Jestli..

…existovalo jedno perfektní TEĎ, bezchybné splnění snu, stalo se asi přibližně před dvěma hodinami před přibližně dvaceti lidmi.

NIKDY se nevzdávejte.

NIKDY.

A to jsem před třemi lety psal NAVŽDY a pořád to je a pořád se to děje a pořád se to děje ,

děje.

,,Its a full of …..“ , že pane Kubricku, je to zatraceně neuvěřitelné !

Jedinou jistotou…

je změna.

Po roce na mém YouTube má ,, Medová katastrofa“ čtyři sta shlédnutí, velký díky patří všem zúčastněným a jak jinak, na začátku byl Alan Moore, Smax, postavička v pozadí panelu , ztroskotaný Pú.

Video bylo nastaveno jako hlavní, čas aktualizace .

Sky.

Jedl ?

Lubomír Tomik

Jedl jsi někdy oblohu
jedl jsi někdy mlhu
jedl jsi někdy mráz

Jedla jsi někdy kouř na hlubokým údolím? 

triky,
triky a pověry

každý den můžou narůst křídla
každý den je může někdo upižlat ostrým rezavým nožem

buňky tam jsou a čekají
SLOVA jsou buňky,
mezihvězdný pohon

....
did he eat?

Lubomír Tomik

Have you ever eaten the sky?
have you ever eaten fog
have you ever eaten frost

have you ever eaten smoke in the deep valley?
tricks,
tricks and superstitions

every day they can grow wings
every day someone can stab them with a sharp rusty knife

the cells are there, waiting
WORDS are cells,
interstellar drive

....
Karta Crowleyho Tarotu je ,,The Art."
Musíme poslouchat volání můz, zkus mě chytit, zkus!

Moment dnes.

O němž si myslel.

Lubomír Tomik

dnes
dnes
dnes
dotknul se uvnitř Tebe místa o němž 
jsem si myslel, 
že neexistuje

hráli jsme na sebe navzájem
jako kytara na struny


.....

The one he were thinking about.

Lubomír Tomik

today
today
today
he touched the place inside You
I thought,
that it doesn't exist

we played each other
like a string on guitar

houses poet video

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Lyrics: 

boarding houses.

Lubomír Tomik

until those lionesses unleashed an unbridled rampage,
star mice rolled round loaves of mixed cheeses,
between the pores of the smiling moon

to boarding houses

there are and always will be tenement houses and their corridors and balconies
from which time pours
avalanche of moments

Závoj.

Fotografie od Namyoup Kim na Pexels.com

……..

Brnění.

Lubomír Tomik

brnění,
závoje,
brnění,
závoje,
brnění na spoušti svrbění

brnění nad kolty imaginace,
dlaně krouží nad Tvou kůží
vítr žene kola trní
trsy potřásají

brnění 
závoje
brnění 
závoje

sladká přestřelka u OK korálu,
na němž ztroskotaly galeony ticha

děla spící na písku,
jako blesky míhající se korálové rybky,
šlehy slunce do očí
..........

Armor.

Lubomír Tomik

armor,
veils,
armor,
veils,
tingling on the trigger of itching

armor over the colts of imagination,
palms circle over your skin
the wind drives the wheels of thorns
the bunches are shaking

armor
veils
armor
veils

sweet shootout at OK coral,
on which the galleons of silence were wrecked

cannons sleeping on the sand
like lightning flashing coral fish,
lashings of the sun into the eyes
....

Memories.

Vzpomínky.

Lubomír Tomik

vzpomínky se tváří že se nestaly
vzpomínky se usmívají i mračí,

přikryté Tebou,
co hrdlo ráčí,
plné horké hrnky voňavých deja -vu

zasyčet a zasytit stačí,
vzpomínky

....
Memories.memories pretend they didn't happen
memories smile and frown

covered by you
what's in the throat
full of hot mugs of fragrant deja-vu

it's enough to hiss and satiate,
memories
...

Lava stones.

Fotografie od Bju00f6rn Austmar u00deu00f3rsson na Pexels.com

A siréna.

Lubomír Tomik

vlnám zpívej na útesech,
tanči na lávových kamenech

vlna za vlnou
den za dnem

vlnám zpíváš na útesech
tančíš na lávových kamenech

nepochybuj ani na moment,
jeden moment

vlnám zpívali jsme na útesech
tančili jsme na lávových kamenech
my,
bezední

ubrusy,
stoly,
hudba,
hostina je připravena

už dávno vše začalo
….
And the siren.

sing to the waves on the cliffs
dance on lava stones

wave after wave
day after day

you sing to the waves on the cliffs
you dance on lava stones

don’t doubt for a moment
one moment

we sang to the waves on the cliffs
we danced on lava stones
we,
bottomless

tablecloths,
tables,
music,
the feast is ready

it all started a long time ago

….

Více.

