Poet Video pro Tebe ,,Jazyky z hlav Minotaurů.“

Před a kousek od Studia Midia bylo všechno.

…………………………………………..

Tongues from the heads of Minotaurs.

Lubomir Tomik

Minotaur’s tongue

Minotaur’s tongue

Minotaur’s tongues

I will nail above the entrance of the Maze.

When I come out and dive back into the darkness,

Her thread,

has no end,

nor a beginning ………………………..

Karta Crowleyho Tarotu je Šest Holí.

……

Hudba ve videu – Detective Background Music | Crime Scene, Spy, Investigation | Royalty Free https://www.youtube.com/watch?v=b0bRw… Nejsem vlastníkem autorských práv k hudbě.

A teď něco úplně jiného – ,,Proč tančily housenky ?-

Fotografie od Pavel Danilyuk na Pexels.com

………………………………………………………………………………………………………….

Why were the caterpillars dancing?

Lubomír Tomik

Why did they dance 
in the orange gardens ?

Something happened....

He asked Her to dance and
they danced with them ?

Something happened...

He asked Her to dance and it was recklessly frantic and unreasonable?

Something happened...

Did You become You.
You are.

Story.

.......................................................................................................

Proč tančily housenky ?

Lubomír Tomik

Proč tančily 
v pomerančových zahradách ?

Stalo se něco....

Požádal ji o tanec a
ony tančili s nimi ?

Stalo se něco...

Požádal ji o tanec a bylo to zbrklé zběsilé a nerozumné?

Stalo se něco...

Stala jsi se Ty,
JSI.

Příběh.


...........................................................................................

Osm Mečů. ,,Vměšování."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

Přesně, znovu a znovu.

Na obraze hory Olivetské.

http://web.jozauprka.cz/

Na obraze hory Olivetské.

Lubomír Tomik

Vejdeš do jednoho ze sálů Galerie Joži Úprky a
BUM
letíš vzduchem a rozplácneš se o protější stěnu.

Zvedneš se.

-Další !"-

Vítěz všech kol v ringu dne - šestimetrový Nazareťan !-
........................................................................................................................................................................
On the Mount of Olives painting.

Lubomír Tomik

You will enter one of the halls of Joža Úprka Gallery and
BOOM
you fly through the air and smash against the opposite wall.

You rise up.

-Next !"-

The winner of all rounds in the ring of the day - a six-meter Nazarene!-

.........................................................................................................
,,Devět Pohárů".
Karta která PŘESNĚ odpovídá této chvíli.
Naděje ...je sice lehká děva, ale je.

More than.

Více než .

Lubomír Tomik

více než Lilith,
více než Eva
více než Žena

prsty nadhodí závoj kůže jemně,
obnažené svaly

více než,
 lež ,která tolik nebolí,

něco jako hrst hlíny a
odpočívej v pokoji

více než Lilith
více než Eva
více než Všechno


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
More than.

Lubomír Tomik

more than LilIth,
more than Eve
more than a woman

fingers gently lift the veil of skin,
exposed muscles

more than,
 a lie that doesn't hurt so much

something like a handful of clay and
rest in peace

more than LilIth
mOre than eve
more thaN everything

...............................................................

Zavolali kvůli atomovce. /Audio/…

…protože zavolali, přece!

Telephone ….and….
Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

……………………………………………….

Smícháno ve Studiu Midian. Napsal a čte LT . Dobrá nálada může být způsobena lékem Ultracod, proti bolesti, anebo Tebou. Jsem v tom a po uši.

……

Lyrics:

They called about the nuke.

Lubomír Tomik

telephone call, handset like in the old days of telephone exchanges,
cobwebs of cables in bags sleep,
they suddenly come alive

"If you ever heard rockets falling,
get in the car and go, go, go as hard as you can
and run after Her
perhaps make your way to the edge of the deep valley,
where She meets the forest"

"Damn Dude, you're seriously lost!"

