Pick up diamonds

Fotografie od Stijn Dijkstra na Pexels.com

.-….

seber démanty,
co víly v lese zanechaly

blýskají se a třpytí,
kameny mládí

rezavějí meče chladné,
v horách, skrýších,
kam jen oko dohlédne-
člověk

krvesmilstvo a palácové převraty,
žádané
          vývozní zboží

stín Anděla kyne opačným směrem,
návrat k bdělosti

jak můžu být ostražitý,
když mi někdo šplhá po páteři

otevřít mysl a 
stín Anděla letí opačným směrem

z Tvé přetvářky upletu svetr,
obléknu si ho ,
lehnu si mezi plameny !!!!!

kam mám jít když jsi cestu změnila na pulsující svěrák v žaludku

nahé zdi 
kolem Krajiny bez Konce
......................................................................................................................................................................................................................................................

pick up diamonds
what the fairies left in the forest

they flash and sparkle
stones of youth

rusting swords cold
in mountains, hiding places,
as far as the eye can see-
human

incest and palace coups,
requested
  export goods

the shadow of the Angel rises in the opposite direction,
return to wakefulness

how can i be guarded
when someone is crawling up my spine

open mind and
the shadow of the Angel flies in the opposite direction

I will knit a sweater from your pretense,
i will wear it
I'm going to lie down in the flames!!!!!

where should I go when you turned the road into a pulsating vise in my stomach

bare walls
around the Land without End

........

A zatím jen chlemtáme horkou měďnatou krev dní, i když se chci dotýkat nebe,
Ďábel nikdy nehraje narovinu.

And for now we just sip the hot copper blood of the days, though I want to touch the sky,
The devil never plays straight.

Good for him, my jsme jiní.:)
,,The Hangmen"
Ukřižování ega.

Emily

Emily Dickinson.

and Her Original Lyrics f

Heart, we will forget him!
You an I, tonight!
You may forget the warmth he gave,
I will forget the light.

When you have done, pray tell me
That I my thoughts may dim;
Haste! lest while you’re lagging.
I may remember him!

Clipchamp,freesound.com,Emily Dickinsonová v překladu J.Haukové/

Conrtrolled

kontrolovaná

lubomír tomik

kontrolovaná exploze Orfeovy hlavy na vlnách
přes oceán její zbytky míří k Tobě

příliv Ti ji přinese k nohám
kousky kostí

a klenbu 
nebes
si postav na noční stolek jako lampu

stíny na zdech vyprávějí příběhy

-Ale není to něco jako TV, že ne ? Protože se na televizi nedívám ,víš ?-

-Ne není, jak by jsi do Orfeovy hlavy chtěla dostat elektrický proud ? -

Ten už tam dávno je,
kontrolovaně mne spaluje


.................................................................................................................................................................

conrtrolled

lubomir tomik

controlled explosion of Orpheus' head on the waves
across the ocean her remains are headed for You

the tide will bring it to your feet
pieces of bone

and vault
the heavens
put it on your bedside table as a lamp

the shadows on the walls tell stories

-But it's not like television, is it? Because I don't watch TV, you know?-

- No, it's not, how would you like to get an electric current into Orfeo's head? -

He's been there for a long time
it burns me in a controlled manner

........

,,Mág."

I know that ,,controlled" is right, BUT ,,corntrolled" is interesting word...say him aloud and try dont break Your tongue !