More.more than enough
more than what others are satisfied with
more than hunger than satiety

more than handcuffs
more than prudence

you will never taste the same again
just a little different
flavor
Více.

více než dost,
více než s čím se spokojí ostatní
více než hlad než nasycenost

více než spoutání 
více než obezřetnost

už nebudeš nikdy mít stejnou chuť,
jen malinko jinou
příchuť

More.

more than enough than everything
more than what others are satisfied with
more than hunger than satiety than nothing

more than handcuffs
more than prudence

you will never taste the same again
just a little different
flavor,

TASTETASTETASTE
TASTE
of You

Sharp.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
křištálový hrot

lubomír tomik

křišťálový hrot slunce duhy jejích očí
křišťálový
křehký

když na něj postavíš anděla,
chvíli balancuje
a pak se zakousne do masa

nevím jestli anděl nebo hrot nebo
čepel myšlenky
jsi ostrá,
ostrá tak,

křištálový hrot slunce  duhy Tvých očí
mi vypálil zrak

bodáš bodáš bodáš
usmívám se

Anděl na konci sleze z hrotu a řekne -
,,Akupuntkura, je to.... no však víš. Někdo nějak spojí všechna centra dohromady do jedné ostré myšlenky na Ni"

,,Jak na Ni...- v nebi jsou andělé ženského pohlaví ?"

,,V nebi ne." odpověděl zamyšleně, roztáhl křídla a slétal v kruzích dolů do mraků."

.....
crystal spikethe crystal tip of the rainbow sun of Her eyes
crystal
brittle

when you put an angel on it
he balances for a while
and then bites into the meat

I don't know if it's an angel or a spike or
blade of thought
You are sharp
sharp so

the crystal point of the rainbow sun of Your eyes
burned out my sight

stab stab stab
I am smiling

The angel at the end climbs down from the spike and says -
"Acupuncture, it's... well, you know. Someone somehow brings all the centers together into one sharp thought of Her"

"How come...- are there female angels in heaven?"

"Not in the sky," he answered thoughtfully, spreading his wings and flying in circles down into the clouds.
....

Angels.Devils...You know, on the end...they are the same.

A…

tady budeme číst 8.12.22. Rozsvícených oken přibývá.

Číst ? Dnes mne napadlo, že jsem si vlastně ,,Mapu Kontinentu Tvého Srdce“ přinesl zpět z okraje světla,z druhé strany…v takových chvílích jako je teď,REALITA mizí.

Návrh filmového scénáře:

Někdo se s někým setká, něco se stane, tunel, světlo,hlas, návrat,tracheotomie, objevují se první slova, záhadná kniha z druhé strany se napíše sama a sama si najde svého vydavatele a obálku vytvoří A.I. v neskutečnu a stopy této knihy vedou až k Faustovu domu . Někdo se s někým nesetká, nic nebo něco se stane, vřeští milion Schroedingerových koček zamotaných do Moebiových pásek.

-Hmmmm. – řekl člen komise.

– Nepravděpodobné.Dál ?-

A ten chlápek začal psát na tuto stránku tento displej právě TEĎ. Takhle moc je teď skutečné.

Myšlenka Slovo Displej Slovo Myšlenka Ty.

IF.

Jestli.

Lubomír Tomik

jestli
je tady něco
kde je to tady

jestli
 tady není nic
obráceno k nám zády

jestli
máš otevřené oči 
sedíš v troskách vysílacích stanic

jestli 
přežiješ 
jednu z krvelačných štvanic

jestli nás nezmění kombinace
rozervané mysli a rozpálených těl,
pak už nic

jestlI........If.

...

if
there is something here
where is it here

if
  there is nothing here
with its back turned to us

if
your eyes are open
you are sitting in the ruins of broadcast stations

if
you will survive
one of the bloodhounds

if the combination doesn't change us
torn minds and hot bodies,
then nothing

if...

...a karta Crowleyho Tarotu je ,,Hvězda" ovšem tohle je příspěvek bez obrázků, na obrazu Lady Friedy Harrisové je modrá žena vylévající pohár plný tkání žil a vlásečnic, a dalším pohárem se polévá opřena o planetu a její vlasy jsou rozsypané diamanty, spirála uvnitř spirály.
TONTLFAPO

Už můžeme.

Už můžeme.

Lubomír Tomik

vypustit morové psy
a než doběhnou,
rozpadnou se v prach

obojky zachrastí,
zazvoní o zem

v temnotách,
temnotách

rozsvitit světlo svých slov,
můžeme,
kdykoli

už můžeme
………………..


We can now.

Lubomír Tomik

release the plague dogs
and before they catch up
crumble to dust

collars rattle
it rings on the ground

in the dark
dark

shine the light of your words
we can
whenever

we can now

……………………………………………………..

,,Královna Mečů.“

Už můžeme.Můžeme se nechat rozsekat na kousky, Někdy někdo je složí, někde, těžké puzzle dní.

A když ne, bude na něj padat právě ten prach z morových psů, vítr, vítr,vítrrrrrrrr, vítr.