

under the white blouse are the towers of medieval castles,
bombarded by beautiful bodies of courtesans full of plague ulcers,

under a white blouse pulled to the body by the tenderness of warm palms,
cohorts fluttering in the wind,

 preparing to attack,
                 waving delicate features of lipstick,

under the white blouse are the towers of medieval castles
ready to succumb.

The Queen hurried to the walls,
palms on temples, eyes narrowed,
into memories printed memories of You.

She will take my hand and turn around. 

/from the collection of poems ,,Bowl of fancy fish.“ /2017/ on the cover Sylvia Plath on the beach…once

I do not understand.

I do not understand.

Lubomír Tomik

-I don't understand, I'm sorry.-
said the beard man ,

when I imagine someone tying a bow around your neck
and You like it,

I'm like him 

I see your eyes
out of breath,
heartbeat

I'd rob You like a bank,
 left all the gold in the safes,
I wouldn't take anything
only your soul
every moment would be a condensed eternity,
forever,

-I don't understand, I'm sorry.-
said the beard man. 

I'm like him , sorry, my love,
 I'm old,
 I'm useless
I don't understand ,why you didn't leave me die 


Nerozumím.

Lubomír Tomik

-Nerozumím, je mi to líto.-
řekl vousáč,

když si představím jak Ti někdo váže kolem krku mašli
a Tobě se to líbí,

vidím Tvé oči,
zbavené dechu,
tlukotu srdce,

vyloupil bych Tě jako banku,
všechno zlato nechal v trezorech,
nevzal bych si nic, 
jen Tvou duši
každý okamžik by byl zhuštěnou věčností,
navždy,

-Nerozumím, je mi to líto.-
řekl vousáč.
jsem jako on,

starý,
k ničemu,
nerozumím tomu, proč jsi mne nenechala. zemřít

Perception of time

Perception of time.

Lubomír Tomik

chewing
        barbed wire,
respiration,
        without You,
I'm the biggest bastard and selfish and idiot
because-

 I just want YOU for myself

You are the most beautiful avalanche
deadly hug,

You are squeezing the whistles of millions of syringes,
flickering and movement at short intervals,

inexhaustible,
a well in the desert

You say goodbye times a trillion,
every time

i love the Goddess in Irish pajamas,
anything
or nothing. 
Vnímání času.

Lubomír Tomik

žvýkání
       ostnatého drátu,
dýchaní,
        bez Tebe,
jsem ten největší parchant a sobec a hajzl-
protože- 

 chci Tě jen pro sebe

jsi ta nejkrásnější lavina
smrtící objetí,

jsi stlačování pístů milionů injekčních stříkaček,
blikání a pohyb v krátkých intervalech,

nevyčerpatelná,
studna v poušti,

jsi loučení krát bilion,
                   pokaždé,

má Bohyně v Irském pyžamu,
čemkoli,
nebo ničem.

Alley. Alej.

written for You , now,directly, in front of the alley in the photo

Alej.
/Pro V./

Lubomír Tomik

na konci aleje čekáš Ty,
vzpomínky jsou blednoucí obrazy ve starých obnošených rámech

na konci hrotů ptačích per,
chodci ,lidé, míhají se sem a tam,
šmouhy životů
vzpomínky jsou ostrovy a mořská hladina stoupá
výš a výš

zakrátko
se stane dnem v hlubinách 
i Tvůj úsměv,

oči které umí pálit salvu Kaťuš,
salvu za salvou na konci aleje,
proč jsem Ti musel tak propadnout,
jako peklu,
jako naostřenému,
Ganéšově klu,
proč
Karviná, Park Boženy Němcové
Alley.

/Pro V./
Lubomír Tomik

You are waiting at the end of the alley
memories are fading paintings in old worn frames

at the end of the tips of bird feathers,
pedestrians, people, flickering here and there,
smudges of lives
memories are islands and sea levels are rising
higher and higher

soon
becomes the bottom in the depth Your smile,

eyes that can burn a volley of Katyusha,
volley after volley at the end of the alley,
why did i have to fail YOU so much
like hell

as sharpened
Ganesha's tusk,
why 

Konec. The end.