,, Just wow! She keeps me alive."
........................................
A karta Crowleyho Tarotu / ,,a teď už jsi vážně otravný, kámo" / Ticho ! 
Karta je 
,,Královna Disků."
Jak je to dlouho co jsem Ji viděl ?

Když u sebe nemám sešit….

cokoli…. zprávy o atomu přebíjejí reklamy…

,,Zavolali kvůli atomovce.“

Dopsáno – teď přepsat do PC a načíst a zkusit zvuk změnit do telefonického hovoru, aby to vypadalo, že Ti volám.

Výzva.

A před chvílí nebylo nic ,nemám to pod kontrolou.

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci tohoto nečekaného článku je …karty nemám u sebe, až odpajdám do patra, později.

Poet Čtení – O hadu s dvěma hlavami. / Polynézská pověst./

Čteno a natočeno ve Studiu Midian.


About the snake with two heads.
/polynesian legend/

Once the waves carried the boat from the shore to the open sea.
After a while, they drove him to a small island where a two-headed snake lived.
tThe snake made a lair in the boat.
When Mauberere lost his boat, he set out to sea to look for it.
He sailed to the island where the snake lived and saw his boat by the shore.

But when he came to it, he was horrified to see a two-headed snake lying there.

Full of fear, he returned home and told everyone he met what he had seen.

A few men were found who, with arms, accompanied Mauber to the island.

They tried to attack the snake, but its heads turned menacingly towards them prevented them from doing so.
Finally, Mauber managed to kill the snake from a distance. The people cut the snake into pieces and burned it.

In the meantime, it got dark, and they had to spend the night on the island.

The snake came to life at night and decided to punish people. It circled around the island and threw two huge waves at the island.

The waves washed away the island as if it had never been there and the people drowned.
Their friends went to look for them, but there was no sign of the people or the island.

……………………………………………….

Sedm Mečů. Marnost. Je karta Crowleyho Tarotu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1022-crowleyho-tarot-mala-arkana-sedmika-me

Přesně. Chtěl jsem dnes udělat milion věcí … ,,ano, ale….. “ –
Má to nějaký smysl ? Všechno ?

Má. A když ho najdeš, je to jako by se rozsvítilo světlo, jako by jsi ochutnala kousek masa z dvouhlavého hada.

A…však víš. 🙂

Hvězdy na špici postavené.

Fotografie od Jess Bailey Designs na Pexels.com

……………………………………………………………………………………………………………..

Hvězda na špici.

Lubomír Tomik

postavíš hvězdu na špici,
truhla vyložená jezevčími kůžemi se otevře a jdeme do těch
dávných dob,
včera by bylo teď
dnes by bylo zítra 
a viking
by byl lidoop

trojí maso krocanů krájené Amazonkami

srdce buší u samotného hrdla kde do něj vtrhla

rozpoutala peklo hvězd na špici ,
truhly uzavřené na milion zámků
jezevčími pokoji vyložené kůže

na konci jsou slova které plynou jako obrazy pro všecho,
v řece času plyne vítězství i zklamání,
vyhrané i prohrané bitvy

slova pro něco co nemůžeme pojmenovat,
BYŤ se o to snažím,
nestačí ,

svět bez Tebe je jako planeta po nukleární válce.

život je život je život
jako je růže je růže je růže

úsměv je úsměv je úsměv
za okny kvílíci vítr je jako hejna piraní,
 
 když jsme u těch amazonských žen,
hvězd na špici,
stojících,

pentagramy,
kardiogramy.


.......................................................................................
A star at the top.

