Zkušený ilustrátor.

Fotografie od Rodolfo Clix na Pexels.com
Zkušený ilustrátor.

Lubomír Tomik

Tě načrtl jako valkýru
mávající 
růží

trny zbořené do dlaně
při prvním šlehnutí

se k  zemi snesou
okvětní plátky
..............................................................................................

Experienced illustrator.

Lubomír Tomik

He sketched you as a valkyrie
waving
rose

thorns broken into the palm
on first whipping

they descend to the ground
flower petals
.....................................................

Devět Disků.
Dnes.
Fotografie od Lena Glukhova na Pexels.com

Okna.

Okna .

Lubomír Tomik

okna noci se otevírají,
žádnou tvář nespatříš

hvězdy zhasínají,
které kosti okusuješ teď ?


........................................................

Windows.

Lubomír Tomik

the windows of the night open,
you won't see any face

the stars go out ,
which bones are you nibbling on now?

.....................................................................
Trumfová 14.

Divine wind.

Triky.

Lubomír Tomik

své triky ,
kouzla,
čaruješ od rána

jinak bychom nepřežily,
je to pořád

jinak bychom nedýchali
jinak bychom se dusili

Tvé triky ,kouzla
předvádíš od rána

a když Tě chci tady jsi 
 nedaleko,
za mnou, 
nahlížíš mi přes rameno
a říkáš:

-Co mi způsobuješ co mi vyčaruješ co mi přinášíš?-


Obětiny,
vyrvaná srdce a těla kutálející se z chrámových schodů,

oči ticha,
noha přes nohu,

vždycky jen v kalhotech,
palubní zbraně chrlí oheň když se do sebe snášíme,
rozplýváme se v něm,


božský vítr.

Triky a pověry.

Něčí názory,
nic neznamenají.
..............................................................................................................

Tricks.

Lubomír Tomik

your tricks...magic,
you've been casting spells 
since morning

otherwise we wouldn't survive
it still is

otherwise we wouldn't breathe
otherwise we would suffocate

Your tricks,
magic,
you've been performing since morning

and when I want you here you are not far away
behind me,
you're looking over my shoulder
and you say:

-What do you cause me what do you conjure me what do you bring me?-


Sacrifices,
torn hearts and bodies rolling down the temple steps,

eyes of silence
leg over leg

always only in pants,
deck guns spew fire as we crash into each other
we melt into it,


divine wind.

Tricks and superstitions,

someone's opinions
they mean nothing,

our hearts are one and only truth.

.............................................................................

V našich srdcích je jediná pravda.

,,Krvavý koleno“

Málokdy na své stránky dávám příspěvky jiných….. ovšem Pavlo, toto je velká čest, stále !

Sami jsme si tuhle libovou lidovou černou historku přehrávali stále dokola, kdysi…dávno.

Úsměv se nemění.

15.3. , příští Večery pod lampou.

Ideální načasování !

Lampa ještě svítila.

Stále.

Untangled

Rozmotaná.

Lubomír Tomik

rozmotaná bavlněná hrdla,
prsty,
spirály krémové,
korunovační klenoty

šlehačka v krabích mlhovinách molekulárních řetězců

jestlipak je v nebi rentgen,
jestlipak je zapotřebí,

čas je nejrychlejší jelen,
v pátracích paprscích 

laskající Tě v bouři
..............................................................................

Untangled.

Lubomír Tomik

untangled cotton necks,
fingers,
cream spirals,
Crown Jewels

whipped cream in crab nebulae of molecular chains

if there's an x-ray in heaven
if necessary

time is the fastest deer
in search beams

caressing You in the storm

..................................................

Ospale.

Úplně ospale číst v Tangerské kavárně.

Lubomír Tomik

úplně ospale,
číst,
úplně ospale
úplně
ú

Vstávej ! Probuď se ! Slyšíš ?
čteš úplně ospale !

ospale
...........................................................................................

Totally sleepy reading in the Tangier Cafe.

Lubomír Tomik

completely sleepy
read,
completely sleepy
completely
at

Get up! Wake up ! can you hear?!
you read completely sleepy!

sleepy

.-...........-...
Rytíř Disků

Diskuze .

