Více.

More.more than enough
more than what others are satisfied with
more than hunger than satiety

more than handcuffs
more than prudence

you will never taste the same again
just a little different
flavor
Více.

více než dost,
více než s čím se spokojí ostatní
více než hlad než nasycenost

více než spoutání 
více než obezřetnost

už nebudeš nikdy mít stejnou chuť,
jen malinko jinou
příchuť

More.

more than enough than everything
more than what others are satisfied with
more than hunger than satiety than nothing

more than handcuffs
more than prudence

you will never taste the same again
just a little different
flavor,

TASTETASTETASTE
TASTE
of You

Sharp.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
křištálový hrot

lubomír tomik

křišťálový hrot slunce duhy jejích očí
křišťálový
křehký

když na něj postavíš anděla,
chvíli balancuje
a pak se zakousne do masa

nevím jestli anděl nebo hrot nebo
čepel myšlenky
jsi ostrá,
ostrá tak,

křištálový hrot slunce  duhy Tvých očí
mi vypálil zrak

bodáš bodáš bodáš
usmívám se

Anděl na konci sleze z hrotu a řekne -
,,Akupuntkura, je to.... no však víš. Někdo nějak spojí všechna centra dohromady do jedné ostré myšlenky na Ni"

,,Jak na Ni...- v nebi jsou andělé ženského pohlaví ?"

,,V nebi ne." odpověděl zamyšleně, roztáhl křídla a slétal v kruzích dolů do mraků."

.....
crystal spikethe crystal tip of the rainbow sun of Her eyes
crystal
brittle

when you put an angel on it
he balances for a while
and then bites into the meat

I don't know if it's an angel or a spike or
blade of thought
You are sharp
sharp so

the crystal point of the rainbow sun of Your eyes
burned out my sight

stab stab stab
I am smiling

The angel at the end climbs down from the spike and says -
"Acupuncture, it's... well, you know. Someone somehow brings all the centers together into one sharp thought of Her"

"How come...- are there female angels in heaven?"

"Not in the sky," he answered thoughtfully, spreading his wings and flying in circles down into the clouds.
....

Angels.Devils...You know, on the end...they are the same.