Ospale.

Úplně ospale číst v Tangerské kavárně.

Lubomír Tomik

úplně ospale,
číst,
úplně ospale
úplně
ú

Vstávej ! Probuď se ! Slyšíš ?
čteš úplně ospale !

ospale
...........................................................................................

Totally sleepy reading in the Tangier Cafe.

Lubomír Tomik

completely sleepy
read,
completely sleepy
completely
at

Get up! Wake up ! can you hear?!
you read completely sleepy!

sleepy

.-...........-...
Rytíř Disků

Diskuze .

Diskuze

tisíce diskůzí probíhalo
oslovil nás Vesmír

zamračil se :
,,Lidi,co tam dole blbnete ? Chcete se zachránit požíváním
plžů a rostlin
a
uzlin"
a víla

VÍLA:
v závoji tak hladkém hedvábně,
že narušil vzdušný prostor několika států,

hluché železnice,
rachotící Nocí,
bez návratu.


...........................................................
Discussion

thousands of discussions took place
the Universe addressed us

he frowned:
"Guys, what are you doing down there? You want to save yourself by indulging
snails and plants
and
nodes"
and a fairy

FAIRY:
in a veil so smooth as silk,
that he violated the airspace of several states,

deaf railways,
rumbling Night,
no return.

..........................

The Emperor. The Card.Tarot.Crowley.Mr.

Diktováno.

Diktováno Múzou.

Lubomír Tomik

vem si čistý papír
splyň s ním
jeho čistota Tě naplní až po okraj

vem si nový den
zmačkej ho jako popsaný papír a piš
rozevři tlamu Leviathana

vem si Její pohled vem si Její tělo
vykonej obřad

jedno slovo jeden nádech
když Múza přikáže
smyčku uváže
a zatáhne


...................................................................

Dictated by the Muse.

Lubomír Tomik

get a clean paper
merge with him
its purity will fill you to the brim

take a new day
crumple it up like written paper and write
open the mouth of the monster, of the
kite

take her look take her body
perform the ceremony

one word one breath
when the Muse commands
ties the noose
and pulls
.....................................................

Jedna z reakci : ,, Píšeš si básničky „

Kdyby jsi věděla.

Je to jako hledat na Kokosovém ostrově.

Je to jako rvát si zuby kůži z kostí.

Je to jako být s Tebou.