Diskuze

tisíce diskůzí probíhalo
oslovil nás Vesmír

zamračil se :
,,Lidi,co tam dole blbnete ? Chcete se zachránit požíváním
plžů a rostlin
a
uzlin"
a víla

VÍLA:
v závoji tak hladkém hedvábně,
že narušil vzdušný prostor několika států,

hluché železnice,
rachotící Nocí,
bez návratu.


...........................................................
Discussion

thousands of discussions took place
the Universe addressed us

he frowned:
"Guys, what are you doing down there? You want to save yourself by indulging
snails and plants
and
nodes"
and a fairy

FAIRY:
in a veil so smooth as silk,
that he violated the airspace of several states,

deaf railways,
rumbling Night,
no return.

..........................

The Emperor. The Card.Tarot.Crowley.Mr.

Diktováno.

Diktováno Múzou.

Lubomír Tomik

vem si čistý papír
splyň s ním
jeho čistota Tě naplní až po okraj

vem si nový den
zmačkej ho jako popsaný papír a piš
rozevři tlamu Leviathana

vem si Její pohled vem si Její tělo
vykonej obřad

jedno slovo jeden nádech
když Múza přikáže
smyčku uváže
a zatáhne


...................................................................

Dictated by the Muse.

Lubomír Tomik

get a clean paper
merge with him
its purity will fill you to the brim

take a new day
crumple it up like written paper and write
open the mouth of the monster, of the
kite

take her look take her body
perform the ceremony

one word one breath
when the Muse commands
ties the noose
and pulls
.....................................................

Jedna z reakci : ,, Píšeš si básničky „

Kdyby jsi věděla.

Je to jako hledat na Kokosovém ostrově.

Je to jako rvát si zuby kůži z kostí.

Je to jako být s Tebou.

Ustali si.

V pozadí hraje Velvet Undreground, nejsem majitelem autorských práv, nečekaná slova , napsaná a čtená, bez přípravy, okamžitá akce, všechno nebo nic.

Ustlali si.

Lubomír Tomik

hejno andělů,
hojno ďáblů,

ustlali si oni
na mostě Rialto

hojno andělů
hejno ďáblů

vypili všechen čas,
snědli zrnka přesýpacích hodin

napili se jedů,
nadýchali zplodin

ano ano ano,
ta chvíle na konci vidličky


........................................


They laid down.

Lubomír Tomik

flock of angels
devils galore

they laid down
on the Rialto Bridge

a multitude of angels
a flock of devils

they drank all the time
they ate the grains of the hourglass

they drank poison
they inhaled the fumes

Yes Yes Yes,
that moment at the end of the fork


............................................................................................................................

Peace by Thomas Poehlmann.

http://www.liberland.org

Peace.

Thomas Poehlmann

Hie is not dead
He lives in us
he was awakened from the
dreams of life
Is is who we are aurrounded by
the specters and shadows of war
Lost in our worries
before morning
like waking from a nightmare
what remains is hope for a light at 
the end of the tunnel
only an illusion or mirage of the
lonely
Rufers in the desert
stone tablet Moses with the
commandment in his hand "Thou
shalt not kill !"
Commandments that can bring us
light when we open our eyes
They are multi-colored rays that
enter us like catherdal windows -
The light of love and respect
that in us the rays of
it gives hope and desire
for peace!
He lives in us
He is not dead!

Vějířem.

Court Lady with a Fanu2014a Cherry-Tree in Bloom by Yashima Gakutei is licensed under CC-CC0 1.0

………………………………………………………………………….

Vějířem .
Lubomír Tomik

vějířem jehliček do očí,
rozevřené karty,
kožené,
nejasné barvy

parkety,
na rty

déšť sytí něžné tlející těla porcelánových hrůz.
...................................................................................

With a fan.
Lubomír Tomik

with a fan of needles in the eyes,
open cards,
leather,
unclear colors

parquet,
on lips

rain feeds the tender rotting bodies of porcelain horrors.
........................................................................................................