End.

Lubomír Tomik

SOS. into emptiness,
silent arctic stations without return,

 light buoys at the cliffs,
 stopped signaling "Attention, Horror, Attention"

anemones of your quiet lips,
azure temptation

closed eyes,
silhouettes on the walls,

lack of you

open eyes
silhouettes in the castle grounds looking up

it's all over
the end is as salty as your skin,
rising Sun,
blooming roses. 
Konec.

Lubomír Tomik

S.O.S. do prázdnoty,
mlčící arktické stanice bez návratu,

 světelné bóje u útesů,
 přestaly signalizovat ,,Pozor, Hrůza, Pozor"

sasanky Tvých ztichlých rtů,
blankytné pokušení

zavřené oči,
siluety na hradbách,

nedostatek Tebe,

otevřené oči,
siluety v podhradí vzhlížející vzhůru na mne,

to vše je konec,
konec slaný jako Tvá kůže,
vycházející slunce,
odkvétající růže.

Je to tady.

Krmení.
Read and recorded once for You, my love in Studio Shaark

KONEC.Napsáno podzim 2015 -jaro 2016.


                "I have crossed the seas, I have left cities behind me, 
and I have followed the source of rivers towards their 
source or plunged into forests, always making for other 
cities. I have had women, I have fought with men ; and 
I could never turn back any more than a record can spin 
in reverse. And all that was leading me where ? 
To this very moment..." 

[Jean Paul Sartre "Nausea"]
                               
Krmení daňků.
The end of the Dinner at Minski´s /2016/ The end of DARKov.

How do You taste, my love ?

/2017/

How do you taste?


Lubomír Tomik


Bittersweet,
like just cooked hot orange jam?

Ringing,
when the teeth behind the lips collide?

Heatedly,
like a cigarette you threw on the sidewalk?

The tongues goes out,
pressed together,
                          ready to plunder. 
from Alan Moore and Melinda Gebbie graphic novel ,,Lost girls“
Jak chutnáš ?

Lubomír Tomik


Hořkosladce,
jako právě uvařený horký pomerančový džem?

Zvonivě,
když zuby za rty narazí na sebe ?

Ohnivě,
jako cigareta ,kterou jsi odhodila na chodník ?

Jazyky vyrazí,
přitisknuti k sobě,
připraveni rabovat.

Puppeteer. Loutkář.

Puppeteer.

Lubomír Tomik

the puppeteer took a knife and slowly, almost gracefully,
 cut the threads
and puppets
unknowingly set out into the world,
loosely,

the liquid from the mug fell to the ground,
magic lamp oil,
fuel ... no,
nothing important. 

Just ...You.
Loutkář.

Lubomír Tomik

loutkář vzal nůž a pomalu, skoro ladně,
přestříhal nitky
a loutky 
se nevědomky vydaly do světa,
volné,

tekutina z hrnku dopadla na zem,
olej kouzelných lamp,
palivo ...ne,
nic důležitého.

Jen ...Ty.

Holidays of the dead and pulling beets.

Holidays of the dead and pulling beets.

Lubomír Tomik
Time burns like a wick of a dynamite cartridge

under the rushing clouds,

silence of the Antarctic plains

ties hands,

YOU.

from the collectons of poem ,,Veronica“ /2017/

Svátky zemřelých a tahání řepy.

Lubomír TomikČas hoří jako doutnák
dynamitové patrony
pod spěchajícími mraky
,
ticho antarktických plání
Ti 
svazuje ruce.

ze sbírky ,,Veronica“ /2017/

Anneke Van Giersbergen & Danny Cavanagh – Untouchable 2

Why I should feel this way?
Why I should feel this way?
Why I should feel the same?

Is something I cannot say
Is something I cannot say
Is something I can't explain

I feel you
Outside at the edge of my life
I see you
Walk by at the edge of my sight

Why I should follow my heart?
Why I should follow my heart?
Why I should fall apart?

