Zero.

Fotografie od Anna Shvets na Pexels.com
Nula ...je většinou začátek nečeho krásného.
Dnes je den Nula.

Daleký úsměv,
daleký úsměv mizí,
aby se objevil.

Odlesk dne,
ve zlátnoucích polích tance,

v prudkosti Tvé ,
dravé elegance.


......
Zero ... is usually the beginning of something beautiful.
Today is Day Zero.

distant smile
the distant smile fades
to appear.

the glare of the day
in the golden fields of dance,

in Your fierceness,
predatory elegance.

….


One day.

Digitální věk.

Lubomír Tomik

kdykoli kdekoli
kdykoli kdekoli
kdekoli kdykoli
až budou padat meteory jako domy
až budou křísit utopence a vodníci přijdou o práci

žiješ v digitálním světě,
můžeš se mnou být
kdekoli kdykoli

jak říkal Lou :
,,Jednoho dne mne budeš hledat , už tady nebudu.“

Po digitálním věku, následuje věk lásky,
historie se opakuje,
jako všechno,
jako každý nádech
,každý moment,
každé ráno,
v němž otevřeš dveře a jdeš,
bez ohledu na všechno.
…..


The digital age.

anytime anywhere
anytime anywhere
anywhere anytime
when meteors fall like houses
when they raise the drowned and the watermen lose their jobs

you live in a digital world
you can be with me
anywhere anytime

as Lou said:
„One day you’ll be looking for me, I won’t be here anymore.“

After the digital age, comes the age of love,
history repeats,
like everything
like every breath
every moment
every morning,
in which you open the door and go
regardless of everything.

———————————————————————————————-