Lubomír Tomik

You put a star on top
a chest lined with badger skins opens and we go into those
ancient times

yesterday would be now
today would be tomorrow
and viking
would be an ape

triple meat of turkeys cut by Amazons

heart pounding at the very throat where she burst into it

unleashed the hell of the stars at the tip,
chests closed with a million locks
leather lined with badger rooms

at the end there are words that flow like images for everything,
victory and disappointment flow in the river of time,
battles won and lost

words for something we can't name
EVEN though i try
not enough

a world without You is like a planet after a nuclear war.

life is life is life
like a rose is a rose is a rose

a smile is a smile is a smile
the howling wind outside the windows is like a packs of piranhas,
 
 speaking of amazonian women

stars on top,
standing

pentagrams,
cardiograms.

.......................................
,,Rytíř Holí."
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1012-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi

Zápasy bílých orlů.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

…………………………………………………………………..

Zápasy bílých orlů.

Lubomír Tomik

tlouštík se natahoval po hotdogu,
dívka ho nabízela tak lacině že kolem masa a rohlíku mezi jejími půlkami nahé kůže ňader se valila tsunami očního bělma
přímo z výstřihu

přesně v takovém světě najednou žijeme,
aniž by si někdo všimnul
zápasů bílých orlů v aréně,
lehátka a stoly ze slonové kosti,
koberce

řekni mi něco co nevím,
řekni mi všechno co nevím
.....................................................................................................
White Eagles Matches.

Lubomír Tomik

the fat man was reaching for the hot dog,
the girl offered it so cheaply that a tsunami of whites of the eyes rolled around the meat and roll between the halves of her bare breast skin
straight from the neckline

that's exactly the kind of world we suddenly live in
without anyone noticing
of white eagles matches in the arena,
ivory couches and tables,
carpets

tell me something i don't know
tell me everything i don't know

..................................................................................................................................

Lobotomie.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Vytvořeno ve Studiu Midian , natočeno tamtéž, stíny a odlesky.

Sfinga chytá rybu slunce.

Dokonalá lobotomie.

Zvuky archiv BBC, konkrétně Comedy: Spot Effect – Dripping taps (musical). (Comedy Spot Effect.)

Klávesy klavíru, automatické bicí LT

Akryl pro Tebe.Formát A4

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Císařovna.“

Neminuli.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com
Neminuli.

Lubomír Tomik

neminuli jsme povel k útoku na nebe
neminuli jsme povel k útoku na peklo

neminuli jsme poslední exit na Brooklyn

minuli jsme ale kopie kopií zpráv troušených do 
očí
 uší 
srdcí 
 pěstí

,,Hej hochu , pěkné kecy! -víš jaké je to lézt ze zákopu do útoku ?"

,,Vím, na čas jsem musel vylézt ze zákopu do protiútoku,
plukovník stál nad námi se stopkami,
 vylézt do křížové palby na cvičení v armádě, byly to slepé náboje, ale i tak-
můj parťák měl takovou nadváhu, nemohl vylézt ven, že jsem se pro něj musel vrátit do zákopu vrátit,
 oba by nás jistě hned sejmuli ,ale signál k útoku jsme neminuli a-

Zvuk píšťalky !!!

Neminuli jsme ho.


....................................................................
They didn't miss.

Lubomír Tomik

we did not miss the command to attack the sky
we did not miss the command to attack hell

we didn't miss the last exit to Brooklyn

but we missed copies of copies of messages in the news sprinkled in
eyes
  ears
hearts
 fist

"Hey boy, nice bullshit - do you know what it's like to climb out of a trench into an attack?"
"I know, I climbed from the trench to the counterattack,

the colonel stood above us with a stopwatch,
 climbed into a crossfire at an army practice, they were blank rounds, but still-
my partner was so overweight and dont go out that I had to go back to the trenches for him,
 both of them would have taken us down right away, but we didn't miss the signal to attack and-

Whistle sound !!!

We didn't miss him.

................................................................

To se mi stalo a najednou se vybavilo, možná tím, že venku prší a všude kolem se ve zprávách válčí a v našem městě bydlí několik rodin uprchlíků z Ukrajiny, na ulici slyším víc ruštiny než češtiny, Putýne, Putýne,do roka a do dne, říkával Jan Kozina Lomikarovi.