Why I should follow my dreams?
Why I should follow my dreams?
Why I should be at peace?

I feel you
Outside at the edge of my life
I see you
Walk by at the edge of my sight

I had to let you go
To the setting sun
I had to let you go
And find a way back home

When I dream all I see is you
When I dream all I see is..

I never seen a light that's so bright

I never seen a light that's so bright

I never seen a light that's so bright

Blinded by the light that's inside
Blinded by the light that's inside
Blinded by the light that's inside you

Žhnoucí maso Evy…servírované na dva způsoby.

Yvette Mimieux
Words : L.T , Improvised by D.O. and J.M , in DARKov, 20.4.21 …what happened at time 00:40 was … pure MAGIC
the goal was everything
hot meat of Eve
Eva's hot meat tasted good
desolate uncultivated paradise

the goal was everything
Eva's hot meat tasted good
the goal was everything
desolate uncultivated paradise...

Read and recorded my poem ,,Žhnoucí maso Evy “ for You here :
The glowing flesh of Eve.
/For You/

Lubomír Tomik

During the mouth opening ritual
you put Eve's meat in me,
the glowing flesh of Eve.

After the monster you sat down and tamed the traces remained in the snow,
you still parked inside,
Scarlet woman with eyes of time,
from the past still staring at me,
wide open,
according to the old magical tradition, I see myself in my counterpart.

I see YOU.

Alchemists walked in
Red robes
Symbol, the wind howling around the banner

Past
Hunger
Intimacy
Lavender
Of fire
Silent ,the words of the order in Artemis
Odysseus in Antarctica
Pour bees fly by the ferry before the flood
Hell ports
Isis of the Wheel
Calendar
Androgyn,

the goal was Everything,
tasted good,
hot meat of Eve. 
…behind the church in Orlová

Then when you return home alone

Read and Recorded for You in Studio Shaark from the collectios of poem ,,Večeře u Minského . /2016/
Then when you return home alone

Lubomír Tomik

Then when you return home alone
in the middle of the road, a girl is attacking, kicking one cone 
 a pine cone rolling down the street
it looks like the girl
 he is seriously thinking about something,
Her heart
 seems to hurt. 

Season of predators

Season of predators

Lubomír Tomik and Aleš Vencel

They set off, red eyes squinting into the night,
when they had lurked at the bottom of a ditch, driven into the muddy tracks of dead crustaceans,

they ended up in the arms of a girl hungry for the rustling of money,
ended up tuning radio Luxembourg ,,
twisting of the nipple buttons with salivated fingers,

they ended up in the hand of a whore who was breaking brick
brain, lightning couple,

they ended up in the algae of deep waters,
beautiful lakes,

they ended up faded washed, bells in New Orleans
 say softly and quietly: Noon. ,
blue jeans read the flash of a piece of white ass ,,
they ended up dusting the path along the way
a silk kiss,

they ended up dancing fans
in Lucretia, the whistling of helicopter rotors
over the jungle monotonous wild roses
full of moisture,
ended up dissected in the hyena of the abdomen,
red tablecloths, burqas crying softly,

they ended up without legs for a while, driving cars
across dusk, they lost everything, hulls, dreams
and crying and feeling,

they ended up pounding the hammers of a rock stove with the winking Frank Sinatra
punched in the eyebrows

they ended up in mushrooms in Alice's hats,
covered disgrace of holidays until dawn spits out and
it fades away, the pain is absorbed,
end up stuck on the hooks of freezing fishing boats,
six hundred minutes from inside the earth to hell with it all,
stay home and look in the mirror, red blood cell catching
by air molecules,

they ended up knocked down by a fantasy train, meat collected by drunk trainers for a bottle of rum,
baked in remosce together with pieces of run over cats,

they ended up being sucked out by the rough moon, the fever drove out the thermometer
to the explosion of mercury, ended up asleep, lifting skirts in
of raided carriages in empty hollows of lichens, overeating
the honey of your mouth the tooth enamel of an absolute darling,

they ended up in the art of listening to the sun, the wings of the wings, the kings of this land,
a tear on your face,

they ended up flying on cannonballs, engulfed by monsters in storms, monsters themselves,
maturing in the depths of the neglect of neglected data, harnessed to the reins of dreams,

they ended up in the shade of the intervention, all that was left of the queen was smoke, a pistol against his forehead
pistol against forehead,
shot!

