Ráno v bance.

Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com
Čteno a nahráno v mlžné ráno ve Studiu Midian, teď.

…..

Ráno v bance.

Lubomír Tomik

Položil starou zašpiněnou koženou kabelu na pult před lákavým neprůstřelným sklem a hlubokým hlasem řekl :
-Dobrý den. 
Hned. 
A všechny .
Sem ! -

elegantní bankovní úřednice se otočila  znuděně za fasádou mejkapu pronesla :
-Dobrý den, těsně! Právě je všechny odvezly do -

Chlápek mrštil kabelou proti neprůstřelnému sklu.
Zadunělo to a kabela spadla zpět na pult.
BUM

Elegantní úřednice bez mrknutí oka  dokončila větu:
-Právě je všechny odvezly do čistírny ve městě.Nashledanou.
Další prosím.-  ale řada tam žádná nebyla.
-Hm.- řekla a začala psát na klávesnici jako já právě teď.

-NEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!! - zařval !

-TO BYLY VŠECHNY MOJE VELBLOUDÍ CHLUPY !!!!!-

.....


Nebuďme zasaženi smutkem a beznadějí,
čas je mráz i kosti ale i čistírny velbloudích chlupů a také 
všichni Eliášové na ohnivých vozech !

Hyjé !
Do cvalu, Stříbrňáku !
.....

Morning at the bank.

Lubomír Tomik

He placed the old, soiled leather cable on the counter in front of the inviting bulletproof glass and said in a deep voice:
-Good day.
Now.
And all of them.
THERE ! -

the elegant bank clerk turned bored behind the make-up facade and said:
-Hello, close! They just took them all to -

The guy hurled the cable against the bulletproof glass.
It boomed and the cable fell back onto the counter.

BOOM

The elegant clerk finished the sentence without blinking an eye:
-They just took them all to the dry cleaners in the city. Another please.- but there was no line.
-Hm.- she said and started typing on the keyboard like me right now.

-NOoooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!! - he shouted!

-IT WAS ALL MY CAMEL HAIR!!!!!-

.....

Let us not be struck by sadness and hopelessness,
time is frost and bones but camel hair cleaners too and also
all Elias on fiery chariots!

Hey!
Go gallop ,Silverback!