Bez kontroly…

najednou –

napsáno a nahráno, za okny vrčí motory motorek, několik set metrů od Studia Midian probíhají motocyklové závody a je to jako hejno divokých čmeláků 
Hudba Mr.Snooze.
Pod pláštěm tmy jedna a dvě

Lubomír Tomik

jedna 

pod pláštěm tmy
schovány kousky našich životů které nikdo nevidí
poryv větru
noha půvabné baletky
zaplachtila vzduchem

dvě

pod torzem světla
odhaleny kousky našich životů které jedí všichni
poryv větru
lehké ženy ze třicátých let
nakrojily pomeranče


pak jen slupky,
hupky dupky
skok a skok


Under the cloak of darkness one and two

Lubomír Tomik

one

under the cloak of darkness
hidden pieces of our lives that no one sees
a gust of wind
the leg of a graceful ballerina
she sailed through the air

two

under the torso of light
exposed pieces of our lives that everyone eats
a gust of wind
light women from the thirties
they cut the oranges


then just peels
thump thump thump thump thump thump
leap and leap


a karta je podruhé za sebou....
,,Blázen."

Blázen představuje univerzální princip, který je spojován se stavem vědomí zažívaným před narozením a po smrti. Z pohledu životní zkušenosti je tento stav často označován jako mystický, transcendcniální, extatický a transpersonální. Na portrétu Blázna je zobrazen Dionýsos, bůh jara, který je ovinut čtyřmi spirálami silné pupeční šňůry. Ozdoben rohy a hrozny, které k Bakchusovi patří, představuje Dionýsos tvořivou sílu, jež má moc vytvářet nové formy, povstávající z jeho schopnosti užasnout nad zázrakem života a z očekávání, jež je prosto strachu.

The tradition of martyrdom

Tradice mučednické smrti.

Lubomír Tomik

    logos 
logos logos logos 
    logos 
      lo
      g
      o
      s

tři kříže v bodu G
další rok
další k soumraku krok

duše nepřevtělená
ach jo

oko
oko
oko
okouzlení !

dnešní ráno je navždy
může být
je

,,Předpověď počasí. Odpoledne zataženo, v noci déšť,
ráno vám její oči vypálí vaše oči
už se těšíme a nemůžeme dospat!"

logos
logos
logos

slovo které zazní
všechno mění
zreální

,,Now sports ."

Pitomé tradice mučednických smrtí,
za koho, když ne pro Tebe ?


........................................................................................................

The tradition of martyrdom.

Lubomír Tomik


    logos 
logos logos logos 
    logos 
      lo
      g
      o
      sthree crosses on the G point
next year
another step towards twilight

soul not incarnated
Oh no

ey
eye
encha
enchantment !

this morning is forever
may be

is :

,,Weather forecast. Cloudy in the afternoon, rain at night,
in the morning her eyes will burn your eyes
we're looking forward to it and can't wait!"

logos
logos
logos

the word that sounds
it changes everything
realistic

"Now sports."

Stupid traditions of martyrdoms,
for whom, if not for you?

....................................................................