 light year before the bullet shatters the skull

II.
beautiful, in the rain, in the rain, hair punished by strands of tenderness,
beautiful, arched eyes in the sky,
beautiful,
breasts, lips, ass
beautiful

III.
tide too fragrant,
hurricane whispers come on come on
sounds like a whistling color of wild roses
we are all dead, dead, dead
the season of predators is over.

Beautiful, you are.

You
      are. 

Tým, který nevyhrál.

Najednou jsem v týmu, který nevyhrál, jen jsme přežili. Člověka to změní, když najednou…operace,transplantace,invalidní vozík,jizvy,báječná kamarádka bolest…mohl to být kdokoli a jsme to my, tři lidé, kteří vidí život z jiné perspektivy než Vy, zajímavý úhel pohledu.
Změní hodně věcí.

First day.

První den nového života…okamžitě se přehnala vlna náhod, synchronicit, naše číslo,události, zprávy, cesta do Polska,potvrzení toho všeho , kdo by si pomyslel a vše přichází samo,Tarot, Císařovna,Velekněz,Uskutečnění,Blázen

The first day of new life… immediately a wave of coincidences, synchronicities, our number, events, news, a trip to Poland, confirmation of everything, who would think and everything comes on its own, Tarot,Crowley, Empress, High Priest, Realization,Fool

Pasení černých sfing

Pasení černých sfing . Read and recorded for You, my Everything ,18.4.21 in Orlová
Read right here…at the grave…by the church Náhrobek Richarda sv. p. z Mattencloitu, Orlová (hrady.cz)

Grazing black sphinxes.

Lubomír Tomik

It was light,
the shepherd was restless,
he dreamed of you all night,
rotten canned dreams suddenly came to life with new colors,
come alive with the world, with worldly light,
mysterious weddings spinning like crazy unstoppable carousels,

ebony sphinxes circled the lamb,
soothed him
soothed with their demonic bubbling voices,
before they tore him to pieces,
they were fighting over which one to roar from the roaring lamb
a larger piece of meat,
just like You tore me apart
blood tests,
skin,
guts,

red blood running down the polished ebony,
You're beautiful. 
Kostel Narození Panny Marie (Orlová) – Wikipedie (wikipedia.org)

Skull top.

Skull top.

Lubomír Tomik

The woman was standing in front of the top of skull,
rising in the fading outgoing sun,
legs were just an idea,

looking up eagerly,
 withdrew the rusting loincloth with her hand,
harlot
went to work

in the distance was the sound of sheep in the valley,
nearby,
 escaped someone with pursed lips,
faint moaning
                             of pleasure. 

I want You.
Vrcholek lebky.

Lubomír Tomik

Žena stála před vrcholkem lebky,
v slábnoucím odcházejícím slunci stoupala nahoru, 
nohy byly už jen myšlenkou,

nedočkavá vzhlédla ,
stáhla rukou rezavějící bederní roušku ,
nevěstka
se dala do práce,

z dálky se údolím rozléhal bekot ovcí,
nablízku ,
někomu unikl rozpraskanými rty zvuk,
slabé sténání
                             rozkoše.

Chci Tě.

Put him in a shallow grave.

Read and recorded For You once in Studio Shaark i read poem from the ,,Dinner at Minski´s“ /2016/

Put him in a shallow grave.

Lubomír Tomik
put him down
 to a shallow grave

dusty dogs feel easy prey
put him down
 to a shallow grave

under the sky swept by the painter's brush into red
put ME down

to a shallow grave