Nechej svou fantazii pracovat….

…napsáno před dvaceti lety, nalezeno dnes ráno…přepisuji něco z do by pře d dva ce ti lety a je ….docela zajímavé, sakra jsem starý a najednou rozumím všemu, jednou to pochopíš sama, zatím ještě ne.

Pokoj in Nowhere…

BEZ OBRÁZKU nebo fotografie jen slova, slova z minulosti, podělané cestování časem !

Pokoj in Nowhere I.svíce dohořívala,
podlaha plná vosku  plavala v něm tvář
necháš mne žít ?
oči se zavřely 
fantastický beránek se pousmál
z tohoto pokoje není východ
vítr nesl její tělo do mraků a nebes a snad ještě výš
celá v černém dokonce i rtěnku měla černou nebo takové byly její rty
v každé vlnce vosku byla změť přání,
jejich oči hladově zíraly
ZÍTRA ZÍTRA ZÍTRA


Konec první části.

Room in Nowhere I.the candle was burning down
the floor full of wax swim in face at him
will you let me live?
eyes closed
the fantastic lamb smiled
there is no exit from this room
the wind carried her body to the clouds and the heavens and perhaps even higher
all in black even her lipstick was black or so were her lips
in every wave of wax was a jumble of wishes,
their eyes stared hungrily
TOMORROW TOMORROW TOMORROW

End of part one, Karta je Královna Mečů…. čas večeře.

Obraz zvuku.

Z několika jednotlivých zvukových souborů, efektů,zvuků. Vesmír je jich plný, svázal jsem je sobě.Aplikace Clipchamp, cvičení střihu.
Na ploše PC Anneke Van Giersbergen Zvuky Mixkit

Z výkladu karty… Pro muže je královna mečů představitelkou ženského aspektu jejich duše, zvaného anima, který je připravený vyjádřit své city upřímně a zodpovědně.

někdy

někdy

to cítíš
se usmíváš
pláčeš neviditelné slzy
se obejmeme
se ztrácíme
usínáme
jdeme

někdy
necítíš
přemýšlím o tobě
dělám z ďáblových rohů vývrtky
sníme

někdy
jsme vzhůru

.......

sometimes

you feel it
you smile
you cry invisible tears
we will hug
we are getting lost
we fall asleep
we are going

sometimes
you don't feel
im thinking about you
i make corkscrews out of the devil's horns
we dream

sometimes
we are awake
.........................

Brutal truths.

Fotografie od Tima M. na Pexels.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nelítostné pravdy.

Lubomír Tomik

I.

byl kulka vystřelená
byl kulka olověná

vracel se do hlavně střelce 
v popravčí četě

když opouštěl maso
rána se zavřela

chvíli předtím než vybuchl tomu muži do tváře

kulka vystřelená se smála
kulka olověná řekla ,,Dost !"

zablesklo se

byla jsi krásná jako vějíř otevřený v peci,
krematorní

II.

cinkání koní a
rolniček Královny Víl ve větru

vůně v chrámech
sounáležitost času

jsme experimenty,
za ztichlými chodbami laboratoří

krmíme se andělským chlebem hodin ,
kdo ho peče ?


...............................................................................................................

Brutal truths.I.

a bullet was fired
a lead was  bullet

was returning to the gunner's barrel
in the firing squad

when leaving the meat
the wound closed

moments before exploding in the man's face

the bullet shot laughed
the lead bullet said "Enough!"

it flashed

you were beautiful like a fan open in a furnace
crematorium

II.

the tinkling of horses and
Tinkerbell of the Fairy Queen in the Wind

fragrance in the temples
togetherness of time

we are experiments
behind the silent corridors of the laboratories

we feed on the bread of angels of the hours
who bakes it?

...................................................................................