Gallant stories

Galantní příběhy.

Lubomír Tomik

složité vzory,
           nejsložitější
a jak lehce
           jak křehce
se rozplétají

galantní příběhy v nichž Romeové hynou,
a Julie,
ty na ...
/ verši si doplň sama,
napsat ho nehodlám, tady se realita dělí /

galantní příběhy v nichž Romeové hynou
a Julie,
ty .. ...... je oživují a snímají z křížů a ano ano ANO

nadechují se svou silou celou,
nadechnu se
zadržíme dech
TEĎ
NOW
READ:

Gallant stories.complex patterns,
the most complex
and how easy
how fragile
they unravel

gallant tales in which Romeos perish,
and Juliet,
you on...
/ fill in the verses yourself
I'm not going to write it, reality is divided here /

gallant stories in which the Romeos perish
and Juliet,
you .. ...... revive them and take them off the crosses and yes yes YES

they breathe in with all their might,
I take a breath
we hold our breath
NOW
TEĎ
TEĎTEĎŤEEDEDEDEDTotweďwonďet
DOST !

............

Hrom řekl :

Fotografie od Frank Cone na Pexels.com

………

Krása.

Lubomír Tomik

hrůza prostě existuje
s krásou se doplňuje

jak by jsi poznala co je krásné,
i když je to strašné 


do Tvých očí jsem vložil všechny klíče
stín který se sbíhá do linií sebeklamu

bouřkové mraky na modrém nebi
zmizely v nedohlednu

krása krása krása
blesky přes celou oblohu

statické elektřina
-BOOOMMMMMM!!!!-řekl Hrom


.....................................................................................................................................
Beauty.

Lubomír Tomik

horror just exists
with beauty it complements itself

how would you know what is beautiful
even though it's terrible


I put all the keys in Your eyes
a shadow that converges into the lines of self-deception

storm clouds in the blue sky
disappeared out of sight

beauty beauty beauty
lightning across the sky

static electricity
-BOOOMMMMMM!!!-said Thunder