Karta je ,,Princ Pohárů "- https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar

In the style of an oriental temple. / For Swati Sharma /

Fotografie od PRAKASAM R na Pexels.co…………………………..

……………………………………………………………………………………………….

Ve stylu orientálního chrámu. / Pro Swati Sharmu /

hluk
motorů překryl všechno ostatní

překryl 
vraky lodí, vraky lidí, vraky které vidíš,

černá žebra na dně moří,
vystouplá žebra na souši, na hladině

kyvadlo

nemá ponětí o jámě,

oblékaná ve stylu orientálního chrámu

všechny ty postavy v objetí,
fresky fresky fresky 
třesky plesky
.........................................................................................................

In the style of an oriental temple. / For Swati Sharma /

noise
of the engines drowned out everything else

covered 
the wreckage of ships, the wreckage of people, the wreckage You see,

the black ribs at the bottom of the seas,
the ribs through skin on the land, on the surface.

Pendulum

has no idea of the pit,

dressed in the style of an oriemtal temple

all those figures in an embrace,
frescoes frescoes frescoes 
of lovers

..............................................
Karta Crowleyho Tarotu je.....JE. Pro nás.Tuhle si necháme jen my dva.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Půvabný překlad. / Pro Lisu a Natalii /

……………………………………………………………………….

 Půvabný překlad    / Pro Lisu a Natalii , přes moře a přes Alpy /

Lubomír Tomik


slova sešla se ze Západu a Jihu,
uprostřed Evropy,

půvabný překlad


Wela'lin, Lisa !     Gracie , Natalie !
.....................................................................................................................................................

A charming translation / For Lisa and Natalia , across the sea and over the Alps /

Lubomir Tomik

the words came together from the West and the South,
in the middle of Europe,

a charming translation

……………………………………………………………………………………………………………….

Graziosa traduzione / Per Lisa e Natalia, attraverso il mare e attraverso le Alpi /

Lubomir Tomik

parole raccolte da occidente e da meridione,

in mezzo all’Europa,

bella traduzione

Grazie, Natalie! Benvenuta ,Lisa!

………..

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci tohoto článku,

který je poděkováním

Lise a Natalii,

z Kanady a Itálie,

s fantazií, umem a vášní sobě vlastní přeložily každá jednu z mých věcí a spolus ostatními básněmi do konce roku vyjdou ve sbírce ,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce“ , skoro všechno je hotovo, jsme tak na šedesáti procentech následuje čekání a minimální kosmetické úpravy, ovšem tyto dva překlady ve sbírce budou, i anglicky, i italsky, uvidíme co dál,sněhová koule se řítí z kopce a mění se v lavinu.

Pro Tebe . To není špatné na chlápka, který před třemi lety skoro umřel ?

Karta je …. Šest Holí. ,,Vítězství.“ Hned se jinak jede do bitvy nových dní když prapory vlají ….možná tak na dřevěné noze, kámo, moc to nepřeháněj.

Ber to s humorem.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1007-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-holi

Sólo pro brousek ze supermarketu v Kalifornii a nůž…. ,,Song of the Knife .“

Krájení domácích rajčat k večeři se zvrhlo v tento článek .

Bez dalších kometářů,/ kontroluji po sobě článek a slovo mělo být ,,komentářů“, ,,N“ na útěku -necháno ale na ,,kometářů“, zní to zvláštně , Kometáři…. a co když byli z Kultu Kometářů …. a očekávali kometu velkou jako šest planet Zemí…….a / snad jen karta na konec.

Karta Crowleyho Tarotu, samozřejmě.

Dnes už podruhé, ,,samozřejmě“ pro Tebe.

… závěr je zvlášt dramatický….
..samozřejmě / potřetí/ je to jen ,,jako“.
Prostě Ty se mnou děláš tyhle věci. Brousíš mne .
Song of the Knife .

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je …. ,,Chtíč.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila